הקדמה:

עד שנת 2008 חושבו פיצויי הפיטורים על פי מכפלה של השכר האחרון של העובד במספר השנים שעבד אצל המעסיק
אם המעסיק והעובד הסכימו על הפרשה שוטפת של מלוא פיצויי הפיטורים מדי חודש לקופת גמל בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים), העובד זכאי אך ורק לכספים שהופרשו והרווחים שנצברו בקופה
מעסיק שהתחיל להפריש בשנת 2008 חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני ישלם פיצויי פיטורים לפי החלק היחסי שלא הופרש
שכר הבסיס שממנו יחושבו הפיצויים הוא השכר החודשי האחרון של העובד בסמוך לסיום העסקתו, גם כאשר שכר הבסיס עלה במהלך תקופת העבודה
השכר האחרון של עובד שעתי או יומי יהיה השכר החודשי הממוצע שלו ב-12 החודשים האחרונים של העסקתו
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובד זכאי לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובד פוטר, וכן כאשר יחסי עובד מעביד הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

פיצויי פיטורים מחושבים על בסיס השכר החודשי האחרון של העובד, גם במקרים שהשכר עלה במהלך תקופת העסקתו, כך שהשכר האחרון גבוה מהשכר ההתחלתי של העובד.

  • החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה ראו כאן.
  • המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את מלוא הפיצויים באופן חודשי שוטף.
  • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, העובד אינו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו בקופת הגמל).
  • אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
  • כאשר שכר הבסיס עולה במהלך תקופת ההעסקה, יחושב שיעור הפיצויים (השלמה ל-⅓8 אחוזים) מתוך שכר הבסיס האחרון של העובד.
  • לפירוט אופן החישוב ודוגמאות מספריות ראו חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד לפני שנת 2008.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו. כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות ליועץ מס או יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.