כאשר אדם שמת הותיר אחריו חובות, הנושים (מי שחייבים להם), זכאים לגבות את חובם מתוך העיזבון (ירושה)
היורשים של האדם שמת יקבלו את מה שנותר מהעיזבון (ירושה) לאחר תשלום החובות לנושים
לנושה לא ישולם סכום הגבוה מסך העיזבון, גם אם העיזבון אינו מכסה את כלל החוב, אלא אם היורשים נהגו באופן לא הגון כלפי הנושה


ככלל, זכאותם של נושים לגבות את החוב שאדם שמת היה חייב להם קודמת לזכאותו של האדם שמת להוריש את עיזבונו ליורשיו.

 • לפני חלוקת העיזבון ליורשים, יש לפרוע (להחזיר) את החובות שהאדם שמת חייב לנושים.
 • אם גובה החוב לנושים עולה על הסכום שקיים בעיזבון (כולל הרכוש שהוא חלק מהעיזבון), החוב ישולם לנושים רק מתוך הכספים והרכוש הקיימים בעיזבון.
 • היורשים לא יהיו חייבים לשלם לנושים את יתרת החוב שעולה על שווי העיזבון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • יורשיו או מנהל עיזבונו של אדם שמת שלא הסדיר את חובותיו.
 • נושים (מי שחייבים להם) של האדם שמת.

אופן סילוק החובות וסדר העדיפות

 • האחריות על החזר החובות של האדם שמת מוטלת על מנהל העיזבון או על היורשים, והם חייבים לפרוע כל חוב שנודע להם עליו.
 • נושה יכול להגיש תביעה נגד העיזבון בגין כל חוב שהחייב חייב לו, גם אם טרם ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה.
 • כל עוד לא חולק העיזבון, החוב ישולם מתוך העיזבון ואם הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה, כל אחד מהיורשים יישא בחוב לפי חלקו היחסי בירושה.
 • כל אחד מהיורשים נושא בחובות של האדם שמת בהתאם לחלקו היחסי מתוך העיזבון, אלא אם האדם שמת קבע אחרת במסגרת הוראות צוואה שערך.
 • חובותיו של האדם שמת ייפרעו (יוחזרו/יסולקו) בהתאם לסדר העדיפויות הבא:
  1. ההוצאות הכרוכות בהלוויה, בקבורה ובהצבת מצבה על קברו של האדם שמת.
  2. ההוצאות הכרוכות בבקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה ושל ניהול העיזבון, במקרה שהן חלות על העיזבון.
  3. החובות שהאדם שמת היה חייב ולא התבטלו במותו, כולל סכומים המגיעים לאשתו לפי הכתובה, במקרה שסכום הכתובה אינו עולה על סכום סביר.
  4. סכומים המגיעים לבן-זוגו של האדם שמת, כולל בן-זוג ידוע בציבור, מכוח הקשר הזוגי ביניהם, לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג או חזקת השיתוף, או לפי הסכם ממון. שימו לב: לא מדובר בירושה של בן זוג אלא בזכות של בן הזוג ברכוש, שנוצרה במהלך החיים המשותפים.
  5. תשלומי מזונות שהמנוח חייב בהם.

למי ואיך פונים

 • מנהל העיזבון (או היורשים אם לא מונה מנהל עיזבון) יפרסם מודעה ובה הזמנה לנושיו של האדם שמת להגיש תביעה לקבלת חובם בחזרה.
 • המודעה תפורסם בשני עיתונים יומיים ויפורטו בה הדרכים להגיש את התביעה, בתוך 90 ימים לפחות ממועד פרסום המודעה.
טיפ
לשאלות ותשובות בנושא פיקוח על מנהלי עיזבון ראו באתר האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה.

אופן הסדרת החובות של האדם שמת

לפני חלוקת העיזבון ליורשים

 • החובות ישולמו מתוך העיזבון (הירושה) בלבד ולא על-ידי היורשים, גם אם אין בעיזבון מספיק רכוש או כספים כדי לכסות את כלל החובות.
 • היורשים יקבלו את מה שנותר בעיזבון לאחר תשלום החובות, אם נותר.
 • יורש שהעביר או שיעבד את חלקו בעיזבון לפני שהעיזבון חולק, לא יהיה פטור מאחריותו לחובות העיזבון.

אחרי חלוקת העיזבון ליורשים

 • אם היורשים פרסמו מודעה לנושים ונתנו להם שהות של 90 ימים לפחות להגיש את תביעותיהם לפני חלוקת העיזבון:
  • נושה שלא הגיש את תביעתו בזמן, ללא סיבה מוצדקת, יכול לתבוע את היורשים בתוך שנתיים מתום 90 הימים שניתנו להגשת התביעות.
  • הנושה יכול לתבוע מכל יורש רק חלק יחסי מתביעתו, בהתאם לחלקו היחסי של אותו יורש בעיזבון כולו.
דוגמה
 • אדם שמת השאיר אחריו חוב של 2 מיליון ₪.
 • עיזבונו כלל 1 מיליון ₪ בלבד, אותם חילק בין 5 ילדיו, כך שכל אחד מהם קיבל 200,000 ₪.
 • במקרה זה, הנושה לא יוכל לגבות את כל חובו משום שהחוב בסך 2 מיליון ₪, גבוה משווי העיזבון, שעומד על סך 1 מיליון ₪.
 • הנושה יכול לתבוע 200,000 ₪ מכל אחד מהיורשים (לא יותר ממה שכל אחד מהיורשים קיבל).
דוגמה
 • אדם שמת השאיר אחריו חוב של 2 מיליון ₪.
 • עיזבונו כלל 4 מיליון ₪ שחולקו בין 4 ילדיו, כך שכל אחד ירש 1 מיליון ₪.
 • במקרה זה, הנושה יכול לגבות את כל חובו, משום שהחוב עומד על 2 מיליון ₪ ושווי העיזבון עומד על 4 מיליון ₪.
 • הנושה יוכל לגבות את חובו מכל יורש באופן יחסי: כל יורש קיבל 25% מהעיזבון (1 מיליון ₪), ולכן ניתן לגבות ממנו 25% מהחוב. 25% מתוך 2 מיליון ₪ הם 500,000 ₪.
 • הנושה יוכל לתבוע 500,000 ₪ מכל יורש.
 • אם היורשים חילקו את העיזבון ולא פרסמו מודעה לנושים או לא נתנו להם שהות של 90 ימים לפחות להגיש תביעותיהם:
  • אם החובות היו ידועים ליורשים במועד חלוקת העיזבון, הנושה יכול לתבוע את תשלום החוב מכל אחד מהיורשים, ולדרוש מכל אחד מהם תשלום עד סך של כל העיזבון, גם אם כל יורש קיבל רק חלק מהעיזבון.
  • בכל מקרה התשלום לא יהיה מעבר לגובה החוב, ואף אחד מהיורשים לא ישלם בעצמו סכום העולה על סכום כל העיזבון.
דוגמה
 • אדם שמת השאיר אחריו חוב של 2 מיליון ₪.
 • עיזבונו כלל 1 מיליון ₪ בלבד, אותם חילק בין חמשת ילדיו, כך שכל אחד מהם קיבל 200,000 ₪.
 • הנושה יוכל לתבוע סך של עד 1 מיליון ₪ מכל אחד מהיורשים (סך כל העיזבון), למרות שכל אחד מהם קיבל רק 200,000 ₪, אבל לא יותר מ-2 מיליון ₪ במצטבר (גובה החוב כולו).
 • דוגמה: הנושה יכול לתבוע מכל אחד מהיורשים סכום של 400,000 ₪. באופן זה הנושה מקבל את כל חובו ואף אחד מהיורשים לא משלם בעצמו יותר מגובה סך כל העיזבון.
 • אם היורשים יוכיחו כי לא ידעו על קיום החוב, יישא כל אחד מהם בחוב רק עד גובה הסכום אותו ירש מהעיזבון.
דוגמה
 • אדם שמת השאיר אחריו חוב של 2 מיליון ₪.
 • עיזבונו כלל 1 מיליון ₪ בלבד, אותם חילק בין חמשת ילדיו, כך שכל אחד מהם קיבל 200,000 ₪.
 • במקרה זה כל אחד מהיורשים ישלם לנושה רק עד לסכום של מה שקיבל מהעיזבון, כלומר 200,000 ₪, והנושה לא יכול לגבות את כל חובו, אלא רק עד גובה העיזבון כולו, כלומר 1 מיליון ₪.
 • יורש שהעלים קיומו של חוב או נכס מנכסי העיזבון, או הכשיל בדרך אחרת החזרתו של חוב, אחראי לתשלום החוב עד גובה העיזבון, גם אם הוא ירש סכום נמוך יותר ולא את כל העיזבון.
 • בכל מקרה התשלום לא יהיה מעבר לגובה החוב, ואותו יורש לא ישלם יותר ממה שיש בעיזבון, גם אם החוב גבוה יותר.
דוגמה
 • אדם שמת השאיר אחריו חוב של 2 מיליון ₪.
 • עיזבונו כלל 1 מיליון ₪ בלבד, אותם חילק בין חמשת ילדיו, כך שכל אחד מהם קיבל 200,000 ₪.
 • הנושה יוכל לתבוע סך של 1 מיליון ₪ מכל אחד מהיורשים (סך כל העיזבון), למרות שכל אחד מהם קיבל רק 200,000 ₪, אבל לא יותר מ-2 מיליון ₪ במצטבר (גובה החוב כולו).
 • למשל: הנושה יכול לתבוע מכל אחד מהיורשים סכום של 400,000 ₪. באופן זה הנושה מקבל את כל חובו ואף אחד מהיורשים לא משלם בעצמו יותר מגובה סך כל העיזבון.

חשוב לדעת

 • יורש שנשא בחוב בחלק יחסי גדול יותר מיתר היורשים, יכול לדרוש מיתר היורשים שישיבו לו את חלק מהסכום שעולה על חלקו היחסי.
 • יורש אשר הסתלק מחלקו בירושה, לא יהיה אחראי לחובות האדם שמת או לחובות הנובעים מקבלת הירושה.
 • אם האדם שמת טופל לפני מותו על ידי עובד זר בסיעוד, שהועסק על ידו לפחות במשך שנה, זכאי העובד לקבל את זכויותיו (פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון דמי הבראה וחופשה וכדומה) מתוך העיזבון. למידע נוסף ראו זכותון עובד זר בסיעוד שפוטר או שמעסיקו אושפז או נפטר.
 • אם האדם שמת העסיק עובדים לפני מותו, העובדים שהועסקו אצלו לפחות שנה או באותו מקום עבודה זכאים לפיצויי פיטורים שאותם ניתן לתבוע מתוך העיזבון. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים