הקדמה:

מקבלי קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) שאין להם הכנסות נוספות, או שהכנסתם החודשית נמוכה מהסכומים שיפורטו, עשויים להיות זכאים לתשלום תוספת השלמת הכנסה
החל מה-08.12.2020, מי שיגישו תביעה להשלמת הכנסה עשויים להיות זכאים לתשלום רטרואקטיבי של עד 12 חודשים, אם באותה תקופה כבר הגיעו לגיל פרישה
קבלת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה מזכה בהנחות והטבות שונות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה משולמת למקבלי קצבת זיקנה שאין להם הכנסות נוספות, או שהכנסותיהם נמוכות.

 • קבלת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה מזכה בהנחות והטבות (ראו פרטים בהמשך).
 • הסכום המשולם (קצבת זיקנה בתוספת הבטחת הכנסה) משתנה בהתאם לגיל המבוטח.

מי זכאי?

 • מקבלי קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) העונים על התנאים הבאים:
  • סכום קצבת הזיקנה הכולל (או סכום קצבאות הזיקנה של שני בני זוג), לרבות תוספת ותק, תוספת דחיית קצבה וסכומי הכנסות נוספות שיש להם, אם ישנן (על-פי חישוב מסוים), לא עולה על הסכומים המפורטים בטבלה בהמשך.
  • הם תושבי ישראל (בתנאים מסוימים ניתן לקבל תוספת השלמת הכנסה גם בעת שהות בחו"ל).
  • הם אינם חברי קיבוץ/מושב שיתופי, ואיני הורים עובדים של חברי קיבוץ/מושב שיתופי (אם כי בתנאים מסוימים תיתכן זכאות לחברי קיבוץ או חברים במושב שיתופי).
  • אם יש בבעלותם או בבעלות בן/בת זוגם רכב, שווי הרכב אינו עולה על סכום מסוים. למידע נוסף ראו זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב.
  • אין להם או לבן/לבת זוגם הכנסות מלבד קצבת זיקנה או קצבת זיקנה עם מחצית קצבת שאירים, או במקרים שיפורטו בהמשך לגבי הכנסות נוספות.
שימו לב
למידע נוסף על תנאי הזכאות של כלל התושבים להבטחת הכנסה/השלמת הכנסה, ראו זכאות לגמלת הבטחת הכנסה.

הכנסה נוספת מפנסיה

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד סכום הכנסה נוספת מפנסיה (ברוטו) אינו עולה, או עולה רק במעט, על:
  • 1,372 ש"ח לחודש ליחיד, נכון לשנת 2021.
  • 2,163 ש"ח לחודש לזוג, נכון לשנת 2021.
דוגמה
בני זוג בני 75 המתקיימים מפנסיה בסך 1,900 ש"ח ומקצבת זיקנה, זכאים לקיצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה בסך 5,052 ש"ח. סך הכנסותיהם (קצבת זיקנה+השלמת הכנסה+פנסיה) יהיה 6,952 ש"ח לחודש.

הכנסה נוספת מעבודה

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד הכנסה נוספת מעבודה (ברוטו) אינו עולה, או עולה רק במעט, על:
  • 2,268 ש"ח לחודש ליחיד, נכון לשנת 2021.
  • 2,691 ש"ח לחודש לזוג, נכון לשנת 2021.

הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה (ברוטו) אינו עולה, או עולה רק במעט, על:
  • 2,268 ש"ח לחודש ליחיד, נכון לשנת 2021.
  • 2,691 ש"ח לחודש לזוג, נכון לשנת 2021.

חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד סכום כל ההכנסות ממקורות אלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי הקצבה עם התוספת המפורטים בטבלה בהמשך (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).

פיקדון כספי ("נכס פיננסי")

 • פיקדון בסכום שאינו עולה על 35,216 ש"ח ליחיד ו- 52,824 ש"ח לזוג (נכון ל-2021) לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
 • מפיקדון בסכום גבוה יותר ועד ל-103,327 ש"ח, יופחת הסכום שצוין (שאינו משפיע על הזכאות) משוויו המלא של הפיקדון, יחושב שיעור הריבית (0.1%, נכון לינואר 2017) והתוצאה תחולק ב-12. הסכום שיתקבל הוא ההכנסה החודשית שתילקח בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לקצבה.
דוגמה
 • אלמנה שיש לה פיקדון כספי בסך 90,000 ש"ח.
 • 35,216 ש"ח מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 54,784 ש"ח (90,000 פחות 35,216) יוכפל בשיעור הריבית (0.1%) ויחולק ב-12.
 • התוצאה - 4.57 ש"ח היא הסכום שיילקח בחשבון כהכנסה חודשית מהפיקדון.
דוגמה
 • בני זוג שיש להם פיקדון כספי בסך 100,000 ש"ח.
 • 52,824 ש"ח מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 47,176 ש"ח (100,000 פחות 52,824) יוכפל בשיעור הריבית (0.1%) ויחולק ב-12.
 • התוצאה - 3.93 ש"ח היא הסכום שיילקח בחשבון כהכנסה חודשית מהפיקדון.
 • בפיקדון כספי ששוויו 103,327 ש"ח ומעלה, תחושב ההכנסה (בנוסף לחישוב הראשוני שצוין לפני כן), לפי הרכב המשפחה ושווי הפיקדון, בחלוקה ל-3 מדרגות. אם שווי הפיקדון גבוה מ-103,327 ש"ח, שיעור הריבית לכל מדרגה עולה. ההכנסה שתילקח בחשבון לצורך חישוב הזכאות תהיה סכום החישוב הראשוני בצירוף סך כל הסכומים שיתקבלו משיעור הריבית לכל מדרגה במצטבר.
שווי הפיקדון במקרה של אדם יחיד שווי הפיקדון במקרה של בני זוג שיעור הריבית שתחושב
בין 103,327 ש"ח ל- 140,864 ש"ח בין 103,327 ש"ח ל- 316,944 ש"ח 1.5%
בין 140,864 ש"ח ל- 281,728 ש"ח בין 316,944 ש"ח ל- 633,888 ש"ח 3%
281,728 ש"ח ומעלה 633,888 ש"ח ומעלה 5%
דוגמה
 • בני זוג שיש להם פיקדון כספי בסך 200,000 ש"ח.
 • 52,824 ש"ח מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 147,176 ש"ח (200,000 פחות 52,824) יוכפל בשיעור הריבית (0.1%) ויחולק ב-12.
  • תוצאת החישוב הראשוני תהיה 12.26 ש"ח.
 • בנוסף, תחושב המדרגה הראשונה על סכום הפיקדון שמעל 103,327 ש"ח, כלומר על 96,673 ש"ח (200,000 פחות 103,327).
  • סכום זה יוכפל בשיעור הריבית שנקבעה למדרגה הראשונה (1.5%) ויחולק ב-12.
  • תוצאת החישוב השני תהיה 120.84 ש"ח (96,673 כפול 0.015 לחלק ב-12).
 • לאחר שיחוברו שתי תוצאות החישובים, יתקבל הסכום שיילקח בחשבון כהכנסה חודשית מהפיקדון - 133.1 ש"ח (12.26 ועוד 120.84).

נכס נדל"ן

 • בהכנסה מנכס נדל"ן יחושב תחילה כהכנסה חודשית אחוז מסוים משווי הנכס שיחולק ב-12, בהתאם לסוג הנכס:
  • לנכס חקלאי - 0% משווי הנכס.
  • לנכס מגורים - 3% משווי הנכס.
  • לנכס מסחרי - 5% משווי הנכס.
 • בשלב השני, על חלק הנכס העולה על 250,000 ש"ח (נכון ל-24.09.2012) בכל סוגי הנכסים, יחושב שיעור נוסף (על-פי ייעוד/סוג הנכס, הרכב המשפחה וגילו של התובע) שיחולק ב-12 (בהתאם למפורט בתוספת לתקנות).

תמיכה כספית

 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי - "תמיכה כספית קבועה ויתרות בעובר ושב", לא תובא בחשבון הכנסה מתמיכה משפחתית בסכומים הזהים לסכומים מהכנסות מפנסיה שאינם מובאים בחשבון (כפי שצוינו לפני כן בסעיף "הכנסה נוספת מפנסיה").
 • בכל מקרה, תמיכה כספית המיועדת לתשלום שכר דירה לא תילקח בחישוב גובה ההכנסות.
דוגמה
 • אזרח ותיק המשלם שכר דירה בסך 3,500 ש"ח לחודש, מקבל סיוע כספי:
  • ממשרד הבינוי והשיכון ניתן לו סיוע בשכר דירה בסך 700 ש"ח לחודש.
  • בנוסף, ניתנת לו תמיכה כספית בסך 3,000 ש"ח לחודש מבני משפחתו.
 • מתוך הסכום שניתן לו מבני המשפחה, 2,800 ש"ח מיועדים לתשלום שכר הדירה (יחד עם התשלום בסך 700 ש"ח ממשרד השיכון).
 • הסכום שנותר מכספי הסיוע של בני המשפחה, בסך 200 ש"ח, ייחשב כתמיכה כספית שאינה מיועדת לשכר דירה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבת אזרח ותיק או קצבת שאירים.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
  • אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
  • אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 • מגישים את הטופס והמסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את הבקשה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • יש אפשרות להגיש את הבקשה בעת הגשת התביעה לקצבת זיקנה או לאחר מכן, אם הכנסות התובע ירדו לשיעור המזכה אותו בתוספת השלמת הכנסה.
 • ככלל, תוספת השלמת ההכנסה משולמת החל מהחודש שבו הוגשה התביעה, ובמשך כל התקופה שהתובע נמצא זכאי לה.

תשלום רטרואקטיבי למי שהגיעו לגיל פרישה

 • החל מה-08.12.2020, מי שיגישו תביעה לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה אחרי שהגיעו לגיל פרישה ויתברר שהיו זכאים לגמלה לפני החודש שבו הוגשה תביעתם, יהיו זכאים לתשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה (אם באותה תקופה ענו על תנאי הזכאות וכבר היו בגיל הפרישה).
 • הזכאות להנחות ולהטבות נוספות שניתנות למקבלי הבטחת/השלמת הכנסה מגופים ציבוריים שונים לא תחול בתקופת התשלום הרטרואקטיבי, אלא מחודש הגשת התביעה.


סכומי קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת הזיקנה עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ל-2021:
מצב משפחתי עד גיל 70 מגיל 70 עד גיל 80 מגיל 80 ומעלה
יחיד/ה 3,237 ש"ח 3,269 ש"ח 3,301 ש"ח
זוג 5,117 ש"ח 5,166 ש"ח 5,216 ש"ח
יחיד/ה + ילד 5,445 ש"ח 5,495 ש"ח 5,545 ש"ח
יחיד/ה + 2 ילדים 6,396 ש"ח 6,446 ש"ח 6,496 ש"ח
זוג + ילד 6,068 ש"ח 6,117 ש"ח 6,168 ש"ח
זוג + 2 ילדים 7,019 ש"ח 7,070 ש"ח 7,119 ש"ח

נתוני עבר

ערעור

הטבות נלוות

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות