הקמת נציגות הורים (ועד הורים) בגן הילדים היא זכות ולא חובה
הורה ואפוטרופוס של ילד הלומד בגן זכאי להיבחר כנציג בוועד ההורים בגן
נציגות הורים בגן תיבחר מדי שנה באספה כיתתית של כל הורי הילדים, שתתקיים בתוך 6 שבועות מפתיחת שנת הלימודים


מערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר, וכשותפים באחריות לקידומם החינוכי והחברתי האופטימלי של ילדיהם. להורים ניתנת האפשרות להיות מעורבים במתרחש במוסד החינוך בו לומדים ילדיהם, ולתרום מידיעותיהם ומניסיונם כדי לשפר ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי. ערך זה עוסק בקשר שבין ההורים לבין גן הילדים באמצעות נציגות הורים (ועד הורים).

מי זכאי?

 • לנציגות ההורים בגן הילדים זכאים להיבחר:
  • הורי התלמיד.
  • האפוטרופוס של התלמיד.
  • לא יכולים להיבחר 2 הורים לאותו תלמיד.

מי לא יכול להיבחר לנציגות ההורים בגן הילדים?

 • לנציגות הורים בגן הילדים לא זכאים להיבחר:
  • עובדי הוראה במוסדות חינוך, כולל עובדי הוראה בתפקידי הדרכה, שילדם לומד במוסד החינוך שבו הם עובדים, או במוסד חינוך השייך לרשות המקומית שבה הם עובדים. עובדי הוראה יכולים להיבחר לוועד הורים במוסד חינוך שמחוץ לרשות או לבעלות שבה הם עובדים.
  • בני זוג של עובדי הוראה במוסד חינוך שבו מועסק עובד ההוראה שילדו לומד בו.
  • מנהלי מוסד חינוך ובני זוגם.
  • עובדי משרד החינוך בתפקידי פיקוח, ממונה, מנהל יחידה, מנהל אגף ומנהל מינהל, סגניו, ובני זוגם.
  • עובדי רשות מקומית או מועצה אזורית בתפקידי ניהול או במינוי מיוחד של הרשות, שילדם לומד במוסד החינוך בתחומי הרשות או המועצה שבה הם עובדים, ובני זוגם.
  • חברי מועצה, בהתנדבות או בשכר, ובני זוגם, שילדם לומד במוסד חינוך השייך או נמצא בתחומי הרשות או המועצה שבה הם עובדים או מתנדבים.
  • במועצות אזוריות - חברים בוועד מקומי, בתחומי המועצה האזורית שבה ילדם לומד, ובני זוגם.
  • במהלך תקופת בחירות לרשויות המקומיות ו-3 חודשים לאחר קיומן - מי שהציגו את מועמדותם כחברי מועצה או כמועמדים ברשימה לרשות המקומית שבשטחה נמצא המוסד החינוכי שבה לומד ילדם, ובני זוגם.
  • מי שעובדים בעמותה בעלת זיקה למוסד החינוכי, כולל עמותת הורים, ומי שנושא בתפקיד בעמותה (כולל מנכ"ל, יו"ר, גזבר), בחברה או בחברה בת, בתאגיד, במתנ"ס או בכל גוף שקשור באופן ישיר לפעילות מוסד החינוך שברשות המקומית שבה הם מועסקים, ובני זוגם. נציגי עמותת הנהגת הורים יישובית והנהגת הורים ארצית רשאים להיבחר לנציגות ההורים.
  • חברי מפלגה שנבחרו למלא תפקיד במפלגה או בכנסת ובני זוגם.
  • במהלך תקופת הבחירות לכנסת ו-3 חודשים לאחר קיומן - מי שהציגו את מעומדותם ברשימה לכנסת ובני זוגם.

תהליך מימוש הזכות

 • ההשתתפות בנציגות ההורים (ועד הורים) בגן הילדים היא על בסיס התנדבותי.
 • הקמת נציגות הורים בגן אינה חובה. במקרה שההורים לא מגיעים לכלל בחירה דמוקרטית, לא תכהן נציגות הורים בגן הילדים באותה שנה.
 • באשכול גנים פיזי בחירת נציגות ההורים כוללת את השלבים הבאים: בחירת נציגות הורים של הגן (ועד הורים), כינון מועצת הורים ובחירת נציגות הורים מוסדית של אשכול הגנים.

ועד הורים בגן הילדים

 • נציגות ההורים בגן תיבחר מדי שנה באספה הכיתתית הראשונה של כל ההורים, שתיערך תוך 6 שבועות מפתיחת שנת הלימודים.
 • בנציגות יכהנו 3 חברים מקרב הורי הגן.
 • במקרה של מחלוקת בין מנהלת הגן לוועד ההורים, תביא הגננת את העניין שבמחלוקת לצורך הכרעה בפני מנהלת אשכול הגנים או בפני המפקח אם הגן פועל כגוף נפרד.

מועצת הורים

 • מועצת ההורים מורכבת מכלל ועדי ההורים שנבחרו בכל הגנים שבאשכול גנים פיזי (ולא גאוגרפי). בגן ילדים שאינו חלק מאשכול גנים פיזי לא תכהן מועצת הורים, וועד הורי הגן ישמש כנציגות ההורים.
 • מועצת ההורים תכהן במשך שנה אחת.
 • מועצה זו משמשת כגוף הבוחר את נציגות ההורים המוסדית.
 • החלטות מועצת ההורים ונציגות ההורים מחייבות את ועדי הגנים ואת כלל הורי אשכול הגנים.

נציגות הורים מוסדית

 • נציגות ההורים המוסדית נבחרת מתוך חברי מועצת ההורים. בגן ילדים שאינו חלק מאשכול גנים פיזי יכהן ועד ההורים של הגן כנציגות הורים מוסדית, בלי מועצת הורים.
 • הנציגות שתיבחר תייצג את כלל הורי הגנים באשכול הגנים.
 • משך כהונתה של נציגות הורים הוא עד לבחירת נציגות חדשה בראשית שנת הלימודים הבאה.
 • הבחירות לנציגות ההורים:
  • נציגות ההורים תיבחר מדי שנה על-ידי מועצת ההורים, ולא יאוחר מחודש לאחר בחירת הוועדים של גני הילדים.
  • ככלל, רק חבר מועצת ההורים שנוכח בזמן ההצבעה רשאי לבחור ולהיבחר לנציגות ההורים.
  • הורה שנאלץ להיעדר מהישיבה ומעוניין להיבחר לנציגות ההורים, יוכל להציג את מועמדותו באמצעות הודעת דוא"ל למנהל האשכול בצירוף אישור רשמי להיעדרותו. הצגת מועמדות באמצעות הודעת דוא"ל תתאפשר רק במקרה היעדרות בשל אחת הסיבות הבאות: שירות מילואים של יותר מיום אחד, אשפוז בבית חולים או שבעה ימי אבל על קרוב מדרגה ראשונה.
 • במהלך שנת לימודים יתקיימו לפחות 3 ישיבות של נציגות ההורים המוסדית.
 • הורה שנבחר לנציגות ההורים חייב להשתתף בישיבותיה. הורה שלא נכח לפחות במחצית מהישיבות - חברותו בנציגות תבוטל.
 • החלטות נציגות ההורים יתקבלו ברוב דעות, ובאחריות נציגות ההורים להביא אותן לידיעת ציבור ההורים.
 • הנציגות תבחר מבין חבריה יו"ר אחד, סגן יו"ר (אחד או יותר) וגזבר אחד. בנוסף רשאית הנציגות לבחור ועדות ובעלי תפקידים נוספים בהתאם לצורך. בעלי התפקידים ייבחרו בישיבה שתתקיים לא יאוחר משבועיים מהמועד שבו נבחרה נציגות ההורים.
 • כינוס ישיבה שלא מן המניין - 50% מחברי נציגות ההורים רשאים לדרוש בכתב כינוס ישיבת נציגות שלא מן המניין, ויו"ר הנציגות חייב לזמנה בתוך שבועיים.
 • מנהל אשכול הגנים:
  • מנהל אשכול הגנים רשאי להשתתף בפגישת נציגות ההורים ללא זכות הצבעה. למנהל לא תהיה מעורבות פעילה כלשהי בהליך הבחירות או בקביעת תוצאתן, מלבד לוודא את תקינותו של ההליך.
 • התפטרות והחלפת יו"ר נציגות ההורים:
  • יו"ר הנציגות שהחליט להתפטר מתפקידו יודיע על כך בכתב למנהל אשכול הגנים ולנציגות ההורים 14 ימים לפני כניסת ההתפטרות לתוקף.
  • נציגות ההורים יכולה להחליף את יו"ר הנציגות ולמנות יו"ר אחר מבין חבריה, בתנאי שהנושא עומד על סדר היום של הישיבה. זימון לישיבה יישלח על-ידי מנהל האשכול כ-10 ימים לפני מועד הישיבה, וישתתפו בה לפחות 75% מחברי הנציגות.
 • מחלוקת בין ר לנציגות ההורים:
  • במקרה של מחלוקת בין הנהלת הגן לנציגות ההורים, יובא הדבר להכרעתו של המפקח על הגן .
  • בכל במקרה של מחלוקת או סכסוך בין הצוות להורים לא ייפגעו התלמידים.
  • במקרים קיצוניים שבהם נציגות ההורים פועלת בניגוד להנחיות חוזרי המנכ"ל, למנהל המחוז יש סמכות לבטל את נציגות ההורים של מוסד החינוך לאותה שנה.

מינוי ועדת ביקורת

 • מועצת ההורים רשאית לבחור בישיבתה הראשונה נציגים לוועדת ביקורת. תפקיד ועדת הביקורת לבקר את הליך הבחירות לנציגות ההורים ולפקח על פעילות נציגות ההורים.
 • בוועדת הביקורת יכהנו 5-3 חברים.
 • חברי ועדת הביקורת לא יוכלו להיבחר לנציגות ההורים של אשכול הגנים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים