חייב שנפתחו נגדו בהוצאה לפועל יותר מתיק אחד, רשאי לבקש לאחד את כל התיקים לתיק אחד
לא ניתן לאחד תיק מזונות עם תיקים אחרים
הגשת בקשה לאיחוד תיקים אינה מפסיקה אוטומטית את ההליכים המתנהלים נגד החייב
על החייב לשלם במעמד הגשת הבקשה ובכל חודש תשלום חודשי בסכום שלא יפחת מהסכום שנקבע בצו התשלומים

חייב אשר נפתחו נגדו יותר מתיק הוצאה לפועל אחד, רשאי במקרים מסוימים להגיש בקשה לאיחוד התיקים.

 • במקרה שמתקבלת הבקשה לאיחוד, ירוכזו כל ההליכים המתנהלים נגד החייב במסגרת תיק אחד חדש (תיק האיחוד), שינוהל בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהלים רוב התיקים (אם התיקים נפתחו בלשכות שונות).
 • במסגרת הטיפול בבקשה לאיחוד תיקים, רשם ההוצאה לפועל יקבע מהו הסכום שעל החייב לשלם במסגרת תיק האיחוד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שנפתחו נגדו מספר תיקים וביכולתו לעמוד בתשלום חודשי שלא יפחת מהסכום שנקבע בצו התשלומים.
 • לא ניתן לאחד תיקים מהסוג הבא:

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לאיחוד תיקים ללשכה שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל.
 • הבקשה לאיחוד תיקים תוגש על גבי טופס בקשה לאיחוד תיקים (טופס 7) ובסע' 1, יש לסמן ב-X את בקשה מס' 73.
 • הבקשה, על כל נספחיה, תוגש במספר עותקים הזהה למספר הזוכים בתיקים + עותק אחד ללשכת הוצאה לפועל + עותק אחד למגיש.
 • יש למלא שאלון וכתב ויתור על סודיות (טופס 529) ובמסגרתו, בין היתר, יש לציין מהו גובה ההחזר החודשי שביכולתו של החייב לשלם (בתנאי שלא יפחת מסכום התשלום החודשי שנקבע בצו התשלומים).
 • לטופס הבקשה ולשאלון וכתב הויתור על סודיות, יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. צילום תעודת הזהות של החייב עם רישום הילדים והכתובת (בצירוף הספח).
  2. צילום רישיון הרכב שברשותו של החייב או שמוחזק על-ידי בני המשפחה האחרים.
  3. צילום מאגרת הארנונה העדכנית.
  4. צילום נסח הרישום של הדירה, או הסכם החכירה, או השכירות שלה וכן צילום מרישיון הבנייה.
  5. רשימה מפורטת ומדויקת של תכולת הדירה. במקרה שהדירה מבוטחת יש לצרף גם צילום של פוליסת הביטוח.
  6. צילום של חשבונות חשמל וטלפון של 6 החודשים האחרונים של דירת המגורים של החייב.
  7. צילומים של חשבונות הבנקים המוחזקים בידו של החייב ובידי בן/ת זוגו, כולל: תנועות כרטיס אשראי, הרשאות, הוראות קבע, הלוואות, תשלומי משכנתא לתקופה של 4 חודשים שקדמו להגשתם.
  8. צילום מאישורי הבנקים לגבי יתרות כספים המוחזקים על שם החייב, על שם בן/ת זוגו או על שם ילדיו בתוכניות חיסכון, קופת גמל, ניירות ערך, מט"ח, וכו' כשהם ערוכים לסוף החודש האחרון לפני הגשת האישור.
  9. צילומים מתלושי המשכורת של החייב או של בן/ת זוגו לשלושת החודשים האחרונים וכן צילום דו"חות או שומות שהגיש החייב לפקיד השומה בשנתיים האחרונות וצילום דו"חות מע"מ האחרונים.
  10. טפסים נוספים כפי שמצוין בטופס השאלון וכתב ויתור הסודיות.
 • יש למלא בטופס את פרטי התיקים הנדרשים לאיחוד או לחלופין לצרף תדפיס של רשימת התיקים (ניתן לקבלו ב״איזור האישי״).

אופן הגשת הבקשה

תנאים לדיון בבקשת איחוד

 • בקשה לאיחוד לא תידון אלא אם כן החייב ביצע את כל הפעולות הבאות:
  1. צירף לבקשה תצהיר, המאמת את הפרטים הכלולים בבקשה ואליו מצורפים מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי ועל יכולתו לשלם את החוב, פרטים בדבר הנכסים, ההכנסות והחובות שלו ושל בן זוגו, של ילדיו הקטינים, ושל ילדיו הבוגרים הגרים עמו, ופרטים בדבר תאגידים שבשליטתו או בשליטתם, כולל פרטי חשבונות הבנק שלו ושל בן זוגו הגר עמו, וכל אלה לגבי השנה או שנת המס שקדמה למועד הגשת הבקשה.
  2. צירף לבקשה כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים בדבר כתובתו, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה המצויים בידי כל גורם וכן למסירת מידע ומסמכים בדבר מצבו הכלכלי, יציאותיו מישראל, כניסותיו לישראל, חובותיו וסך הוצאותיו, המצויים בידי גורמים אחרים אשר ניתן לקבל מהם מידע ומסמכים אלו.
  3. שילם עם הגשת בקשת האיחוד ובכל חודש עד להחלטה בבקשה תשלום חודשי בסכום שלא יפחת מהסכום שנקבע בצו התשלומים.

חובת גילוי של החייב על נכסיו

 • על החייב לגלות במסגרת בקשתו את מלוא המידע על נכסיו במשך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, כולל זכויות שלגביהן הגיש תביעות משפטיות, ופירוט מלא של כל חובותיו ביום הגשת הבקשה, כולל החובות שבגינם הוגשו נגדו תביעות משפטיות, גם אם הוא אינו מכיר בהם.

חקירת יכולת של החייב

 • לפני שייתן החלטתו בבקשת האיחוד, יקיים רשם ההוצאה לפועל חקירת יכולת של החייב.
 • במסגרת חקירת היכולת יוכל כל אדם הנוגע בדבר לחקור כל אדם שנתן עדות בקשר ליכולתו של החייב לפרוע את חובותיו.

החלטה בבקשת האיחוד

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשת האיחוד או לדחות אותה, לאחר שנתן הזדמנות לכל אדם הנוגע בדבר (החייב, הזוכים בתיקים נגד החייב, וכל אדם שעשוי להיות מושפע מן ההחלטה) לטעון טענותיו.

דחיית הבקשה

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על-פי בקשה, לדחות את בקשת האיחוד.
 • בין היתר, הרשם יכול לדחות את הבקשה אם היה לו יסוד להניח כי נתקיים אחד מאלה:
  • מסירת פרטים כוזבים - החייב מסר בבקשתו או במסמכים שצורפו אליה, בתצהירו או במהלך חקירת היכולת פרטים כוזבים, או העלים פרטים.
  • אי גילוי כל המידע - החייב לא גילה או לא המציא את מלוא המידע על נכסיו או את הפירוט המלא של חובותיו.
  • הוצאה כספית לא הכרחית - לאחר שהגיש החייב את בקשת האיחוד, הוא קיבל על עצמו חיוב כספי או הוציא הוצאה כספית שלא לצרכים חיוניים שלו או של משפחתו, או שלא לצורך ייצור הכנסה שממנה אמורים להיפרע חובותיו.
  • אי עדכון על פתיחת תיק נוסף - נפתח נגד החייב תיק נוסף בהוצאה לפועל לאחר שהגיש את בקשת האיחוד, והחייב לא הודיע על כך בכתב לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה הבקשה מיד לאחר שהדבר נודע לו.

אישור הבקשה ומתן צו איחוד

 • הרשם ייתן צו איחוד רק אם השתכנע לאחר חקירת היכולת של החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיים ובכושר השתכרותו, כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו בתוך פרקי הזמן הבאים (במקרה שהסכימו הזוכים לפרקי זמן ארוכים יותר, אז בפרקי הזמן עליהם הסכימו):
  • שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪.
  • 3 שנים - אם סכום החוב עולה על 20,000 ₪ ואינו עולה על 100,000 ₪.
  • 4 שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.
 • אם קבע רשם ההוצאה לפועל כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו תוך פרק זמן ארוך מפרקי הזמן הנ"ל אך לא כל הזוכים הסכימו לכך, יקבע הרשם כי החייב הוא מוגבל באמצעים, והוא רשאי להטיל עליו הגבלות בהתאם.
 • הצו לאיחוד התיקים יורה על איחוד כל התיקים התלויים ועומדים נגד החייב.
 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל צו איחוד, הוא רשאי להתנות אותו במתן ערובה להנחת דעתו, כגון: ערבות של צד שלישי או התחייבות כלשהי של החייב. הרשם רשאי לעשות זאת גם לאחר מתן הצו על-פי בקשה ואם יראה לנכון.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על-פי בקשה, להורות בצו האיחוד על הפסקה או השהייה של כל הליך שננקט בכל אחד מהתיקים שעליהם חל הצו, ורשאי הוא להתנות את ההפסקה או את ההשהייה בתשלום או במתן ערובה להנחת דעתו.

הבטחת מימוש הליך האיחוד

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לשנות את ההוראות והתנאים הכלולים בצו ולהוסיף עליהם, אם לדעתו הדבר דרוש כדי למנוע את אי קיום הצו או הפרעה לביצועו.

מינוי ממונה

 • אם ניתן צו איחוד, רשאי רשם ההוצאה לפועל, ביוזמתו או על-פי בקשה, למנות אדם שיהיה ממונה על תיק האיחוד ולקבוע את סמכויותיו בהתאם לצו, וכן רשאי הוא לקבוע את שכרו של הממונה.
 • הממונה רשאי לנקוט כל הליך שזוכה רשאי לנקוט (עיקולים, בקשות וכד'), אלא אם קבע רשם ההוצאה לפועל אחרת.
 • הממונה רשאי לדרוש מן החייב או מצד שלישי כל סכום כסף על חשבון חובות החייב.
 • הממונה יחלק בין הזוכים כל סכום כסף שהגיע לידיו או יפקידו במקום שיורה עליו רשם ההוצאה לפועל.
 • הממונה יודיע לרשם ההוצאה לפועל במקרה שהחייב לא שילם במועד תשלום שהוטל עליו בצו האיחוד.
 • הממונה יגיש לרשם ההוצאה לפועל דין וחשבון על פעולותיו בסיומן, ובכל עת שידרוש רשם ההוצאה לפועל.

ביטול צו איחוד או שינוי תנאיו

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על-פי בקשה, לבטל צו איחוד או לשנות תנאים הכלולים בו, בין היתר מהסיבות הבאות:
  • סיכול ביצוע הצו - היה לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח כי החייב עשה או מתכוון לעשות מעשה כדי לפגוע בביצוע הצו.
  • אי מילוי הצו או אחד מתנאיו - החייב לא מילא תנאי מתנאי הצו, לרבות לעניין תשלום בסדר, בשיעור ובמועד שנקבעו, או פעל בדרך אחרת שלא על-פי תנאי הצו, או שלא באמצעות הממונה.
  • סירוב לשיתוף פעולה עם הממונה - החייב סירב ללא טעם סביר לשתף פעולה עם הממונה.
  • שינוי בנסיבות - רשם ההוצאה לפועל נוכח כי נשתנו הנסיבות והחייב לא יוכל עוד לפרוע את חובותיו בפרקי הזמן שנקבעו בצו.
  • נפתח תיק חדש כנגד החייב - נפתח נגד החייב תיק נוסף, ורשם ההוצאה לפועל נוכח, כי החייב לא יוכל לפרוע את כל חובותיו בתיקים שעליהם חל צו האיחוד ובתיק הנוסף בפרקי הזמן שנקבעו בצו.
  • התקיימה אחת מהסיבות לדחיית בקשה לאיחוד - היה לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח כי נתקיים (בשינויים המחויבים) אחד מן הטעמים לדחיית בקשת האיחוד שהוזכרו לעיל.

הליכי הוצאה לפועל נגד החייב לאחר שהגיש בקשת איחוד ולפני מתן החלטה בבקשה

עיקול נכסי החייב המבקש איחוד תיקים

 • אם הוגשה בקשת איחוד, רשאי רשם ההוצאה לפועל, ביוזמתו או על-פי בקשה, לצוות על עיקול נכסי החייב.

צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב המבקש איחוד תיקים

המשך הליכים שננקטו בתיקי ההוצאה לפועל לאחר הגשת הבקשה לאיחוד

 • הליכים נגד החייב המבקש את איחוד התיקים - בדרך כלל אם הוגשה בקשת איחוד, לא ייפסקו ולא יושהו בשל כך ההליכים נגד החייב (כגון: עיקולים) כל עוד לא ניתן צו לאיחוד תיקים.
 • הליכים נגד חייב אחר באחד התיקים שתלויים ועומדים נגד החייב - בדרך כלל אם הוגשה בקשת איחוד או ניתן צו איחוד, לא ייפסקו ולא יושהו בשל כך ההליכים נגד חייב אחר בתיק מהתיקים התלויים ועומדים נגד החייב.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, לאחר שנתן הזדמנות לכל צד לטעון טענותיו, ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות בצו על הפסקה או השהייה של כל הליך שננקט נגד החייב לתקופה שלא תעלה על 60 ימים, ולהתנות זאת בתשלום או במתן ערובה.

תיק נוסף נגד החייב

 • על החייב ליידע בכתב את רשם ההוצאה לפועל במקרה שנפתח נגדו תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד מיד לאחר שהדבר נודע לו, והתיק הנוסף יצורף לבקשה לאיחוד.
 • אם נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שניתן צו איחוד, יצרף אותו רשם ההוצאה לפועל לצו האיחוד בתנאים שיקבע, ורשאי הוא לשנות את הצו ואת ההוראות והתנאים הכלולים בו, ובלבד שנתן הזדמנות לכל הצדדים לטעון טענותיהם.
 • אם רשם ההוצאה לפועל נוכח כי החייב לא יוכל לפרוע את כל חובותיו בתיקים שעליהם חל צו האיחוד ובתיק הנוסף בתוך פרקי הזמן שנקבעו בצו, הוא יורה שהתיק הנוסף לא יצורף לצו.

ערעור

חשוב לדעת

 • רשם ההוצאה לפועל בלשכה שבה הוגשה הבקשה לאיחוד התיקים רשאי, בכל שלב, על-פי בקשת מרבית הזוכים, להורות כי איחוד התיקים יתנהל בלשכה אחרת וכי הבקשה תועבר לאותה הלשכה.
 • מכיוון שהגשת בקשה לאיחוד לא משהה ולא מפסיקה את ההליכים בתיקים (כגון: עיקולים), יכול החייב לבקש בנפרד, כי יושהו כל ההליכים בתיק, כולל עיקולי מיטלטלין וחשבונות הבנק, כל עוד עומד החייב בתשלומים החודשיים. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו בקשה להשהיית הליך בהוצאה לפועל.
 • לחייב אסור לשלם כספים לזוכים שתיקיהם אוחדו או לגרום בכל דרך אחרת למימוש (סילוק) חוב שהצו חל עליו, אלא באמצעות הלשכה שבה מתבצע תיק האיחוד או הממונה על אותו תיק או על-פי הוראות רשם ההוצאה לפועל.
 • לא ניתן להגיש יותר מבקשה אחת לאיחוד. במקרה שנדחתה בקשת האיחוד של החייב הוא לא יוכל להגיש בקשה נוספת, אלא אם כן הראה כי בנסיבות העניין חל שינוי יסודי המצדיק זאת.
 • בכל לשכה ינוהל פנקס איחודי תיקים שיהיה פתוח לעיון הציבור.
 • חייב מוגבל באמצעים עשוי לעמוד בתנאים לקבלת הפטר במסגרת ההוצאה לפועל, אשר יביא למחיקת חובותיו. למידע נוסף ראו מחיקת חובות (הפטר) לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות