מטפל מחויב לשמור בסוד ידיעה שהגיעה אליו לגבי אדם (לאו דווקא מטופל שלו) בהקשר לביצוע חוק טיפול בחולי נפש, אלא אם כן מתקיימות נסיבות מיוחדות שיפורטו להלן
מסירת המידע עשויה להיות עבירה פלילית שהעונש בגינה הוא שנת מאסר

תקציר

מטפל מחויב לשמור בסוד כל מידע הנוגע למטופל שהגיע אליו במסגרת עבודתו ומילוי תפקידו, למעט במקרים המפורטים לגבי מסירת מידע רפואי לגורם אחר.

 • בנוגע לטיפול במתמודדי נפש, החוק מטיל חובת סודיות רחבה יותר, במטרה להגן על פרטיותו של כל אדם שמידע אודותיו הגיע תוך כדי הטיפול במתמודד נפש, ולא רק על פרטיותו של מתמודד הנפש עצמו.
 • מי שהגיעה אליו ידיעה לגבי אדם (לאו דווקא מתמודד הנפש), תוך כדי ביצוע החוק או בקשר לביצועו, מחויב לשמור את הידיעה בסוד.
 • עם זאת, מותר לגלות את המידע בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • האדם שהמידע מתייחס אליו הסכים במודע ובכתב לגילויו, וכל עוד לא ביטל בכתב את הסכמתו זו.
  • גילוי המידע דרוש, לדעתו של הרופא המטפל, לשם טיפול באותו אדם, או לשם ביצוע החוק (חוק טיפול בחולי נפש) או התקנות שנקבעו לפיו.
  • קיימת חובה או רשות בחוק לגלות את המידע.
  • מוסר המידע קיבל רשות מבית המשפט למסור את המידע.
  • מוסר המידע נדרש לגלות את הידיעה, במסגרת ניהול חקירה, למי שמוסמך לנהל חקירה על ביצוע עבירות, או לגלות את הידיעה, לצורך מניעת עבירות, לקצין משטרה.
 • כמו כן, נקבע כי רופא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, למסור מידע על מצבו של חולה לחולה עצמו, לאפוטרופסו או לקרוב משפחתו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • מי שמסר מידע שהגיע לידיו תוך כדי ביצוע חוק טיפול בחולי נפש מבלי שהיה מורשה לעשות זאת, עובר עבירה פלילית, שהעונש בגינה הוא שנת מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות