עד שנת 2008 חושבו פיצויי הפיטורים על פי מכפלה של השכר האחרון של העובד במספר השנים שעבד אצל המעסיק
אם המעסיק והעובד הסכימו על הפרשה שוטפת של מלוא פיצויי הפיטורים מדי חודש לקופת גמל (בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים), העובד זכאי אך ורק לכספים שהופרשו והרווחים שנצברו בקופה
מעסיק שהתחיל להפריש בשנת 2008 חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני ישלם פיצויי פיטורים לפי החלק היחסי שלא הופרש
שכר הבסיס שממנו יחושבו הפיצויים הוא השכר החודשי האחרון של העובד בסמוך לסיום העסקתו
השכר האחרון של עובד שעתי או יומי יהיה השכר החודשי הממוצע שלו ב-12 החודשים האחרונים של העסקתו
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובדים זכאים לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובדים פוטרו, וכן כאשר יחסי עובד מעסיק הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

פיצויי פיטורים שיש לשלם לעובד שהחל לעבוד לפני 2008 עשויים להשתנות בהתאם להפרשות שביצע המעסיק (אם בכלל) לקופת פיצויים או לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני.

 • החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה ראו כאן.
 • המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את מלוא הפיצויים באופן חודשי שוטף.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים (⅓8 אחוזים מהשכר החודשי באופן שוטף מדי חודש) לקופת הגמל (בהתאם לתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים) או לביטוח הפנסיוני, אז:
  • אם ההפרשות בוצעו לאורך כל תקופת ההעסקה - העובד אינו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו בקופת הגמל).
  • אם ההפרשות בוצעו לאורך חלק מתקופת ההעסקה - העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק עבור התקופה שעבורה לא הופרשו הפיצויים באופן שוטף.
 • אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני (בהתאם לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק) או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים עבור כל חודש העסקה.
 • אם המעסיק לא הפריש כלל כספים לקופת פיצויים או לביטוח הפנסיוני, עליו לשלם פיצויי פיטורים מלאים עבור תקופת ההעסקה שעבורה לא ביצע כלל הפרשות.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
 • דף זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה לפני שנת 2008 ושבמהלך עבודתו הפריש המעסיק את פיצויי הפיטורים (כולם או חלקם) לקופת גמל או לביטוח פנסיוני.
 • לחישוב פיצויים עבור עובד שהחל את העסקתו בשנת 2008 או מאוחר יותר, ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.

שיעור פיצויי הפיטורים

 • עם סיום העסקתו של העובד (ובהנחה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים) חייב המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני (השלמה ל-⅓8 אחוזים מהשכר החודשי עבור כל חודש עבודה) וכן את מלוא פיצויי הפיטורים עבור התקופות שבהן לא הפריש כלל פיצויים לביטוח הפנסיוני.
 • כל הפיצויים שהמעסיק משלם בפועל לעובד יחושבו על בסיס שכרו האחרון של העובד (מלבד מקרים שבהם שכרו של העובד ירד או שחלו שינויים בהיקפי המשרה).
אזהרה
 • גובה הפיצויים שעל המעסיק לשלם, אינו תלוי בשאלה האם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני או לא.
 • אם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני, הם שייכים לעובד, ולמעסיק אסור להפחית אותם מסכום הפיצויים שהוא צריך לשלם.

אופן החישוב

 • לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, יש לבדוק עבור כל אחד מחודשי ההעסקה כמה אחוזים מהשכר בפועל של העובד הופרשו לביטוח הפנסיוני כרכיב פיצויים (שיעור ההפרשות), ולאחר מכן לחשב את ההפרש בין ⅓8 (שיעור הפיצויים המלא שהעובד זכאי לו) לבין שיעור ההפרשות (אחוז מהשכר בפועל שהופרש כרכיב פיצויים). את ההפרש יש לכפול בשכר החודשי האחרון של העובד.

דוגמה 1: המעסיק מתחיל להפריש חלק מפיצויי הפיטורים לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני בשנת 2008

דוגמה
עובד שהחל לעבוד בשנת 2004, והמעסיק מפריש לביטוח הפנסיוני החל מ-01.01.2008
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2004 ופוטר ב-01.05.2015.
 • סה"כ עבד העובד 136 חודשים (11 שנים ו-4 חודשים).
 • שכרו האחרון של העובד עמד על 10,000 ₪ ברוטו לחודש.
 • עד שנת 2008 לא הפריש המעסיק כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים.
 • החל מ-01.01.2008 החל המעסיק להפריש מדי חודש סכומים לביטוח הפנסיוני של העובד על פי השיעורים הקבועים בצו ההרחבה
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 77,692.53 ₪, לפי החישוב שבטבלה להלן.
תקופת עבודה שיעור פיצויי הפיטורים שהמעסיק הפריש מדי חודש לביטוח הפנסיוני שיעור הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה סכום הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה הסבר
2004 - 2007 0% ⅓8 אחוזים 40,000 ₪ עבור תקופת ההעסקה בשנים 2004 - 2007 (שבמהלכן לא הפריש המעסיק כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים) יהיה העובד זכאי לפיצוי בשיעור של ⅓8 אחוזים מהשכר האחרון במועד סיום העסקתו כפול 48 חודשים (שהם 4 שנים) - סה"כ 40,000 ₪ (לפי חישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 48 חודשים X‏ 10,000 ₪).
ינואר - דצמבר 2008 0.834% 7.5% 8,999.20 ₪ העובד זכאי ל-7.5% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-0.834% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 8,999.20 ₪ (לפי חישוב: 7.5 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2009 1.68% 6.65% 7,984 ₪ העובד זכאי ל-6.65% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-1.68% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 7,984 ₪ (לפי חישוב: 6.65 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2010 2.5% 5.83% 7,000 ₪ העובד זכאי ל-5.83% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-2.5% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 7,000 ₪ (לפי חישוב: 5.83 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2011 3.34% 4.99% 5,992 ₪ העובד זכאי ל-4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-3.34% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 5,992 ₪ (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2012 4.18% 4.153% 4,984 ₪ העובד זכאי ל-4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-4.18% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 4,984 ₪ (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2013 5% ⅓3 אחוזים 4,000 ₪ העובד זכאי ל-⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-5% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 4,000 ₪ (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
ינואר 2014 - אפריל 2015 6% ⅓2 אחוזים 3,733.33 ₪ עבור כל אחד מ-16 החודשים האחרונים זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 3,733.33 ₪ (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 16 חודשים X‏ 10,000 ₪).
סה"כ 77,692.53 ₪ סכום זה ישולם לעובד בנוסף על הכספים שהצטברו בביטוח הפנסיוני

דוגמה 2: עובד שמעסיקו הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני כאחוז מתוך השכר הממוצע ולא מתוך השכר בפועל

 • החישוב הנ"ל מבוסס על ההנחה שהחלק של הפיצויים שהופרש לביטוח הפנסיוני ע"י המעסיק (0.834% בשנת 2008, 1.68% בשנת 2009, 2.5% בשנת 2010, 3.34% בשנת 2011, 4.18% בשנת 2012, 5% בשנת 2013 ו-6% בשנת 2014 ובשנת 2015) חושב מתוך השכר בפועל של העובד ולא מתוך השכר הממוצע במשק (שכן לפי צו ההרחבה, המעסיק חייב להפריש את השיעורים הקבועים בצו כאשר הם מחושבים מתוך השכר הממוצע במשק או מתוך השכר בפועל של העובד לפי הנמוך מביניהם).
 • אם המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני שיעור שחושב מתוך השכר הממוצע (ולא מתוך השכר בפועל), הרי שלצורך חישוב פיצויי הפיטורים שעליו לשלם, יש לבדוק כמה אחוזים מתוך השכר בפועל הופרשו, ולאחר מכן על המעסיק לשלם את היתרה (עד ל-⅓8 אחוזים).
דוגמה
נניח שבדוגמה הקודמת הפריש המעסיק בשנת 2015 6% מהשכר הממוצע במשק ולא מהשכר בפועל.
 • השכר הממוצע במשק עמד על 9,260 ₪.
 • במהלך ארבעת חודשי ההעסקה בשנת 2015 הפריש המעסיק מדי חודש 6% מהשכר הממוצע, כלומר 555.60 ₪ בכל חודש. סכום זה מהווה 5.556% מהשכר בפועל (555.60 ₪ מתוך 10,000 ₪).
 • על המעסיק יהיה לשלם לעובד פיצויים בשיעור של 2.777% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים ל-5.556%) עבור 4 החודשים שבהם הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני (ולא ⅓2 אחוזים כפי שהיה נדרש לשלם אילו היה מחשב את ההפרשות מתוך השכר בפועל).

דוגמה 3: עובד שמעסיקו מפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת פיצויים או לביטוח הפנסיוני

 • אם המעסיק הפריש מדי חודש את מלוא פיצויי הפיטורים (⅓8 אחוזים מהשכר) לקופת פיצויים או לביטוח הפנסיוני בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים החל מתחילת העסקתו של העובד, העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים אך יהי זכאי לקבל את מלוא הכספים והרווחים שהצטברו בקופת הפיצויים או ברכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.
 • אם המעסיק החל להפריש את מלוא הפיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים במהלך תקופת ההעסקה ולא מתחילת ההעסקה, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים עבור התקופה שעבורה לא בוצעו ההפרשות (⅓8 אחוזים כפול מספר החודשים שבהם לא בוצעה הפרשה כפול השכר האחרון של העובד).
דוגמה
עובד שהחל לעבוד ב-01.01.2004, ובאמצע תקופת ההעסקה מתחיל המעסיק לפריש את מלוא הפיצויים לקופת פיצויים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2004 ופוטר ביום 01.05.2015.
 • החל מ-01.01.2006 החל המעסיק להפריש מדי חודש ⅓8 אחוזם מהשכר החודשי לקופת פיצוים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק עבור התקופה שמ-01.01.2004 עד 31.12.2005, שעבורה לא הפריש המעסיק כלל לקופת הפיצויים - סה"כ שנתיים (24 חודשים).
 • סה"כ יסתכמו הפיצוים ב-20,000 ₪, לפי החישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 10,000 ₪ (השכר האחרון) X‏ 24 חודשים.
 • בנוסף יהיה העובד זכאי לקבל את הכספים והרווחים שהצטברו בקופת הפיצויים שאליה הפריש המעסיק את כספי הפיצויים החל מ-2006.
 • אם המעסיק הפריש מדי חודש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הפיצויים אך לא עמד בתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, העובד זכאי לפיצויי פיטורים כאילו לא הופרשו כלל כספים (⅓8 אחוזים כפול מספר חודשי העבודה כפול השכר האחרון של העובד).
דוגמה
 • בדוגמה הנ"ל עבד העובד במשך 136 חודשים.
 • שכרו האחרון עמד על 10,000 ₪.
 • פיצויי הפיטורים שלהם הוא יהיה זכאי יסתכמו ב-113,333.33 ₪ ₪ (לפי החישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 136 חודשים X‏ 10,000 ₪).
 • העובד לא יהיה זכאי לקבל בנוסף לסכופם הנ"ל גם את הכספים שהצטברו בקופת הפיצויים.

עובד המשתכר על בסיס יומי

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה שהעובד משתכר על בסיס יומי ומספר ימי העבודה שלו משתנה מחודש לחודש, השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי מספר ימי העבודה הממוצע שלו בכל חודשי עבודתו כפול שכר העבודה היומי האחרון.
דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2006 ופוטר ביום 31.12.2015 (עבד 10 שנים (120 חודשים)).
 • העובד השתכר לפי שכר יומי, ומספר ימי העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
 • שכרו האחרון עמד על 300 ₪ ליום.
 • סה"כ במשך כל תקופת עבודתו עבד 1,800 ימים.
 • מספר ימי העבודה הממוצע שלו לחודש הוא 15 (לפי החישוב 1,800/120).
 • השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 4,500 ₪ (לפי החישוב: 300 ₪ ליום X‏ 15 ימים בחודש)

עובד המשתכר על בסיס שעתי

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה שעובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו האחרון לצורך פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו כפול שכר השעה האחרון.
דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2006 ופוטר ביום 31.12.2015 (עבד 10 שנים (120 חודשים)).
 • העובד השתכר לפי שעה, ומספר שעות העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
 • סה"כ עבד העובד במשך כל תקופת עבודתו 12,000 שעות.
 • ממוצע שעות העבודה החודשי שלו הוא 100 (לפי החישוב: 12,000/120).
 • שכרו האחרון עמד על 50 ₪ לשעה.
 • השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 5,000 ₪ (לפי החישוב: 50 ₪ לשעה X‏ 100 שעות בחודש).

חשוב לדעת

רכיבי השכר שנלקחים בחשבון

 • רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין חישוב פיצויי פיטורים הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • תוספת שכר שאינה קבועה, או תוספת המותנית בתנאי אינה נחשבת רכיב לפיצויי פיטורים, אלא אם סוכם אחרת בהסכם העבודה.
 • תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים.
 • במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
 • למידע נוסף ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים