הקדמה:

מעונות יום שיקומיים מיועדים עבור פעוטות עם צרכים מיוחדים שגילם עד 3 שנים
פעוטות עם צרכים מיוחדים עשויים גם להשתלב עם סיוע במעון יום או משפחתון רגילים
למידע נוסף ראו באתר קליק לרווחה של משרד הרווחה ובאתר משרד הבריאות


מעונות היום השיקומיים פועלים מתוקף חוק מעונות יום שיקומיים, המבטא הכרה בנחיצותה של התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם מוגבלות, והבנה כי הטיפול הניתן לפעוט בשנותיו הראשונות הוא בעל חשיבות מכרעת להתפתחותו בעתיד.

השירותים הניתנים במסגרת המעון

 • טיפול לפי תכנית אישית - לכל פעוט עם מוגבלות יקבע הצוות הטיפולי-מקצועי במעון תכנית טיפול אישית, בהתייעצות עם מכון או יחידה להתפתחות הילד שהוכרו לעניין זה על-ידי שר הבריאות, ובהתאם לסל השירותים לפעוט עם מוגבלות.
 • טיפולים פרא-רפואיים - הפעוט יקבל במעון טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, פיזיותרפיה) על-ידי צוות מקצועי. טיפולים אלו ניתנים במימון קופת החולים בה מבוטח הפעוט ובאים במקום הטיפולים הניתנים בקופות החולים. אין מניעה שהמעונות יציעו טיפולים או שירותים מעבר למה שקבוע בסל, אך אלו ימומנו על-ידי ההורים.
 • תוספת לפעוטות עם צרכים רפואיים - פעוטות עם צרכים רפואיים זכאים לקבל תוספת שעות סייעת או אחות בהתאם לסוג המגבלה הרפואית.
 • חלופת מעון בבית הפעוט - פעוט הזכאי למעון יום שיקומי אך אינו יכול לשהות בו בשל סיבה רפואית, יוכל לקבל שירות של סייעת בביתו על-פי שעות הפעילות של המעון. ניתן לבדוק את הזכאות מול העובדת הסוציאלית.

הסעות וליווי

 • בהתאם לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, פעוט עם מוגבלות זכאי להסעה מביתו או ממקום סמוך לו למעון יום שיקומי וחזרה, וכן לליווי של אדם מבוגר בנוסף על הנהג, לפי צרכי הפעוט ובהתחשב בסוג המגבלה שלו.
 • לפרטים נוספים בנושא הליווי, ראו ליווי בהסעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
 • רשות מקומית או ארגון ציבורי המסיעים ברכב אחד 5 ילדים (או יותר) עם מוגבלות, ידאגו להסעתם ברכב המתאים לסוג המוגבלות. למידע נוסף, ראו רכב בטיחותי להסעת ילדים עם מוגבלות.
 • אם רשות מקומית צריכה להסיע פחות מ-5 ילדים עם מוגבלות, עליה להתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי. אם אין רשות סמוכה כזו, תוכל הרשות המקומית (וכן ארגון ציבורי) להסיע את הילדים ברכב שאינו בטיחותי, בתנאי שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם.
 • רשות מקומית יכולה להסיע פעוט עם מוגבלות רק אם האחראי על הפעוט סיפק מושב בטיחותי לשם הסעתו.

מי זכאי?

טיפ
 • פעוטות שאינם עונים על תנאי הזכאות, עשויים להתקבל למעון בהסדר של "מכסה מוקטנת" (מכסה של מקומות פנויים במעון היום השיקומי).
 • במסגרת זו הפעוטות יקבלו את כל הטיפולים הניתנים במעון, אך הם לא יהיו זכאים להטבות הנכללות בחוק, כגון הסעה בטיחותית. בנוסף, ההורים יחויבו בתשלומים גבוהים יותר למחלקת הרווחה ולגן.
 • קבלת ילדים שאינם עונים על הקריטריונים שצוינו מותנית בכך שהם אובחנו במכון מוכר וקיבלו אישור מרשות המוסמכת על-ידי משרד הבריאות ומשרד הרווחה. הפנייה לקבלת האישור מתבצעת באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית באזור המגורים.
 • העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים תעביר למרכז אגף השיקום במחוז את הדוחות והאישורים הבאים, לפי הצורך ובהתאם לסוג המוגבלות, כפי שנמסרו על-ידי הורי הילד:
 1. דו"ח אבחון של מכון מוכר להתפתחות הילד.
 2. דו"ח אבחון של ועדת אבחון הקובע כי לפעוט יש מוגבלות שכלית.
 3. דו"ח סוציאלי מקיף אודות הפעוט ובני משפחתו.
 4. אישור המוסד לביטוח לאומי על זכאות הפעוט לגמלת ילד נכה.
 5. דו"ח רפואי-התפתחותי שיש בו כדי להעיד שלפעוט יש מוגבלות בהתאם לאחד או יותר מהסעיפים שצוינו.
 • מרכז אגף השיקום במחוז ייכנס את ועדת ההשמה, שתפעל בהתאם לדוחות הרפואיים, הדו"ח הסוציאלי והאישורים הנדרשים.
  • במקרה שבו הדו"ח הרפואי מצביע על כך שלפעוט יש לקות ראייה בשתי העיניים, תפנה ועדת ההשמה את הדו"ח למומחה ברפואת עיניים האמון של משרד הרווחה והביטחון החברתי - מינהל מוגבלויות, כדי שיקבע אם עקב הלקות קיימת פגיעה משמעותית בהתפתחותו ונדרשת השמתו במעון יום שיקומי.
  • במקרה שבו הדו"ח הרפואי מצביע על כך שלפעוט יש לקות שמיעה בשתי האוזניים, תפנה ועדת ההשמה את הדו"ח הרפואי למנהל המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו שבמשרד הבריאות כדי שיקבע אם עקב הלקות קיימת פגיעה משמעותית בהתפתחותו התפקודית ונדרשת השמתו במעון יום שיקומי.
  • במקרה שבו הדו"ח הרפואי והדו"ח הסוציאלי מצביעים על כך שלפעוט מוגבלות ניכרת ונסיבות משפחתיות המחייבים השמתו במעון יום שיקומי כדי למנוע פגיעה משמעותית התפתחותו, תפנה ועדת ההשמה את הדו"חות הרפואיים והסוציאליים לסמנכ"ל בכיר (שירותי שיקום) במשרד הרווחה. ההמלצה תעבור לאישורו של מנהל המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו במשרד הבריאות.

תשלום

 • על ההורים להשתתף בתשלום עבור המעון, בהתאם לסכומים המפורטים בטבלה זו.
 • הטיפולים שקופות החולים מחויבות לתת לפעוט ניתנים במימון ישיר של הקופה המבטחת, ללא תוספת תשלום של ההורים.
 • דרגת ההשתתפות ניתנת לשינוי אם יחולו שינויים במהלך השנה בסטטוס האישי של ההורים, במספר הנפשות במשפחה, או במצב הכלכלי של המשפחה.
 • משפחה עם שני ילדים ויותר השוהים במסגרות המוכרות על ידי גוף ממלכתי ומחייבות השתתפות הורים, תקבל הנחה של 25% עבור כל ילד.
  • מסגרות המוכרות על-ידי גוף ממלכתי הן, לדוגמה: גן קדם חובה, פנימייה, משפחת אומנה, מעון יום, פעוטון, אומנה יומית, משפחתון, בית ספר לילדים עם מוגבלות, מועדונית, מעון לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  • בכל מקרה, השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות), החישוב ייעשה כאילו המשפחה מונה נפש אחת יותר.
 • בנוסף, משפחה חד הורית תקבל הנחה בשיעור של 50% עבור כל ילד (בכל מקרה, גם כאן השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית).
 • השתתפות ההורים תיגבה רק על ידי הרשות המקומית באזור המגורים ולא על ידי המסגרת.

חלופה למעון יום שיקומי

 • במקרים חריגים שבהם פעוטות עונים על תנאי הזכאות למעון יום שיקומי, אך אינם יכולים לשהות בו בשל סיבה רפואית (חשש מזיהומים והדבקה במחלות), משרד הבריאות עשוי לאשר חלופה למעון יום שיקומי, שכוללת:
  • סייעת בבית (סייעת ביתית) עד ל-8 שעות ביום (במימון משרד הרווחה).
  • טיפולים במקצועות הבריאות במסגרות בקהילה.
 • לפרטים על חלופות חינוכיות/טיפוליות עבור פעוטות עם אוטיזם שלא נמצא עבורם מקום במעון יום שיקומי, ראו באתר אלו"ט.

חשוב לדעת

 • פעוטות עם צרכים מיוחדים עשויים גם להשתלב עם סיוע במעון יום או משפחתון רגיל.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על "קשרים", חוברת מידע של "קשר - הבית של המשפחות המיוחדות".