הקדמה:

כאשר היקף המשרה של עובדים משתנה (עולה או יורד) במהלך תקופת ההעסקה, יש לערוך את חישוב הפיצויים באופן יחסי על פי היקפי המשרה שבהם הועסק העובד בכל תקופה
אם המעסיק והעובד הסכימו על הפרשה שוטפת של מלוא פיצויי הפיטורים מדי חודש לקופת גמל בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים), העובד זכאי אך ורק לכספים שהופרשו והרווחים שנצברו בקופה
החל משנת 2008 על מעסיק להפריש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני
מעסיק שהחל להפריש לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים משנת 2008 בלבד ישלם פיצויי פיטורים על פי החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו
עובד בשכר שעתי או יומי שהיקף שעות עבודתו משתנה, יקבל פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע לאורך כל תקופת עבודתו
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובדים זכאים לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובדים פוטרו, וכן כאשר יחסי עובד מעסיק הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

כאשר היקף המשרה משתנה במהלך תקופת ההעסקה, כלומר עובד מועסק בהיקפי משרה שונים בתקופות שונות, יחושבו הפיצויים באופן יחסי לכל אחת מהתקופות על פי היקף המשרה, כאשר שכר הבסיס הוא השכר האחרון (בהנחה שהשכר למשרה מלאה לא ירד במהלך תקופת ההעסקה).

 • החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה ראו כאן.
 • המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את מלוא הפיצויים באופן חודשי שוטף.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, העובד אינו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו בקופת הגמל).
 • אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם) . כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
 • דף זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה לפני שנת 2008, ושבמהלך תקופת ההעסקה חלו שינויים בהיקף המשרה שלו.
 • לחישוב פיצויים במקרים שבהם לא חלו שינויים בהיקף המשרה או במקרה של עובד שהחל את העסקתו בשנת 2008 או מאוחר יותר ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.

שיעור פיצויי הפיטורים

 • עם סיום העסקתו של העובד (ובהנחה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים) חייב המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני (השלמה ל-⅓8 אחוזים מהשכר החודשי עבור כל חודש עבודה) וכן את מלוא פיצויי הפיטורים עבור התקופות שבהן לא הפריש כלל פיצויים לביטוח הפנסיוני.
 • כל הפיצויים שהמעסיק משלם בפועל לעובד יחושבו על בסיס שכרו האחרון של העובד (בהנחה שהשכר למשרה מלאה לא ירד במהלך תקופת עבודתו).
 • אם שכרו של העובד ירד במהלך העבודה, ייעשה החישוב באופן יחסי לפי תקופות ההעסקה בהתאם לשכר הבסיס בכל תקופה. למידע נוסף ראו חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד לפני שנת 2008 כששכר הבסיס ירד במהלך תקופת עבודתו.
אזהרה
 • גובה הפיצויים שעל המעסיק לשלם, אינו תלוי בשאלה האם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני או לא.
 • אם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני, הם שייכים לעובד, ולמעסיק אסור להפחית אותם מסכום הפיצויים שהוא צריך לשלם.

אופן החישוב

 • לצורך החישוב יש לבדוק עבור כל אחד מחודשי ההעסקה אלו אחוזים מהשכר בפועל של העובד הופרשו לביטוח הפנסיוני כרכיב פיצויים (שיעור ההפרשות), ולאחר מכן לחשב את ההפרש בין ⅓8 (שיעור הפיצויים המלא שהעובד זכאי לו) לבין שיעור ההפרשות (אחוז מהשכר בפועל שהופרש כרכיב פיצויים). את ההפרש יש לכפול באחוז המשרה באותו חודש ולאחר מכן לכפול בשכר הבסיס האחרון למשרה מלאה (שכרו החודשי האחרון של העובד אילו עבד במשרה מלאה).
 • החישוב נעשה באותו אופן, בין אם היקף המשרה של העובד עלה או ירד במהלך תקופת ההעסקה.

דוגמה 1: המעסיק מתחיל להפריש חלק מפיצויי הפיטורים לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני בשנת 2008

דוגמה
עובד שהחל לעבוד בשנת 2004, והמעסיק מפריש לביטוח הפנסיוני החל מ-01.01.2008
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2004 ופוטר ב-01.05.2015.
 • במשך 10 שנים וחצי (126 חודשים) הועסק העובד ברבע משרה, והשתכר 1,500 ₪ לחודש (לפי בסיס של 6,000 ₪ למשרה מלאה).
 • ב-01.07.2014 הוגדל היקף המשרה והוא עבד בחצי משרה במשך 6 חודשים. בתקופה זו גם הועלה שכר הבסיס, והוא השתכר 4,000 ₪ לחודש (לפי בסיס של 8,000 ₪ למשרה מלאה).
 • החל מ-01.01.2015 הועסק העובד במשרה מלאה (במשך ארבעה חודשים) ושכרו עמד על 10,000 ₪ לחודש.
 • שכר הבסיס שיילקח בחשבון הוא האחרון והגבוה שביניהם - 10,000 ₪.
 • סה"כ עבד העובד 136 חודשים.
 • עד שנת 2008 לא הפריש המעסיק כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים
 • החל מ-01.01.2008 החל המעסיק להפריש מדי חודש סכומים לביטוח הפנסיוני של העובד על פי השיעורים הקבועים בצו ההרחבה.
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 21,722.13 ₪, לפי החישוב בטבלה שלהן.
תקופת עבודה היקף המשרה שיעור פיצויי הפיטורים שהמעסיק הפריש מדי חודש לביטוח הפנסיוני שיעור הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה סכום הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה הסבר
2004 - יוני 2007 1/4 0% ⅓8 אחוזים 10,000 ₪ עבור תקופת ההעסקה בשנים 2004 - 2007 (שבמהלכן לא הפריש המעסיק כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים) יהיה העובד זכאי לפיצוי בשיעור של ⅓8 משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 48 חודשים - סה"כ 10,000 ₪ (לפי חישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 48 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
2008 1/4 0.834% 7.5% 2,249.80 ₪ העובד זכאי ל-7.5% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-0.834% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 2,249.80 ₪ (לפי חישוב:7.5 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
2009 1/4 1.68% 6.65% 1,996 ₪ העובד זכאי ל-6.65% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-1.68% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 1,996 ₪ (לפי חישוב: 6.65 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
2010 1/4 2.5% 5.83% 1,750 ₪ העובד זכאי ל-5.83% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-2.5% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 1,750 ₪ (לפי חישוב: 5.83 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
2011 1/4 3.34% 4.99% 1,497 ₪ העובד זכאי ל-4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-3.34% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 1,497 ₪ (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
2012 1/4 4.18% 4.153% 1,246 ₪ ל-4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-4.18% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 1,246 ₪ (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
2013 1/4 5% ⅓3 אחוזים 1,000 ₪ העובד זכאי ל-⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-5% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון כפול אחוזי המשרה - סה"כ 1,000 ₪ (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
ינואר - יוני 2014 1/4 6% ⅓2 אחוזים 350 ₪ עבור כל אחד מ-6 החודשים הללו זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון כפול אחוזי המשרה - סה"כ 350 ₪ (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
יוני - דצמבר 2014 1/2 6% ⅓2 אחוזים 700 ₪ עבור כל אחד מ-6 החודשים הללו זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון כפול אחוזי המשרה - סה"כ 700 ₪ (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/2 משרה).
ינואר - אפריל 2015 משרה מלאה 6% ⅓2 אחוזים 933.33 ₪ עבור כל אחד מ-4 החודשים האחרונים זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה (100% - משרה מלאה) - סה"כ 933.33 ₪ (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 4 חודשים X‏ 10,000 ₪).
סה"כ 21,722.13 ₪ סכום זה ישולם לעובד בנוסף על הכספים שהצטברו בביטוח הפנסיוני.

דוגמה 2: עובד שמעסיקו הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני כאחוז מתוך השכר הממוצע ולא מתוך השכר בפועל

 • החישוב הנ"ל מבוסס על ההנחה שהחלק של הפיצויים שהופרש לביטוח הפנסיוני ע"י המעסיק (0.834% בשנת 2008, 1.68% בשנת 2009, 2.5% בשנת 2010, 3.34% בשנת 2011, 4.18% בשנת 2012, 5% בשנת 2013 ו-6% בשנת 2014 ובשנת 2015) חושב מתוך השכר בפועל של העובד ולא מתוך השכר הממוצע במשק (שכן לפי צו ההרחבה, המעסיק חייב להפריש את השיעורים הקבועים בצו כאשר הם מחושבים מתוך השכר הממוצע במשק או מתוך השכר בפועל של העובד לפי הנמוך מביניהם).
 • אם המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני שיעור שחושב מתוך השכר הממוצע (ולא מתוך השכר בפועל), הרי שלצורך חישוב פיצויי הפיטורים שעליו לשלם, יש לבדוק כמה אחוזים מתוך השכר בפועל הופרשו, ולאחר מכן על המעסיק לשלם את היתרה (עד ל-⅓8 אחוזים).
דוגמה
נניח שבדוגמה הקודמת הפריש המעסיק בשנת 2015 6% מהשכר הממוצע במשק ולא מהשכר בפועל.
 • השכר הממוצע במשק עמד על 9,260 ₪.
 • במהלך ארבעת חודשי ההעסקה בשנת 2015 הפריש המעסיק מדי חודש 6% מהשכר הממוצע, כלומר 555.60 ₪ בכל חודש. סכום זה מהווה 5.556% מהשכר בפועל (555.60 ₪ מתוך 10,000 ₪).
 • על המעסיק יהיה לשלם לעובד פיצויים בשיעור של 2.777% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים ל-5.556%) עבור 4 החודשים שבהם הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני (ולא ⅓2 אחוזים כפי שהיה נדרש לשלם אילו היה מחשב את ההפרשות מתוך השכר בפועל).

דוגמה 3: עובד שמעסיקו מפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת פיצויים או לביטוח הפנסיוני

 • אם המעסיק הפריש מדי חודש את מלוא פיצויי הפיטורים (⅓8 אחוזים מהשכר) לקופת פיצויים או לביטוח הפנסיוני בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים החל מתחילת ההעסקתו של העובד, העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים אך יהי זכאי לקבל את מלוא הכספים והרווחים שהצטברו בקופת הפיצויים או ברכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.
 • אם המעסיק החל להפריש את מלוא הפיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים במהלך תקופת ההעסקה ולא מתחילת ההעסקה, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים עבור התקופה שעבורה לא בוצעו ההפרשות (⅓8 אחוזים כפול מספר החודשים שבהם לא בוצעה הפרשה כפול השכר האחרון של העובד).
דוגמה
עובד שהחל לעבוד ב-01.01.2004, ובאמצע תקופת ההעסקה מתחיל המעסיק לפריש את מלוא הפיצויים לקופת פיצויים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
 • נניח שהעובד בדומה הקודמת התחיל לעבוד ב-01.01.2004 ופוטר ביום 01.05.2015.
 • החל מ-01.01.2006 החל המעסיק להפריש מדי חודש ⅓8 אחוזים מהשכר החודשי לקופת פיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק עבור התקופה שמ-01.01.2004 עד 31.12.2005, שעבורה לא הפריש המעסיק כלל לקופת הפיצויים - סה"כ שנתיים (24 חודשים).
 • בתקופה זו הועסק העובד ב-1/4 משרה.
 • סה"כ יסתכמו הפיצוים ב-5,000 ₪, לפי החישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 10,000 ₪ (שכר הבסיס האחרון) X‏ 1/4 משרה X‏ 24 חודשים.
 • בנוסף יהיה העובד זכאי לקבל את הכספים והרווחים שהצטברו בקופת הפיצויים שאליה הפריש המעסיק את כספי הפיצויים החל מ-2006.
 • אם המעסיק הפריש מדי חודש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הפיצויים אך לא עמד בתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, העובד זכאי לפיצויי פיטורים כאילו לא הופרשו כלל כספים לקופה, והעובד לא יהיה זכאי לקבל את הכספים שהצטברו בקופה.
 • דוגמה
  • בדוגמה הנ"ל עבד העובד במשך 136 חודשים.
  • במשך 126 חודשים הועסק ב-1/4 משרה
  • במשך 6 חודשים הועסק ב-1/2 משרה.
  • במשך 4 חודשים הועסק במשרה מלאה.
  • שכר הבסיס האחרון עמד על 10,000 ₪ למשרה מלאה.
  • פיצויי הפיטורים שלהם הוא יהיה זכאי יסתכמו ב-32,083 ₪ ₪, לפי החישוב הבא:
   • עבור 126 החודשים הראשונים זכאי העובד ל-26,250 ₪ (לפי החישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 126 חודשים X‏ 10,000 ₪ ‏ 1/4 משרה).
   • עבור 6 החודשים שבהם הועסק בחצי משרה זכאי העובד ל-2,500 ₪ (לפי החישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ₪ ‏ 1/2 משרה).
   • עבור 4 החודשים האחרונים לעבודתו שבהם הועסק במשרה מלאה זכאי העובד ל-3,333.33 ₪ (לפי החישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 4 חודשים X‏ 10,000 ₪).
  • העובד לא יהיה זכאי לקבל בנוסף לסכום זה גם את הכספים שהצטברו בקופת הפיצויים.

  עובד המשתכר על בסיס יומי

  • במקרה שהעובד משתכר על בסיס יומי ומספר ימי העבודה שלו משתנה מחודש לחודש, לא מבצעים חישוב יחסי (בניגוד לעובד המשתכר לפי שכר חודשי).
  • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, חישוב הפיצויים ייעשה באותו אופן שבו מחושבים פיצויי הפיטורים לעובד בשכר חודשי שלא חלו שינויים בהיקף העסקתו, כאשר השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי מספר ימי העבודה הממוצע שלו בכל חודשי העבודה שקדמו לפיטורים.
  דוגמה
  • עובד החל לעבוד ב-01.01.2006 ופוטר ביום 31.12.2015 (עבד 10 שנים (120 חודשים)).
  • העובד השתכר לפי שכר יומי, ומספר ימי העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
  • שכרו האחרון עמד על 300 ₪ ליום.
  • סה"כ במשך כל תקופת עבודתו עבד 1,800 ימים.
  • מספר ימי העבודה הממוצע שלו לחודש הוא 15 (לפי החישוב 1,800/120).
  • השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 4,500 ₪ (לפי החישוב: 300 ₪ ליום X‏ 15 ימים בחודש)
 • להסבר ולדוגמאות על אופן חישוב הפיצויים ראו חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד לפני שנת 2008.
 • עובד המשתכר על בסיס שעתי

  • במקרה שעובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, לא מבצעים חישוב יחסי (בניגוד לעובד המשתכר לפי שכר חודשי).
  • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, חישוב הפיצויים ייעשה באותו אופן שבו מחושבים פיצויי הפיטורים לעובד בשכר חודשי שלא חלו שינויים בהיקף העסקתו, כאשר השכר שישמש בסיס לחישוב הפיצויים יחושב לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו.
  דוגמה
  • עובד החל לעבוד ב-01.01.2006 ופוטר ביום 31.12.2015 (עבד 10 שנים (120 חודשים)).
  • העובד השתכר לפי שעה, ומספר שעות העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
  • סה"כ עבד העובד במשך כל תקופת עבודתו 12,000 שעות.
  • ממוצע שעות העבודה החודשי הוא 100 (לפי החישוב: 12,000/120).
  • שכרו האחרון עמד על 50 ₪ לשעה.
  • השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 5,000 ₪ (לפי החישוב: 50 ₪ לשעה X‏ 100 שעות בחודש).
 • להסבר ולדוגמאות על אופן חישוב הפיצויים ראו חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד לפני שנת 2008.
 • חשוב לדעת

  רכיבי השכר שנלקחים בחשבון

  • רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין חישוב פיצויי פיטורים הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • תוספת שכר שאינה קבועה, או תוספת המותנית בתנאי אינה נחשבת רכיב לפיצויי פיטורים, אלא אם סוכם אחרת בהסכם העבודה.
  • תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים.
  • במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
  • למידע נוסף ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים