הקדמה:

כאשר לנפטר יש חובות, לנושים של הנפטר זכות לגבות את חובם מן העיזבון, ויורשי הנפטר יקבלו את מה שנותר לאחר תשלום החובות
לא ישולם לנושה סכום הגבוה מסך העיזבון, גם אם העיזבון לא יכול לכסות את כלל החוב, אלא אם היורשים נהגו באופן לא הגון כלפי הנושה


ככלל, זכותם של הנושים לגבות את חובותיהם קודמת לזכותו של הנפטר להוריש את עזבונו ליורשיו.

 • טרם חלוקת העיזבון ליורשי הנפטר, יש ראשית לפרוע את חובותיו.
 • אם גובה החוב לנושים עולה על הסכום שקיים בעיזבון (כולל הרכוש שהוא חלק מהעיזבון), ישולם לנושים רק הסכום הקיים בעיזבון או באמצעות רכוש הקיים בעיזבון.
 • היורשים לא יהיו חייבים לשלם לנושים את יתרת החוב שעולה על שווי העיזבון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • יורשיו או מנהל עיזבונו של נפטר שלא הסדיר את חובותיו.
 • נושים של הנפטר.

אופן סילוק החובות וסדר העדיפות

 • הטיפול בחובות הנפטר מוטל על מנהל העיזבון או על היורשים, והם חייבים לסלק כל חוב עליו נודע להם.
 • כל אחד מהיורשים נושא בחובות של הנפטר בהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהם בעיזבון, אלא אם הורה הנפטר אחרת בצוואה.
 • חובות הנפטר יסולקו בהתאם לסדר העדיפויות הבא:
  1. ההוצאות הכרוכות בהלווית הנפטר, בקבורתו ובהצבת מצבה על קברו.
  2. ההוצאות של צו ירושה, של צו קיום צוואה ושל ניהול העיזבון במקרה שהן חלות על העיזבון.
  3. החובות שהנפטר היה חייב ערב מותו ולא התבטלו במותו, כולל סכומים המגיעים לאשתו על פי כתובה במקרה שסכום הכתובה אינו עולה על סכום סביר.
  4. סכומים המגיעים לבן-זוגו של הנפטר, לרבות בן-זוג ידוע בציבור, מכוח הקשר הזוגי ביניהם, פרט לכתובה כאמור לעיל, לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, או לפי הסכם ממון. יש לציין כי פעמים רבות השאלה מהו חלקו של בן הזוג ברכוש הנפטר הינה מסובכת ומורכבת, ונדרש ייעוץ משפטי בסוגיה. להרחבה ראו ירושה של בן זוג וכן ירושה של ידוע/ה בציבור.

למי ואיך פונים

 • הפנייה לנושים תיעשה במודעה אשר תפורסם על ידי מנהל העיזבון או על ידי היורשים, אם לא מונה מנהל עיזבון.
 • המודעה תפורסם בשני עיתונים יומיים ותזמין את הנושים להגיש את תביעותיהם, בכתב, ליורשים או למנהל העיזבון, במשך 90 ימים לפחות ממועד פרסום המודעה.

אופן הסדרת חובות הנפטר

טרם חלוקת העיזבון ליורשים

 • חובות הנפטר ישולמו מתוך העיזבון בלבד ולא על ידי היורשים, גם אם אין בעיזבון מספיק רכוש או סכומי כסף כדי לכסות את כלל החובות.
 • היורשים יקבלו את מה שנותר בעיזבון לאחר תשלום החובות, ככל שנותר.
 • יורש שהעביר או שעבד את חלקו בעיזבון טרם חולק העיזבון, לא יהיה פטור מאחריותו לחובות העיזבון.

לאחר חלוקת העיזבון ליורשים

 • אם היורשים פרסמו מודעה לנושים ונתנו להם שהות של 90 ימים לפחות להגיש תביעותיהם טרם חולק העיזבון:
  • נושה שלא הודיע על תביעתו בזמן, ללא סיבה מוצדקת, יכול לתבוע את היורשים בתוך שנתיים מתום 90 הימים שניתנו להגשת התביעות.
  • הנושה יכול לתבוע מכל יורש רק חלק יחסי מתביעתו, בהתאם לחלקו היחסי של אותו יורש בעיזבון כולו.
דוגמה
 • אדם נפטר והשאיר אחריו חוב של 2 מיליון ש"ח.
 • עיזבונו של הנפטר כלל 1 מיליון ש"ח בלבד, אותם חילק בין חמשת ילדיו, כך שכל אחד מהם קיבל 200,000 ש"ח.
 • במקרה זה הנושה לא יכול לגבות את כל חובו משום שהחוב בסך 2 מיליון ש"ח, גבוה משווי העיזבון, שעומד על סך 1 מיליון ש"ח.
 • הנושה יכול במקרה זה לתבוע 200,000 ש"ח מכל אחד מהיורשים, כלומר עד מה שקיבל כל אחד מהיורשים.
דוגמה
 • נניח שהנפטר בדוגמה הקודמת השאיר אחריו עיזבון בסך 5 מיליון ש"ל שחולקו בין 5 ילדיו כך שכל אחד ירש 1 מיליון ש"ח.
 • במקרה זה הנושה יכול לגבות את כל חובו, שכן גובה החוב עומד על 2 מיליון ש"ח ושווי העיזבון עומד על 5 מיליון ש"ח.
 • הנושה יכול לגבות את חובו מכל יורש באופן יחסי, כלומר, כל יורש קיבל 20% מהעיזבון (1 מיליון ש"ח), ולכן ניתן לגבות ממנו 20% מהחוב (20% מתוך 2 מיליון ש"ח הם 400,000 ש"ח).
 • הנושה יכול במקרה זה לתבוע 400,000 ש"ח מכל יורש.
 • אם היורשים חילקו את העיזבון ולא פרסמו מודעה לנושים או לא נתנו להם שהות של 90 ימים לפחות להגיש תביעותיהם:
  • אם החובות היו ידועים ליורשים במועד חלוקת העיזבון, הנושה יכול לתבוע את תשלום החוב מכל אחד מהיורשים, ולדרוש מכל אחד מהם תשלום עד סך של כל העיזבון, גם אם כל יורש קיבל רק חלק מהעיזבון.
  • בכל מקרה התשלום לא יהיה מעבר לגובה החוב, ואף אחד מהיורשים לא ישלם בעצמו סכום העולה על סכום כל העיזבון.
דוגמה
 • אדם נפטר והשאיר אחריו חוב של 2 מיליון ש"ח.
 • עיזבונו של הנפטר כלל 1 מיליון ש"ח בלבד, אותם חילק בין חמשת ילדיו, כך שכל אחד מהם קיבל 200,000 ש"ח.
 • הנושה רשאי לתבוע סך של עד 1 מיליון ש"ח מכל אחד מהיורשים (סך כל העיזבון), למרות שכל אחד מהם קיבל רק 200,000 ש"ח, אבל לא יותר מ-2 מיליון ש"ח במצטבר (גובה החוב כולו).
 • דוגמה: הנושה יכול לתבוע מכל אחד מהיורשים סכום של 400,000 ש"ח. באופן זה הנושה מקבל את כל חובו ואף אחד מהיורשים לא משלם בעצמו יותר מגובה סך כל העיזבון.
  • אם היורשים הוכיחו כי לא ידעו על קיום החוב, יישא כל אחד מהם בחוב, רק עד למה שכל אחד מהם ירש מהעיזבון.
דוגמה
 • אדם נפטר והשאיר אחריו חוב של 2 מיליון ש"ח.
 • עיזבונו של הנפטר כלל 1 מיליון ש"ח בלבד, אותם חילק בין חמשת ילדיו, כך שכל אחד מהם קיבל 200,000 ש"ח.
 • במקרה זה כל אחד מהיורשים ישלם לנושה רק עד לסכום של מה שקיבל מהעיזבון, כלומר 200,000 ש"ח, והנושה לא יכול לגבות את כל חובו, אלא רק עד גובה העיזבון כולו, כלומר 1 מיליון ש"ח.
  • יורש שהעלים קיומו של חוב או נכס מנכסי העיזבון, או הכשיל בדרך אחרת סילוקו של חוב, אחראי לתשלום החוב עד גובה העיזבון, גם אם הוא ירש סכום נמוך יותר ולא את כל העיזבון.
  • בכל מקרה התשלום לא יהיה מעבר לגובה החוב, ואותו יורש לא ישלם יותר ממה שיש בעיזבון, גם אם החוב גבוה יותר.
דוגמה
 • אדם נפטר והשאיר אחריו חוב של 2 מיליון ש"ח.
 • עיזבונו של הנפטר כלל 1 מיליון ש"ח בלבד, אותם חילק בין חמשת ילדיו, כך שכל אחד מהם קיבל 200,000 ש"ח.
 • הנושה רשאי לתבוע סך של 1 מיליון ש"ח מכל אחד מהיורשים (סך כל העיזבון), למרות שכל אחד מהם קיבל רק 200,000 ש"ח, אבל לא יותר מ-2 מיליון ש"ח במצטבר (גובה החוב כולו).
 • למשל: הנושה יכול לתבוע מכל אחד מהיורשים סכום של 400,000 ש"ח. באופן זה הנושה מקבל את כל חובו ואף אחד מהיורשים לא משלם בעצמו יותר מגובה סך כל העיזבון.

חשוב לדעת

 • יורש שנשא בחוב בחלק יחסי גדול יותר מיתר היורשים, יכול לדרוש מיתר היורשים שישיבו לו את חלק מהסכום שעולה על חלקו היחסי.
 • יורש אשר הסתלק מחלקו בירושה, לא יהיה אחראי לחובות המנוח או לחובות הנובעים מקבלת הירושה.
 • אם הנפטר טופל לפני מותו על ידי עובד זר בסיעוד, שהועסק על ידי הנפטר לפחות במשך שנה, זכאי העובד לקבל את זכויותיו (פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון דמי הבראה וחופשה וכדומה) מתוך העיזבון. למידע נוסף ראו זכותון עובד זר בסיעוד שפוטר או שמעסיקו אושפז או נפטר.
 • אם הנפטר העסיק עובדים לפני מותו, יהיו העובדים שהועסקו לפחות שנה אצלו או באותו מקום עבודה לפיצויי פיטורים שאותן ניתן יהיה לתבוע מתוך העיזבון. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר.


חקיקה ונהלים

חוק הירושה