המדינה מסייעת במימון אשפוז במוסד סיעודי ("קוד") לקשישים סיעודיים או תשושי נפש (עם ירידה קוגניטיבית) שאין באפשרות משפחתם לממן זאת ללא סיוע
גובה ההשתתפות העצמית נקבע לפי "מבחן הכנסות" של הקשישים, בני זוגם וילדיהם הבגירים. לקבלת הערכה ראשונית של הסכום ניתן להיעזר במחשבון משרד הבריאות
לפני שבוחרים במוסד סיעודי מסוים יש לבדוק שיש לו רישיון כחוק ממשרד הבריאות
ראו שאלות ותשובות בנושא אשפוז סיעודי באתר משרד הבריאות
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

קשישים סיעודיים או תשושי נפש ובני משפחתם, שאין באפשרותם לממן לבד את השהות של הקשיש במוסד סיעודי, יכולים לפנות ללשכת הבריאות במקום מגוריהם כדי לבצע את הסידור באמצעות הלשכה ולקבל מהמדינה סיוע במימון.

 • מי שיש באפשרותם לממן לבד את התשלום למוסד הסיעודי, יכולים לפנות ישירות למוסד שבחרו.
 • יש לבדוק כי למוסד שנבחר יש רישיון כחוק. לאיתור מוסדות סיעוד גריאטריים בעלי רישיון, ראו באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • קשישים סיעודיים או תשושי נפש (עם ירידה קוגניטיבית או דמנציה), שנדרשים לעבור למוסד שיש בו מחלקה המתאימה למצבם.

הליך מימוש הזכות

 • קשישים ובני משפחתם שאין באפשרותם לממן לבד את השהות במוסד הסיעודי, יבצעו את הסידור באמצעות לשכת הבריאות.

הגשת בקשה למשרד הבריאות

קביעת הסיווג הרפואי של הקשיש

 • אחרי שהבקשה תוגש, יתואם מול המשפחה או מי שמטפלים בקשיש ביקור של אח/ות או עו"ס/ית מטעם לשכת הבריאות. הביקור ייקבע תוך 14 ימי עבודה ממועד הגשת כל המסמכים.
 • לאחר הביקור, ועדת סיווג של לשכת הבריאות תקבע (בדיון ללא נוכחות) אם הקשיש מסווג כ"סיעודי" או כ"תשוש נפש", ובהתאם לכך אם נדרשת לו מסגרת המיועדת לסיעודיים או לתשושי נפש.
 • הוועדה עשויה לקבוע סיווג שאינו "סיעודי" או "תשוש נפש" לקשישים שמצבם הרפואי-תפקודי מצריך מסגרת אחרת (כגון מסגרות לעצמאיים ולתשושים או לסיעודיים מורכבים).
 • החלטת הוועדה תועבר לפונים.

ערעור ובחינה מחדש של החלטת ועדת סיווג

 • החלטת ועדת סיווג ניתנת לבחינה מחדש עקב כמה נסיבות אפשריות:
  • אם חל שינוי במצב הקשיש המצדיק בחינה מחדש של סיווגו, בין אם מדובר בהחמרה ובין אם מדובר בשיפור. צוות לשכת הבריאות יכול ליזום דיון מחודש בסיווג הקשיש, אם הגיע מידע חדש בנושא.
  • אם עברו 3 חודשים או יותר ממתן ההחלטה של ועדת הסיווג והקשיש טרם אושפז, יהיה צורך בעדכון ההחלטה על סיווגו, על סמך מסמכים עדכניים ובדיקה לפי העניין.
  • המשפחה יכולה לערער על החלטת ועדת הסיווג, וזאת בהגשת בקשה מנומקת בכתב, לדיון מחדש בהגדרת סיווג המטופל, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים או נוספים.
טיפ
משפחה שהגישה ערעור לוועדת הסיווג המחוזית והערעור נדחה, רשאית להגיש ערעור על הסיווג באמצעות פנייה בכתב לראש האגף לגריאטריה במשרד הבריאות, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לכתובת: ראש האגף לגריאטריה, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 1176 ירושלים 9101002 או באמצעות מוקד קול הבריאות 5400*.

קביעת גובה ההשתתפות העצמית

 • לאחר שהוועדה קובעת מהי המסגרת המתאימה לקשישים, יישלחו להם ולבני משפחתם שאלונים לצורך ביצוע מבחן הכנסות:
 • הקשישים ובני משפחתם צריכים לחתום על השאלונים בפני עורך דין או מזכיר בית משפט ולהגישם ללשכת הבריאות. בחלק מלשכות הבריאות ניתן לחתום בפני עורך דין בתיאום מראש וללא תשלום.
 • מסמכים שהקשישים ובני זוגם יגישו עם שאלוני ההצהרה:
  • עובד שכיר או גמלאי – אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים.
  • עצמאי – שומת מס אחרונה מפקיד השומה במס הכנסה.
  • אישור על גובה קצבת הביטוח הלאומי.
  • אישור על הכנסות נוספות, אם יש (כגון רנטה, תגמולי ביטוח, הכנסות מנכסי מקרקעין וכדומה).
  • מידע על חסכונות ופקדונות.
  • מידע על ביטוח סיעודי פרטי.
  • מסמכים על הוצאות חריגות, אם יש (משכנתא/שכר דירה, החזרי הלוואות וכדומה).
 • מסמכים שילדי הקשישים יגישו עם שאלוני ההצהרה:
  • עובד שכיר או גמלאי – אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים.
  • עצמאי – שומת מס סופית ואחרונה מפקיד שומה.
  • משכנתה – אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד המשכנתה.
  • אישור לימודים של בן/בת באוניברסיטה או שירות בצבא/שירות לאומי.
  • אישור על שכר דירה.
 • על סמך האישורים שיוגשו למשרד הבריאות, ייקבע גובה ההשתתפות של הקשיש, בת זוגו ושל כל אחד מילדיו (מגיל 21).
 • רמת השתתפות של ילדי הקשיש היא אישית עבור כל אחד מהם ונקבעת על סמך הכנסותיהם, מספר הילדים מתחת לגיל 18 והוצאות מיוחדות שיש להם.
 • ילד המשלם עבור הורה אחר, שלו או של אשתו, עשוי להיות פטור מהשתתפות כספית.
 • ניתן להיעזר במחשבון משרד הבריאות כדי לקבל הערכה ראשונית של סכום ההשתתפות העצמית שכל אחד מבני המשפחה יידרש לשלם.
 • לפירוט לגבי אופן קביעת ההשתתפות העצמית בהתאם לזהות המתחייב (המבקש/ת, בן/בת הזוג או ילדים בוגרים), והכנסות שלא יילקחו בחשבון לצורך מבחן ההכנסות, ראו באתר משרד הבריאות.
אזהרה
אם ילדיו של קשיש אינם משתפים פעולה במסירת אישורי הכנסותיהם לקביעת דרגת הזכאות או אינם מוכנים להשתתף בסכום שנקבע להם, הקשיש לא יוכל לקבל מהמדינה סיוע במימון לשם המעבר למוסד הסיעודי, ויצטרך לדאוג למימון הסידור בעצמו (פרט למקרים חריגים).

חתימה על כתבי התחייבות

 • לאחר קביעת גובה ההשתתפות של בני המשפחה, יחתום כל אחד מהם על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי.
 • למעמד החתימה יש להביא שני ערבים בעלי הכנסה קבועה.

ועדת ערר

 • בני המשפחה (כולם יחד או כל אחד לחוד) רשאים להגיש ערעור על קביעת גובה ההשתתפות העצמית.
 • לשם כך עליהם לפנות לעובד/ת הסוציאלי/ת בלשכת הבריאות האחראי/ת על אזור המגורים של המטופל, עם מכתב בקשה מנומק ומסמכים התומכים בבקשת הערעור.
 • הבקשה, בצירוף המלצת העובד/ת הסוציאלי/ת, תועבר אל ועדת הערר המתאימה.

בחירת המוסד הסיעודי

 • הקשיש ומשפחתו זכאים לבחור מוסד סיעודי בכל מקום בארץ, מבין המוסדות המתאימים למצבו (כלומר שיש בהם מחלקה מתאימה, לדוגמה: מחלקה לאשפוז תשושי נפש), שיש להם הסכם עם משרד הבריאות, ושיש בהם מקום פנוי באותו זמן.
 • אם אין מקום פנוי במוסד הרצוי, יכולים הקשיש ומשפחתו להחליט לחכות בתור למקום פנוי, או לבחור מוסד אחר.
 • בבחירת מוסד אין התחייבות להישאר בו לכל תקופת האשפוז - לקשיש ולמשפחתו מותר, בכל שלב, לבקש לעבור למוסד מתאים אחר שיש לו הסכם עם משרד הבריאות, או להחליט להחזיר את הקשיש הביתה (אם יש אפשרות לטפל בו בבית).
 • בבחירת מוסד חשוב לשים לב לנושאים כמו: המלצות על המוסד מאנשים מוכרים, הרכב הדיירים במוסד (למשל מבחינת שפת הדיבור, חברה), מיקום המוסד (למשל, האם בני משפחה קרובים יכולים להגיע בקלות), רמת התחזוקה של הבניין, יחס הצוות וכדומה.
 • חשוב: מוסדות המטפלים באנשים סיעודיים מחויבים ברישיון מטעם משרד הבריאות. ניתן לאתר את המוסדות באמצעות אתר משרד הבריאות.

תשלום חודשי

 • החיוב בהשתתפות עצמית יתחיל רק לאחר המעבר של הקשיש למוסד.
 • התשלום החודשי של השתתפות עצמית של הקשיש ובני משפחתו יבוצע בדרך כלל באמצעות מתן הוראת קבע.
 • במקרה שמסיבה כלשהי אין אפשרות לבצע הוראת קבע - יישלחו חשבונות חודשיים לכתובות המתחייבים.
 • יש לשלם את החשבון עד ל-24 בכל חודש, עבור החודש הקודם.
 • במקרה שהקשיש נכנס למוסד אחרי תחילת החודש, או עזב אותו לפני תום החודש - החיוב שיבוצע יהיה יחסי לפי חלק החודש בו שהה בפועל במוסד.
 • אין אפשרות לתשלום חלקי אם הקשיש יצא מהמוסד לחופשה במהלך החודש, מכיוון שמשרד הבריאות משלם למוסד גם על ימי החופשה.
 • למוסד סיעודי אסור לגבות מקשיש שהופנה ע"י משרד הבריאות כל תשלום נוסף, או לדרוש ממשפחתו לרכוש בעצמם ולהביא למוסד ציוד טיפולי, כגון תרופות וחיתולים למבוגרים.

פטור מהשתתפות עצמית לחסיד אומות העולם

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

פרסומים והרחבות