חייב בהוצאה לפועל אשר הוכרז כמוגבל באמצעים רשאי, במקרים מסוימים, להגיש בקשה לקבלת הפטר מחובותיו
עם קבלת ההפטר, יימחקו כל חובותיו של החייב, מלבד חובות מסוימים (כמו חובות בשל קנסות, מזונות או משכנתא)
בשל הבחירות, המועד האחרון להגשת בקשה להפטר בהוצאה לפועל היה 16.06.2020
אם במהלך בירור הבקשה יתברר שלחייב יש נכסים, יתכנו תוצאות כגון העלאת צו התשלומים והטלת עיקול על הנכסים
למידע נוסף ראו אגרת מידע מטעם רשות האכיפה והגבייה או פנו למוקד השירות הטלפוני של רשות האכיפה והגבייה בטלפון מספר 35592* או 073-2055000
אזהרה

חייב בהוצאה לפועל אשר הוכרז כחייב מוגבל באמצעים,רשאי במקרים מסוימים להגיש בקשה לקבלת צו הפטר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

חייב בהוצאה לפועל העונה על כל התנאים הבאים:

 • החייב הוא חייב מוגבל באמצעים במשך לפחות 4 שנים ברצף לפני הגשת הבקשה למתן הפטר;
 • סך כל חובותיו של החייב בעת הגשת הבקשה אינו עולה 800,000 ₪ (כולל חובות שלא מנוהלים בהוצאה לפועל וחובות שלא נמחקים במסגרת הליך הפטר בהוצאה לפועל);
  • אם סך חובותיו של החייב עולה על 800,000 ₪, ניתן להגיש בקשה להפטר אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
   1. סכום החוב המקורי או סכום החוב כפי שהיה במועד בו הוגשה בקשה לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל, לא עולה על 400,000 ₪.
   2. סך חובותיו של החייב (כולל ריבית פיגורים, הצמדה, קנסות וכדומה) אינו עולה על 2 מיליון ₪.
 • לחייב אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול או מכירה (לא כולל משכורת או הכנסה אחרת שהחייב זכאי לה);
  • "נכס בעל ערך" יוגדר בהתאם לשיקול דעתו של הרשם, אשר ישקול, בין היתר, אם יש תועלת עבור הנושים במימוש הנכס, בהתחשב בעלויות המימוש.
 • מתקיים אחד משני התנאים הבאים:
  1. החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו ב-3 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטרו.
  2. החייב שילם לפחות 18 תשלומים ב-3 השנים שקדמו למועד הגשת בקשה ההפטר, ובאותו מועד שילם את יתרת התשלומים שנותרו לתשלום;
טיפ
רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים, בהתחשב במספר התשלומים בהם כן עמד החייב ובנסיבות בגינן לא שילם, וכן רשאי הרשם להתנות את מתן ההפטר בהשלמת התשלומים החסרים לפי צו התשלומים.

סייגים למתן הפטר

 • ישנן נסיבות אשר אם הן מתקיימות, לא יינתן צו הפטר.
 • אם רשם ההוצאה לפועל סבור כבר בשלב הגשת הבקשה למתן הפטר שמתקיים אחד מהסייגים, הוא ידחה את הבקשה, כלומר לא יפתח את התיק במסלול הפטר.
 • נסיבות שבהן לא יינתן צו הפטר הן כל אחת מהבאות:
  • מתן צו הפטר לחייב יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה אחד או יותר. בבחינת הפגיעה בנושים ישקול הרשם:
   • גובה החוב לנושה.
   • גובה התשלום החודשי שמשלם החייב לנושה.
   • מצבו הכלכלי של הנושה.
  • החוב לנושה אחד הוא מעל ל-400,000 ₪.
  • החייב הוכרז פושט רגל במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטר.
  • מאז הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, החייב התנהל בחוסר תום לב, לצורך ניצול ההליך לרעה.
  • אורח חייו של החייב אינו תואם את המצב הכלכלי עליו הצהיר בבקשה למתן הפטר (למשל, אורח חיים פזרני, הנחשב כניצול לרעה של ההליך).
  • החייב העדיף נושה העדפה אסורה (העדפה שלא בהתאם לנדרש במקרה של איחוד תיקים בהוצאה לפועל) ב-3 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה למתן הפטר.
  • החייב הורשע בעבירת מרמה או הפרת נאמנות במרמה.
  • הרשעה של החייב בעבירה לפי פקודת פשיטת הרגל.
  • החייב לא ניהל פנקסי חשבונות עסקיים כמקובל ב-3 השנים שקדמו לבקשת מתן ההפטר.
  • החייב קיבל על עצמו חבויות חדשות או התחיל בעסקים חדשים לאחר שידע שהוא חדל פירעון.
  • החייב לא נתן הסבר מספק מדוע היה לו הפסד או לא עמד בחבויותיו.
  • החייב יצר חובות בעסקאות נמהרות או מסוכנות, בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו, בהימור, או בהזנחה פושעת של עסקיו.
  • החייב גרם לנושים להוצאות מיותרות על-ידי הגנה קנטרנית או מרגיזה בפני תובענה מוצדקת שהוגשה נגדו.
  • החייב יצר חובות בכך שהוציא הוצאות בלתי מוצדקות בהגשת תובענה קנטרנית או מרגיזה.
  • החייב העביר נכסים בעשר השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר, אלא אם ההעברה נעשתה באחד התנאים הבאים:
   • העברה בשל נישואין.
   • העברה לאשת החייב או לילדיו או לטובתם של נכס שהגיע לחייב אחרי נישואיו בזכות אשתו.
   • מכירה לטובת מי שקנה מהחייב את הנכס בתום לב וגם נתן תמורה בערכו של הנכס, בשווי של לפחות 85% מערכו המסחרי של הנכס.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

זימון תור לפגישה להגשת הבקשה

 • יש לקבוע תור להגשת הבקשה באחת מלשכות ההוצאה לפועל בהן קיים מסלול הפטר: באר שבע, ירושלים, קריות, נצרת, תל אביב או נתניה.
  • את הבקשה יש להגיש בלשכת הוצאה לפועל בה פועל מסלול הפטר השייכת למחוז בו מתנהל תיק האיחוד של החייב.
  • אם לא מתנהל תיק איחוד, יש להגיש את הבקשה ללשכה במחוז בו מתנהלים התיקים על מרבית חובות החייב, לא כולל תיקי מזונות או משכנתא.
  • למידע על לשכת ההוצאה לפועל הרלוונטית על פי מחוזות ראו עמוד 7 באיגרת מידע על מסלול הפטר.
 • את התור יש לזמן באמצעות מוקד השירות הטלפוני *35592 בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

הגשת הבקשה

 • הבקשה למתן הפטר תוגש בפגישה שנקבעה לצורך הגשתה.
 • יש להגיש שני עותקים של הבקשה.
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשת חייב לקבלת צו הפטר בהוצאה לפועל - שאלון וכתב ויתור סודיות (טופס 55).
 • בכל מקום בבקשה בו אין מה לציין, על החייב לחתום את חתימתו.
 • בבקשה מתבקש החייב לציין כי הוא עומד בתנאים להגשת הבקשה וכי לא מתקיימים לגביו סייגים למתן הפטר (מפורטים בפסקת "אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים" לעיל).
 • אל הבקשה למתן הפטר יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצהיר חתום על ידי עורך דין או פקיד ההוצאה לפועל (נוסח תצהיר מצורף לטופס הבקשה).
  • כתב ויתור על סודיות חתום על ידי עורך דין או פקיד ההוצאה לפועל (נוסח כתב הוויתור מצורף לטופס הבקשה).
  • העתק מההחלטה על הכרזת החייב כחייב מוגבל באמצעים.
  • העתק מכל חקירת יכולת שנערכה לחייב לאחר הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים.
  • מסמכים נוספים המפורטים בטופס הבקשה (כגון: תדפיסי חשבונות בנק, העתקי פוליסות ביטוח, תלושי שכר של החייב ובני ביתו) אשר יכולים להעיד על מצבו של החייב ועל עמידתו בתנאים לקבלת ההפטר.
 • במידת הצורך ניתן לקבל סיוע במילוי טופס הבקשה במהלך הפגישה להגשתה, אולם יש להגיע לפגישה עם כלל המסמכים הנדרשים, אחרת לא ניתן יהיה להגיש את הבקשה.

דרישת מידע עדכני

 • אם על סמך הבקשה יחשוב רשם ההוצאה לפועל שעל פניו מתקיימים התנאים למתן צו הפטר, הוא ידרוש מהרשויות השונות מידע עדכני על החייב (מכוח כתב הויתור על הסודיות שהחייב הגיש).
 • אם יתברר לרשם ההוצאה לפועל שלחייב יש נכסים שניתן לעקל, למכור או לממש בדרך אחרת, הוא ידחה את הבקשה למתן הפטר ויודיע על איתור הנכסים לזוכים.

החלטה על פתיחת התיק

 • לאחר קבלת הבקשה בלשכת ההוצאה לפועל יחליט רשם ההוצאה לפועל האם לפתוח תיק הפטר או לדחות את הבקשה.
  • ההחלטה בשלב זה מתייחסת רק לעצם פתיחת התיק במסלול הפטר, והיא אינה מבטיחה שיינתן הפטר בסופו של דבר.
  • החלטת הרשם תישלח אל החייב בדואר תוך 45 ימים ממועד הגשת הבקשה.
 • אם החליט הרשם על פתיחת התיק במסלול הפטר, לשכת ההוצאה לפועל תבצע את הפעולות הבאות:
  • בתוך 30 ימים תפורסם הודעה ברשומות ובעיתון יומי על פתיחת תיק ההפטר. בהודעה יפורסם שמו ומענו של החייב, הלשכה שבה מתנהל התיק וכן מועד אחרון להגשת התנגדויות.
  • בתוך 10 ימים תישלח הודעה אישית לכל הנושים שצוינו בבקשה למתן הפטר המעדכנת אותם על פתיחת תיק ההפטר ועל אפשרותם להגיש התנגדויות תוך שלושה חודשים. ההודעות ישלחו על ידי לשכת ההוצאה לפועל לכל הנושים אותם ציין החייב בבקשתו, כולל נושים שאינם מנהלים תיק הוצאה לפועל נגד החייב.
   • לנושים יש זכות לעיין בבקשת ההפטר שהגיש החייב.
 • אם החליט הרשם על דחיית הבקשה, הוא עשוי אף לתת החלטה המביאה לשינוי בתיקי החייב כגון העלאת צו התשלומים, ביטול ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, והטלת עיקול על נכס שהתגלה במסגרת הטיפול בבקשה.

הגשת התנגדויות על ידי הנושים

דיון בבקשה למתן הפטר

הסדר מוסכם לפירעון החוב בין החייב לנושים

 • אם רשם ההוצאה לפועל סבר כי לא מתקיימים התנאים למתן צו הפטר אך ניתן לגבש הסדר תשלומים לפירעון החוב (הסדר מוסכם), והחייב והנושים מסכימים לכך, יקבע דיון בבקשה במעמד הצדדים.
 • הודעה על הדיון תישלח לכל הנושים שפורטו בבקשת ההפטר 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון.
 • אם הוגשו התנגדויות לבקשה להפטר, והרשם סבר כי יש מקום לקבל אותן לאחר שהתקיים דיון בנושא, רשאי הרשם לגבש הסדר מוסכם.
 • עם גיבוש הסדר מוסכם, ויושהו הליכי ההוצאה לפועל או ייסגרו תיקי ההוצאה לפועל בעניין חובות החייב שההסדר חל עליהם, ובהתאם להסכמות שגובשו בהסדר.
 • ההסדר המוסכם יחייב את החייב וכן את כל הנושים שהם צד להסדר.

ערעור

חשוב לדעת

 • מסירת מידע שגוי עלולה להביא לדחיית הבקשה או לביטול ההפטר בעתיד. רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לבטל הפטר שנתן לחייב אם קבע שההפטר ניתן על סמך מידע שגוי או לא אמיתי.
 • יש להמשיך ולשלם לפי צו החיוב בתשלומים שניתן כל עוד לא ניתן צו הפטר. הפסקת התשלום עלולה להביא לדחיית הבקשה להפטר.
 • לקראת הדיון שייערך בבקשה, ניתן לבקש נוכחות של מתורגמן לשפות שונות. אם יש צורך במתורגמן, יש לציין זאת בפני נציג השירות במעמד הגשת הבקשה להפטר.
 • אם אחד מנושי החייב הוא רשות מס, יש להקפיד להגיש את כל דו"חות המס הנדרשים. אי הגשת הדו"חות יביא לעיכוב בטיפול בבקשה ואף עלול להביא למחיקת בקשת ההפטר.
 • הגשת בקשת ההפטר מביאה לבחינה מחודשת של תיקי החייב, אשר עשויה להביא לדחיית הבקשה ובנוסף לתוצאות אפשריות אחרות, לדוגמה: העלאת צו התשלומים, ביטול ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, והטלת עיקול על נכס שהתגלה במסגרת הטיפול בבקשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים