משרד הבריאות מממן סל טיפול בריאותי מקדם (טב"ם) לילדים עד גיל 7 שאובחנו על הרצף האוטיסטי ושוהים במסגרות ייעודיות
הטב"ם ניתן בנוסף לטיפולים הפרא-רפואיים הניתנים מטעם משרד החינוך, אך אינו ניתן במקביל לטיפולים פרא-רפואיים מטעם קופות החולים
טיפולים שניתנים במעון יום שיקומי אינם כרוכים בתשלום. לטיפולים שניתנים בשאר המסגרות נדרשת השתתפות עצמית של ההורים
למידע נוסף, ראו באתר כל הבריאות של משרד הבריאות ובאתר משרד החינוך


ילדים עד גיל 7 שאובחנו על הרצף האוטיסטי ושוהים במסגרות הייעודיות להם, זכאים על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לסל טיפול בריאותי מקדם (טב"ם) במימון משרד הבריאות.

 • הטב"ם ניתן בנוסף לטיפולים הפרא-רפואיים הניתנים מטעם משרד החינוך בהתאם לחוק חינוך מיוחד, אך אינו ניתן בנוסף לטיפולים פרא-רפואיים הניתנים מטעם קופות החולים.
 • סל הטב"ם ניתן באמצעות עמותות, בהתאם לאמות המידה של משרד הבריאות, על-ידי אנשי המקצוע הבאים:
  • קלינאי תקשורת
  • מרפאים בעיסוק
  • פסיכולוגים
  • רופאים (נוירולוג ילדים, פסיכיאטר ילדים, רופא ילדים)
  • מטפלים בהבעה ויצירה, טיפול התנהגותי ופיזיותרפיה - בהתאם לצורך ולגישה הטיפולית.
 • הטיפולים ניתנים בהיקף של 14 שעות שבועיות (ש"ש) לילד, שמתוכן:
  • 10.5 ש"ש מיועדות לטיפול ישיר בילד הכולל טיפול פרטני, טיפול קבוצתי והדרכת ההורים.
  • 3.5 ש"ש מיועדות לעבודה עקיפה הקשורה לטיפול (כגון ישיבות צוות והדרכה מקצועית למטפלים).
 • השעות נקבעות בהתאם לשיטת הטיפול הנהוגה במסגרת ועל-פי הקריטריונים של משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • ילדים עד גיל 7 שאובחנו על הרצף האוטיסטי, השוהים באחת מהמסגרות הבאות:
  • מעון יום שיקומי שניתן לו רישוי ממשרד הרווחה ויש בו לפחות 4 ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
  • גן טיפולי (גן תקשורת או גן חינוך מיוחד) שניתן לו רישוי ממשרד החינוך ויש בו לפחות 4 ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
 • ילדים המשולבים במעונות יום או בגנים רגילים יכולים לקבל את הטיפול במסגרת חוץ גנית (מסגרת הפועלת מחוץ לגן או למעון ומספקת טיפול בריאותי מקדם).

תהליך מימוש הזכות במעונות יום

תהליך מימוש הזכות בגני ילדים

הגשת מסמכים נדרשים למשרד הבריאות

 • כדי לקבל את הטיפול במסגרות הגנים, יש לשלוח את המסמכים הבאים למחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות עד ה- 15 ביוני לקראת שנת הלימודים המתחילה בספטמבר שלאחריו:
  • אבחון של רופא (פסיכיאטר ילדים/נירולוג ילדים/רופא התפתחות הילד).
  • אבחון של פסיכולוג קליני או התפתחותי.
  • לקבלת טב"ם בגן טיפולי - אישור של ועדת השמה לגבי זכאותו של הילד לגן טיפולי.
  • לקבלת טב"ם במסגרת חוץ-גנית - אישור ממסגרת החוץ שיכולה לקלוט את הילד (במקום האישור מוועדת השמה).
 • ניתן לשלוח את המסמכים באחת מהדרכים הבאות:
  • בדואר רגיל, אל המחלקה לאוטיזם, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 1176, ירושלים, 9101002.
  • בדוא"ל:
 • יש לוודא באמצעות דוא"ל חוזר כי המסמכים התקבלו.
 • העברת המסמכים ואישור הזכאות ממשרד הבריאות הכרחיים כדי שהילד יוכל לקבל את הטיפול הבריאותי המקדם במימון משרד הבריאות.

תשלום השתתפות עצמית

 • בכל מסגרת שאינה מעון יום שיקומי נדרשת השתתפות עצמית של ההורים.
 • לסכום ההשתתפות העצמית ראו באתר כל הבריאות של משרד הבריאות.
 • ניתן לפנות בנושא תשלום ההשתתפות העצמית, זכויות הילד במסגרת החינוכית, נהלים ומידע כללי, אל העמותה המספקת את הטיפולים בתוך המסגרת.

בניית התוכנית הטיפולית בגן

 • כדי לאפשר לצוות החינוכי-טיפולי של הגן לפעול בתיאום מקצועי עם מטפלי העמותה המספקת את השירות, ההורים יתבקשו לחתום על טופס ויתור על סודיות בנוגע למסמכים החינוכיים, הטיפוליים ו/או הרפואיים הנמצאים בידי מי משני הצוותים (ללא טופס זה ינוהלו לילד בנפרד תיק תלמיד ותיק "טיפול בריאותי מקדם").
 • מטרות הטיפול האישיות תוגדרנה בתוכנית הלימודים האישית של הילד ותיקבענה בשיתוף ההורים.
 • במהלך כל שנת לימודים יתקיימו לפחות 3 מפגשים של מנהלת הגן, המטפלים הרלוונטיים וההורים, לצורך עדכון ההורים, היוועצות וכו'. זאת בנוסף להדרכת הורים קבועה הניתנת במסגרת הטב"ם.

ויתור על קבלת הטיפול הבריאותי המקדם במסגרת שעות פעילות הגן

 • אם הורה מעוניין לוותר על קבלת הטיפול הבריאותי המקדם לילדו במסגרת הגן, עליו למלא ולהגיש טופס ויתור על טיפול בריאותי מקדם (טב"ם).
 • הילד ימשיך לקבל במסגרת לימודיו בגן את הטיפולים הפרא-רפואיים הניתנים מטעם משרד החינוך.
 • בנוסף, הילד יהיה זכאי לקבל עד 3 שעות שבועיות של טיפולים פרא-רפואיים מטעם קופת החולים.
 • אם קיימת מסגרת חוץ-גנית שיכולה לספק את הטב"ם לילד, ההורה רשאי לבחור לקבל את השירות במסגרת זו במקום בגן (במקרה כזה לא תהיה גם זכאות לקבלת שעות טיפול פארא-רפואי בקופת החולים).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים