המדינה מסייעת במימון בית אבות לאזרחים ותיקים עצמאיים או תשושים שאין באפשרותם לממן לבד את התשלום
האזרח הוותיק לא צריך למסור את דירתו כדי לעבור להתגורר בבית האבות
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

אזרחים ותיקים שמוגדרים כעצמאיים או תשושים המעוניינים לעבור להתגורר בבית אבות, יכולים לבקש מהמדינה סיוע במימון אם אין באפשרות המשפחה לממן לבד את התשלום לבית האבות.

שימו לב
כל בית אבות חייב לקבל רישיון ניהול מטעם משרד הרווחה ולהיות תחת פיקוח. לרשימת בתי האבות המורשים, ראו באתר משרד הרווחה.

מי זכאי?

הליך מימוש הזכות

פנייה לעובד סוציאלי

 • מי שבחר לעבור לבית אבות בסיוע המדינה, צריך לפנות לעובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום מגוריו.
 • בפגישה עם העובד הסוציאלי יקבלו הפונה ובני משפחתו ייעוץ והכוונה לגבי התאמתו לבית אבות וסוגי בתי אבות המתאימים לו.
דוגמה
אזרח ותיק בן 75 שומר מסורת, החליט שברצונו לעבור לבית אבות. הוא פנה לעובד סוציאלי כדי לקבל ייעוץ. העובד הסוציאלי סיפר לו על בית אבות ועל הכרוך במעבר מדיור עצמאי לחיים במסגרת מוסדית. היות שהפונה הוא שומר מסורת, העובד הסוציאלי נתן לו רשימה של בתי אבות בעלי רישיון המתאימים לשומרי מסורת.
 • העובד הסוציאלי יחתים את הפונה על טופסי ויתור על פנסיה וקצבה של הביטוח לאומי.
 • העובד הסוציאלי יבקר בביתו של הפונה וימלא דו"ח סוציאלי.
 • המסמכים שיש להגיש לעובד הסוציאלי:
  • צילום תעודת זהות של הפונה, כולל הספח.
  • טופס תפקודי מעודכן, ממולא על-ידי אחות ורופא המשפחה.
  • מסמכים רפואיים נוספים המפרטים את מצבו של הפונה.
  • אישור הכנסות מהביטוח הלאומי המעיד על גובה הקצבה שלו.
  • שלושת תלושי הפנסיה האחרונים של הפונה, למי שמקבל מקבל פנסיה.
  • דף חשבון בנק של הפונה משלושת החודשים האחרונים.
  • אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים של כל אחד מילדיו של הפונה, בתוספת צילום תעודות הזהות שלהם, כולל הספח.
  • אישורים על דירתו של האזרח הוותיק:
   • דירה פרטית – יש להמציא נסח טאבו והערכת שמאי.
   • דירה בדמי מפתח – יש להמציא חוזה שכירות מוגנת, קבלות על שכר דירה, הערכת שמאי ונסח טאבו ולהפקיד את מפתח הדירה בעירייה בעת הכניסה לבית האבות.
   • דירה בשכירות פרטית או ציבורית – חוזה שכירות ותצהיר מעו"ד או נוטריון שאין לפונה כל רכוש (נדל"ן) נוסף.

תשלום השתתפות לבית האבות

 • לאחר הגשת הטפסים ועל סמך האישורים שהוגשו, ייעשה מבחן הכנסות שבהתאם לו תיקבע רמת ההשתתפות בתשלום לבית האבות של הפונה ושל כל אחד מילדיו.

השתתפות האזרח הוותיק בסידורו בבית אבות

 • מי שמתקיים מקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) בלבד ישלם 80% מקצבתו לסידורו בבית האבות.
 • מי שמתקיים מפנסיה וקצבת זיקנה, ישלם את מלוא הפנסיה שלו עבור הסידור בבית האבות ו- 65% מקצבת הזיקנה שלו.
 • לאזרח ותיק שבבעלותו דירת מגורים או נכסי מקרקעין אחרים המושכרים או שניתן להשכירם, והכנסותיו השוטפות אינן מכסות את דמי ההחזקה בפועל בבית האבות, יתווספו לחישוב הכנסותיו גם דמי השכירות המשולמים עבור נכסים אלה, או גובה דמי השכירות שניתן לקבל עבור הנכסים אילו היו מושכרים.
 • אם אשתו של האזרח הוותיק ממשיכה לגור בדירה לאחר סידורו בבית אבות, הסכום שנקבע ישולם לאחר ששני בני הזוג לא יגורו יותר בדירתם.

השתתפות ילדי האזרח הוותיק בסידורו בבית האבות

 • גובה ההשתתפות של כל אחד מילדי האזרח הוותיק בעלות בית האבות נקבע על סמך הכנסותיו, מספר ילדיו שמתחת לגיל 18 והוצאות מיוחדות שיש לו.
דוגמה
בנה של אזרחית ותיקה שמבקשת לעבור לבית אבות מתקיים מ-6,080 ₪ לחודש. לבני הזוג 5 ילדים קטינים. בגלל הכנסותיו הנמוכות ומספר הילדים שמתחת לגיל 18, הבן פטור מהשתתפות בסידורה של האם.
 • אם ילדיו של אזרח ותיק לא משתפים פעולה במסירת אישורי הכנסותיהם או לא מוכנים להשתתף בסכום שנקבע להם, ההורה לא יוכל לעבור לבית אבות, אלא אם השארותו בבית מהווה סיכון עבורו.
דוגמה
אזרח ותיק מבקש להגיע לבית אבות. 4 מתוך 5 ילדיו שיתפו פעולה עם סידורו ומסרו אישורי הכנסות לקביעת דרגת הזכאות שלהם, ואילו בן אחד סירב לשתף פעולה. היות שאין באפשרות האב לממן את סידורו לבד, נמנע ממנו לעבור לבית אבות.

הגשת ערעור על-ידי הילדים

 • ילדיו של אזרח ותיק המתנגדים לגובה ההשתתפות שנקבע להם, רשאים להגיש ערעור לוועדת ערר של משרד הרווחה, באמצעות העובד הסוציאלי.
 • את מכתב הערעור יש להגיש בליווי הסבר מפורט לגבי הצורך בקבלת הנחה.
 • למכתב יש לצרף המלצות של העובד הסוציאלי והרכז העירוני.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.
דוגמה
בנו היחיד של אזרח ותיק המבקש להגיש בקשה לבית אבות, מסר את תלוש המשכורת שלו לקביעת דרגת השתתפותו. היות שהכנסותיו גבוהות, הוא אינו נשוי ואין לו ילדים, נקבע כי עליו להשתתף בסידור אביו בסכום של 4,000 ₪. הבן נמצא בגמילה מהימורים והוא בעל חובות רבים, ולכן הגיש בקשה לוועדת הערר לקבלת הנחה. ועדת הערר אישרה לו הנחה לתקופה של חצי שנה, שלאחריה תדון שוב בבקשתו על פי פרטיו המעודכנים.

תשלום דמי כניסה

 • דמי הכניסה משולמים בנוסף להשתתפות העצמית השוטפת שנקבעה, בשיעור של פעמיים ההשתתפות העצמית (לא כולל החלק המשולם מתוך קצבאות ביטוח לאומי של האזרח הוותיק ובן/בת זוגו).
 • ניתן לשלם את דמי הכניסה בתשלומים (עד 4 תשלומים).
 • במקרה שהאזרח הוותיק עוזב את בית האבות לפני שחלפו 60 יום מהכניסה אליו, יוחזר החלק היחסי של דמי הכניסה, בהתאם למספר ימי השהייה שנותרו עד תום 60 יום.
 • ילדים הפטורים מהשתתפות בסידור אביהם, פטורים מתשלום דמי כניסה.

ועדה לסידור מוסדי של אגף הרווחה ברשות המקומית

 • בסיום תהליך קביעת הזכאות והודעה על גובה ההשתתפות של בני המשפחה, האזרח הוותיק ובני משפחתו יוזמנו לוועדת החלטה בלשכת הרווחה.
 • הנוכחים בוועדה מטעם אגף הרווחה:
  • העובד הסוציאלי של האזרח הוותיק
  • רכז אזורי לנושא הזיקנה
  • רכז לסידור מוסדי
 • הוועדה תקבע אם האזרח הוותיק מתאים לסידור בבית אבות לעצמאיים או לתשושים.
 • בזמן הדיון בוועדה, יוכל האזרח הוותיק להודיע על בית האבות המועדף עליו.
דוגמה
אזרח ותיק ביקש לעבור לבית אבות. הוא הסדיר את כל המסמכים ומסרם לעובד הסוציאלי. לאחר שנקבעה דרגת הזכאות לכל בני המשפחה, האזרח הוותיק ובני משפחתו הוזמנו לוועדה לסידור מוסדי. הוועדה אישרה את סידורו במימון משרד הרווחה. לאור זאת, הועבר המידע שמסר האזרח הוותיק לבית האבות שאליו ביקש להגיע, כדי שבית האבות יוכל לזמנו לוועדת קבלה.
דוגמה
אזרח ותיק ביקש לעבור לבית אבות ומסר את כל המסמכים לעובד הסוציאלי. לאחר שנקבעה דרגת הזכאות לכל בני המשפחה, האזרח הוותיק ובני משפחתו הוזמנו לוועדת החלטה. בשיחה עמו ועל פי מסמכיו, ניתן היה לראות שהאב סובל ממחלת האלצהיימר, ומאז מסירת מסמכיו חלה הידרדרות נוספת במצבו. הוועדה קבעה כי הוא אינו מתאים לסידור במימון משרד הרווחה. לאור מצבו הרפואי והתפקודי, הופנו בני המשפחה ללשכת הבריאות כדי לאפשר קבלת סידור מוסדי במימון משרד הבריאות.

ערעור על החלטת הוועדה לסידור מוסדי

ועדת קבלה בבית האבות

 • לאחר אישור הוועדה של אגף הרווחה לסידורו של האזרח הוותיק בבית אבות, הוועדה תעביר את פרטיו לבתי האבות שבחר.
 • ניתן לבחור רק בית אבות בעל רישיון של משרד הרווחה.
 • בית האבות יזמין את האזרח הוותיק לוועדת קבלה.
 • במקרה שבית האבות אינו מוכן לקבל את האזרח הוותיק, משרד הרווחה ישלח את פרטיו לבית אבות אחר.
 • במקרה שהאזרח הוותיק יימצא מתאים לבית האבות, עליו להמתין עד שיתפנה מקום עבורו.
דוגמה
לאחר שעבר ועדה לסידור מוסדי של הרשות המקומית ומסמכיו נשלחו לבית האבות שאליו ביקש להגיע, הוזמן הפונה על ידי בית האבות לוועדת קבלה. הפונה הגיע בליווי בנו והשניים שוחחו עם מנהל בית האבות ועם רופא ועובד סוציאלי. ועדת הקבלה של בית האבות החליטה יחד עם האזרח הוותיק ובנו, שאכן הוא יוכל להשתלב במסגרת בית האבות והוא התקבל.

חתימת חוזה

 • לאחר שהפונה עבר את ועדת הקבלה בבית האבות ונמצא עבורו מקום פנוי, עליו לתאם הגעה לאגף הרווחה יחד עם ילדיו, כדי לחתום על חוזה.
 • בחתימת החוזה, ייחתמו גם סידורי התשלום לאגף הרווחה ברשות המקומית.

תקופת ניסיון

 • לאחר חתימת החוזה ובתיאום עם בית האבות, יוכל האזרח הוותיק להיכנס לבית האבות לתקופת ניסיון של 6 חודשים.
 • אם האזרח הוותיק עוזב את בית האבות לפני שחלפו 6 חודשים, ומסתבר שסכום ההשתתפות העצמית ששילם כולל דמי הכניסה, עולה על עלותו של הסידור בפועל בבית האבות, יוחזר ההפרש בין הסכום ששילם לבין העלות בפועל.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות, (באמצעות הלשכות המחוזיות), טיפול בתלונות על הפרת זכויות של מי ששוהה במוסד גריאטרי
משרד העלייה והקליטה לאתר המשרד סיוע בדיור לעולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות