אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".
גברים חרדים שסיימו קורס להכשרה במקצוע נדרש ועובדים באותו מקצוע עשויים להיות זכאים למענק כספי, בהתאם לתנאים
סכום המענק הוא עד 6,000 ₪ למי שעובד במקצוע 3 חודשים לפחות ועד 11,000 ₪ למי שעובד במקצוע 12 חודשים לפחות
מי שקיבל דמי קיום בתקופת הקורס יהיה זכאי לתשלום כולל של עד 14,000 ₪ לשני המענקים יחד (קיום + התמדה)
יש להגיש את הבקשה למענק לא יאוחר מתום 23 חודשים ממועד סיום הקורס

גברים חרדים שסיימו קורס להכשרה במקצוע נדרש ועובדים באותו מקצוע בהיקף של 70 שעות חודשיות לפחות עשויים להיות זכאים למענק התמדה.

 • מי שעבד במקצוע שלמד בקורס במשך 3 חודשים (כשכיר או כעצמאי), זכאי למענק עד לסכום של 6,000 ₪, באופן יחסי לאחוז משרתו.
 • מי שעבד במקצוע שלמד בקורס במשך 12 חודשים (כשכיר או כעצמאי), זכאי למענק עד לסכום של 11,000 ₪, באופן יחסי לאחוז משרתו (אם הוא כבר ניצל את זכאותו לקבלת תמיכה בתום 3 חודשי עבודה, הוא יהיה זכאי לקבלת ההפרש עד לסכום של 5,000 ₪).
 • "משרה מלאה" נחשבת משרה שהיקפה 140 שעות עבודה לפחות בממוצע לחודש.
דוגמה
 • בוגר קורס במקצוע נדרש החל לעבוד במקצוע שלמד בקורס בהיקף של 105 שעות לחודש בממוצע.
 • כעבור 3 חודשי עבודה, הוא הגיש בקשה וקיבל מענק בשיעור של 75% (105 חלקי 140) מ-6,000 ₪, כלומר 4,500 ₪.
 • לאחר שהמשיך לעבוד במקצוע באותו היקף משרה וסיים 12 חודשי עבודה, הוא הגיש בקשה נוספת למענק.
 • במקרה זה סכום המענק עבור 12 חודשים הוא 75% מ-11,000 ₪, כלומר 8,250 ₪.
 • מכיוון ששולם לו כבר מענק בסך 4,500 ₪ לאחר 3 חודשים, הוא יקבל כעת את ההפרש בסך 3,750 ₪ (8,250 פחות 4,500).
 • מי שקיבל דמי קיום בתקופת הקורס יהיה זכאי לתשלום כולל של עד 14,000 ₪ לשני המענקים יחד (קיום + התמדה).

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  • הוא סיים בהצלחה קורס להכשרה מקצועית באחד מהמקצועות הנדרשים.
  • הקורס התקיים באישור ובפיקוח האגף הבכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד העבודה. אם הקורס הוא במקצוע בענף המחשבים, עליו להיות מוכר ומפוקח על-ידי משרד ממשלתי ומאושר על-ידי צוות מקצועי של משרד העבודה.
  • הוא עובד במקצוע שלמד בקורס, כשכיר או כעצמאי, במשך 3 חודשים לפחות.
  • הוא השלים את תקופת העבודה המזכה במענק (3 חודשים, או 12 חודשים למענק מוגדל) בתוך 21 חודשים מהיום שבו סיים בהצלחה את הקורס.
  • הוא עבד בהיקף של לפחות 70 שעות בממוצע חודשי.
  • הוא לא הגיש בקשה למענק השמה במסגרת תוכנית שוברים להכשרה מקצועית.
 • בנוסף, אם הקורס הוא במקצוע בענף המחשבים עליו לענות על אחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך.
  • הוא למד בישיבה קטנה.
  • הוא היה זכאי ב-5 השנים האחרונות למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (או בשמה הקודם "הבטחת הכנסה לאברכים"), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך.
  • הוא קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון, בשל השתייכותו לאוכלוסייה החרדית.
  • הוא יכל לקבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון בשל השתייכותו לאוכלוסייה החרדית, אך בחר לבצע שירות צבאי/אזרחי וטרם עברו 5 שנים ממועד סיום השירות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לא יאוחר מתום 23 חודשים ממועד סיום הקורס בהצלחה.

מסמכים לבקשה ראשונה

 • את הבקשה מגישים על-גבי הטופס המופיע במבחני התמיכה- נספח א' במבחני התמיכה לקורסים שנפתחו בשנת 2019.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות כולל ספח תעודת הזהות
  • העתק תעודת גמר של הקורס
  • טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב (נספח ג'/ד' במבחני התמיכה), כשהוא מלא ומאושר על-ידי מגיש הבקשה, בצירוף אישור מקורי מהבנק על בעלות בחשבון.
 • עובד שכיר יצרף לבקשה (בנוסף למסמכים הכלליים שצוינו):
  • תלושי שכר של 3 חודשי עבודה (או 12 - בהתאם לסוג הבקשה), המעידים על הזכאות
  • אישור המעסיק (או כל אחד מהמעסיקים, אם היו מספר מעסיקים), לגבי העבודה שבה הועסק העובד והחודשים שעבורם מבוקשת התמיכה (נספח ב'/ג' במבחני התמיכה), תוך פירוט אופי העבודה.
 • עובד עצמאי יצרף לבקשה (בנוסף למסמכים הכלליים שצוינו):
  • תעודה על רישום במע"מ.
  • אישור לעניין ניהול פנקסי חשבונות - שנתי.
  • פירוט על אופי העיסוק ומשך שעות העבודה (בהתאם לנוסח המפורט בנספח ד'/ה' במבחני התמיכה).
 • מי שסיים קורס בענף המחשבים או קורס שאושר על-ידי הצוות המקצועי, יצרף אחד מהמסמכים הבאים:
  • אישור ממוסד הלימודים שבו לומדים ילדיו עד גיל 18, המעיד כי הם לומדים במוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי במשרד החינוך.
  • מסמך רשמי ממשרד החינוך לפיו אושרה לו "מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" למשך שנה מלאה אחת לפחות ב-5 השנים האחרונות.
  • אישור לימודים מהישיבה הקטנה שלמד בה, בציון שנות הלימוד. במקרה שהישיבה הקטנה אינה פועלת יותר, יש לצרף אישור על לימודיו בישיבה הקטנה מהאגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך, או לחלופין תצהיר חתום בפני הגורמים המורשים על פי חוק שבו יצהיר באלו שנים למד בישיבה הקטנה, וכן מתי נסגרה, תוך צירוף (ככל הניתן) של מסמכים המעידים על נכונות הדברים.
  • אישור לגבי פטור משירות צבאי בשל השתייכות למגזר החרדי, או מסמך המעיד על שירות צבאי או אזרחי בהתאם למתווה "השוויון בנטל" או "מתווה חוק טל" שקדם לכך.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

שליחת הבקשה

 • את הבקשה ניתן לשלוח רק בדואר רשום או בדוא"ל.
 • בקשה שתישלח בדואר רשום יש לשלוח אל:
משרד העבודה
אגף בכיר להכשרה ופיתוח כח אדם
רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת"ד 3166 ירושלים 9103101
לידי הגב' יפה חמדני
 • המועד הקובע להגשת הבקשה בדואר הרשום יהיה התאריך שהוטבע על-ידי חברת דואר ישראל בע"מ על גבי אישור המשלוח לדואר רשום (על המבקש לשמור את אישור המשלוח).
 • בקשה שתישלח בדוא"ל יש לשלוח לכתובת (יש לוודא שהתקבל אישור על קבלת המייל).
 • בקשה שתוגש שלא באמצעות הדואר הרשום או הדוא"ל לא תתקבל ותיחשב כאילו לא הוגשה.
דוגמה
בקשה שתישלח באמצעות הפקס לא תיחשב כבקשה שהוגשה.

מסמכים לבקשה שנייה (להשלמת המענק אחרי 12 חודשי עבודה)

 • עובד שקיבל מענק אחרי שעבד 3 חודשים ומבקש לקבל את ההשלמה למענק אחרי שסיים 12 חודשי עבודה, יגיש טופס בקשה להשלמת מענק התמדה (השלמה ל- 12 חודשים).
 • עובד שכיר יצרף לטופס הבקשה:
  • תלושי שכר עבור 9 החודשים הנוספים.
  • אישור המעסיק/ים (נספח ב'/ג' במבחני התמיכה).
 • עובד עצמאי יצרף לטופס הבקשה:
  • תעודה על רישום במע"מ.
  • אישור לעניין ניהול פנקסי חשבונות - שנתי.
  • פירוט על אופי העיסוק ומשך שעות העבודה (בהתאם לנוסח המפורט בנספח ד'/ה' במבחני התמיכה).
 • גם את הבקשה השנייה יש לשלוח בדואר רשום או בדוא"ל, בהתאם לפרטים שצוינו לגבי שליחת הבקשה הראשונה.

חשוב לדעת

 • מתן התמיכות כפוף לאישור תקציב עבור נושא זה.


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים