דורש עבודה שאינו מרוצה מהחלטת הוועדה לבדיקת כושר עבודה בשירות התעסוקה, רשאי להגיש ערר (ערעור) לוועדת ערר
את הערר יש להגיש בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה של הוועדה לבדיקת כושר עבודה
ועדת הערר לא דנה בשאלות ובנושאים רפואיים אלא בתקינות ההליך ואופן עבודת הוועדה לבדיקת כושר עבודה
על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה
למידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה

דורש עבודה שאינו מרוצה מהחלטת הוועדה לבדיקת כושר עבודה בשירות התעסוקה, רשאי להגיש ערר לוועדת ערר.

 • לוועדה סמכויות מעין שיפוטיות וחבריה, יושב ראש ושני נציגי ציבור, מתמנים ע"י מינהלת שירות התעסוקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל דורש עבודה שאינו מרוצה מהחלטת הוועדה לבדיקת כושר עבודה בשירות התעסוקה.

שלבי ההליך

הגשת הערר

 • את הערר על החלטת הוועדה לבדיקת כושר עבודה יש להגיש למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה.
  • במקרה של הגשת הערר באיחור, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת הערר ביחד עם כתב הערר ולציין את הסיבה לאיחור בהגשה.
 • לצורך הגשת הערר, יש למלא כתב ערר מקוון (אינטרנטי), להדפיס שני עותקים ממנו ולהגיש אחד מהם למתאם ההשמה.
 • רצוי לוודא כי מתאם ההשמה מציין את מועד הגשת הערר באמצעות חתימה וחותמת "נתקבל" על גבי העותק השני- שישאר אצל מגיש הערר.
 • יש לשמור את העותק השני של כתב הערר.

דיון והחלטת ועדת הערר

 • הדיון בוועדת הערר חייב להתקיים בתוך 60 ימים מיום הגשת כתב הערר.
 • על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר 10 ימים לפחות לפני מועד הדיון.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או מתאם ההשמה/נציג שירות התעסוקה לא התייצבו לפניה, בתנאי שזומנו לפי הנהלים.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הוועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו ומגיש הערר מסכים לכך.
 • יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגים מטעם מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 • החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. מתאם ההשמה/נציג שירות התעסוקה יעביר למגיש הערר את ההחלטה בתוך 10 ימים לכל היותר מתום הדיון.
 • במסגרת תשובת והחלטת הוועדה, יימסרו פרטים לגבי אפשרות הערעור על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 • אם הוועדה החליטה לקבל את הערר, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום, גם אם שירות התעסוקה מחליט לערער על ההחלטה.

ערעור על החלטת ועדת הערר

חשוב לדעת

 • ועדת הערר לא דנה בשאלות ובנושאים הרפואיים של מגיש הערר, אלא בוחנת את תקינות ההליך ואופן עבודת הוועדה לבדיקת כושר עבודה.
 • עד למועד הדיון בוועדת הערר והחלטה בוועדת הערר, ניתן להפנות את דורש העבודה לעבודה בהתאם לקביעת הוועדה לבדיקת כושר עבודה.
 • במקרה שמגיש הערר לא התייצב לדיון או עזב את הדיון לפני שהסתיים, הוועדה מוסמכת למחוק את הערר, לקבוע מועד לדיון נוסף או להחליט בערר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים