הקדמה:

אדם שערך צוואה רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה וכן לקבל אותה בחזרה
עדים לצוואה בעל פה חייבים להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה את זיכרון הדברים שערכו
הפקדת צוואה כרוכה בתשלום אגרה בסך 107 ש"ח (נכון לשנת 2020)
לפרטים נוספים ראו הפקדת צוואה ברשם לענייני ירושה באתר הרשם לענייני ירושה

אדם שערך צוואה בכתב יד, צוואה בעדים או צוואה בפני רשות, יכול לשמור אותה אצלו, בכל מקום שבו יבחר.

 • אדם הרוצה להיות בטוח כי הצוואה תימצא עם מותו וכי היא תישמר מפני פגעי הזמן, יכול להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.
 • עדים לצוואה בעל פה חייבים להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה את זיכרון הדברים שערכו לפי דברי המצווה.
 • במקרה שאדם נפטר, ומוגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, בית המשפט בודק במרשם הארצי של הצוואות אם הופקדה צוואה אצל הרשם. אם כן, הצוואה מוצאת ומועברת ליורשים.

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

 • צוואה יכולה להיות מופקדת אצל הרשם רק על ידי המצווים עצמם (מי שערך את הצוואה), בהתייצבות אישית, ורק המצווים עצמם יכולים לבקש אותה בחזרה.
 • לא ניתן להפקיד צוואה או לקבל אותה בחזרה באמצעות מיופה כוח.

המסמכים הנדרשים

 • צוואה מקורית חתומה על ידי המצווה.
 • תעודת זהות ישראלית בעלת תמונה עדכנית. אם התמונה אינה עדכנית יש להצטייד בתעודה רשמית נוספת עם תמונה עדכנית (כגון דרכון, רישיון נהיגה וכדומה).
 • אישור על תשלום אגרה בסך 107 ש"ח (נכון לשנת 2020) בגין הפקדת צוואה. ניתן להסדיר את תשלום האגרה בכל אחת מהדרכים הבאות:
  1. באופן מקוון, יש לסמן "הפקדת צוואה".
  2. בעמדות אוטומטיות במשרדי קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.
  3. בבנק הדואר, באמצעות שוברים אותם יש לבקש במשרדי קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.
 • הפקדת צוואה יכולה להיעשות אך ורק על-ידי המצווה עצמו (מלבד במקרה של צוואה בעל פה).

התהליך אצל הרשם

 • על המצווה להגיע עם המסמכים הנדרשים ללשכת הרשם, ולמלא בכתב בקשה להפקת הצוואה.
 • לפני שהצוואה נסגרת במעטפה, היא נסרקת למחשבי הרשם לשם גיבוי הצוואה המקורית.
 • לאחר הסריקה, הצוואה נסגרת במעטפה ונחתמת בשעווה ובחותמת הרשם לעניני ירושה.
 • על המעטפה רושמים את פרטי המפקיד ותאריך ההפקדה. הרשם לענייני ירושה והמפקיד חותמים על המעטפה.
 • הצוואה החתומה נשמרת בכספת ורק המצווה עצמו יכול לקבלה בחזרה.
 • הרשם מעביר הודעה על הפקדת הצוואה למרשם הארצי בירושלים, והמפקיד מקבל אישור על הפקדת הצוואה.

הפקדת צוואה הדדית

 • כאשר מדובר בהפקדת צוואות הדדיות, על שני בני הזוג המצווים להתייצב במחוז המתאים עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות של כל אחד מבני הזוג עם תמונה עדכנית.
  • מקור של הצוואה לכל אחד מהמצווים, כלומר 2 צוואות זהות מקוריות.
  • אישור על תשלום שתי אגרות (אחת לכל מצווה) על הפקדת צוואה.
 • חשוב: יש להגיע עם 2 צוואות מקוריות ולשלם שתי אגרות, גם אם הצוואה ההדדית נערכה כמסמך אחד ולא כשני מסמכים נפרדים.

קבלת הצוואה המופקדת בחזרה

 • מצווה רשאי לקבל חזרה את הצוואה שהפקיד בכל עת.
 • לשם כך עליו לפנות ללשכת הרשם ולמלא בקשה בכתב להחזרה של צוואה.
 • הרשם לעניני ירושה יוודא את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי.
 • דבר ההפקדה יימחק מהמרשם הארצי.
 • חשוב: קבלת הצוואה בחזרה אינה מביאה לביטול הצוואה, והיא תקפה לכל דבר ועניין עד שבוטלה או שנחתמה צוואה עדכנית תחתיה.
 • החזרת הצוואה אינה כרוכה בתשלום אגרה.

הפקדת צוואה נוספת

 • מי שהפקיד בעבר צוואה אינו רשאי להפקיד צוואה נוספת, אלא אם לפני כן לקח בחזרה כל צוואה קודמת שהפקיד.
 • כל הפקדה מחדש של הצוואה תהיה כרוכה בתשלום נוסף של האגרה.

מימוש צוואה

 • כדי לחלק את עיזבונו של נפטר על פי צוואה שהותיר אחריו, יש להוציא צו קיום צוואה המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין.
 • לשם כך, היורשים (או כל אדם המעוניין בכך), יכולים להגיש בקשה לצו קיום צוואה.
 • בית המשפט יבדוק במרשם הארצי של הצוואות אם הופקדה צוואה אצל הרשם, ואם כן, הצוואה תוצא ותועבר ליורשים.
 • אם נמצאה צוואה אחרת שנכתבה על-ידי המנוח אחרי הצוואה שהפקיד אצל הרשם לענייני ירושה, הצוואה האחרונה היא הקובעת, גם אם לא הופקדה אצל הרשם. כל אדם שבידו צוואה חייב למוסרה, במקור או בהעתק מאושר, לבית המשפט מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה (המפר הוראה זו צפוי לדין פלילי).

חשוב לדעת

 • אין לאף אדם זכות לעיין בצוואה שהופקדה או לקבל מרשם הירושה מידע אם צוואה מסוימת הופקדה, אלא באישור בית המשפט (כמובן שעורך הצוואה, המוריש, רשאי לספר על הפקדת הצוואה ולהציגה לכל מי שהוא רוצה ואף להותיר העתק בידי מי שיבחר).
 • לכל צוואה וכן לכל מסמך אחר המוגש לרשם לענייני ירושה אשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות על תרגום מסמך הכתוב באנגלית).
 • רק המצווים עצמם יכולים להפקיד צוואה או להחזיר צוואה מופקדת - לא ניתן להפקיד צוואה או לקבל חזרה צוואה שהופקדה באמצעות ייפוי כוח.
 • אדם שמעוניין לשנות את הצוואה לאחר שהפקיד אותה אצל רשם הירושה יכול לבקש לקבל אותה חזרה או להפקיד במקומה צוואה חדשה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות