מי שאין להם כל הכנסה זכאים לגמלת הבטחת הכנסה. מי שהכנסותיהם נמוכות מהסכומים שנקבעו (כולל הכנסה מקצבאות) זכאים לגמלת הבטחת הכנסה חלקית ("השלמת הכנסה")
התשלום נע בין 1,569 ₪ ליחידים עד גיל 25 לבין 4,990 ₪ להורים יחידים בני 55 ומעלה עם 2 ילדים לפחות (נכון ל- 2024)
מקבלי הגמלה זכאים להטבות שונות (ראו בפורטל הבטחת הכנסה)
ניתן לבדוק את הזכאות על פי הנתונים האישיים במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומיגמלה להבטחת הכנסה משולמת בהתאם לתנאים למי שאין באפשרותם להבטיח לעצמם הכנסה מספקת למחיה.

דוגמה
אם עצמאית (אם יחידה) עם שני ילדים שמשתכרת 7,800 ₪ עשויה להיות זכאית להשלמת הכנסה.
 • המוסד לביטוח לאומי אחראי על יישום החוק ובדיקת תנאי הזכאות של מבקשי הגמלה בשיתוף עם מערכות השירותים החברתיים - שירות התעסוקה (אחראי על מבחן התעסוקה שהוא תנאי לזכאות בחלק מהמקרים), המחלקות לשירותים חברתיים, האגף להשתלמות ולהכשרה מקצועית, מרכזי השיקום ושירותי הבריאות והחינוך.

מי זכאי?

שיעורי הגמלה

 • שיעורי הגמלה נקבעים בהתאם לגיל הזכאים והרכב המשפחה.
 • נכון לשנת 2024 סכומי הגמלה נעים בין 1,569 ₪ ליחידים עד גיל 25 שמתייצבים בשירות התעסוקה ל-4,990 ₪ להורים יחידים בני 55 ומעלה עם 2 ילדים לפחות.
 • למי שבן/בת זוגם לא תושב/ת ישראל, או לבני זוג שאחד מהם מאושפז במימון המדינה, הסוכנות היהודית או הרשות המקומית, יופחתו מסכום הקצבה 735 ₪.
 • לשיעורי הגמלה ולסכומי ההכנסה שאפשר להרוויח מעבודה בהתאם לנתונים האישיים, ראו בטבלאות המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבדוק את הזכאות ואת גובה הגמלה על פי הנתונים האישיים במחשבון שבאתר המוסד לביטוח לאומי.
שימו לב
בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים מ-62 ל-65 (החל מינואר 2022), נשים שנולדו בין 01.01.1960 ל-31.12.1964 יקבלו תוספת של 780 ₪ לקצבה מהחודש שבו ימלאו להן 62 עד שיגיעו לגיל פרישה.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
 • בתקופת מלחמת חרבות ברזל לשכות התעסוקה פועלות בערוצים מרחוק ולא נדרשת התייצבות פיסית.
 • תובעי אבטלה או הבטחת הכנסה צריכים להיות זמינים בטלפון הסלולרי או בדוא"ל כדי לעדכן את שירות התעסוקה על הסטטוס התעסוקתי שלהם או לקבל הפניות לעבודה מתאימה - אם תימצא.
 • חשוב לעקוב אחרי העדכונים באתר שירות התעסוקה.

תשלום הגמלה

 • הגמלה משולמת ב-12 בחודש עבור החודש הקודם, לחשבון הבנק שנרשם בטופס התביעה.
 • מועד התשלום עשוי להשתנות בחלק מהחודשים לרגל חגים, ראו פרטים בלוח תשלומי הקצבאות.
 • הזכאות לתשלום מתחילה מחודש הגשת התביעה (תשלום רטרואקטיבי יינתן רק במקרים מסוימים שיפורטו בהמשך).
 • למחוסרי עבודה שהתייצבו בשירות התעסוקה בחודש שלפני הגשת התביעה, למי שנמצאים בהכשרה מקצועית ולמי שעובדים בשכר נמוך, הגמלה תשולם גם עבור החודש שקדם לחודש הגשת התביעה, אם התקיימו בחודש זה ובחודש הגשת התביעה כל תנאי הזכאות.
 • תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת עבור תקופה של עד 6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה (למי שענו בתקופה זו על תנאי הזכאות).

תשלום רטרואקטיבי למי שהגיעו לגיל פרישה

 • מי שיגישו תביעה לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה אחרי שהגיעו לגיל פרישה ויתברר שהיו זכאים לגמלה לפני החודש שבו הוגשה תביעתם, יהיו זכאים לתשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה (אם באותה תקופה ענו על תנאי הזכאות וכבר היו בגיל הפרישה).
 • הזכאות להנחות ולהטבות נוספות שניתנות למקבלי הבטחת/השלמת הכנסה מגופים ציבוריים שונים לא תחול בתקופת התשלום הרטרואקטיבי, אלא מחודש הגשת התביעה.

תשלום הבטחת הכנסה בעת יציאה לחו"ל

 • מקבלי הגמלה ששהו בחו"ל במשך חודש שלם לא זכאים לקצבה באותו חודש.
 • למקבלי הגמלה ששהו בחו"ל רק בחלק מהחודש:
  • אם זו הנסיעה הראשונה שלהם לחו"ל במהלך השנה הקלנדרית (שמתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר) הם יהיו זכאים לגמלה גם עבור החודש שבו יצאו לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזרו מחו"ל (בתנאי שיענו על כל תנאי הזכאות באותו חודש).
  • אם זו לא היציאה הראשונה שלהם לחו"ל באותה שנה קלנדרית, הם לא יהיו זכאים לגמלה בחודש שבו יצאו לחו"ל וגם לא בחודש שבו חזרו.
  • מוסלמים שיצאו לתקופה של עד 23 ימים כדי לעלות לרגל למכה לצורך מצוות החאג' לראשונה בחייהם, יהיו זכאים לגמלה גם אם החסירו ימי התייצבות בגלל נסיעתם לחו"ל.
  • תלמידים בהכשרה מקצועית, מי שמשתתפים בתהליך שיקום ודורשי עבודה בשירות התעסוקה שמחסירים ימי השתתפות עקב נסיעה לחו"ל, לא יהיו זכאים להבטחת הכנסה עבור כל החודש שבו החסירו את ימי ההשתתפות.
  • מי שיצאו לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי שאין אפשרות לקבלו בארץ, או מי שהתלוו לבן משפחה חולה לצורך קבלת טיפול רפואי כזה, וקיבלו אישור ליציאה ממשרד הבריאות, יוסיפו לקבל את הגמלה גם בתקופת השהות בחו"ל ולא יותר מ-6 חודשים.
  • למי שיצאו לחו"ל בגלל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אח, אחות) למשך 3 שבועות לכל היותר:
   • היציאה לא תיחשב במניין היציאות לחו"ל באותה שנה והגמלה לא תישלל מהם בחודש שבו שהו בחו"ל בגלל האבל.
   • אם יצאו לחו"ל פעם נוספת באותה שנה, היציאה הנוספת תיחשב כיציאה ראשונה לחו"ל שלא שוללת אוטומטית את הגמלה.

בן/בת זוג שמקבל/ת גמלה לזוג ויצא/ה לחו"ל

 • במקרה שבן/בת זוג שיצא/ה לחו"ל לא זכאי/ת לגמלה רק בגלל היציאה לחו"ל (למשל בן זוג שזכאי לקצבה ויצא לחו"ל פעם שנייה באותה שנה קלנדרית), הקצבה תשולם רק לבן/בת הזוג שנשאר/ה בארץ בשיעור של יחיד או יחיד עם ילדים בהתאם למקרה.

השפעת הגמלה על מענק עבודה להורים עצמאיים

 • להורים עצמאיים (הורים יחידים) שהיו זכאים למענק עבודה וקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2022-2017 תשלומים מוגדלים של גמלת הבטחת הכנסה (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה לשנים 2017 - 2018 והוארכו עד 14.02.2023), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהייתה משולמת להם בתנאים הרגילים.
 • לפרטים נוספים ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) - "קצבה מוגדלת להורים עצמאיים".

חשוב לדעת

 • מקבלי הגמלה זכאים להטבות שונות. למידע נוסף ראו בפורטל הבטחת הכנסה.
 • מהגמלה מנוכים דמי ביטוח בריאות מינימליים.
 • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה ומשולמת להם קצבת זיקנה/שאירים, יקבלו גמלת הבטחת הכנסה חלקית (השלמת הכנסה).
 • יש להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שעשוי להשפיע על הזכאות בתוך 30 יום ממועד השינוי (לדוגמה: שינוי בהכנסות, שינוי במצב המשפחתי, שינוי כתובת).
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מבוטחים שחשודים בקבלת גמלה במרמה, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש נגדם כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים במקרים אלה ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.
 • מקבלי הגמלה חייבים להודיע על כל יציאה לחו"ל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים