הקדמה:

הורי התלמיד או אפוטרופוסו יכולים להיבחר לנציגות הורים
אין חובה למנות נציגות הורים (ועד הורים). במקרה שלא נבחרה נציגות הורים באורח דמוקרטי, לא תכהן נציגות הורים באותה השנה
לנציגות הורים בית ספרית לא יוכל להיבחר מי שילדו אינו לומד בבית הספר, עובדי הרשות המקומית ובני זוגם, נבחרי הרשות המקומית ובני זוגם ועובדי משרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח ובני זוגם
ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך - נציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים


מערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר, וכשותפים באחריות לקידומם החינוכי והחברתי האופטימלי של ילדיהם. להורים ניתנת האפשרות להיות מעורבים במתרחש במוסד החינוך בו לומדים ילדיהם, ולתרום מידיעותיהם ומניסיונם כדי לשפר ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי.

מי זכאי?

 • לנציגות ההורים בבית הספר זכאים להיבחר:
  • הורי התלמיד.
  • האפוטרופוס של התלמיד.
  • לא יכולים להיבחר 2 הורים לאותו תלמיד.

מי לא יכול להיבחר לנציגות ההורים בבית הספר?

 • לנציגות הורים בבית הספר לא זכאים להיבחר:
  • עובדי הוראה במוסדות חינוך, כולל עובדי הוראה בתפקידי הדרכה, שילדם לומד במוסד החינוך שבו הם עובדים, או במוסד חינוך השייך לרשות המקומית שבה הם עובדים. עובדי הוראה יכולים להיבחר לוועד הורים במוסד חינוך שמחוץ לרשות או לבעלות שבה הם עובדים.
  • בני זוג של עובדי הוראה במוסד חינוך שבו מועסק עובד ההוראה שילדו לומד בו.
  • מנהלי מוסד חינוך ובני זוגם.
  • עובדי משרד החינוך בתפקידי פיקוח, ממונה, מנהל יחידה, מנהל אגף ומנהל מינהל, סגניו, ובני זוגם.
  • עובדי רשות מקומית או מועצה אזורית בתפקידי ניהול או במינוי מיוחד של הרשות, שילדם לומד במוסד החינוך בתחומי הרשות או המועצה שבה הם עובדים, ובני זוגם.
  • חברי מועצה, בהתנדבות או בשכר, ובני זוגם, שילדם לומד במוסד חינוך השייך או נמצא בתחומי הרשות או המועצה שבה הם עובדים או מתנדבים.
  • במועצות אזוריות - חברים בוועד מקומי, בתחומי המועצה האזורית שבה ילדם לומד, ובני זוגם.
  • במהלך תקופת בחירות לרשויות המקומיות ו-3 חודשים לאחר קיומן - מי שהציגו את מועמדותם כחברי מועצה או כמועמדים ברשימה לרשות המקומית שבשטחה נמצא המוסד החינוכי שבה לומד ילדם, ובני זוגם.
  • מי שעובדים בעמותה בעלת זיקה למוסד החינוכי, כולל עמותת הורים, ומי שנושא בתפקיד בעמותה (כולל מנכ"ל, יו"ר, גזבר), בחברה או בחברה בת, בתאגיד, במתנ"ס או בכל גוף שקשור באופן ישיר לפעילות מוסד החינוך שברשות המקומית שבה הם מועסקים, ובני זוגם. נציגי עמותת הנהגת הורים יישובית והנהגת הורים ארצית רשאים להיבחר לנציגות ההורים.
  • חברי מפלגה שנבחרו למלא תפקיד במפלגה או בכנסת ובני זוגם.
  • במהלך תקופת הבחירות לכנסת ו-3 חודשים לאחר קיומן - מי שהציגו את מעומדותם ברשימה לכנסת ובני זוגם.

תהליך מימוש הזכות

 • ההשתתפות בנציגות ההורים (ועד הורים) בבית הספר היא על בסיס התנדבותי.
 • הקמת נציגות הורים בבית הספר אינה חובה. במקרה שההורים לא מגיעים לכלל בחירה דמוקרטית, לא תכהן נציגות הורים בבית הספר באותה שנה.
 • הקמת נציגות ההורים בבית הספר כוללת את השלבים הבאים: בחירת נציגות הורים כיתתית, כינון מועצת הורים ומינוי נציגות הורים וועדת ביקורת.

נציגות ההורים בכיתות (ועד הורים כיתתי)

 • נציגות ההורים בכיתות תיבחר מדי שנה באספה כללית של כלל הורי הכיתה, באספת ההורים הראשונה שתתקיים בתוך 6 שבועות מפתיחת שנת הלימודים.
 • בנציגות ההורים בכיתה יכהנו 3 חברים מקרב הורי הכיתה.

מועצת הורים

 • מועצת ההורים כוללת את כל הנציגים הנבחרים של נציגויות ההורים הכיתתיות.
 • מועצת ההורים תכהן במשך שנה אחת.
 • מועצה זו משמשת כגוף הבוחר את נציגות ההורים המוסדית.
 • החלטות מועצת ההורים ונציגות ההורים מחייבות את נציגויות ההורים הכיתתיות.

נציגות הורים מוסדית

 • נציגות ההורים המוסדית נבחרת מתוך חברי מועצת ההורים.
 • בנציגות ההורים יכהנו 15-7 הורים לפחות. ניתן להגדיל את מספר חברי הנציגות לפי החלטת מועצת ההורים ובהסכמת מנהל בית הספר.
 • הנציגות שתיבחר תייצג את כלל הורי בית הספר.
 • משך כהונתה של נציגות הורים הוא עד לבחירת נציגות חדשה בראשית שנת הלימודים הבאה.
 • הבחירות לנציגות ההורים:
  • נציגות ההורים תיבחר מדי שנה על-ידי מועצת ההורים, ולא יאוחר מחודש לאחר בחירת הוועדים הכיתתיים.
  • ככלל, רק חבר מועצת ההורים שנוכח בזמן ההצבעה רשאי לבחור ולהיבחר לנציגות ההורים.
  • הורה שנאלץ להיעדר מהישיבה ומעוניין להיבחר לנציגות ההורים, יוכל להציג את מועמדותו באמצעות הודעת דוא"ל למנהל בית הספר, בצירוף אישור רשמי להיעדרותו. הצגת מועמדות באמצעות הודעת דוא"ל תתאפשר רק במקרה היעדרות בשל אחת הסיבות הבאות: שירות מילואים של יותר מיום אחד, אשפוז בבית חולים או שבעה ימי אבל על קרוב מדרגה ראשונה.
 • במהלך שנת לימודים יתקיימו לפחות 3 ישיבות של נציגות ההורים המוסדית.
 • הורה שנבחר לנציגות ההורים חייב להשתתף בישיבותיה. הורה שלא נכח לפחות במחצית מהישיבות - חברותו בנציגות תבוטל.
 • החלטות נציגות ההורים יתקבלו ברוב דעות, ובאחריות נציגות ההורים להביא אותן לידיעת ציבור ההורים.
 • הנציגות תבחר מבין חבריה יו"ר אחד, סגן יו"ר (אחד או יותר) וגזבר אחד. בנוסף רשאית הנציגות לבחור ועדות ובעלי תפקידים נוספים בהתאם לצורך. בעלי התפקידים ייבחרו בישיבה שתתקיים לא יאוחר משבועיים מהמועד שבו נבחרה נציגות ההורים.
 • כינוס ישיבה שלא מן המניין - 50% מחברי נציגות ההורים רשאים לדרוש בכתב כינוס ישיבת נציגות שלא מן המניין, ויו"ר הנציגות חייב לזמנה בתוך שבועיים.
 • מנהל בית הספר:
  • מנהל בית הספר רשאי להשתתף בפגישת נציגות ההורים ללא זכות הצבעה. למנהל לא תהיה מעורבות פעילה כלשהי בהליך הבחירות או בקביעת תוצאתן, מלבד לוודא את תקינותו של ההליך.
  • כל פרסום של נציגות ההורים צריך לקבל מראש את אישורו של מנהל בית הספר.
  • בית הספר יסייע לנציגות ההורים בשירותי משרד.
 • התפטרות והחלפת יו"ר נציגות ההורים:
  • יו"ר הנציגות שהחליט להתפטר מתפקידו יודיע על כך בכתב למנהל בית הספר ולנציגות ההורים 14 ימים לפני כניסת ההתפטרות לתוקף.
  • נציגות ההורים יכולה להחליף את יו"ר הנציגות ולמנות יו"ר אחר מבין חבריה, בתנאי שהנושא עומד על סדר היום של הישיבה. זימון לישיבה יישלח על-ידי מנהל בית הספר כ-10 ימים לפני מועד הישיבה, וישתתפו בה לפחות 75% מחברי הנציגות.
 • מחלוקת בין בית הספר לנציגות ההורים:
  • במקרה של מחלוקת בין הנהלת בית הספר לנציגות ההורים, יובא הדבר להכרעתו של מפקח בית הספר .
  • בכל במקרה של מחלוקת או סכסוך בין צוות בית הספר להורים לא ייפגעו התלמידים.
  • במקרים קיצוניים שבהם נציגות ההורים פועלת בניגוד להנחיות חוזרי המנכ"ל, למנהל המחוז יש סמכות לבטל את נציגות ההורים של מוסד החינוך לאותה שנה.

מינוי ועדת ביקורת

 • מועצת ההורים רשאית לבחור בישיבתה הראשונה נציגים לוועדת ביקורת. תפקיד ועדת הביקורת לבקר את הליך הבחירות לנציגות ההורים ולפקח על פעילות נציגות ההורים.
 • בוועדת הביקורת יכהנו 5-3 חברים.
 • חברי ועדת הביקורת לא יוכלו להיבחר לנציגות ההורים של בית הספר.

חשוב לדעת

 • החלטות מועצת ההורים ונציגות ועד ההורים המוסדי מחייבות את נציגויות ההורים הכיתתיות.
 • מומלץ שהנציגות תמצא דרכים נאותות לשתף את כלל ההורים בהחלטות ובפעילויות לטובת תלמידי בית הספר.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים