כאשר חייב אינו מסוגל לפרוע את חובו בתוך התקופות הקבועות בחוק, ניתן להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים
הכרזת חייב כ"מוגבל באמצעים" יכולה להוביל למגבלות שייקבעו על-ידי הרשם, כגון: עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה בשימוש בכרטיס אשראי ועוד
חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים לא יוכל לייסד חברה או לכהן בתפקידים מסוימים בחברה
חייב מוגבל באמצעים יכול להגיש בקשה למתן צו הפטר, אשר מביא למחיקת חובותיו
למידע נוסף ראו מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל באתר משרד האכיפה והגבייה
אזהרה

כאשר רשם ההוצאה לפועל, נוכח כי החייב לא יוכל להחזיר את החוב, הוא רשאי להכריז עליו כחייב "מוגבל באמצעים".

 • הכרזה על חייב מוגבל באמצעים יכולה להיעשות על-פי בקשת הזוכה, על-פי בקשת החייב או ביוזמת רשם ההוצאה לפועל עצמו.
 • רשם ההוצאה לפועל יקבע את גובה התשלום החודשי שיהיה על חייב "מוגבל באמצעים" לשלם.
 • רשם ההוצאה לפועל יכול להטיל מגבלות שונות על חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים.
 • הודעה על הכרזה של חייב כחייב מוגבל באמצעים תימסר לזוכה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב יוכרז כחייב מוגבל באמצעים במקרה שאין ביכולתו הכלכלית לשלם את מלוא החוב בהתאם לפרקי הזמן הבאים:
  • שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪.
  • 3 שנים - אם סכום החוב עולה על 20,000 ₪ ואינו עולה על 100,000 ₪.
  • 4 שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.
 • לא ניתן להכריז על חייב בתיק מזונות כמוגבל באמצעים.

למי ואיך פונים

 • הכרזה על חייב מוגבל באמצעים יכולה להיעשות לפי בקשת הזוכה, לפי בקשת החייב או ביוזמת רשם ההוצאה לפועל.

בקשה ביוזמת הזוכה

 • זוכה יכול לבקש להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים במקרים הבאים:
  • החייב ביקש לפרוס את תשלום החוב במסגרת בקשה לצו תשלומים לתקופה ארוכה מהתקופות הנ"ל.
   • את הבקשה יש להגיש בכתב.
  • במהלך חקירת יכולת הסתבר כי החייב לא יוכל לעמוד בפירעון החוב תוך התקופות הנ"ל.
   • הזוכה זכאי לבקש בעל פה מרשם ההוצאה לפועל במהלך חקירת היכולת להכריז על החייב כמוגבל באמצעים.

בקשה ביוזמת החייב

 • החייב יכול לבקש להכריז על עצמו כחייב מוגבל באמצעים במסגרת בקשה לצו תשלומים במקרה שהוא מבקש לפרוס את החוב לתקופה ארוכה מהתקופות שצוינו.
 • את הבקשה יש להגיש על-גבי טופס בקשה להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים (טופס 222).
  • יש לסמן ב-X את בקשה מס' 116 ("הכרזה על חייב מוגבל באמצעים") מתחת לסע' 2 בטופס ("בקשה להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים").
 • יש למלא שאלון וכתב ויתור על סודיות (טופס 529) ולצרף את המסמכים המצוינים בטופס זה.
 • יש לצרף קבלה על תשלום ראשון בגובה התשלום החודשי המוצע על-ידי החייב, ולא פחות מ-150 ₪.
  • לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל בקשה של חייב להכריז עליו כמוגבל באמצעים, אלא אם מילא את כל הטפסים הנדרשים לבקשת צו התשלומים.

שלבי ההליך

צו ביניים

 • הרשם יכול להכריז על החייב כמוגבל באמצעים גם אם טרם בדק את יכולתו לשלם את החוב באמצעות חקירת יכולת.
 • במקרה כזה ייתן הרשם צו ביניים, שבו הוא מחייב את החייב לשלם את החוב בשיעורים שהציע החייב בעצמו בבקשתו לצו תשלומים, וזאת עד לבדיקת יכולתו.
 • בנוסף רשאי הרשם להטיל על החייב הגבלות כדי להבטיח את פירעון החוב ולמנוע יצירת חובות נוספים.

הגבלות שמוטלות במהלך צו ביניים על חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל על חייב "מוגבל האמצעים" את ההגבלות הבאות בהתאם לשיקול דעתו:
 • חייב מוגבל באמצעים לא רשאי לייסד חברה, להיות שותף או בעל עניין בתאגיד, ואינו יכול לכהן כנושא משרה בחברה. הגבלה זו חלה באופן אוטומטי על חייב מרגע שהוכרז כמוגבל באמצעים, והיא אינה נתונה לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל.
 • החייב רשאי לבקש את הסרת המגבלות או את חלקן, בבקשה מנומקת הנתמכת בתצהיר.

רישום החייב במרשם החייבים המוגבלים

 • במקרה שחייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים הוא יירשם במרשם החייבים המוגבלים.
 • הרישום במרשם החייבים המוגבלים יימחק בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • לאחר פירעון החוב.
  • לאחר ביטול הגדרתו של החייב כמוגבל באמצעים.
  • לפי החלטת הרשם, במקרים מיוחדים.

בדיקת יכולת של החייב

 • לאחר שניתן צו ביניים, רשם ההוצאה לפועל יבצע בדיקה של יכולת החייב לשלם את החוב לשם קביעת צו תשלומים סופי.
 • בדיקת היכולת יכולה להיעשות בדרך של חקירת יכולת או לאחר עיון בבקשה של החייב ובמסמכים שצורפו לה.
 • במהלך הבדיקה תינתן לזוכה הזדמנות לטעון טענותיו בכתב לפני קביעת הצו הסופי.
 • בעקבות הבדיקה יכול הרשם:
 1. לקבוע שהחייב הוא מוגבל באמצעים במקרה שאין ביכולתו לפרוע את החוב במשך התקופות הנ"ל. במקרה כזה הרשם רשאי להסיר חלק מההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת צו הביניים או להוסיף הגבלה.
 2. לקבוע שהחייב אינו מוגבל באמצעים אם הוא יכול לפרוע את החוב במשך התקופות הנ"ל. במקרה כזה הרשם רשאי לקבוע כי ההגבלות שהוטלו על החייב יישארו בתוקף כל עוד לא נפרע החוב, אם הוא ראה שהחייב עלול לסכל את פירעון החוב או אם הדבר נחוץ לצורך הבטחת תשלום החוב.

צו תשלומים סופי

 • הרשם ייתן צו תשלומים סופי, שבמסגרתו יחליט מהו שיעור התשלום החודשי שעל החייב לשלם לצורך כיסוי החוב.

ביטול הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי בכל עת לבטל הכרזה על חייב כחייב מוגבל באמצעים מיוזמתו או על-פי בקשה, כולל במקרים של פירעון החוב או של הסכם בין הזוכה לחייב.
 • בקשה לביטול הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים תוגש על גבי טופס בקשה להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים (טופס 222) ויש לסמן ב-X את בקשה מס' 116 ("הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים") ומתחתיו, לסמן "שינוי או ביטול הכרזה קיימת".
 • יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים על-פי הטופס.
 • ניתן להגיש את הבקשה ישירות ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק, או באמצעות משלוח בדואר.
 • חייב המיוצג על-ידי עורך דין נדרש להעביר עותק מבקשתו לזוכה (האדם שתובע החזר חוב).
 • חייב שיש לו תיק איחוד בהוצאה לפועל יגיש את הבקשה בתיק האיחוד ולא בתיק הפרטני.
 • במקרה שביטל הרשם את ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים תתבטלנה גם ההגבלות שהוטלו על החייב, אלא אם קבע הרשם כי ההגבלות יישארו בתוקף.

איחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים

 • אם מתנהל יותר מתיק אחד נגד חייב מוגבל באמצעים, רשם ההוצאה לפועל יאחד את כל התיקים בתיק איחוד.
 • התיק המאוחד יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהלים מרבית התיקים כנגד החייב.
 • הרשם יקבע את הסכום החודשי שעל החייב לשלם במסגרת תיק האיחוד.

ערעור

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות