נאמן על המיטלטלין (נכסים שאינם נדל"ן) הוא אדם שממונה על שמירתם של המיטלטלין המעוקלים עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל
הנאמן יכול להיות כל אדם המעוניין בכך או החייב עצמו אף אם אינו מעוניין בכך
אם הנאמן לא ממלא חובה כלשהי המוטלת עליו, ניתן לחייב אותו לשלם את החוב בתיק עד לשווי המיטלטלין שעליהם הופקד
נאמן זכאי לשכר והוצאות עבור תפקידו אלא אם הנאמן הוא החייב עצמו (שאז הוא זכאי להוצאות רק אם רשם ההוצאה לפועל קבע זאת)
  • נאמן על מיטלטלין הוא אדם שמנהל לשכת ההוצאה לפועל מינה אותו להיות אחראי על מיטלטלין אשר עוקלו במסגרת צו עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל או במסגרת צו עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי.
  • אם המעוקלים כוללים גם בעלי חיים, אחראי הנאמן לדאוג גם לתזונתם.
  • מטרת המינוי היא לשמור על שלמות המיטלטלין עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל. הנאמן אחראי למסור את המיטלטלין לידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל באופן, במועד ובמקום שיורה על כך מנהל לשכת ההוצאה לפועל בהודעה שתימסר לנאמן.
  • הנאמן יכול להיות כל אדם שמעוניין בכך או החייב בתיק עצמו גם אם לא הסכים לכך.

זכות שימוש במיטלטלין

  • אם המיטלטלין המעוקלים היו בשימושו של הנאמן ערב העיקול, הוא רשאי להמשיך ולעשות בהם שימוש סביר.
דוגמה
החייב השכיר לשכנו מכונה לכיסוח דשא. המוכנה עוקלה במסגרת צו העיקול. השכן ביקש לשמש כנאמן על המכונה. בינתיים הוא רשאי להמשיך ולהשתמש בה לצורך כיסוח הדשא.
  • אם המיטלטלין המעוקלים היו בשימושו של החייב או בני משפחתו שגרים יחד איתו ערב העיקול, רשאי הנאמן להרשות להם להמשיך ולהשתמש באותם מיטלטלין.
דוגמה
בביתו של החייב נמצא מייבש כביסה. מייבש הכביסה עוקל במסגרת צו העיקול. הנאמן יכול להרשות לחייב או לבני משפחתו להמשיך ולהשתמש במייבש הכביסה עד להעברתו למחסני ההוצאה לפועל.

אחריות הנאמן

  • אם נאמן לא מילא חובה כלשהי מחובותיו ללא הצדק סביר, רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייב אותו בתשלום החוב בתיק, בתנאי שחיוב זה לא יעלה על שווי המיטלטלין שעליהם הוא הופקד.
דוגמה
גובה החוב בתיק ההוצאה לפועל עומד על 5,000 ₪. אחד המיטלטלין שעוקלו היו אופניים בשווי 800 ₪. הנאמן הרשה לחייב להשאיל את האופניים לחברו ולרכוב עליהם. במהלך הרכיבה נהרסו האופניים. במקרה כזה הנאמן עצמו יחויב לשלם 800 ₪ על חשבון החוב בתיק.

שכר והוצאות

  • הוצאותיו ושכרו של הנאמן יהיו לפי המוסכם בינו לבין מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
  • אם אין ביניהם הסכם לעניין השכר וההוצאות, רשם ההוצאה לפועל ייקבע את השכר וההוצאות.
  • אם הנאמן הוא החייב עצמו, הוא לא יהיה זכאי לשכר והוצאות, אלא אם קבע רשם ההוצאה לפועל אחרת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים