עובד שעבד לפחות שנה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, והמעסיק נפטר, זכאי לפיצויי פיטורים
העובד זכאי לקבל את הפיצוי מהעיזבון של המעסיק או מקופת הגמל או קרן הפנסיה שאליה הופרשו כספי הפיצויים על ידי המעסיק בהתאם לחובת ביטוח פנסיוני או על פי הסכם עם העובד לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
למידע נוסף ראו סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים

תקציר

עובד שמעסיקו נפטר לאחר שהעובד הועסק לפחות שנה אחת ברציפות אצל המעסיק או באותו מקום עבודה זכאי לפיצויי פיטורים.

 • שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד.
 • במקרה שחלו שינויים בהיקף המשרה של העובד או בשכרו לאורך תקופת העסקתו, יחושבו הפיצויים באופן שונה.
 • החל משנת 2008 נכנס לתוקף צו הרחבה המחייב את המעסיקים להפריש כספים לצורך ביטוח פנסיוני לעובדים. חלק מהכספים המופרשים באים במקום חלק מפיצויי הפיטורים. במקרה כזה זכאי העובד לקבל בתשלום לאחר תום העסקתו רק את החלק היחסי מהפיצויים שאותו לא הפריש המעסיק לביטוח הפנסיוני.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת גמל או לקרן פנסיה לאורך כל תקופת ההעסקה, הרי שלאחר מותו העובד אינו זכאי לקבל פיצויים מלבד הכספים שאותם הוא רשאי למשוך מקופת הגמל או קרן הפנסיה.
 • למידע נוסף על אופן קבלת הכספים ראו בפורטל פיצויי פיטורים.
 • למידע על חישוב גובה הפיצויים בכל אחד מהמקרים ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.

מי זכאי?

 • עובד שהמעסיק שלו נפטר, בתנאי שהעובד השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
דוגמה
 • עובד הועסק במקום עבודה מסוים במשך שנה, כאשר ב-3 החודשים הראשונים הועסק דרך חברת כוח אדם, וב-9 החודשים האחרים הועסק באופן ישיר.
 • המעסיק נפטר לאחר שהעובד השלים שנה באותו מקום עבודה.
 • העובד זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק שנפטר, למרות שבפועל הועסק אצל אותו מעסיק רק 9 חודשים, וזאת מהסיבה שהוא הועסק באותו מקום עבודה שנה שלמה.
 • עובד סיעוד שהמטופל שבו טיפל נפטר (הזכאות ניתנת הן לעובד זר והן לעובד ישראלי המועסקים בסיעוד).

תהליך מימוש הזכות

 • העובד רשאי לתבוע את הזכות באחת משתי הדרכים הבאות:

1. דרישה או תביעה לתשלום מעיזבון המעסיק

 • העובד אינו יכול לתבוע באופן ישיר את היורשים של המעסיק אלא את העיזבון שלו.
 • עיכוב בהעברת הכספים עשוי לזכות את העובד בהפרשי הצמדה וגם בפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.
  • על פיצויי הפיטורים להיות משולמים עם סיום יחסי עובד-מעביד, כלומר עם הפסקת עבודתו של העובד (ביום מותו של המעסיק), או לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד זה. מהיום ה-16 ועד היום ה-30 יתווספו הפרשי הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל.
  • אם לא שולמו הפיצויים בחלוף 30 יום, עשוי בית המשפט לחייב לשלם לעובד פיצויי הלנה - הפרשי הצמדה בתוספת 20% ריבית בעד כל חודש של איחור בתשלום.

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני והעברתם ישירות מהקרן אל העובד

 • אם כספי הפיצויים הופרשו במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לקרן הפנסיה על-ידי המעסיק, תשלום הפיצויים ישולם על-ידי חברת הביטוח או הקרן שאליה הופרשו הכספים.
 • החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני או את קופת הגמל עשויה לדרוש אישור בכתב מהמעסיק על הסכמתו לשחרור הכספים. הסכמה כזו יכולה להינתן במסגרת הסכם עם העובד או מול ארגון העובדים או במסגרת תנאי פוליסת הביטוח, הקובעים כי הכספים יועברו לבעלות בלתי מוגבלת של העובד.
 • בהיעדר הסכמה מפורשת של המעסיק, עשויה קופת הגמל לסרב לשחרר את הכספים.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החסכון של הפנסיה).
 • אם הופרשו לקרן הפיצויים או לקופת גמל רק חלק מפיצויי הפיטורים, על העובד להגיש תביעה נגד עזבונו של המעסיק כדי שישולמו לו ההפרשים שהוא זכאי להם. למידע על אופן חישוב ההפרשים של פיצויי פיטורים ראו חישוב פיצויי פיטורים.

הפרת החובה על ידי המעסיק

ניכוי מס הכנסה מהפיצויים

 • סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים שמצוינים למעלה, ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים על-ידי העובדים. גובה מס ההכנסה יחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובדים). למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
 • למרות זאת קיים פטור ממס הכנסה על פיצויים עד תקרה מקסימלית.
 • בנוסף, בעת משיכת כספי הפיצויים העובדים לא יהיו חייבים בתשלום מס הכנסה על כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל, למעט תשלום רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שהם צברו.

חשוב לדעת

 • לעתים רכיבי שכר מכונים "תוספת" למרות שבפועל הרכיבים משולמים באופן קבוע וללא קשר לתנאי כלשהו. במקרה של הגשת תביעה לתשלום פיצויי פיטורים נטל השכנוע מוטל על העובד להראות כי תשלום מסוים המכונה תוספת, מהווה חלק בלתי נפרד משכר העבודה, והגדרתו כתוספת היא פיקטיבית.
 • על-פי החוק, ניתן לתבוע פיצויי פיטורים עד 7 שנים ממועד סיום יחסי עובד-מעביד.
 • עובד שפוטר, ובמקרים מסוימים גם עובד שהתפטר, זכאים לפיצויי פיטורים. למידע נוסף ראו:
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים