הקדמה:

על יורשים (לפי דין או לפי צוואה), המבקשים לממש את נכסיו של אדם שמת (המוריש), להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה
אם האדם שמת ערך צוואה, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה"
אם האדם שמת לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו ירושה"

לאחר מותו של אדם (המוריש), הנכסים שהותיר אחריו (כספים, נדל"ן, מיטלטלין וכו') המכונים "עיזבון", מחולקים בין היורשים שלו.

הגשת בקשה לצורך מימוש (חלוקת וקבלת) העיזבון

  • על-מנת שיורשים יוכלו לקבל את חלקם בעיזבון ולהיות הבעלים החוקיים שלו, יש להגיש לרשם לענייני ירושה אחת משתי בקשות:
שימו לב
  • אם המוריש הפקיד את צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה ולא שיתף את קרוביו בכך, הדבר יתגלה כאשר יורשיו יפנו לרשם לענייני ירושה באחת הבקשות.
  • אדם יכול לערוך מספר צוואות בחייו, אך הצוואה האחרונה שערך היא זו הקובעת (ומבטלת את הקודמות), גם אם לא הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.
  • אם הצוואה לא כוללת את כל נכסיו של האדם שמת, ניתן להגיש, בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה, גם בקשה למתן צו ירושה בגין הרכוש שלא נכלל בצוואה.

חשוב לדעת

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים