על יורשים (לפי דין או לפי צוואה), המבקשים לממש את נכסיו של אדם שמת (המוריש), להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה
אם האדם שמת ערך צוואה, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה"
אם האדם שמת לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו ירושה"

לאחר מותו של אדם (המוריש), הנכסים שהותיר אחריו (כספים, נדל"ן, מיטלטלין וכו') המכונים "עיזבון", מחולקים בין היורשים שלו.

 • אם האדם ערך צוואה, העיזבון יחולק בהתאם לאמור בה.
 • אם האדם לא ערך צוואה, העיזבון יחולק בהתאם לחוק.
 • אם לאדם אין כלל יורשים, עיזבונו יעבור למדינה.

הגשת בקשה לצורך מימוש (חלוקת וקבלת) העיזבון

 • כדי שיורשים יוכלו לקבל את חלקם בעיזבון ולהיות הבעלים החוקיים שלו, יש להגיש לרשם לענייני ירושה אחת משתי בקשות:
שימו לב
 • אם המוריש הפקיד את צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה ולא שיתף את קרוביו בכך, הדבר יתגלה כאשר יורשיו יפנו לרשם לענייני ירושה באחת הבקשות.
 • אדם יכול לערוך מספר צוואות בחייו, אך הצוואה האחרונה שערך היא זו הקובעת (ומבטלת את הקודמות), גם אם לא הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.
 • אם הצוואה לא כוללת את כל נכסיו של האדם שמת, ניתן להגיש, בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה, גם בקשה למתן צו ירושה בגין הרכוש שלא נכלל בצוואה.

מה קורה אם למנוח אין יורשים

 • אם למנוח אין יורשים, לפי דין או לפי צוואה, עיזבונו עובר לניהול המדינה. לאחר כמה שנים, אם לא יימצאו יורשים, העיזבון יעבור לבעלות המדינה.
 • על ניהול העיזבון אחראי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
 • נכסי העיזבון ישמשו את המדינה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד בלבד.
 • כמו כן, שר האוצר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעניק או לשלם מתוך נכסיו של האדם שמת, לאחד או יותר מאלו:
  • לאדם אשר ערב מות המנוח היה תלוי במנוח לכלכלתו.
  • לאדם או תאגיד אשר המנוח, ערב מותו, היה תלוי בו לכלכלתו.
  • לקרוב משפחה של המנוח או של בן זוגו, אשר אינו משתייך לרשימת היורשים על פי דין הקבועה בחוק.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורם ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים