הקדמה:

כאשר שכר הבסיס של העובד יורד במהלך ההעסקה, פיצויי הפיטורים יחושבו באופן יחסי לפי השכר החודשי בכל תקופה, ולא לפי השכר האחרון של העובד
מעסיק שהתחיל להפריש בשנת 2008 חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני, ישלם פיצויי פיטורים לפי החלק היחסי שלא הופרש
אם המעסיק והעובד הסכימו על הפרשה שוטפת של מלוא פיצויי הפיטורים מדי חודש לקופת גמל (בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים), העובד זכאי אך ורק לכספים שהופרשו והרווחים שנצברו בקופה
השכר החודשי של עובד שעתי או יומי שלפיו יחושבו פיצויי הפיטורים יהיה השכר החודשי הממוצע שלו ב-12 החודשים האחרונים בכל תקופה
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובד זכאי לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובד פוטר, וכן כאשר יחסי עובד מעביד הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

פיצויי פיטורים שיש לשלם לעובד שהחל לעבוד לפני 2008 עשויים להשתנות בהתאם להפרשות שביצע המעסיק (אם בכלל) לקופת פיצויים או לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני.

 • החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה ראו כאן.
 • המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את מלוא הפיצויים באופן חודשי שוטף.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים (⅓8 אחוזים מהשכר החודשי באופן שוטף מדי חודש) לקופת הגמל (בהתאם לתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים) או לביטוח הפנסיוני, אז:
  • אם ההפרשות בוצעו לאורך כל תקופת ההעסקה - העובד אינו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצבו בקופת הגמל).
  • אם ההפרשות בוצעו לאורך חלק מתקופת ההעסקה - העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק עבור התקופה שעבורה לא הופרשו הפיצויים באופן שוטף.
 • אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני (בהתאם לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק) או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים עבור כל חודש העסקה.
 • אם המעסיק לא הפריש כלל כספים לקופת פיצויים או לביטוח הפנסיוני, עליו לשלם פיצויי פיטורים מלאים עבור תקופת ההעסקה שעבורה לא ביצע כלל הפרשות.
 • כאשר שכר הבסיס של העובד יורד במהלך ההעסקה, פיצויי הפיטורים יחושבו באופן יחסי לפי השכר החודשי בכל תקופה, ולא לפי השכר האחרון של העובד.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו. כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
 • דף זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה לפני שנת 2008, ושבמהלך תקופת ההעסקה חלה הפחתה בשכר הבסיס.
 • לחישוב פיצויים במקרה של העלאה בשכר או שינויים בהיקף המשרה וכן לחישוב פיצויים עבור עובד שהחל את העסקתו בשנת 2008 או מאוחר יותר ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.

השכר המשמש כבסיס לחישוב הפיצויים

 • מקובל לחשב את פיצויי הפיטורים על בסיס השכר האחרון, כשהוא בדרך כלל השכר הגבוה ביותר שהעובד קיבל במהלך תקופתו. עם זאת, כאשר שכר הבסיס מופחת במהלך תקופת ההעסקה, יש לחשב את פיצויי הפיטורים על בסיס שונה.
 • אם ההפחתה בשכר היא זמנית שכתוצאה ממנה פחת השכר האחרון של העובד, יש להתעלם מההפחתה הזמנית ולהתיחס לשכר האחרון שלפני ההפחתה כשכר הבסיס שלפיו יחושבו הפיצויים.
דוגמה
 • עובד הועסק מ-01.01.2004 עד 01.05.2015.
 • במשך כל תקופת העסקתו עמד השכר על 10,000 ש"ח.
 • במהלך החודש האחרון להעסקתו הופחת שכרו ל-9,000 ש"ח.
 • לצורך חישוב פיצויי הפיטורים יש להתיחס לעובד כאילו לא היתה הפחתה כלל, והשכר שעל פיו יחושבו הפיצויים יהיה השכר ערב ההפחתה, כלומר 10,000 ש"ח.
 • לחישוב מדויק של גובה הפיצויים במקרה כזה ראו כאן.
 • במקרה שההפחתה בשכר אינה זמנית, יחושבו הפיצויים באופן יחסי, כאשר לגבי התקופה שלפני ההפחתה יראו את השכר האחרון ערב ההפחתה כשכרו של העובד לצורך חישוב הפיצויים, ואת השכר המופחת יראו כשכרו של העובד רק עבור התקופה שהחל מרגע ההפחתה.

שיעור פיצויי הפיטורים

 • עם סיום העסקתו של העובד (ובהנחה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים) חייב המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני (השלמה ל-⅓8 אחוזים מהשכר החודשי עבור כל חודש עבודה) וכן את מלוא פיצויי הפיטורים עבור התקופות שבהן לא הפריש כלל פיצויים לביטוח הפנסיוני.

אופן החישוב

 • לצורך החישוב יש לבדוק עבור כל אחד מחודשי ההעסקה איזה אחוז מהשכר בפועל של העובד הופרשו לביטוח הפנסיוני כרכיב פיצויים (שיעור ההפרשות), ולאחר מכן לחשב את ההפרש בין ⅓8 (שיעור הפיצויים המלא שהעובד זכאי לו) לבין שיעור ההפרשות (אחוז מהשכר בפועל שהופרש כרכיב פיצויים). את ההפרש יש לכפול בשכר החודשי המשמש בסיס לחישוב הפיצויים:
  • לגבי התקופה שלפני ההפחתה יראו את השכר האחרון ערב ההפחתה כשכרו של העובד לצורך חישוב הפיצויים;
  • לגבי התקופה שלאחר ההפחתה יראו את השכר החדש (המופחת) כשכרו של העובד לצורך חישוב הפיצויים.

דוגמה 1: המעסיק מפריש חלק מפיצויי הפיטורים לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני החל מ-2008

דוגמה
עובד שהחל לעבוד בשנת 2004, והמעסיק מפריש לביטוח הפנסיוני החל מ-01.01.2008
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2004 ופוטר ב-01.05.2015.
 • סה"כ עבד העובד 136 חודשים (11 שנים ו-4 חודשים).
 • בתחילה עמד שכרו על 11,000 ש"ח ברוטו לחודש.
 • ב-2015 ירד שכרו ועמד על 10,000 ש"ח ברוטו לחודש.
 • עד שנת 2008 לא הפריש המעסיק כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים
 • החל מ-01.01.2008 החל המעסיק להפריש מדי חודש סכומים לביטוח הפנסיוני של העובד על פי השיעורים הקבועים בצו ההרחבה
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 90,868.45 ש"ח, לפי החישוב בטבלה שלהלן.
תקופת עבודה שיעור פיצויי הפיטורים שהמעסיק הפריש מדי חודש לביטוח הפנסיוני שיעור הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה סכום הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה הסבר
2004 - 2007 0% ⅓8 אחוזים 44,000 ש"ח עבור תקופת ההעסקה בשנים 2004 - 2007 (שבמהלכן לא הפריש המעסיק כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים) יהיה העובד זכאי לפיצוי בשיעור של ⅓8 אחוזים מהשכר באותה תקופה (11,000 ש"ח) כפול 48 חודשים (שהם 4 שנים) - סה"כ 44,000 ש"ח (לפי חישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 48 חודשים X‏ 11,000 ש"ח).
2008 0.834% 7.5% 9,899.12 ש"ח העובד זכאי לפיצויים בשיעור 7.5% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-0.834% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה - סה"כ 9,899.12 ש"ח (לפי חישוב: 7.5 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ש"ח).
2009 1.68% 6.65% 8,782.40 ש"ח העובד זכאי לפיצויים בשיעור 6.65% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-1.68% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה - סה"כ 8,782.40 ש"ח (לפי חישוב: 6.65 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ש"ח).
2010 2.5% 5.83% 7,700 ש"ח העובד זכאי לפיצויים בשיעור 5.83% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-2.5% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ש"ח) - סה"כ 7,700 ש"ח (לפי חישוב: 5.83 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ש"ח).
2011 3.34% 4.99% 6,591.20 ש"ח העובד זכאי לפיצויים בשיעור 4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-3.34% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ש"ח) - סה"כ 6,591.20 ש"ח (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ש"ח).
2012 4.18% 4.153% 5,482.40 ש"ח לפיצויים בשיעור 4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-4.18% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ש"ח) - סה"כ 5,482.40 ש"ח (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ש"ח).
2013 5% ⅓3 אחוזים 4,400 ש"ח העובד זכאי לפיצויים בשיעור ⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-5% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ש"ח) - סה"כ 4,400 ש"ח (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ש"ח).
2014 6% ⅓2 אחוזים 3,080 ש"ח העובד זכאי לפיצויים בשיעור ⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ש"ח) - סה"כ 3,080 ש"ח (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ש"ח).
ינואר 2015 - אפריל 2015 6% ⅓2 אחוזים 933.33 ש"ח עבור כל אחד מ-4 החודשים האחרונים לאחר ההפחתה בשכר, זכאי העובד לפיצויים בשיעור ⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) מהשכר שלאחר ההפחתה (10,000 ש"ח) - סה"כ 933.33 ש"ח (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 4 חודשים X‏ 10,000 ש"ח)
סה"כ 90,868.45 ש"ח סכום זה ישולם לעובד בנוסף על הכספים שהצטברו בביטוח הפנסיוני.

דוגמה 2: עובד שמעסיקו הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני כאחוז מתוך השכר הממוצע ולא מתוך השכר בפועל

 • החישוב הנ"ל מבוסס על ההנחה שהחלק של הפיצויים שהופרש לביטוח הפנסיוני ע"י המעסיק (0.834% בשנת 2008, 1.68% בשנת 2009, 2.5% בשנת 2010, 3.34% בשנת 2011, 4.18% בשנת 2012, 5% בשנת 2013 ו-6% בשנת 2014 ובשנת 2015) חושב מתוך השכר בפועל של העובד ולא מתוך השכר הממוצע במשק (שכן לפי צו ההרחבה, המעסיק חייב להפריש את השיעורים הקבועים בצו כאשר הם מחושבים מתוך השכר הממוצע במשק או מתוך השכר בפועל של העובד לפי הנמוך מביניהם).
 • אם המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני שיעור שחושב מתוך השכר הממוצע (ולא מתוך השכר בפועל), הרי שלצורך חישוב פיצויי הפיטורים שעליו לשלם, יש לבדוק כמה אחוזים מתוך השכר בפועל הופרשו, ולאחר מכן על המעסיק לשלם את היתרה (עד ל-⅓8 אחוזים).
דוגמה
נניח שבדוגמה הקודמת הפריש המעסיק בשנת 2015 6% מהשכר הממוצע במשק ולא מהשכר בפועל.
 • השכר הממוצע במשק עמד על 9,260 ש"ח.
 • במהלך ארבעת חודשי ההעסקה בשנת 2015 הפריש המעסיק מדי חודש 6% מהשכר הממוצע, כלומר 555.60 ש"ח בכל חודש. סכום זה מהווה 5.556% מהשכר בפועל (555.60 ש"ח מתוך 10,000 ש"ח).
 • על המעסיק יהיה לשלם לעובד פיצויים בשיעור של 2.777% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים ל-5.556%) עבור 4 החודשים שבהם הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני (ולא ⅓2 אחוזים כפי שהיה נדרש לשלם אילו היה מחשב את ההפרשות מתוך השכר בפועל).


דוגמה 3: עובד שמעסיקו מפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת פיצויים או לביטוח הפנסיוני

 • אם המעסיק הפריש מדי חודש את מלוא פיצויי הפיטורים (⅓8 אחוזים מהשכר) לקופת פיצויים או לביטוח הפנסיוני בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים החל מתחילת העסקתו של העובד, העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים אך יהי זכאי לקבל את מלוא הכספים והרווחים שהצטברו בקופת הפיצויים או ברכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.
 • אם המעסיק החל להפריש את מלוא הפיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים במהלך תקופת ההעסקה ולא מתחילת ההעסקה, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים עבור התקופה שעבורה לא בוצעו ההפרשות (⅓8 אחוזים כפול מספר החודשים שבהם לא בוצעה הפרשה כפול השכר האחרון של העובד).
דוגמה
עובד שהחל לעבוד ב-01.01.2004, ובאמצע תקופת ההעסקה מתחיל המעסיק להפריש את מלוא הפיצויים לקופת פיצויים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2004 ופוטר ביום 01.05.2015.
 • שכרו עמד על 11,000 ש"ח, וב-01.01.2015 הופחת שכרו ל-10,000 ש"ח.
 • החל מ-01.01.2006 החל המעסיק להפריש מדי חודש ⅓8 אחוזם מהשכר החודשי לקופת פיצוים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק עבור התקופה שמ-01.01.2004 עד 31.12.2005, שעבורה לא הפריש המעסיק כלל לקופת הפיצויים - סה"כ שנתיים (24 חודשים).
 • סה"כ יסתכמו הפיצויים ב-22,000 ש"ח, לפי החישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 11,000 ש"ח (השכר האחרון שלפני ההפחתה) X‏ 24 חודשים.
 • בנוסף יהיה העובד זכאי לקבל את הכספים והרווחים שהצטברו בקופת הפיצויים שאליה הפריש המעסיק את כספי הפיצויים החל מ-2006.
 • אם המעסיק הפריש מדי חודש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הפיצויים אך לא עמד בתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, העובד זכאי לפיצויי פיטורים כאילו לא הופרשו כלל כספים, כאשר:
  • עבור התקופה שלפני הפחתת השכר יחושבו הפיצויים לפי השכר האחרון ערב ההפחתה, כלומר: ⅓8 אחוזים כפול מספר חודשי העבודה כפול השכר האחרון שלפני ההפחתה.
  • עבור התקופה שלאחר הפחתת השכר יחושבו הפיצויים לפי השכר האחרון, כלומר: ⅓8 אחוזים כפול מספר חודשי העבודה לאחר ההפחתה כפול השכר האחרון.
דוגמה
 • בדוגמה הנ"ל עבד העובד במשך 136 חודשים.
 • מכיוון ששכרו הופחת במהלך העבודה, יחושבו הפיצויים באפן יחסי לכל תקופה:
  • עבור התקופה שבין 01.01.2004 - 31.12.2014, שבמהלכה השתכר 11,000 ש"ח יהיה העובד זכאי לפיצויים בסך 121,000 ש"ח (לפי החישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 132 חודשים X‏ 11,000 ש"ח).
  • עבור ארבעת החודשים בשנת 2015 שבהן השתכר 10,000 ש"ח לחודש יהיה העובד זכאי לפיצויים בסך 3,333.33 ש"ח (לפי החישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 4 חודשים X‏ 10,000 ש"ח).
 • פיצויי הפיטורים שלהם הוא יהיה זכאי יסתכמו ב-124,333.33 ש"ח.

עובד המשתכר על בסיס יומי

 • כאשר עובד משתכר על בסיס יומי ושכר הבסיס (השכר ליום עבודה) יורד במהלך תקופת עבודתו, יחושבו הפיצויים באופן יחסי (בדומה לאופן שבו מחושבים הפיצויים לעובד בשכר חודשי). לגבי התקופה שלפני ההפחתה יראו את שכר הבסיס (התעריף ליום עבודה) שהיה ערב ההפחתה כשכר הבסיס של העובד לצורך חישוב הפיצויים, ואת השכר המופחת יראו כשכר הבסיס של העובד רק עבור התקופה שהחל מרגע ההפחתה.
 • אם מספר הימים שבהם עבד משתנה מחודש לחודש, יחושבו הפיצויים על פי היקף המשרה החודשי הממוצע של העובד בכל החודשים שקדמו למועד שבו יש לחשב את פיצויי הפיטורים.
 • עבור התקופה שלפני ההפחתה יחושב השכר החודשי לצורך פיצויים על פי מכפלה של שכר הבסיס (תעריף ליום עבודה שהיה בתוקף עד למועד ההפחתה) במספר הימים הממוצע לחודש שעבד העובד בכל החודשים האחרונים שקדמו למועד ההפחתה.
שכר בסיס ליום עבודה (לפני ההפחתה) X‏ מספר הימים הכולל שעבד בכל החודשים שקדמו למועד ההפחתה
מספר החודשים מתחילת עבודתו ועד למועד ההפחתה

 • עבור התקופה שלאחר ההפחתה השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי היקף המשרה החודשי הממוצע (כלומר מספר ימי העבודה הממוצע שלו לחודש) בכל החודשים שחלפו ממועד ההפחתה בשכר ועד למועד הפסקת העבודה.
שכר בסיס ליום עבודה (לאחר ההפחתה) X‏ מספר הימים הכולל שעבד בחודשים שבין מועד ההפחתה בשכר ועד הפסקת העבודה
מספר החודשים שבין מועד ההפחתה בשכר ועד הפסקת העבודה

עובד המשתכר על בסיס שעתי

 • כאשר עובד משתכר על בסיס שעתי ושכר הבסיס (השכר לשעת עבודה) יורד במהלך תקופת עבודתו, יחושבו הפיצויים באופן יחסי (בדומה לאופן שבו מחושבים הפיצויים לעובד בשכר חודשי). לגבי התקופה שלפני ההפחתה יראו את שכר הבסיס (התעריף לשעת עבודה) שהיה ערב ההפחתה כשכר הבסיס של העובד לצורך חישוב הפיצויים, ואת השכר המופחת יראו כשכר הבסיס של העובד רק עבור התקופה שהחל מרגע ההפחתה.
 • הפיצויים יחושבו על פי היקף המשרה החודשי הממוצע של העובד בחודשים שקדמו למועד שבו יש לחשב את פיצויי הפיטורים.
 • עבור התקופה שלפני ההפחתה יחושב השכר החודשי על פי מכפלה של שכר הבסיס (תעריף לשעת עבודה שהיה בתוקף עד מועד ההפחתה) במספר השעות הממוצע לחודש שעבד העובד בחודשים שקדמו למועד ההפחתה.
שכר בסיס לשעת עבודה (לפני ההפחתה) X‏ מספר השעות הכולל שעבד בכל החודשים שקדמו למועד ההפחתה
מספר החודשים מתחילת עבודתו ועד למועד ההפחתה

 • עבור התקופה שלאחר ההפחתה השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי היקף המשרה החודשי הממוצע (כלומר מספר שעות העבודה הממוצע שלו לחודש) בכל החודשים שחלפו ממועד ההפחתה בשכר ועד למועד הפסקת העבודה.
שכר בסיס לשעת עבודה (לאחר ההפחתה) X‏ מספר השעות הכולל שעבד בחודשים שבין מועד ההפחתה בשכר ועד הפסקת העבודה
מספר החודשים שבין מועד ההפחתה בשכר ועד הפסקת העבודה


רכיבי השכר שמובאים בחשבון לצורך חישוב הפיצויים

 • רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין חישוב פיצויי פיטורים הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • תוספת שכר שאינה קבועה, או תוספת המותנית בתנאי אינה נחשבת רכיב לפיצויי פיטורים, אלא אם סוכם אחרת בהסכם העבודה.
 • תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים.
 • במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
 • למידע נוסף ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

חשוב לדעת

פסקי דין


חקיקה ונהלים