הקדמה:

רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עריכת חיפוש בכלים (חפצים) או בחצרים (מקרקעין) של אדם שאינו החייב, אם יש לו יסוד להניח כי נכסים של החייב נמצאים בכלים או בחצרים אלה
רשם ההוצאה לפועל רשאי לדרוש מהזוכה להפקיד ערובה כתנאי למתן צו החיפוש
אם בדיעבד יסתבר שהבקשה לחיפוש לא היתה סבירה, רשאי הרשם להורות על שימוש בערובה לצורך פיצוי האדם המחזיק בכלים או בחצרים, אם ייגרם לו נזק כתוצאה מהחיפוש


 • אם יש לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח שנכסים של החייב נמצאים בכלים (חפצים) או בחצרים (מקרקעין) שאינם בהחזקתו, רשאי הרשם לצוות על עריכת חיפוש באותם כלים או חצרים, אם ראה צורך בכך לשם גילוי הנכסים.
דוגמה
אם רכב שבבעלותו של החייב נמצא בתוך חנייה פרטית של בן משפחה של החייב, במוסך או בכל מקום אחר הנמצא בהחזקתו של אדם אחר (שאינו החייב עצמו).
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לדרוש מהזוכה להפקיד ערובה כתנאי למתן צו החיפוש. בערובה זו ניתן יהיה להשתמש בהמשך, לצורך פיצוי האדם המחזיק בכלים או בחצרים, אם ייגרם לו נזק במהלך החיפוש.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה רשאי להגיש בקשה למתן צו חיפוש בחצרים של אדם שאינו החייב.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עריכת חיפוש בכלים (חפצים) או בחצרים (מקרקעין) של אדם שאינו החייב אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
 1. לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח שנכסים של החייב נמצאים בכלים או בחצרים שאינם בהחזקתו.
 2. אם הרשם רואה צורך בעריכת החיפוש לשם גילוי הנכסים.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תהיה בכתב.
 • הבקשה תהא מלווה בתצהיר, המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה.

שלבי ההליך

הערת עריכה
מה לגבי ההליך? תגובה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 15:00 (IST)
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את צו החיפוש בהפקדת ערובה מצד הזוכה שמבקש לבצע את החיפוש.
 • אם בדיעבד, יקבע הרשם שהבקשה לעריכת החיפוש לא היתה סבירה, הוא רשאי, לאחר שנתן לצדדים הנוגעים בדבר הזדמנות להשמיע דבריהם, להורות על שימוש בערובה לצורך פיצוי אותו אדם המחזיק בכלי או בחצרים, במקרה שנגרם לו נזק בעת החיפוש.

ערעור


חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל