הקדמה:

משרד הבריאות מממן סל טיפול בריאותי מקדם (טב"ם) לילדים עד גיל 7 שאובחנו על הרצף האוטיסטי ושוהים במסגרות ייעודיות
הטב"ם ניתן בנוסף לטיפולים הפרא-רפואיים הניתנים מטעם משרד החינוך, אך אינו ניתן במקביל לטיפולים פרא-רפואיים מטעם קופות החולים
בטיפולים לילדים מעל גיל 3 נדרשת השתתפות עצמית של ההורים (643 ש"ח לחודש, נכון ל- 10.08.2017)


ילדים עד גיל 7 שאובחנו על הרצף האוטיסטי ושוהים במסגרות הייעודיות להם, זכאים על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לסל טיפול בריאותי מקדם (טב"ם) במימון משרד הבריאות.

 • הטב"ם ניתן בנוסף לטיפולים הפרא-רפואיים הניתנים מטעם משרד החינוך בהתאם לחוק חינוך מיוחד, אך אינו ניתן בנוסף לטיפולים פרא-רפואיים הניתנים מטעם קופות החולים.
 • סל הטב"ם ניתן באמצעות עמותות, בהתאם לאמות המידה של משרד הבריאות, על-ידי אנשי המקצוע הבאים:
  • קלינאי תקשורת
  • מרפאים בעיסוק
  • פסיכולוגים
  • רופאים (נוירולוג ילדים, פסיכיאטר ילדים, רופא ילדים)
  • מטפלים בהבעה ויצירה, טיפול התנהגותי ופיזיותרפיה - בהתאם לצורך ולגישה הטיפולית.
 • הטיפולים ניתנים בהיקף של 14 שעות שבועיות (ש"ש) לילד, שמתוכן:
  • 10.5 ש"ש מיועדות לטיפול ישיר בילד הכולל טיפול פרטני, טיפול קבוצתי והדרכת ההורים.
  • 3.5 ש"ש מיועדות לעבודה עקיפה הקשורה לטיפול (כגון ישיבות צוות והדרכה מקצועית למטפלים).
 • השעות נקבעות בהתאם לשיטת הטיפול הנהוגה במסגרת ועל-פי הקריטריונים של משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • ילדים עד גיל 7 שאובחנו על הרצף האוטיסטי, השוהים באחת מהמסגרות הבאות:
  • מעון יום שיקומי שניתן לו רישוי ממשרד הרווחה ויש בו לפחות 4 ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
  • גן טיפולי (גן תקשורת או גן חינוך מיוחד) שניתן לו רישוי ממשרד החינוך ויש בו לפחות 4 ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
 • ילדים המשולבים במעונות יום או בגנים רגילים יכולים לקבל את הטיפול במסגרת חוץ גנית - מסגרת הפועלת מחוץ לגן או למעון ומספקת טיפול בריאותי מקדם.

תהליך מימוש הזכות במעונות יום

תהליך מימוש הזכות בגני ילדים

הגשת מסמכים נדרשים למשרד הבריאות

 • על-מנת לקבל את הטיפול במסגרות הגנים, יש לשלוח את המסמכים הבאים למחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות עד ה- 15 ביוני לקראת שנת הלימודים המתחילה בספטמבר שלאחריו:
  • אבחון של רופא (פסיכיאטר ילדים/נירולוג ילדים/רופא התפתחות הילד).
  • אבחון של פסיכולוג קליני או התפתחותי.
  • לקבלת טב"ם בגן טיפולי - אישור של ועדת השמה לגבי זכאותו של הילד לגן טיפולי.
  • לקבלת טב"ם במסגרת חוץ-גנית - אישור ממסגרת החוץ שיכולה לקלוט את הילד (במקום האישור מוועדת השמה).
 • ניתן לשלוח את המסמכים באחת מהדרכים הבאות:
  • בדואר רגיל, אל המחלקה לאוטיזם, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 1176, ירושלים, 9101002.
  • בדוא"ל: Otistim@moh.health.gov.il
 • יש לוודא באמצעות דוא"ל חוזר כי המסמכים התקבלו.
 • העברת המסמכים ואישור הזכאות ממשרד הבריאות הכרחיים על מנת שהילד יוכל לקבל את הטיפול הבריאותי המקדם במימון משרד הבריאות.

תשלום השתתפות עצמית ובניית התכנית הטיפולית בגן

 • כדי לאפשר לצוות החינוכי-טיפולי של הגן לפעול בתיאום מקצועי עם מטפלי העמותה המספקת את השירות, ההורים יתבקשו לחתום על טופס ויתור על סודיות בנוגע למסמכים החינוכיים, הטיפוליים ו/או הרפואיים הנמצאים בידי מי משני הצוותים (ללא טופס זה ינוהלו לילד בנפרד תיק תלמיד ותיק "טיפול בריאותי מקדם").
 • מטרות הטיפול האישיות תוגדרנה בתכנית הלימודים האישית של הילד ותיקבענה בשיתוף ההורים.
 • במהלך כל שנת לימודים יתקיימו לפחות 3 מפגשים של מנהלת הגן, המטפלים הרלוונטיים וההורים, לצורך עדכון ההורים, היוועצות וכו'. זאת בנוסף להדרכת הורים קבועה הניתנת במסגרת הטב"ם.
 • ההורים נדרשים לשלם השתתפות עצמית, המתעדכנת מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן (643 ש"ח לחודש, נכון ל- 10.08.2017).
 • ניתן לפנות בנושא תשלום ההשתתפות העצמית, זכויות הילד במסגרת החינוכית, נהלים ומידע כללי, אל העמותה המספקת את הטיפולים בתוך המסגרת.

ויתור על קבלת הטיפול הבריאותי המקדם במסגרת שעות פעילות הגן

 • אם הורה מעוניין לוותר על קבלת הטיפול הבריאותי המקדם לילדו במסגרת הגן, עליו למלא ולהגיש טופס ויתור על טיפול בריאותי מקדם (טב"ם).
 • הילד ימשיך לקבל במסגרת לימודיו בגן את הטיפולים הפרא-רפואיים הניתנים מטעם משרד החינוך.
 • בנוסף, הילד יהיה זכאי לקבל עד 3 שעות שבועיות של טיפולים פרא-רפואיים מטעם קופת החולים.
 • אם קיימת מסגרת חוץ-גנית שיכולה לספק את הטב"ם לילד, ההורה רשאי לבחור לקבל את השירות במסגרת זו במקום בגן (במקרה כזה לא תהיה גם זכאות לקבלת שעות טיפול פארא-רפואי בקופת החולים).

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים