הקדמה:

אדם שערך צוואה רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה
עדים לצוואה בעל פה חייבים להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה את זיכרון הדברים שערכו
הפקדת צוואה כרוכה בתשלום אגרה

אדם שערך צוואה בכתב יד, צוואה בעדים או צוואה בפני רשות, יכול לשמור אותה אצלו, בכל מקום שבו יבחר.

 • אדם הרוצה להיות בטוח כי הצוואה תימצא עם מותו וכי היא תישמר מפני פגעי הזמן, יכול להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.
 • עדים לצוואה בעל פה חייבים להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה את זיכרון הדברים שערכו לפי דברי המצווה.
 • במקרה שאדם נפטר, ומוגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, בית המשפט בודק במרשם הארצי של הצוואות אם הופקדה צוואה אצל הרשם. אם כן, הצוואה מוצאת ומועברת ליורשים.

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

 • הפקדת צוואה יכולה להיעשות אך ורק על-ידי המצווה (מלבד במקרה של צוואה בעל פה).
 • לאחר עריכת הצוואה יש להצטייד בתעודת זהות ולפנות אל הרשם לענייני ירושה.
 • לאיתור כתובות הרשמים במחוזות על פי מקום המגורים - ראו "איתור מחוז מטפל" בצד השמאלי של הדף (יש לרשום את שם היישוב בו מתגוררים ולבחור בסוג השירות - הרשם לענייני ירושה).
 • בלשכת הרשם ממלאים בכתב בקשה להפקדת הצוואה.
 • הצוואה, סגורה במעטפה, נחתמת בשעווה ובחותמת הרשם לעניני ירושה.
 • על המעטפה רושמים את פרטי המפקיד ותאריך ההפקדה. הרשם לענייני ירושה והמפקיד חותמים על המעטפה.
 • הצוואה החתומה נשמרת בכספת ורק המצווה עצמו יכול לקבלה בחזרה.
 • הרשם מעביר הודעה על הפקדת הצוואה למרשם הארצי בירושלים, והמפקיד מקבל אישור על הפקדת הצוואה.
 • הפקדת צוואה כרוכה בתשלום אגרה. ניתן לראות מהו הסכום הנדרש לתשלום באתר שירות התשלומים הממשלתי, שבאמצעותו ניתן גם לשלם את האגרה - יש לסמן "הפקדה של צוואה" בטבלת התשלומים. בגמר ביצוע תשלום האגרה יש להדפיס את אישור התשלום, ולהגיע איתו אל סניף הרשם לענייני ירושה. כמו כן במשרדי רשם הירושה קיימת עמדה לתשלום באמצעות כרטיס אשראי.

הפקדת צוואה הדדית

 • כאשר מדובר בהפקדת צוואות הדדיות, על שני בני הזוג המצווים להתייצב במחוז המתאים עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות של כל אחד מבני הזוג.
  • מקור של הצוואה לכל אחד מהמצווים, כלומר 2 צוואות זהות מקוריות.
  • אישור על תשלום שתי אגרות (אחת לכל מצווה) על הפקדת צוואה.
 • חשוב: יש להגיע עם 2 צוואות מקוריות ולשלם שתי אגרות, גם אם הצוואה ההדדית נערכה כמסמך אחד ולא כשני מסמכים נפרדים.

קבלת הצוואה המופקדת בחזרה

 • מצווה רשאי לקבל חזרה את הצוואה שהפקיד בכל עת.
 • לשם כך עליו לפנות ללשכת הרשם ולמלא בקשה בכתב להחזרה של צוואה.
 • הרשם לעניני ירושה יוודא את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי.
 • דבר ההפקדה יימחק מהמרשם הארצי.
 • קבלתה חזרה מההפקדה אינה מביאה לביטולה, והיא תקפה לכל דבר ועניין.
 • החזרת הצוואה אינה כרוכה בתשלום אגרה.

הפקדת צוואה נוספת

 • מי שהפקיד בעבר צוואה אינו רשאי להפקיד צוואה נוספת, אלא אם לפני כן לקח בחזרה כל צוואה קודמת שהפקיד.
 • כל הפקדה מחדש של הצוואה תהיה כרוכה בתשלום נוסף של האגרה.

מימוש צוואה

 • כדי לחלק את עיזבונו של נפטר על פי צוואה שהותיר אחריו, יש להוציא צו קיום צוואה המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין.
 • לשם כך, היורשים (או כל אדם המעוניין בכך), יכולים להגיש בקשה לצו קיום צוואה.
 • בית המשפט יבדוק במרשם הארצי של הצוואות אם הופקדה צוואה אצל הרשם, ואם כן, הצוואה תוצא ותועבר ליורשים.
 • אם נמצאה צוואה אחרת שנכתבה על-ידי המנוח אחרי הצוואה שהפקיד אצל הרשם לענייני ירושה, הצוואה האחרונה היא הקובעת, גם אם לא הופקדה אצל הרשם. כל אדם שבידו צוואה חייב למוסרה, במקור או בהעתק מאושר, לבית המשפט מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה (המפר הוראה זו צפוי לדין פלילי).

חשוב לדעת

 • אין לאף אדם זכות לעיין בצוואה שהופקדה או לקבל מרשם הירושה מידע אם צוואה מסוימת הופקדה, אלא באישור בית המשפט (כמובן שעורך הצוואה, המוריש, רשאי לספר על הפקדת הצוואה ולהציגה לכל מי שהוא רוצה ואף להותיר העתק בידי מי שיבחר).

הרחבות ופרסומים

תודות