אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

בית המשפט יכול להורות על עריכת תסקיר לגבי מצבו של קטין נפגע עבירת מין או אלימות חמורה, או שאחד מבני משפחתו היה קורבן עבירת רצח או הריגה
התסקיר ייערך רק אם תתקבל הסכמת הקטין או אפוטרופסו
הקטין שלגביו הוכן התסקיר לא ייקרא להעיד בנוגע אליו
התסקיר הוא חסוי ויוגש לבית המשפט ולצדדים להליך בלבד ולא לאף גורם אחר


במסגרת טיעוני התביעה לעונש, יכול בית המשפט להורות על עריכת תסקיר לקטין נפגע עבירה באחד משני המקרים הבאים:

 • מדובר על עבירת מין או אלימות חמורה, והקטין הוא הקרבן.
 • במקרה בו מדובר בעבירת רצח או המתה כאשר אחד מבני המשפחה של הקטין הוא הקרבן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תסקיר קטין נפגע עבירה ייערך לקטין העומד בשני התנאים הבאים:
  1. סוג העבירה -
   • הקטין הוא קרבן עבירת מין או אלימות חמורה.
   • אחד מבני משפחתו של הקטין הוא קורבן עבירת רצח או הריגה.
  2. קבלת הסכמה -
   • במקרה שהקטין מעל לגיל 14 - עריכת התסקיר מותנית בהסכמתו של הקטין.
   • במקרה שהקטין מתחת לגיל 14 - עריכת התסקיר מותנית בהסכמת אפוטרופסיו.

שלבי ההליך

 • הליך הכנת תסקיר עבור קטין נפגע עבירה מורכב משלושה שלבים - שלב ויתור הסודיות וההסכמה לעריכתו, שלב איסוף המידע, ושלב גילוי והגשת התסקיר.

שלב ראשון - ויתור סודיות והסכמה לעריכת התסקיר

ויתור סודיות

 • קבלת ויתור סודיות על מידע לגבי קטינים מתחת גיל 18, תתבצע באופן הבא:
  • יש לקבל הסכמה בכתב של האפוטרופוס כדי לפנות לגורמים שונים על מנת לאסוף מידע (נספח ז' להוראה 8.6 לתקנון עבודה סוציאלית).
  • כאשר ההורים גרושים, יש לקבל חתימת שניהם על ויתור הסודיות.
   • במקרה שקיימים חילוקי דעות בין ההורים, יש לפנות לבית המשפט על מנת לקבל הוראות לגבי ויתור הסודיות, בהתאם לטובת הקטין.
  • במקרה שהורי הקטין לא הסכימו לאיסוף המידע, התסקיר יערך רק על סמך שיחות עם הקטין והוריו.
   • במקרה שעורך התסקיר סבור כי טובת הקטין מחייבת איסוף מידע נוסף, עליו לפנות לבית המשפט לקבלת הוראה בהתאם.

הסכמה לעריכת התסקיר

 • התסקיר יערך רק לאחר קבלת הסכמת הנפגע או האפוטרופוס שלו בכתב.
 • קטין שטרם מלאו לו 14:
  • ההסכמה לעריכת התסקיר תינתן על ידי אפוטרופסיו על-גבי טופס "הסכמת הורים / אפוטרופסים לעריכת תסקיר נפגע" (נספח ה' להוראה 8.6 לתקנון עבודה סוציאלית).
  • אם האפוטרופסים הם הוריו של הקטין והם גרושים או פרודים, יש לקבל את הסכמת שניהם.
  • אם יש חילוקי דעות בין האפוטרופוסים, או שלא ניתן לקבל הסכמת האפוטרופוס, יש לפנות לבית המשפט לקבלת הוראות.
  • כאשר האפוטרופוס של הקטין הוא הנאשם או בן זוגו של הנאשם, ניתן לערוך את התסקיר גם מבלי לקבל את הסכמת האפוטרופוס.
  • במקרה שהאפוטרופוס מסרב לתת את הסכמתו, ועורך התסקיר חושב שהדבר אינו נעשה לשם טובת הילד וכי טובת הילד מצדיקה את עריכת הסקיר, ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש אישור לקבלת מידע מהגורמים הרלוונטיים.
 • קטין שמלאו לו 14:
  • הסכמתו לעריכת התסקיר איננה טעונה אישור אפוטרופסיו.
  • הקטין יחתום על טופס "הסכמת קטין מעל גיל 14 לעריכת תסקיר נפגע" (נספח ו' להוראה 8.6 לתקנון עבודה סוציאלית).
 • במקרה בו הקטין הנפגע או אפוטרופסיו מסרבים לעריכת תסקיר, על עורך התסקיר להודיע על כך לבית המשפט.
 • הקטין לא ייקרא להעיד לגבי התסקיר ולגבי תוכנו.

שלב שני - איסוף המידע

 • עורך התסקיר יתאם פגישה עם הנפגע או אפוטרופסיו (או שניהם יחד, על פי נסיבות העניין), לצורך ראיון אחד או יותר על פי הצורך, כדי להעריך את מצב הקטין ולאסוף מידע נוסף לגבי מצבו לפני ואחרי הפגיעה.
 • לאחר הראיון (או הראיונות), פונה עורך התסקיר לגורמים השונים, בהתאם להסכמת האפוטרופוס או הוראת בית המשפט, לקבלת כל מידע בעל פה ובכתב, למשל- דו"ח סוציאלי, דו"ח חינוכי, חוות דעת פסיכולוגית, אישורים רפואיים וכדומה שיכול לסייע להבנת מצב הנפגע ולתמוך בתכנים שעלו בראיונות.
הערת עריכה
לא ברור מהוראת התע"ס מה קורה במצב בו המידע הנוסף לא תומך בתכנים שעלו בראיונות.
הערה מאת יערה קלמנוביץ' (שיחה) 13.07.2014, 12:30 (IDT)

מבנה התסקיר

 • מבנה התסקיר מפורט בנספח ז' להוראה 8.6 לתקנון עבודה סוציאלית.
 • התסקיר יתייחס לנקודות הבאות:
  • מצבו של הנפגע לפני הפגיעה, במהלכה, בעת חשיפתה ואחריה.
  • השלכות הפגיעה מההיבט האישי, המשפחתי, הגופני, הנפשי, החברתי והתפקודי.
  • מצב הנפגע או הנזק שנגרם לו עקב השפעת ההליך המשפטי, למשל: עדות בפני חוקר ילדים, מתן עדות במשטרה, עדות בבית משפט, הסדר טיעון, משך זמן קיום ההליך הפלילי וכדומה.
  • הנפגע והנזק שנגרם לו כפי שעולה משיחות עם משפחתו וגורמים שונים בסביבתו.
  • הליכים טיפוליים שעבר הנפגע עקב הפגיעה בו ולהליכים טיפוליים שהוא עשוי להזדקק להם, עקב מצבו.
  • קשריו של הנפגע עם הנאשם, אם היו, ורגשותיו כלפיו לפני, בזמן, ואחרי הפגיעה.
  • הרקע התרבותי וההקשר החברתי בו גדל הנפגע והשפעתם על מצבו.
  • עמדתו/דבריו של הנפגע כפי שהיה רוצה להביאם בפני בית המשפט.
  • הפגיעה בנפגע על פי תפישתו (של הנפגע) ומנקודת ראותו.
  • גורמים משמעותיים בסביבתו של הנפגע היכולים להאיר ולחדד את משמעות הפגיעה והשפעתה עליו.
  • עמדתו של הנפגע כלפי הנאשם וכלפי ההליך הפלילי וציפיותיו מהליך זה.
  • עמדותיהם של אפוטרופסיו או בני משפחתו של הנפגע כלפי הנאשם וכלפי ההליך הפלילי וציפיותיהם מהליך זה.
 • בפרק הדיון והסיכום של התסקיר, יוצג ניתוח של הנתונים שנאספו אודות הפגיעה והשלכותיה על הנפגע.
  • בפרק זה ייעשה שימוש בידע תיאורטי בתחום.
 • בתסקיר לא יצוינו:
  • כתובת המגורים של הנפגע ואפוטרופסיו
  • מוסד הלימודים בו לומד הנפגע
  • כתובת מקום עבודת האפוטרופוסים

שלב שלישי - גילוי והגשת התסקיר

 • העתק התסקיר יימסר לצדדים.
 • התסקיר יוגש לבית המשפט בלבד עד למועד אותו קבע בית המשפט.
 • אם מתעורר קושי להגיש את התסקיר במועד שנקבע, יש להגיש לבית המשפט בקשת דחייה מנומקת לשם קבלת זמן נוסף לעריכת התסקיר והשלמתו.

חיסיון התסקיר

 • במקרה שעורך התסקיר התרשם, מטעמים שבטובת הנפגע, כי אין למסור לנאשם את התסקיר או חלק ממנו, או במקרה שביקשו הנפגע או אפוטרופסיו שלא יימסר התסקיר או חלק ממנו לנאשם, יציין עורך התסקיר בתחילת התסקיר את בקשתו והמלצתו המקצועית שלא לחשוף את התסקיר וכן את נימוקיו לכך.
 • עורך התסקיר יעדכן את הנפגע ואפוטרופסיו בדבר המלצתו בנדון לבית המשפט, ויתעד זאת בתיק.
 • במקרה והנפגע או אפוטרופסיו ציינו כי במקרה שהתסקיר, כולו או חלקו, יימסר לנאשם, הם חוזרים בהם מהסכמתם להגשת התסקיר, עורך התסקיר יציין זאת בתחילת התסקיר בנוסף לבקשתו לחיסיון התסקיר.
 • במקרה שהמשפחה מבקשת כי הנאשם יראה את התסקיר, ואילו לדעת עורך התסקיר אין זו לטובת הנפגע, עורך התסקיר יציין את עמדת המשפחה בתחילת התסקיר בנוסף לבקשתו לחיסיון התסקיר.

מגבלות השימוש בתסקיר

 • עורך התסקיר יימנע מהעברת התסקיר וכל מידע שנאסף במהלך עריכתו לכל אדם שלא לצורך ההליך המשפטי שבעניינו נערך התסקיר.
  • אין בכך כדי לבטל את חובת הדיווח בעניין פגיעה בקטינים ובחסרי ישע.

עורך התסקיר

 • העובד הסוציאלי העורך את התסקיר:
  • יהיה בעל ותק של שנתיים לפחות בעבודה סוציאלית.
  • יחוייב לעבור השתלמויות והדרכה בתחום, כפי שייקבע על ידי השירות לילד ונוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  • יגיש אחת לחצי שנה את פירוט וסיכום פעילותו כפי שיקבע על ידי השירות לילד ונוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין

מקורות