אם עברו 30 יום מהמצאת האזהרה לחייב, ניתן להזמינו לבירור בהוצאה לפועל
חייב יוזמן לבירור רק אם התקיימו התנאים הקבועים בחוק והמפורטים בערך זה
חייב שהוזמן לבירור ולא התייצב במועד, ייחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות

במקרים שיפורטו בהמשך רשם ההוצאה לפועל רשאי לזמן את החייב לבירור.

 • מטרת הבירור היא לבדוק מדוע החייב אינו עומד בתשלום החוב, או אינו משתף פעולה עם רשם ההוצאה לפועל בבדיקת יכולתו לשלם, או מדוע אינו ממלא אחר צו תשלומים שניתן לו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. החייב לא שילם את החוב במלואו או בשיעורים;
 2. החייב לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, או שלא הביא ללא כל הסבר בהיר את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב;
 3. החייב לא צירף לבקשה לצו תשלומים את המסמכים הדרושים או שלא המציא מסמך אחר שנדרש למסור לרשם ההוצאה לפועל;
 4. החייב לא מילא אחר צו תשלומים.

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • הזמנה לבירור יכולה להיעשות ביוזמת הרשם או כתוצאה מבקשה שמגיש הזוכה.
 • זוכה שמעוניין להזמין את החייב לבירור, יגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה כללית (טופס 988).
 • בסע' 3 בטופס, יש לסמן ב-X את בקשה מס' 988 ("בקשה כללית-נימוקים לבקשה") ולפרט את הנימוקים לבקשה.
 • שלבי ההליך

  • מנהל לשכת ההוצאה לפועל ימציא לחייב הזמנה לבירור.
  • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יודיע על מועד הבירור לזוכה.
  • במעמד הבירור מול רשם ההוצאה לפועל יידרש החייב לעשות את הפעולות הבאות:
  1. להציע דרכים לביצוע פסק הדין (בדרך של פריסה לתשלומים או מכירת נכסים);
  2. למלא הצהרה על יכולתו;
  3. לחתום על כתב ויתור על סודיות.
  • במעמד הבירור יברר רשם ההוצאה לפועל, ככל הניתן, את יכולתו של החייב. רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת כל צו או החלטה שהוא מוצא לנכון.
  • בין היתר, רשאי הרשם:
  1. לתת או לשנות צו תשלומים,
  2. להכריז על החייב כמוגבל באמצעים,
  3. להזמין את החייב לחקירת יכולת במעמד הזוכה,
  4. לתת צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב,
  5. לדרוש מסירת מידע על החייב.
  • הרשם רשאי לכפות על החייב לציית להוראותיו, או להעניש את החייב בשל אי ציות להוראותיו - בכל דרך שמוסמך לכך בית המשפט.

  בירור שלא בנוכחות הזוכה

  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לקיים את הבירור גם שלא בנוכחות הזוכה.
  • כאשר התקיים בירור שלא בנוכחות הזוכה, רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל לקיים בירור נוסף בנוכחותו.

  ערעור

  חשוב לדעת

  • אם הומצאה לחייב הזמנה לבירור והוא לא התייצב במועד, או אם התייצב החייב לבירור, אך לא מילא אחר ההחלטות והצווים שניתנו במסגרת הבירור, יראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו. במקרה כזה ניתן יהיה להטיל עליו את ההגבלות הבאות:
  1. צו עיכוב יציאה מהארץ,
  2. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר,
  3. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד,
  4. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב,
  5. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים