פעוטות עד גיל 3 עם צרכים מיוחדים עשויים להיות זכאים למעון יום שיקומי
פעוטות עם צרכים מיוחדים עשויים גם להשתלב עם סיוע במעון יום או משפחתון רגילים
למידע רשמי ראו אתר קליק לרווחה של משרד הרווחה


מעונות יום שיקומיים מאפשרים התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם מוגבלות, שכן הטיפול בפעוטות בשנותיהם הראשונות הוא בעל חשיבות מכרעת להתפתחותם בעתיד.

השירותים הניתנים במסגרת המעון

 • טיפול לפי תוכנית אישית - לכל פעוט עם מוגבלות יקבע הצוות הטיפולי-מקצועי במעון תוכנית טיפול אישית, בהתייעצות עם מכון או יחידה להתפתחות הילד שהוכרו לעניין זה על-ידי שר הבריאות, ובהתאם לסל השירותים לפעוט עם מוגבלות.
 • טיפולים פרא-רפואיים - הפעוט יקבל במעון טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, פיזיותרפיה) על-ידי צוות מקצועי. טיפולים אלו ניתנים במימון קופת החולים בה מבוטח הפעוט ובאים במקום הטיפולים הניתנים בקופות החולים. אין מניעה שהמעונות יציעו טיפולים או שירותים מעבר למה שקבוע בסל, אך אלו ימומנו על-ידי ההורים.
 • תוספת לפעוטות עם צרכים רפואיים - פעוטות עם צרכים רפואיים זכאים לקבל תוספת שעות סייעת או אחות בהתאם לסוג המגבלה הרפואית.
 • חלופת מעון בבית הפעוט - פעוט הזכאי למעון יום שיקומי אך אינו יכול לשהות בו בשל סיבה רפואית, יוכל לקבל שירות של סייעת בביתו על-פי שעות הפעילות של המעון. ניתן לבדוק את הזכאות מול העובדת הסוציאלית.

הסעות וליווי

 • פעוטות עם מוגבלות זכאים להסעה מהבית או ממקום סמוך לו למעון היום השיקומי וחזרה.
 • הפעוטות זכאים לליווי של אדם מבוגר בנוסף על הנהג - לפי צרכי הפעוט ובהתחשב בסוג המגבלה שלו. למידע נוסף ראו ליווי בהסעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
 • ברכב ההסעה לא יהיו יותר מ-10 נוסעים, כולל הנהג והמלווה.
 • הרשות המקומית אחראית על ההסעות והליווי.
 • רשות מקומית או ארגון ציבורי שמסיעים ברכב אחד 5 ילדים (או יותר) עם מוגבלות, ידאגו להסעתם ברכב המתאים לסוג המוגבלות. למידע נוסף ראו רכב בטיחותי להסעת ילדים עם מוגבלות.
 • אם רשות מקומית צריכה להסיע פחות מ-5 ילדים עם מוגבלות, עליה להתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי. אם אין רשות סמוכה כזו, תוכל הרשות המקומית (וכן ארגון ציבורי) להסיע את הילדים ברכב שאינו בטיחותי, בתנאי שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם.
 • רשות מקומית יכולה להסיע פעוט עם מוגבלות רק אם האחראי על הפעוט סיפק מושב בטיחותי להסעתו.

מי זכאי?

 1. פעוטות בני חצי שנה עד 3 שנים, שמקבלים גמלת ילד נכה וזקוקים לטיפולים התפתחותיים (כולל טיפולים פרא רפואיים).
 2. פעוטות בני שנה עד 3 שנים שזקוקים לטיפולים התפתחותיים (כולל טיפולים פרא רפואיים) ומתקיים לגביהם אחד מאלה:
טיפ
 • פעוטות שאינם עונים על תנאי הזכאות, עשויים להתקבל למעון בהסדר של "מכסה מוקטנת" (מכסה של מקומות פנויים במעון היום השיקומי).
 • במסגרת זו הפעוטות יקבלו את כל הטיפולים הניתנים במעון, אך הם לא יהיו זכאים להטבות הנכללות בחוק, כגון הסעה בטיחותית. בנוסף, ההורים יחויבו בתשלומים גבוהים יותר למחלקת הרווחה ולגן.
 • קבלת ילדים שאינם עונים על הקריטריונים שצוינו מותנית בכך שהם אובחנו במכון מוכר וקיבלו אישור מרשות המוסמכת על-ידי משרד הבריאות ומשרד הרווחה. הפנייה לקבלת האישור מתבצעת באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית באזור המגורים.
 • העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים תעביר למרכז אגף השיקום במחוז את הדוחות והאישורים הבאים, לפי הצורך ובהתאם לסוג המוגבלות, כפי שנמסרו על-ידי הורי הילד:
  • דו"ח אבחון של מכון מוכר להתפתחות הילד.
  • דו"ח אבחון של ועדת אבחון הקובע כי לפעוט יש מוגבלות שכלית.
  • דו"ח סוציאלי מקיף אודות הפעוט ובני משפחתו.
  • אישור המוסד לביטוח לאומי על זכאות הפעוט לגמלת ילד נכה.
  • דו"ח רפואי-התפתחותי שיש בו כדי להעיד שלפעוט יש מוגבלות בהתאם לאחד או יותר מהסעיפים שצוינו.
  • כל דו"ח אחר שיידרש.
 • מרכז אגף השיקום במחוז ייכנס את ועדת ההשמה, שתפעל בהתאם לדוחות הרפואיים, הדו"ח הסוציאלי והאישורים הנדרשים.
  • במקרה שבו הדו"ח הרפואי מצביע על כך שלפעוט יש לקות ראייה בשתי העיניים, תפנה ועדת ההשמה את הדו"ח למומחה ברפואת עיניים האמון של שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה (רש"ט), כדי שיקבע אם עקב הלקות קיימת פגיעה משמעותית בהתפתחותו ונדרשת השמתו במעון יום שיקומי.
  • במקרה שבו הדו"ח הרפואי מצביע על כך שלפעוט יש לקות שמיעה בשתי האוזניים, תפנה ועדת ההשמה את הדו"ח הרפואי למנהל המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו שבמשרד הבריאות כדי שיקבע אם עקב הלקות קיימת פגיעה משמעותית בהתפתחותו התפקודית ונדרשת השמתו במעון יום שיקומי.
  • במקרה שבו הדו"ח הרפואי והדו"ח הסוציאלי מצביעים על כך שלפעוט מוגבלות ניכרת ונסיבות משפחתיות המחייבים השמתו במעון יום שיקומי כדי למנוע פגיעה משמעותית התפתחותו, תפנה ועדת ההשמה את הדו"חות הרפואיים והסוציאליים לסמנכ"ל בכיר (שירותי שיקום) במשרד הרווחה. ההמלצה תעבור לאישורו של מנהל המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו במשרד הבריאות.

תשלום

 • ההורים משתתפים בתשלום למעון בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה כמפורט בטבלה זו.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות):
  1. החישוב ייעשה כאילו המשפחה מונה נפש אחת יותר.
  2. תובא בחשבון רק מחצית מסכום ההכנסה של ההורה.
  3. לכל ילד תינתן הנחה בשיעור 50%.
 • משפחה עם שני ילדים ויותר ששוהים במסגרות מוכרות שמחייבות את השתתפות ההורים, תקבל הנחה של 25% עבור כל ילד. מסגרות מוכרות הן, לדוגמה: פנימייה, משפחת אומנה, מעון יום, פעוטון, אומנה יומית, משפחתון, מועדונית.
 • בכל מקרה, השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית.
 • דרגת ההשתתפות ניתנת לשינוי אם יחולו שינויים במהלך השנה בסטטוס האישי של ההורים, במספר הנפשות במשפחה או במצב הכלכלי של המשפחה.
 • הטיפולים שקופות החולים מחויבות לתת לפעוט ניתנים במימון ישיר של הקופה המבטחת, ללא תוספת תשלום של ההורים.
 • השתתפות ההורים תיגבה רק על ידי הרשות המקומית באזור המגורים ולא על ידי המסגרת.

חלופה למעון יום שיקומי

 • במקרים חריגים שבהם פעוטות עונים על תנאי הזכאות למעון יום שיקומי, אך אינם יכולים לשהות בו בשל סיבה רפואית (חשש מזיהומים והדבקה במחלות), משרד הבריאות עשוי לאשר חלופה למעון יום שיקומי, שכוללת:
  • סייעת בבית (סייעת ביתית) עד ל-8 שעות ביום (במימון משרד הרווחה).
  • טיפולים במקצועות הבריאות במסגרות בקהילה.
 • לפרטים על חלופות חינוכיות/טיפוליות עבור פעוטות עם אוטיזם שלא נמצא עבורם מקום במעון יום שיקומי, ראו באתר אלו"ט.

חשוב לדעת

 • פעוטות עם צרכים מיוחדים עשויים גם להשתלב עם סיוע במעון יום או משפחתון רגיל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על "קשרים", חוברת מידע של "קשר - הבית של המשפחות המיוחדות".