צו ההפטר מעניק לחייב בהוצאה לפועל פטור מכל חובותיו שקדמו למתן הצו, מלבד מספר סוגי חובות
צו ההפטר אינו פוטר את החייב מחובות בגין קנסות, חוב מזונות, חוב שנוצר במרמה ודמי נזק שטרם נקצבו
למידע נוסף ראו איגרת מידע על מסלול הפטר בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
אזהרה

צו הפטר ניתן על-ידי רשם ההוצאה לפועל, והוא פוטר את החייב מכל חובותיו, מלבד חובות מסוימים המפורטים בהמשך.

 • צו ההפטר פוטר רק את החייב עצמו, ולא אנשים אחרים כגון שותפים עסקיים או ערבים.
 • צו ההפטר מביא למחיקת רישומו של החייב ממרשם החייבים המוגבלים.
 • לצורך קבלת ההפטר על החייב להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה למתן הפטר.

חובות שההפטר אינו חל עליהם

 • צו ההפטר פוטר את החייב מכל חוב עליו הצהיר בבקשתו למתן הפטר, מלבד החובות הבאים שההפטר אינו חל עליהם, והחייב יידרש לשלמם גם לאחר שניתן לו הפטר:
  1. קנסות - חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה, לרבות רשות מקומית, בשל קנס.
  2. חוב מזונות - חוב לפי פסק דין מזונות, כולל חוב למוסד לביטוח לאומי ששילם קצבת מזונות לזכאי/ת המזונות.
  3. חוב שנוצר במרמה - חוב או חבות שנוצרו במרמה שהחייב היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה.
  4. דמי נזק בלתי קצובים - חוב שאינו נובע מחוזה או הבטחה, ושטרם נקבע מה גודלו, למשל הליך שמתנהל בבית משפט על נזק שגרם החייב, ובית המשפט טרם קבע את גודל החוב.
  5. משכנתא - חוב הנובע ממשכנתא.

סייגים למתן צו הפטר

 • ישנן נסיבות אשר אם הן מתקיימות, לא יינתן צו הפטר.
 • אם רשם ההוצאה לפועל סבור כבר בשלב הגשת הבקשה למתן הפטר שמתקיים אחד מהסייגים, הוא ידחה את הבקשה, כלומר לא יפתח את התיק במסלול הפטר.
 • נסיבות שבהן לא יינתן צו הפטר הן כל אחת מהבאות:
  • מתן צו הפטר לחייב יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה אחד או יותר. בבחינת הפגיעה בנושים ישקול הרשם:
   • גובה החוב לנושה.
   • גובה התשלום החודשי שמשלם החייב לנושה.
   • מצבו הכלכלי של הנושה.
  • החוב לנושה אחד הוא מעל ל-400,000 ₪.
  • החייב הוכרז פושט רגל במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטר.
  • מאז הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, החייב התנהל בחוסר תום לב, לצורך ניצול ההליך לרעה.
  • אורח חייו של החייב אינו תואם את המצב הכלכלי עליו הצהיר בבקשה למתן הפטר (למשל, אורח חיים פזרני, הנחשב כניצול לרעה של ההליך).
  • החייב העדיף נושה העדפה אסורה (העדפה שלא בהתאם לנדרש במקרה של איחוד תיקים בהוצאה לפועל) ב-3 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה למתן הפטר.
  • החייב הורשע בעבירת מרמה או הפרת נאמנות במרמה.
  • הרשעה של החייב בעבירה לפי פקודת פשיטת הרגל.
  • החייב לא ניהל פנקסי חשבונות עסקיים כמקובל ב-3 השנים שקדמו לבקשת מתן ההפטר.
  • החייב קיבל על עצמו חבויות חדשות או התחיל בעסקים חדשים לאחר שידע שהוא חדל פירעון.
  • החייב לא נתן הסבר מספק מדוע היה לו הפסד או לא עמד בחבויותיו.
  • החייב יצר חובות בעסקאות נמהרות או מסוכנות, בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו, בהימור, או בהזנחה פושעת של עסקיו.
  • החייב גרם לנושים להוצאות מיותרות על-ידי הגנה קנטרנית או מרגיזה בפני תובענה מוצדקת שהוגשה נגדו.
  • החייב יצר חובות בכך שהוציא הוצאות בלתי מוצדקות בהגשת תובענה קנטרנית או מרגיזה.
  • החייב העביר נכסים בעשר השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר, אלא אם ההעברה נעשתה באחד התנאים הבאים:
   • העברה בשל נישואין.
   • העברה לאשת החייב או לילדיו או לטובתם של נכס שהגיע לחייב אחרי נישואיו בזכות אשתו.
   • מכירה לטובת מי שקנה מהחייב את הנכס בתום לב וגם נתן תמורה בערכו של הנכס, בשווי של לפחות 85% מערכו המסחרי של הנכס.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.