הקדמה:

הורי התלמיד או אפוטרופוסו יכולים להיבחר לנציגות הורים
אין חובה למנות נציגות הורים (ועד הורים). במקרה שלא נבחרה נציגות הורים באורח דמוקרטי, לא תכהן נציגות הורים באותה השנה
לנציגות הורים בית ספרית לא יוכל להיבחר מי שילדו אינו לומד בבית הספר, עובדי הרשות המקומית ובני זוגם, נבחרי הרשות המקומית ובני זוגם ועובדי משרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח ובני זוגם.
ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך - נציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים


מערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר, וכשותפים באחריות לקידומם החינוכי והחברתי האופטימלי של ילדיהם. להורים ניתנת האפשרות להיות מעורבים במתרחש במוסד החינוך בו לומדים ילדיהם, ולתרום מידיעותיהם ומניסיונם כדי לשפר ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי.

מי זכאי?

 • לנציגות ההורים בבית הספר זכאים להיבחר:
  • הורי התלמיד.
  • האפוטרופוס של התלמיד.
  • לא יכולים להיבחר 2 הורים לאותו תלמיד.

מי לא יכול להיבחר לנציגות ההורים בבית הספר?

 • לנציגות הורים בבית הספר לא זכאים להיבחר:
  • עובדי הוראה במוסדות חינוך.
  • עובדי הוראה בתפקיד הדרכה ובני זוגם, שילדם לומד במוסד החינוך שבו הם עובדים, או במוסד חינוך השייך לרשות המקומית שבה הם עובדים (עובדי הוראה בתפקיד הדרכה ובני זוגם יכולים להיבחר לוועד הורים במוסד חינוך שמחוץ לרשות שבה הם עובדים).
  • עובדי משרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח ובני זוגם.
  • עובדי הרשות המקומית ובני זוגם.
  • חברי מועצה של הרשות המקומית במהלך תקופת בחירות - מי שהציגו את מועמדותם כחברי מועצה או כמועמדים ברשימה ברשות המקומית שבשטחה מצוי המוסד החינוכי, ובני זוגם.
  • עובדי בעלות המוסד החינוכי (בעלות פרטית או הרשות המקומית) שבו לומד ילדם, ובני זוגם.
  • מי שעובדים בעמותה בעלת זיקה למוסד החינוכי, או שהם נושאי תפקיד בעמותה, בחברת בת, בתאגיד, במתנ"ס או בכל גוף שקשור במישרין או בעקיפין לפעילות המוסד החינוכי שברשות שבה הם מועסקים, ובני זוגם.
  • חברי מפלגה שנבחרו למלא תפקיד במפלגה או בכנסת, וכן מי שהציגו את מועמדותם לרשימה לכנסת בתקופת הבחירות, ובני זוגם.

תהליך מימוש הזכות

 • ההשתתפות בנציגות ההורים (ועד הורים) בבית הספר היא על בסיס התנדבותי.
 • הקמת נציגות הורים בבית הספר אינה חובה. במקרה שההורים לא מגיעים לכלל בחירה דמוקרטית, לא תכהן נציגות הורים בבית הספר באותה שנה.
 • הקמת נציגות ההורים בבית הספר כוללת את השלבים הבאים: בחירת נציגות הורים כיתתית, כינון מועצת הורים ומינוי נציגות הורים וועדת ביקורת.

נציגות ההורים בכיתות (ועד הורים כיתתי)

 • נציגות ההורים בכיתות תיבחר מדי שנה באספה כללית של כלל הורי הכיתה, באספת ההורים הראשונה שתתקיים בתוך 6 שבועות מפתיחת שנת הלימודים.
 • בנציגות ההורים בכיתה יכהנו 3 חברים מקרב הורי הכיתה.

מועצת הורים

 • מועצת ההורים כוללת את כל הנציגים הנבחרים של נציגויות ההורים הכיתתיות.
 • מועצת ההורים תכהן במשך שנה אחת עד להתכנסות מועצת הורים בית ספרית חדשה.
 • מועצה זו משמשת כגוף הבוחר את נציגות ההורים, יו"ר הנציגות, ובעלי התפקידים בנציגות (במוסדות חינוך קטנים רשאית מועצת ההורים להחליט על היותה גם נציגות הורים מוסדית).
 • החלטות מועצת ההורים ונציגות ההורים מחייבות את נציגויות ההורים הכיתתיות.

נציגות הורים (ועד הורים)

 • נציגות ההורים נבחרת מתוך חברי מועצת ההורים.
 • בנציגות ההורים יכהנו 15-7 הורים לפחות. ניתן להגדיל את מספר חברי הנציגות לפי החלטת מועצת ההורים ובהסכמת מנהל בית הספר.
 • הנציגות שתיבחר תייצג את כלל הורי בית הספר.
 • משך כהונתה של נציגות הורים הוא עד לבחירת נציגות חדשה בראשית שנת הלימודים הבאה.
 • הבחירות לנציגות ההורים:
  • נציגות ההורים תיבחר מדי שנה על-ידי מועצת ההורים, ולא יאוחר מחודש לאחר בחירת הוועדים הכיתתיים.
  • ככלל, רק חבר מועצת ההורים הנוכח בזמן ההצבעה רשאי לבחור ולהיבחר לנציגות ההורים.
  • הורה שנאלץ להיעדר מהישיבה ומעוניין להיבחר לנציגות ההורים, יוכל להציג את מועמדותו באמצעות הודעת דוא"ל למנהל בית הספר, בצירוף אישור רשמי להיעדרותו. הצגת מועמדות באמצעות הודעת דוא"ל תתאפשר רק במקרה היעדרות בשל אחת הסיבות הבאות: שירות מילואים של יותר מיום אחד, אשפוז בבית חולים או שבעה ימי אבל על קרוב מדרגה ראשונה
 • החלטות נציגות ההורים יתקבלו ברוב דעות, ובאחריות נציגות ההורים להביא אותן לידיעת ציבור ההורים.
 • הנציגות תבחר מבין חבריה יו"ר אחד, סגן יו"ר (אחד או יותר) וגזבר אחד. בנוסף רשאית הנציגות לבחור ועדות, נציגים ובעלי תפקידים נוספים בהתאם לצורך. בעלי התפקידים ייבחרו בישיבה שתתקיים לא יאוחר משבועיים מהמועד שבו נבחרה נציגות ההורים.
 • כינוס ישיבה שלא מן המניין - 50% מחברי נציגות ההורים רשאים לדרוש בכתב כינוס ישיבת נציגות שלא מן המניין, ויו"ר הנציגות חייב לזמנה בתוך שבועיים.
 • מנהל בית הספר:
  • מנהל בית הספר רשאי להשתתף בפגישת נציגות ההורים ללא זכות הצבעה. למנהל לא תהיה מעורבות פעילה כלשהי בהליך הבחירות או בקביעת תוצאתן, מלבד לוודא את תקינותו של ההליך.
  • כל פרסום של נציגות ההורים צריך לקבל מראש את אישורו של מנהל בית הספר.
  • בית הספר מחויב לסייע לנציגות ההורים בשירותי משרד.
 • התפטרות והחלפת יו"ר נציגות ההורים:
  • יו"ר הנציגות יוכל להתפטר מתפקידו לאחר מתן התרעה של 14 ימים מראש לנציגות ההורים.
  • נציגות ההורים יכולה להחליף את יו"ר הנציגות ולמנות יו"ר אחר במקומו מבין חבריה באמצעות הצבעה ובסיום ישיבה שתיערך לדון בעניין, בהשתתפות לפחות 75% מחברי הנציגות.
 • מחלוקת בין בית הספר לנציגות ההורים:
  • במקרה של מחלוקת בין הנהלת בית הספר לנציגות ההורים, יובא הדבר להכרעתו של מפקח בית הספר או של מנהל המחוז.
  • בכל במקרה של מחלוקת או סכסוך בין צוות בית הספר להורים לא ייפגעו התלמידים.

מינוי ועדת ביקורת

 • מועצת ההורים תמנה, במקביל למינוי נציגות ההורים, ועדת ביקורת.
 • חברי ועדת הביקורת ייבחרו מבין חברי מועצת ההורים, ולא יהיו חברים בנציגות ההורים של בית הספר.
 • בוועדת הביקורת יכהנו 5-3 חברים.

חשוב לדעת

 • החלטות מועצת ההורים ונציגות ועד ההורים המוסדי מחייבות את נציגויות ההורים הכיתתיות.
 • נציגות ההורים מחויבת לשתף את כלל ההורים בהחלטות ובפעילויות לטובת בית הספר.
 • אחת הדרכים יכולה להיות פגישות רחבות של צוות בית הספר ומועצת ההורים המורכבת מנציגויות ההורים הכיתתיות.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים