מפעלים מוגנים ומרכזי עבודה שיקומית המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות פטורים מתשלום ארנונה, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך


סעיף 5ג.(ה)(9) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורים), 1938 פוטר מתשלום ארנונה מקומות המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לתנאי הזכאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • האדם הרשום כ"מחזיק בנכס" יפנה לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה נמצא מקום התעסוקה (בתנאי שהמקום עונה על הקריטריונים שצויינו), וימלא בקשה לפטור.
  • אתרי הרשויות המקומיות עשויים לפרט מידע נוסף בנושא (לדוגמה פרטים רלוונטיים באתר עיריית תל-אביב).

הגדרת אדם עם מוגבלות

  • על-פי סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, "אדם עם מוגבלות" הוא אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים