הקדמה:

כדי להקל על שילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלויות מתבצעת התאמה של שכר המינימום ביחס לכושר עבודתם
על מנת לבצע את התאמת השכר לעובד, יש להגיש בקשה למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
ניתן לפנות בשאלות ובירורים למוקד המידע של המטה בטלפון 1-700-70-78-71
ראו קביעת שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות,באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שכר המינימום של עובדים עם יכולת עבודה מופחתת מותאם לכושר עבודתם, ומחושב באחוזים משכר המינימום הרגיל.

 • קביעת השכר המותאם לעובד עם מוגבלות נעשית באמצעות אבחון במקום העבודה, הנעשה ביחס לעובד ללא מוגבלות בתפקיד דומה.
 • על מנת לבצע את התאמת השכר לעובד, יש להגיש בקשה למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 • את הבקשה יכול להגיש העובד/המועמד לעבודה, מיופה כוח מטעמו, או אפוטרופוס שמונה לו. המעסיק אינו יכול להגיש טופס בשם העובד/המועמד לעבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

מילוי טופס בקשה

1. טופס בקשה להחלטה על שכר מינימום מותאם

 • יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים בטופס. אם התשובה לאחד הסעיפים אינה ידועה, יש לציין זאת על גבי הטופס.
 • אם מגיש הבקשה אינו העובד, חשוב למלא הן את פרטי מגיש הבקשה והן את פרטי העובד במקומות המיועדים לכך.

2. כתב ויתור על סודיות רפואית

 • לצורך קבלת המידע המלא לגבי המגבלות של העובד, יש לחתום על כתב ויתור סודיות רפואית.
 • במידע יעשה שימוש פנימי בלבד והוא לא יועבר לגורמים מלבד הגורמים המקצועיים במטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 • יש לחתום על כתב הוויתור בנוכחות עד/ה ולרשום על גבי הטופס את פרטיו/ה המלאים.

3. טופס נלווה לטופס בקשה להתאמת שכר מינימום

 • הטופס הנלווה נועד לספק מידע כללי על מקום העבודה שבו ייערך האבחון.

4. דו"ח תפקודי

 • דו"ח זה נועד לספק מידע לגבי ההיסטוריה התעסוקתית, ההשכלה וההכשרה, וצרכיו של העובד.
 • הדו"ח יועבר לחברת האבחון וישמש לה ככלי עזר ומקור מידע נוסף בקביעת יכולת העבודה של העובד המאובחן.
 • את הדו"ח צריך למלא העובד או מי מטעמו שמגיש את הבקשה בשמו, הורה, אפוטרופוס, או עובד השמה המלווה את העובד בתהליך השיקום.

הגשת הבקשה

 • את טופס הבקשה והמסמכים המצורפים אליו, מגישים אל:
מוקד המידע בנושא שכר מינימום מותאם של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
רח' היצירה 3, פתח תקווה, ת.ד. 7070, מיקוד 49170.
 • לקבלת טופסי בקשה, מידע נוסף וסיוע במילוי הטפסים, ניתן לפנות למוקד המידע בטלפון: 1-700-70-78-71 או בדואל: moked-tmt@taldor.co.il

קביעת השכר המותאם

 • האבחון יתבצע לאחר שעברו לפחות 3 חודשים מיום תחילת העסקתו של העובד במקום העבודה, על מנת לאפשר תקופת הסתגלות ולמידה הן לעובד והן למעסיק.
 • ההחלטה תימסר בהקדם, ולא יאוחר מ-135 ימים לאחר תחילת העסקתו של העובד.
 • כאשר מדובר בעובד ותיק (המועסק למעלה מ-3 חודשים) או עובד חדש המבקש כי יבוצע לו אבחון במועד מוקדם יותר, האבחון ייקבע למועד המוקדם האפשרי, וההחלטה תימסר בתוך 45 ימים מיום קבלתם של מסמכי בקשה תקינים.
 • מכתב החלטה יישלח הן לעובד או למי מטעמו שהגיש את הבקשה והן למעסיק. המעסיק יקבל הודעה בדבר גובה השכר שעליו לשלם בלבד.

ערעור

 • על תוצאות האבחון ניתן לערער בשתי דרכים:

הליך השגה

 • ניתן להגיש השגה למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, תוך 21 יום משליחת ההודעה על השכר שנקבע.
 • את ההשגה רשאי להגיש רק מי שמורשה להגיש את הבקשה להתאמת שכר- העובד, האפוטרופוס, או מי שהעובד ייפה את כוחו לטיפול בתהליך קביעת השכר (מעסיק אינו רשאי לערער על קביעת השכר).
 • יש למלא טופס השגה על החלטת המנהל לגבי התאמת שכר מינימום ולהקפיד על מילוי כל חלקי הטופס. במידת הצורך, ניתן לצרף מידע ומסמכים נוספים.
 • הליך ההשגה הוא הליך פנימי של המטה. לאחר הגשת הבקשה להשגה, יתקיים לעובד אבחון נוסף במקום העבודה אשר יתבצע על-ידי חברת אבחון אחרת מזו שערכה את האבחון הראשון.
 • בעקבות האבחון השני יוחלט האם יש לשנות את ההחלטה לגבי יכולת העבודה וקביעת השכר, וכיצד.

ערעור לבית הדין לעבודה

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים