כל אדם אשר נפגע מעבירה, זכאי לגשת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה נגד מי שפגע בו
למשטרה אסור למסור פרטים אישיים של נפגע מעבירת מין או אלימות חמורה
למידע רשמי ראו אתר משרד המשפטים

כל אדם אשר נפגע מעבירה, זכאי לגשת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה נגד מי שפגע בו.

 • החוק מקנה זכויות שונות לנפגע, לאורך הליך החקירה המשטרתי וכן בהליך בבית המשפט ואף לאחר מכן.
 • הנפגע זכאי לקבל מהמשטרה מידע לגבי האפשרויות הקיימות להגנה מפני החשוד, שליחיו ומקורביו.
 • בכל אחד מהמחוזות (דרום, צפון, מרכז וכו') יש קצין משטרה שתפקידו הוא להבטיח את זכויותיו של נפגע העבירה (קצין נפגעי עבירה).
 • למשטרה אסור למסור פרטים אישיים של מתלונן שנפגע מעבירת מין או אלימות חמורה כגון: כתובת מגורים, כתובת מקום עבודה או טלפון אלא במקרים חריגים.
 • לאחר הגשת התלונה, המשטרה תמשיך ותחקור את התלונה באמצעות זימון עדים וחשודים, למעט במקרים חריגים.

זכויות הנפגע

 • על חוקר המשטרה להזדהות בפני הנפגע.
 • במהלך החקירה, הנפגע זכאי לקבל מידע על שלביה השונים.
 • כאשר מדובר בעבירת מין או הטרדה מינית, זכותו של הנפגע לבקש להיחקר על-ידי חוקר/ת ממין מסוים. למידע נוסף ראו בחירת מין החוקר של נפגע עבירת מין ועבירת הטרדה מינית.
 • ככלל, במהלך חקירת תלונה של עבירות מין, אסור לחוקר לשאול על עברו המיני של המתלונן, אלא באישור מיוחד. החוקר יוכל לשאול לגבי עברו המיני של המתלונן, רק אם השאלות נוגעות לקשר מיני שקיים בעבר עם החשוד.
 • נפגע מעבירת מין או אלימות המוזמן לחקירה, זכאי שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בחקירה, אלא אם יש בכך פגיעה בחקירה.
 • קיימת לנפגע זכות להגיש הצהרה בכתב על כל פגיעה ונזק שנגרמו בשל העבירה על גבי טופס הצהרת נפגע עבירה. הנפגע זכאי שההצהרה שמסר תוצג לבית המשפט בשלב בו דנים לגבי עונשו של הנאשם.

חיסיון על טיפול נפשי

 • ככלל, בחקירת עבירת מין או עבירת אלימות חמורה במשפחה, חל חיסיון על מידע שנמסר במסגרת טיפול נפשי שקיבל או מקבל נפגע העבירה.
 • מידע שנמסר במהלך טיפול נפשי הוא חסוי ועל המטפל אסור למסור מידע לגביו והנפגע (המטופל) לא חייב לענות על שאלות בקשר לטיפול או למידע שנמסר במסגרתו.
 • עם זאת, במקרים מיוחדים ולאחר קבלת אישור מיוחד, החוקר יהיה רשאי לבקש מנפגע העבירה לוותר על החיסיון.
  • במקרה כזה, על החוקר ליידע את נפגע העבירה על זכותו שלא לוותר על החיסיון, על ההשלכות והמשמעות של ויתור על החיסיון, על זכותו להתייעץ עם עורך דין ועל זכותו לקבל סיוע משפטי בחינם מטעם המדינה בכל הנוגע להליך הוויתור על החיסיון.
  • אם נפגע העבירה עומד על זכותו שלא לוותר על החיסיון, חוקר המשטרה יהיה רשאי, באישור מיוחד בלבד, לפנות לבית המשפט בבקשה להסרת החיסיון.
  • במקרה כזה, זכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו לגבי הסרת החיסיון בפני בית המשפט וכן זכותו לבקש כי המטפל יביע את עמדתו בעניין.
 • אם נפגע העבירה הוא קטין מתחת לגיל 14, ההחלטה אם לוותר על החיסיון תתקבל על ידי ההורה או האפוטרופוס שלו.
 • אם נפגע העבירה הוא קטין מעל גיל 14, ההחלטה תתקבל על ידו ועל ידי ההורה או האפוטרופוס שלו.
  • אם העמדה של נפגע העבירה שונה מזו של ההורה או האפוטרופוס שלו, החוקר לא יכול לבקש לוותר על החיסיון והוא יוסר רק אם בית המשפט יאשר זאת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה