כדי להקל על שילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות מתבצעת התאמה של שכר המינימום ביחס לכושר עבודתם
לביצוע התאמת השכר לעובדים, יש להגיש בקשה למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
ניתן לפנות בשאלות ובירורים למוקד המידע של המטה בטלפון 1-700-70-78-71
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה

שכר המינימום של עובדים עם יכולת עבודה מופחתת מותאם לכושר עבודתם, ומחושב באחוזים משכר המינימום הרגיל.

 • קביעת השכר המותאם לעובד/ת עם מוגבלות נעשית באמצעות אבחון במקום העבודה, הנעשה ביחס לעובדים ללא מוגבלות בתפקיד דומה.
 • כדי לבצע את התאמת השכר לעובד/ת, יש להגיש בקשה למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 • את הבקשה יכולים להגיש העובדים/המועמדים לעבודה, מיופי כוח מטעמם, או אפוטרופוס שמונה להם. המעסיק אינו רשאי להגיש טופס בשם העובדים/המועמדים לעבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

מילוי טופס בקשה

1. טופס בקשה להחלטה על שכר מינימום מותאם

 • יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים בטופס. אם התשובה לאחד הסעיפים אינה ידועה, יש לציין זאת על גבי הטופס.
 • אם מגיש הבקשה אינו העובד/ת, חשוב למלא את פרטי מגיש הבקשה ואת פרטי העובד/ת במקומות המיועדים לכך.

2. כתב ויתור על סודיות רפואית

 • לצורך קבלת המידע המלא לגבי המגבלות של העובד/ת, יש לחתום על כתב ויתור סודיות רפואית.
 • במידע ייעשה שימוש פנימי בלבד והוא לא יועבר לגורמים מלבד הגורמים המקצועיים במטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 • יש לחתום על כתב הוויתור בנוכחות עד/ה ולרשום על גבי הטופס את פרטיו/ה המלאים.

3. טופס נלווה לטופס בקשה להתאמת שכר מינימום

 • הטופס הנלווה נועד לספק מידע כללי על מקום העבודה שבו ייערך האבחון.

4. דו"ח תפקודי

 • דו"ח זה נועד לספק מידע לגבי ההיסטוריה התעסוקתית, ההשכלה וההכשרה, וצרכי העובד/ת.
 • הדו"ח יועבר לחברת האבחון וישמש לה ככלי עזר ומקור מידע נוסף בקביעת יכולת העבודה של העובדים המאובחנים.
 • את הדו"ח צריכים למלא העובדים או אדם מטעמם שמגיש את הבקשה בשמם, הורה, אפוטרופוס, או עובדי השמה המלווים את העובדים בתהליך השיקום.

הגשת הבקשה

 • יש לשלוח את טופס הבקשה והמסמכים המצורפים אל המינהלת לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, באחת מהדרכים הבאות:
  • בדוא"ל:
  • בדואר: המחלקה למיצוי זכויות, רחוב הסיבים 49 פתח תקווה, בניין 5, מילגם
  • בפקס: 073-3901099

קביעת השכר המותאם

 • האבחון יתבצע לאחר שעברו לפחות 3 חודשים מתחילת ההעסקה של העובד/ת במקום העבודה, כדי לאפשר תקופת הסתגלות ולמידה לעובד/ת ולמעסיק.
 • ההחלטה תימסר בהקדם, ולא יאוחר מ-135 ימים לאחר תחילת ההעסקה של העובד/ת.
 • אם מדובר בעובד/ת המועסק/ת למעלה מ-3 חודשים, או בעובד/ת חדש/ה המבקש/ת לבצע אבחון במועד מוקדם יותר, האבחון ייקבע למועד המוקדם האפשרי, וההחלטה תימסר בתוך 45 ימים מיום קבלתם של מסמכי בקשה תקינים.
 • מכתב ההחלטה יישלח לעובדים או לאדם מטעמם שהגיש את הבקשה, ולמעסיק תישלח הודעה על גובה השכר שעליו לשלם.

ערעור

 • על תוצאות האבחון ניתן לערער בשתי דרכים:

הליך השגה

 • ניתן להגיש השגה למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, תוך 21 יום משליחת ההודעה על השכר שנקבע.
 • את ההשגה רשאי להגיש רק מי שמורשה להגיש את הבקשה להתאמת השכר- העובדים, האפוטרופוס, או מי שהעובדים ייפו את כוחם לטיפול בתהליך קביעת השכר (מעסיק אינו רשאי לערער על קביעת השכר).
 • יש למלא טופס השגה על החלטת המנהל לגבי התאמת שכר מינימום ולהקפיד על מילוי כל חלקי הטופס. במידת הצורך, ניתן לצרף מידע ומסמכים נוספים.
 • יש לשלוח את טופס ההשגה והמסמכים המצורפים אל המינהלת לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, באחת מהדרכים הבאות:
  • בדוא"ל:
  • בדואר: המחלקה למיצוי זכויות, רחוב הסיבים 49 פתח תקווה, בניין 5, מילגם
  • בפקס: 073-3901099
 • הליך ההשגה הוא הליך פנימי של המטה. לאחר הגשת הבקשה להשגה, יתקיים לעובד/ת אבחון נוסף במקום העבודה, שיתבצע על-ידי חברת אבחון אחרת מזו שערכה את האבחון הראשון.
 • בעקבות האבחון השני יוחלט אם יש לשנות את ההחלטה לגבי יכולת העבודה וקביעת השכר, וכיצד.

ערעור לבית הדין לעבודה

 • העובדים רשאים לערער על ההחלטה בתוך 45 יום מהיום שנמסרה להם.
 • יש להגיש את הערעור לבית הדין לעבודה.
 • בדומה להליך ההשגה, המעסיק אינו רשאי לערער על ההחלטה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים