מקבלי קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) שאין להם הכנסות נוספות או שהכנסתם נמוכה מהסכומים שיפורטו עשויים לקבל תוספת השלמת הכנסה
תיתכן זכאות לתשלום רטרואקטיבי של עד 12 חודשים למי שבאותה תקופה כבר הגיעו לגיל פרישה
התוספת מזכה בהטבות, שבמקרים מסוימים ניתנות גם למי שלא זכאים לקצבה עם השלמת הכנסה (ראו חשוב לדעת)

תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה משולמת למקבלי קצבת זיקנה שאין להם הכנסות נוספות או שהכנסותיהם נמוכות.

 • קבלת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה מזכה בהנחות והטבות (ראו פרטים בהמשך).
 • סכום קצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה משתנה בהתאם לגיל המבוטחים ומצבם המשפחתי.
שימו לב
מי שלא עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה ואין להם הכנסות זכאים החל מגיל פרישה להבטחת הכנסה בסכום קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה. למידע נוסף ראו הבטחת הכנסה מגיל פרישה למי שלא זכאים לקצבת אזרח ותיק.

מי זכאי?

מי לא זכאי?

 • לא זכאים להבטחת הכנסה:
  • מי שנמצאים במוסד וכל החזקתם על חשבון האוצר המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת.
  • מי שמשרתים בשירות חובה בצה"ל ובני זוגם.
  • חברי קיבוץ או מושב שיתופי ובני זוגם.
  • תלמידים וסטודנטים שלומדים במוסד להשכלה גבוהה או ללימודים על תיכוניים, בישיבה, במוסד תורני או במוסד להכשרת כוהני דת, לא כולל:
 • מי שסירבו לעבוד בעבודה שנקבעה כמתאימה להם או סירבו לשתף פעולה, לא יהיו זכאים לגמלת הבטחת הכנסה במשך חודשיים.
 • מי שנבחנים בבחינה של לשכת עורכי הדין, או בבחינה הסופית (חלק ב') של רואי החשבון בנושאי חשבונאות פיננסית או ביקורת, לא זכאים להבטחת הכנסה בחודשיים שלפני הבחינה.
שימו לב
להרחבה על תנאי הזכאות של כלל התושבים להבטחת/השלמת הכנסה ראו זכאות לגמלת הבטחת הכנסה.

הכנסות שלא נלקחות בחשבון

הכנסה נוספת מפנסיה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת זיקנה הכנסה נוספת מפנסיה זכאים לתוספת השלמת הכנסה (עד לסכום הכולל בבטבלה) כל עוד סכום ההכנסה הנוספת מהפנסיה (ברוטו) לא עולה על:
  • 1,543 ₪ לחודש ליחיד, נכון ל-2023.
  • 2,433 ₪ לחודש לזוג, נכון ל-2023.
 • אם ההכנסה מהפנסיה גבוהה מהסכומים שצוינו, הסכום שעולה עליהם יופחת מהשלמת ההכנסה.
דוגמה
בני זוג בני 75 שמתקיימים מפנסיה בסך 1,900 ₪ ומקצבת זיקנה, זכאים לקיצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה בסך 5,447 ₪. סך הכנסותיהם (קצבת זיקנה+השלמת הכנסה+פנסיה) יהיה 7,347 ₪ לחודש.

הכנסה נוספת מעבודה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת זיקנה הכנסה נוספת מעבודה זכאים לתוספת השלמת הכנסה (עד לסכום הכולל בבטבלה) כל עוד סכום ההכנסה הנוספת מהעבודה (ברוטו) לא עולה על:
  • 2,789 ₪ לחודש ליחיד, נכון ל-2023.
  • 3,264 ₪ לחודש לזוג, נכון ל-2023.
 • אם ההכנסה מהעבודה גבוהה מהסכומים שצוינו, 60% מהסכום שעולה עליהם יופחתו מהשלמת ההכנסה.

הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת זיקנה הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה יכולים לבדוק במחשבון המוסד לביטוח לאומי כיצד הכנסות אלה משפיעות על זכאותם לתוספת השלמת הכנסה.

חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד סכום כל ההכנסות ממקורות אלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי לא עולה על סכומי הקצבה עם התוספת שמפורטים בטבלה בהמשך (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).

פיקדון כספי ("נכס פיננסי")

 • סכום ההכנסה מנכס פיננסי מחושב לפי שיעור הריבית ומתעדכן פעם בשנה.
 • פיקדון בסכום שלא עולה על 37,972 ₪ ליחיד ו-56,958 ₪ לזוג (נכון ל-2023) לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
 • בפיקדון בסכום גבוה יותר מהסכומים שצוינו ועד 103,327 ₪:
  • אחרי שיופחת מסכום הפיקדון הסכום שלא משפיע על הזכאות, יחושב שיעור הריבית והתוצאה תחולק ב-12.
  • הסכום שיתקבל הוא ההכנסה החודשית שתילקח בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לקצבה.
  • שיעור הריבית מחושב לפי ממוצע התשואות היומיות שמפרסם בנק ישראל למלווה קצר מועד בשנתיים שקדמו ל-30 בנובמבר של כל שנה (0.1% נכון לינואר 2022).
דוגמה
 • אלמנה שיש לה פיקדון כספי בסך 90,000 ₪.
 • 37,972 ₪ מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 52,028 ₪ (90,000 פחות 37,972) יוכפל בשיעור הריבית (0.1%) ויחולק ב-12.
 • התוצאה - 4.34 ₪ היא הסכום שיילקח בחשבון כהכנסה חודשית מהפיקדון.
דוגמה
 • בני זוג שיש להם פיקדון כספי בסך 100,000 ₪.
 • 56,958 ₪ מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 43,042 ₪ (100,000 פחות 56,958) יוכפל בשיעור הריבית (0.1%) ויחולק ב-12.
 • התוצאה - 3.59 ₪ היא הסכום שיילקח בחשבון כהכנסה חודשית מהפיקדון.
 • פיקדון של 103,327 ₪ ומעלה:
  • על 103,327 ₪ ייעשה החישוב שצוין לפני כן.
  • שאר הסכום יחושב לפי הרכב המשפחה ושווי הפיקדון בחלוקה ל-3 מדרגות כאשר שיעור הריבית לכל מדרגה עולה.
  • ההכנסה שתילקח בחשבון לצורך חישוב הזכאות תהיה סכום החישוב הראשוני בצירוף כל הסכומים שיתקבלו משיעור הריבית לכל מדרגה במצטבר.
שווי הפיקדון במקרה של אדם יחיד שווי הפיקדון במקרה של בני זוג שיעור הריבית שתחושב
בין 103,327 ₪ ל-151,888 ₪ בין 103,327 ₪ ל-341,748 ₪ 1.5%
בין 151,888 ₪ ל-303,776 ₪ בין 341,748 ₪ ל-683,496 ₪ 3%
303,776 ₪ ומעלה 683,496 ₪ ומעלה 5%
דוגמה
 • בני זוג שיש להם פיקדון כספי בסך 200,000 ₪.
 • 56,958 ₪ מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 143,042 ₪ (200,000 פחות 56,958) יוכפל בשיעור הריבית (0.1%) ויחולק ב-12.
  • תוצאת החישוב הראשוני תהיה 11.92 ₪.
 • בנוסף, תחושב המדרגה הראשונה על סכום הפיקדון שמעל 103,327 ₪, כלומר על 96,673 ₪ (200,000 פחות 103,327).
  • סכום זה יוכפל בשיעור הריבית שנקבעה למדרגה הראשונה (1.5%) ויחולק ב-12.
  • תוצאת החישוב השני תהיה 120.84 ₪ (96,673 כפול 0.015 לחלק ב-12).
 • לאחר שיחוברו שתי תוצאות החישובים, יתקבל הסכום שיילקח בחשבון כהכנסה חודשית מהפיקדון - 132.76 ₪ (11.92 ועוד 120.84).

נכס נדל"ן

 • הכנסה מנכס נדל"ן תחושב באופן מדורג לפי שווי הנכס, ייעוד הנכס (חקלאי, מסחרי או למגורים), הרכב המשפחה וגילם של המבוטחים.
 • מי שיש להם נכס נדל"ן (גם אם אינו מניב הכנסה) יכולים לבדוק במחשבון המוסד לביטוח לאומי כיצד הבעלות על הנכס משפיעה על זכאותם לתוספת השלמת הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבת אזרח ותיק או קצבת שאירים.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • דפי חשבון עובר ושב מהבנק מ-12 החודשים האחרונים.
  • אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
  • אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 • מגישים את הטופס והמסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את הבקשה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • יש אפשרות להגיש את הבקשה בעת הגשת התביעה לקצבת זיקנה או לאחר מכן, אם הכנסות התובע ירדו לשיעור המזכה אותו בתוספת השלמת הכנסה.
 • ככלל, תוספת השלמת ההכנסה משולמת החל מהחודש שבו הוגשה התביעה, ובמשך כל התקופה שהתובע נמצא זכאי לה.

תשלום רטרואקטיבי למי שהגיעו לגיל פרישה

 • החל מ-08.12.2020, מי שיגישו תביעה לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה אחרי שהגיעו לגיל פרישה ויתברר שהיו זכאים לגמלה לפני החודש שבו הוגשה תביעתם, יהיו זכאים לתשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה (אם באותה תקופה ענו על תנאי הזכאות וכבר היו בגיל הפרישה).
 • הזכאות להנחות ולהטבות נוספות שניתנות למקבלי הבטחת/השלמת הכנסה מגופים ציבוריים שונים לא תחול בתקופת התשלום הרטרואקטיבי, אלא מחודש הגשת התביעה.

סכומי קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת הזיקנה עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ל-2023:
מצב משפחתי עד גיל 70 מגיל 70 עד גיל 80 מגיל 80 ומעלה
יחיד/ה 4,000 ₪ 4,039 ₪ 4,078 ₪
זוג 6,320 ₪ 6,383 ₪ 6,445 ₪
יחיד/ה + ילד 6,674 ₪ 6,738 ₪ 6,800 ₪
יחיד/ה + 2 ילדים 7,700 ₪ 7,763 ₪ 7,825 ₪
זוג + ילד 7,347 ₪ 7,408 ₪ 7,471 ₪
זוג + 2 ילדים 8,372 ₪ 8,436 ₪ 8,496 ₪

נתוני עבר

ערעור

הטבות נלוות

חשוב לדעת

 • ההטבות שזכאים להן אזרחים ותיקים מקבלי השלמת הכנסה ניתנות גם עבור:
  • מי שלא זכאים לקצבת אזרח ותיק ומקבלים הבטחת הכנסה מגיל פרישה.
  • מי שקיבלו השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק במשך שנתיים ולא מקבלים אותה יותר אחרי שהתחילו לקבל תשלום מוגדל בכל אחת מהנסיבות הבאות:
   1. בתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 הם התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק עם חצי קצבת שאירים אחרי שהתאלמנו.
   2. בתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 הם התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק מוגדלת אחרי שהגיעו לגיל 80.
  • אזרחים ותיקים שהתחילו להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני אחרי כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני (מ-01.01.2008) ועונים על אחד מאלה:
   1. הם ללא בני זוג, הכנסתם מפנסיה לא עולה על 2,884.41 ₪ בחודש (נכון ל-2023) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא ההכנסה מהפנסיה.
   2. יש להם בן/בת זוג, הכנסתם מפנסיה של שני בני הזוג לא עולה על 4,546.21 ₪ בחודש (נכון ל-2023) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא הכנסתם מהפנסיה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות