הכרזת פשיטת הרגל נעשית עם מתן צו פשיטת רגל ומינוי נאמן לחייב
צו פשיטת הרגל מעביר את נכסיו של החייב לרשות הנאמן
עם הכרזת פשיטת הרגל מוטלות על החייב מספר מגבלות, כמו מגבלות על ניהול חשבון בנק, על שימוש בכרטיסי חיוב ועל מעורבות בתאגיד


אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הכרזת פשיטת הרגל נעשית עם מתן צו פשיטת רגל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • לאחר דיון בבקשת פשיטת הרגל בית המשפט, אם החליט להיעתר לבקשה, יתן צו פשיטת רגל.
 • צו פשיטת הרגל מעביר את נכסי החייב לנאמן ומאפשר את מכירתם לצורך חלוקתם בין הנושים.
 • הכרזת פשיטת הרגל נכנסת לתוקפה בו ביום.

פרסום הודעה על פשיטת הרגל

 • הודעה על הכרזת פשיטת רגל מתפרסמת ברשומות ובעיתון יומי.
 • בהודעה יצויינו שמו, מענו ומשלוח ידו של החייב, בית המשפט המכריז ויום ההכרזה.

מינוי נאמן

 • עם הכרזת פשיטת הרגל ימנה בית המשפט נאמן לחייב.

הטלת הגבלות על חייב בפשיטת רגל

 • עם הכרזת פשיטת הרגל מוטלות על החייב מספר הגבלות, הנשארות בתוקפן עד שאחת מהנסיבות הבאות מתקיימת:
 • בית המשפט רשאי לבטל את ההגבלות, כולן או מקצתן, אף לפני התקיימות נסיבה מבטלת, באחד מהמקרים הבאים:

הגבלות על ניהול חשבון בנק

 • חייב שהוכרז פושט רגל הוא לקוח מוגבל מיוחד.
 • משמעות ההגבלה היא שהחייב יהיה מנוע מלמשוך שיקים.
 • לצד ההגבלה, חשוב לציין שלבנק אסור לסרב לפתוח חשבון ביתרת זכות (ללא אשראי), לחייב בפשיטת רגל, בעבר או בהווה. למידע נוסף ראו פתיחת חשבון בנק לחייב בפשיטת רגל.

הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב

 • חייב בפשיטת רגל אינו רשאי להשתמש בכרטיס חיוב (כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי (דביט), כרטיס תשלום נטען), אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש בכתב מהנאמן.
 • הנאמן יכול לסיים חוזה כרטיס חיוב (לדוגמה, לבטל כרטיס אשראי) במקום החייב.
 • אם הנאמן החליט שלא לסיים חוזה כרטיס חיוב, עליו להודיע על כך לכונס הרשמי, אשר רשאי לסיים את החוזה בעצמו.
 • חשוב לדעת, כי בעוד שלנאמן סמכות לבטל חוזה כרטיס חיוב, כולל כרטיס חיוב לחיוב מיידי, בנק אינו רשאי לסרב סירוב בלתי סביר לספק לחייב כרטיס חיוב לחיוב מיידי.
 • במסגרת תוכנית פירעון ניתן לקבוע שלאחר עמידה ב-50% מהתשלום שנקבע בתוכנית, תוסר ההגבלה.

הגבלות על מעורבות בתאגיד

 • על חייב בפשיטת רגל חל איסור לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד בצורה ישירה או עקיפה.
 • חייב רשאי לבקש את רשות בית המשפט או הנאמן כדי לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד.
 • במסגרת תוכנית פירעון ניתן לקבוע שעם אישור התוכנית, תבוטל ההגבלה.

ביטול הכרזת פשיטת רגל

 • בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • בית המשפט ראה שלא היה צריך להכריז על אדם כפושט רגל.
  • חובותיו של החייב נפרעו במלואם.
  • החייב ניצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל.
 • כל אדם יכול לבקש מבית המשפט לבטל הכרזת פשיטת רגל.

ערעור

 • ניתן לערער על צו פשיטת רגל תוך 45 ימים.
 • את הערעור יש להגיש לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • הפרת המגבלות המוטלות על חייב מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים