הקדמה:

ניתן להטיל עיקול על נכסים של החייב הנמצאים בידי צד שלישי אם החייב אינו משלם את החוב
הצד השלישי חייב למסור פירוט של הנכסים שנמצאים ברשותו ושייכים לחייב ושל נכסים שעתידים להגיע אליו בשלושת החודשים הבאים
הצד השלישי חייב למסור את הנכסים המעוקלים (כולל תשלומים שמגיעים ממנו לחייב במועד פרעונם) למנהל לשכת ההוצאה לפועל
אם הצד השלישי לא ממלא את חובותיו ללא הצדק סביר, ניתן לחייב אותו לשלם את החוב בתיק עד לשווי הנכסים שאותם היה צריך למסור
החוק מפרט רשימה של פריטים שלא ניתן לעקל אותם במסגרת עיקול אצל צד שלישי

אם החייב אינו משלם את החוב או אינו עומד בצו תשלומים, ניתן להטיל עיקול על נכסיו, הנמצאים בידי צד שלישי או על חובות שמגיעים לחייב מהצד השלישי.

 • העיקול יכול להיות על כל נכסי החייב הנמצאים אצל הצד השלישי או על נכס מסוים מנכסיו הנמצאים בידי הצד השלישי.
 • הצד השלישי חייב להגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל הודעה על הנכסים שברשותו או שעתידים להגיע אליו במשך שלושת חודשים מהיום שקיבל את הצו.
 • הצד השלישי חייב למסור למנהל לשכת ההוצאה לפועל את הנכסים של החייב הנמצאים ברשותו ושעליהם הוטל העיקול בדרך, בזמן ובמקום שיקבע רשם ההוצאה לפועל.
 • צד שלישי שלא ממלא את חובותיו ללא הצדק סביר עשוי להיות חייב לשלם את החוב של החייב עד לשווי הנכס שברשותו.
 • החוק מפרט רשימה של נכסים שלא ניתן לעקל אותם במסגרת עיקול אצל צד שלישי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה רשאי להגיש בקשה לעיקול נכס מסוים של החייב הנמצא אצל צד שלישי או לבקש לעקל את כלל הנכסים של החייב אשר נמצאים אצל צד שלישי, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
 1. לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל הומצאה לחייב האזהרה;
 2. החייב לא פרע את החוב ולא עמד בצו תשלומים.

למי ואיך פונים

 • יש לסמן על גבי טופס הבקשה את סעד מס' 56 ("רישום עיקול אצל צד ג' ").
 • יש לפרט את שמו המלא ומענו של הצד השלישי שבידיו נמצאים או עשויים להימצא נכסים של החייב, ואם היו לו סניפים, יצוין בבקשה מען המשרד הראשי של הצד השלישי.
 • יש לציין אם העיקול נדרש על כלל נכסי החייב או על נכס מסוים; אם הבקשה היא לעקל נכס מסוים, יש לפרט את הנכס, ואם מדובר בעיקול של זכות (למשל זכות לקבל כסף) - יש לפרט את פרטי אותה זכות.
 • הרשם יכול להחליט על ביצוע עיקול אצל צד שלישי מיוזמתו גם ללא בקשה של הזוכה.

שלבי ההליך

המצאת הצו לידי הצד השלישי ושליחת הודעה מהצד השלישי למנהל הלשכה

 • עיקול על כלל נכסי החייב
 • כאשר צו העיקול מתייחס לכלל נכסי החייב הנמצאים אצל הצד השלישי, הצו יחול על כל הנכסים שנמצאים בידיו ביום המצאת הצו ועל כל אלה שיגיעו אליו בשלושת החודשים הבאים.
 • לאחר שהומצא הצו לידי הצד השלישי, עליו להגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל תוך עשרה ימים הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בידו וכן את הנכסים, אשר לפי ידיעתו, יגיעו אליו בשלושת החודשים הבאים.
 • אם במהלך שלושת החודשים הללו מגיע נכס של החייב לידיו של הצד השלישי, על הצד השלישי להודיע על כך למנהל לשכת ההוצאה לפועל תוך עשרה ימים מהיום שקיבל את הנכס לידיו.
 • אם הודיע הצד השלישי, שאין בידו נכסים של החייב ושלפי ידיעתו לא יגיעו לידו נכסים לאחר מתן הודעתו, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לאחר שאימת את ההודעה, לבטל את העיקול.
 • עיקול על נכס מסוים של החייב
 • כאשר צו העיקול מתייחס לנכס מסוים של החייב, הצו יחול על נכס זה בלבד ולמשך תקופה שנקבעה בצו.
 • הצד השלישי יגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל תוך עשרה ימים מיום המצאת הצו, הודעה אם הנכס נמצא או לא נמצא בידו.
 • אם הנכס שצו העיקול מתייחס אליו הגיע לידי הצד השלישי לאחר המצאת הצו ותוך תקופה שנקבעה לכך בצו, יחול עליו צו העיקול מהיום שהגיע לידו, והצד השלישי יודיע על כך למנהל לשכת ההוצאה לפועל לפועל תוך עשרה ימים מאותו יום.
 • אם הודיע הצד השלישי, שאין בידו הנכס המסוים, ושלפי ידיעתו הנכס לא יגיע לידו לאחר מתן הודעתו, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לאחר שאימת את ההודעה, לבטל את העיקול.
 • צד שלישי שניתן להמציא לו צווי עיקול בדרך ממוחשבת ותשובותיו לצווים אלו יומצאו ללשכת ההוצאה לפועל גם הן בדרך ממוחשבת, יהיה זכאי לתשלום ממבקש העיקול.

העברת הנכסים לידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל

 • הצד השלישי חייב למסור לידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל את הנכסים המעוקלים באופן, במועד ובמקום שרשם ההוצאה לפועל קבע בצו העיקול או בצו שנתן לאחר מכן.
 • אם הנכסים המעוקלים הם חובות המגיעים מהצד השלישי לחייב, על הצד השלישי לשלם אותם למנהל לשכת ההוצאה לפועל בהגיע זמן פרעונם.
דוגמה
כספים הנמצאים בתוכנית חיסכון בבנק, שמסתיימת במועד מסוים, יועברו ע"י הבנק אל לשכת ההוצאה לפועל במועד סיום תוכנית החיסכון.
דוגמה
החייב הינו בעל חסכון בקופת גמל. לפי תקנון הקופה, הכספים משתחררים בהגיעו לגיל 67. קופת הגמל תצטרך להעביר ללשכת ההוצאה לפועל את הכספים שנצברו בקופה רק במועד שבו ימלאו לחייב 67 שנים.

מינוי נאמן על הנכסים המעוקלים

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי למנות אדם שהסכים לכך להיות נאמן על המיטלטלין המעוקלים. מנהל הלשכה יכול לקבוע כי החייב עצמו יהיה נאמן על המיטלטלין גם אם החייב אינו מסכים לכך.
 • למידע על תפקידיו, חובותיו ואחריותו של הנאמן ראו: נאמן על המיטלטלין בהוצאה לפועל.

מכירת המעוקלים

 • אם תוך שבעה ימים מיום ביצוע העיקול ברישום, לא הסדיר החייב את חובו, רשאי הזוכה לבקש להוציא את החפצים המעוקלים ולמכור אותם.
 • אם מדובר בנכסים שעשויים להתקלקל, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על מכירתם המיידית.
 • הוכחת הבעלות על המיטלטלין לפני המכירה
  • מיטלטלין שעוקלו כשלא היו על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו, לא יימכרו כל עוד לא הוכח להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל שהם רכושו של החייב.
  • אם לא הוכח שהם רכושו של החייב, יבוטל העיקול.
  • מי שרואה עצמו נפגע על-ידי החלטה של רשם ההוצאה לפועל בעניין הבעלות על המיטלטלין, רשאי לבקש ממנו לעכב את ביצוע המכירה כדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט לעניין הבעלות על המיטלטלין המעוקלים.
  • רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את העיכוב במתן ערובה להנחת דעתו.
דוגמה
אחד המיטלטלין המעוקלים הוא תכשיט כלשהו. חברתו של החייב טוענת שהיא הבעלים של התכשיט. במקרה כזה היא רשאית לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את המכירה על מנת שתוכל לפנות לבית המשפט על מנת שיצהיר שהיא בעליו של התכשיט.
 • פסק דין בתובענה לעניין הבעלות במיטלטלין האמורים, אין בו כדי לבטל את מכירתם בהוצאה לפועל לאחר שבוצעה, או לפגוע בזכויות הקונה שרכש את אותם מיטלטלין בתום לב.
דוגמה
בדוגמה הקודמת, אם פנתה החברה לבית המשפט על מנת שיצהיר כי היא הבעלים של התכשיט אך בינתיים התכשיט נמכר במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, והאדם שקנה את התכשיט עשה זאת בתום לב מבלי לדעת על האפשרות שאולי התכשיט אינו שייך לחייב, המכירה תהיה תקפה, והקונה יישאר בעליו של התכשיט.
 • השהיית המכירה
  • רשם ההוצאה לפועל או בית משפט רשאים לצוות על השהיית המכירה בתנאי שהוגשה בקשה על-ידי מי שעשוי להיפגע מהמכירה.
  • ההשהייה לא תעלה על 30 יום.
  • על המבקש להפקיד ערבון לכיסוי הוצאות השמירה על המיטלטלין בתקופת ההשהיה. אם לא הפקיד את הערבון, תבוטל ההשהיה תוך שבעה ימים.

ביטול העיקול

ערעור

חשוב לדעת

עיקול אצל צד שלישי שהוא בנק

 • אם צו העיקול הומצא למשרד הראשי של הבנק, העיקול יחול על כל הנכסים של החייב הנמצאים בכל אחד מסניפי הבנק החל מהמועד שבו נמסרה הודעה מהמשרד הראשי של הבנק לסניף הרלוונטי או תוך שלושה ימי עסקים מהמועד שבו הומצא הצו למשרד הראשי של הבנק - לפי המוקדם ביניהם.
דוגמה
רשם ההוצאה לפועל הטיל עיקול על חשבון הבנק של חייב. הצו הומצא לסניף הראשי של הבנק ביום ראשון. ביום שני מסר הסניף הראשי הודעה על הצו לסניף שבו מתנהל חשבונו של החייב. העיקול יחול על כל הכספים של החייב הנמצאים בחשבון הבנק שלו ביום שני.
דוגמה
בדוגמה הנ"ל, אם ההודעה של הסניף הראשי הגיע לסניף שבו מתנהל החשבון ביום חמישי (כלומר ארבעה ימי עסקים לאחר המצאת ההודעה למשרד הראשי), יחול העיקול על הכספים הנמצאים בחשבון הבנק החל מיום רביעי (שלושה ימי עסקים לאחר המצאת הצו למשרד הראשי).
 • אם צו העיקול הומצא ישירות לסניף מסוים, יחול העיקול על כל נכסי החייב הנמצאים באותו סניף באותו מועד.

עיקול אצל צד שלישי שהוא גוף בעל סניפים (שאינו בנק)

 • אם הצד השלישי הוא גוף שיש לו מספר סניפים, תומצא ההודעה על הצו למשרד הראשי שלו, אלא אם רשם ההוצאה לפועל הורה אחרת.
 • מרגע שהומצאה ההודעה על הצו למשרד הראשי, יחול הצו בכל אחד מהסניפים של הצד השלישי.

עיקול אצל צד שלישי שהוא קופת גמל

 • קופות גמל מנוהלות כיום באמצעות גופים המפעילים את הקופה בפועל (בנקים, חברות ביטוח וכו').
 • אם הצו הומצא ישירות לגף המפעיל, יחול העיקול על נכסי החייב מאותו יום שבו הומצא הצו.
 • אם הצו הומצא לחברה המנהלת, יחול העיקול על נכסי החייב ביום שבו נמסרה הודעה מהחברה המנהלת לגוף המפעיל או תוך שלושה ימי עסקים מהיום שבו הומצא הצו לחברה המנהלת - לפי המוקדם ביניהם.
דוגמה
קופת גמל מסוימת מנוהלת בפועל באמצעות חברת ביטוח. צו עיקול על כספי קופת הגמל של חייב הומצא למשרדי קופת הגמל ביום שני. קופת הגמל מסרה הודעה לחברת הביטוח ביום רביעי (יומיים לאחר קבלת הצו). העיקול יחול ביום רביעי.
דוגמה
בדוגמה הנ"ל אם קופת הגמל מסרה הודעה לחברת הביטוח ביום שישי או יותר מאוחר או אם לא מסרה כלל הודעה לחברת הביטוח, יחול העיקול ביום חמישי (שלושה ימי עסקים מיום שבו הומצא הצו לחברה המנהלת).

אחריות הצד השלישי

 • אם הצד השלישי לא מילא חובה מחובותיו ללא הצדק סביר, הוציא מידיו נכס שהוטל עליו עיקול או שילם לחייב חוב למרות שידע שיש עליו עיקול, רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייב אותו לשלם את החוב בתיק, עד לשווי של הנכסים או הסכומים שהוציא מידו. על החלטה זו רשאי הצד השלישי לערער לבית המשפט.
 • אם צד שלישי לא מסר הודעה על הנכסים ברשותו או שהוא מסר הודעה אך רשם ההוצאה לפועל סבור שההודעה אינה שלמה או אינה נכונה, יכול הזוכה לבקש מהרשם להזמין הצד השלישי לחקירה.

נכסים שלא ניתן לעקל אצל צד שלישי

 • לא ניתן לעקל את הנכסים הבאים הנמצאים אצל צד שלישי:
 1. כל נכס שלא ניתן לעקל אותו על-פי הדין, למשל: נכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל;
 2. מזונות המגיעים מן הצד השלישי לחייב על-פי פסק-דין או על-פי הסכם שאושר על-ידי בית משפט;
 3. חלק משכר עבודה של החייב עד לסכום הפטור מעיקול;
 4. כספים המגיעים לחייב שאינו עובד בשכר, כמו קצבאות מהביטוח הלאומי, עד לגובה שכר העבודה הפטור מעיקול;
 5. קצבת פנסיה תקציבית (כולל קצבאות פרישה וקצבאות נכות המשולמות לעובדים/גמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית, וכן קצבאות שאירים המשולמות לשאיריהם של אותם עובדים או גמלאים) - וכל זאת עד לגובה לגובה שכר העבודה הפטור מעיקול או עד מחצית הקצבה - הסכום הגבוה מביניהם.
 6. כאשר החייב הוא קיבוץ, כספים המגיעים לקיבוץ בסכום השווה למכפלת הסכום של שכר העבודה הפטור מעיקול במספר החברים בקיבוץ;
 • למרות האמור לעיל, אם מדובר בתיק מזונות המגיעים מהחייב לבן זוגו לילדו או להורהו, ניתן לעקל את הנכסים הנ"ל.
דוגמה
החייבת היא אישה בתיק מזונות שבו עליה לשלם מזונות להוריה. אם לאישה מגיעים מזונות מבעלה, ניתן לעקל את כספי המזונות שמגיעים לאישה מבעלה ושטרם הועברו אליה.
 • בנוסף לא ניתן לעקל את הכספים הבאים:
 1. כספים שמקבל החייב לצורך רכישה או השכרה של דיור חלופי לאחר שדירתו עוקלה;
 2. כספים שמקבל החייב כסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון (אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך שלושים ימים מרגע שהועברו אליו);
 • למרות האמור לעיל, אם הזוכה הוא בעל הדירה שמשכיר את הדירה לחייב, והחוב הוא עבור שכר הדירה שהחייב לא משלם, ניתן לעקל את הסכומים הנ"ל.
 • בנוסף לא ניתן לעקל את הכספים הבאים:
 1. כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כדמי ליווי לעיוור. (אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך שלושים ימים מרגע שהועברו אליו).
 2. קצבאות ותשלומים לניצולי שואה בסכומים ובתנאים הקבועים בחוק.
 3. סכומים ששולמו או עתידים להיות משולמים לתורם איברים עבור החזר הוצאות הקבועות בחוק.
 4. כספים שהופקדו בקופת גמל לטובת פיצויי פיטורים או קצבה (פנסיה), לפני שהגיע המועד בו זכאי החייב למשוך את הכספים. למידע נוסף ראו עיקול כספי פנסיה, כספי פיצויי פיטורים וכספים אחרים שהופקדו לקופת גמל.
 • מה ניתן לעשות אם בכל זאת עוקלו כספים שאסור לעקל?

עיקול צד שלישי ביוזמת רשם ההוצאה לפועל

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול אצל צד שלישי מיוזמתו גם ללא הגשת בקשה מצד הזוכה.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל