מקבלי קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) שאין להם הכנסות נוספות או שהכנסתם נמוכה מהסכומים שיפורטו עשויים לקבל תוספת השלמת הכנסה
תיתכן זכאות לתשלום רטרואקטיבי של עד 12 חודשים למי שבאותה תקופה כבר הגיעו לגיל פרישה
התוספת מזכה בהטבות, שבמקרים מסוימים ניתנות גם למי שלא זכאים לקצבה עם השלמת הכנסה (ראו חשוב לדעת)

תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה משולמת למקבלי קצבת זיקנה שאין להם הכנסות נוספות או שהכנסותיהם נמוכות.

 • קבלת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה מזכה בהנחות והטבות (ראו פרטים בהמשך).
 • סכום קצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה משתנה בהתאם לגיל המבוטחים ומצבם המשפחתי.
שימו לב
מי שלא עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה ואין להם הכנסות זכאים החל מגיל פרישה להבטחת הכנסה בסכום קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה. למידע נוסף ראו הבטחת הכנסה מגיל פרישה למי שלא זכאים לקצבת אזרח ותיק.

מי זכאי?

שימו לב
להרחבה על תנאי הזכאות הכלליים להבטחת/השלמת הכנסה (כולל מי לא זכאים לגמלה) ראו זכאות לגמלת הבטחת הכנסה.

הכנסות שלא נלקחות בחשבון

הכנסה נוספת מפנסיה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת זיקנה הכנסה נוספת מפנסיה זכאים לתוספת השלמת הכנסה (עד לסכום הכולל בטבלה) כל עוד סכום ההכנסה הנוספת מהפנסיה (ברוטו) לא עולה על:
  • 1,630 ₪ לחודש ליחיד, נכון ל-2024.
  • 2,570 ₪ לחודש לזוג, נכון ל-2024.
 • אם ההכנסה מהפנסיה גבוהה מהסכומים שצוינו, הסכום שעולה עליהם יופחת מהשלמת ההכנסה.
דוגמה
בני זוג בני 75 שמתקיימים מפנסיה בסך 1,900 ₪ ומקצבת זיקנה, זכאים לקיצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה בסך 5,627 ₪. סך הכנסותיהם (קצבת זיקנה+השלמת הכנסה+פנסיה) יהיה 7,527 ₪ לחודש.

הכנסה נוספת מעבודה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת זיקנה הכנסה נוספת מעבודה זכאים לתוספת השלמת הכנסה (עד לסכום הכולל בטבלה) כל עוד סכום ההכנסה הנוספת מהעבודה (ברוטו) לא עולה על:
  • 2,946 ₪ לחודש ליחיד, נכון ל-2024.
  • 3,447 ₪ לחודש לזוג, נכון ל-2024.
 • אם ההכנסה מהעבודה גבוהה מהסכומים שצוינו, 60% מהסכום שעולה עליהם יופחתו מהשלמת ההכנסה.

הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת זיקנה הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה יכולים לבדוק במחשבון המוסד לביטוח לאומי כיצד הכנסות אלה משפיעות על זכאותם לתוספת השלמת הכנסה.

חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד סכום כל ההכנסות ממקורות אלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי לא עולה על סכומי הקצבה עם התוספת שמפורטים בטבלה בהמשך (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).

נכס פיננסי (תוכנית חיסכון, פק"מ וכו')

 • נכס פיננסי בסכום שלא עולה על 39,224 ₪ ליחיד ו-58,836 ₪ לזוג (נכון ל-2024) לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
 • אם סכום הנכס הפיננסי מעל 39,224 ₪ ליחיד או 58,836 ₪ לזוג, ועד ל-117,173 ₪:
  • אחרי שיופחת הסכום שלא משפיע על הזכאות, יחושב שיעור הריבית והתוצאה תחולק ב-12.
  • הסכום שיתקבל הוא ההכנסה החודשית שתילקח בחשבון לצורך בדיקת הזכאות להשלמת הכנסה.
  • שיעור הריבית (2.87% נכון ל-01.01.2024) מחושב לפי ממוצע התשואות היומיות שמפרסם בנק ישראל למלווה קצר מועד בשנתיים שקדמו ל-30 בנובמבר של כל שנה.
דוגמה
 • אלמנה שיש לה פיקדון כספי בסך 90,000 ₪.
 • 39,224 ₪ מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 50,776 ₪ (90,000 פחות 39,224) יוכפל בשיעור הריבית (2.87%) ויחולק ב-12.
 • התוצאה - 121.44 ₪ היא הסכום שיילקח בחשבון כהכנסה חודשית מהפיקדון.
דוגמה
 • בני זוג שיש להם פיקדון כספי בסך 100,000 ₪.
 • 58,836 ₪ מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 41,164 ₪ (100,000 פחות 58,836) יוכפל בשיעור הריבית (2.87%) ויחולק ב-12.
 • התוצאה - 98.45 ₪ היא הסכום שיילקח בחשבון כהכנסה חודשית מהפיקדון.
 • אם סכום הנכס הפיננסי 117,173 ₪ ומעלה:
  • על 117,173 ₪ הראשונים ייעשה החישוב שצוין לפני כן.
  • משאר הסכום יחושבו אחוזים נוספים בהתאם להרכב המשפחה ושווי הפיקדון, והתוצאה תחולק ב-12.
  • ההכנסה שתילקח בחשבון לצורך חישוב הזכאות לגמלה תהיה סכום החישוב הראשוני בצירוף כל הסכומים שיתקבלו במצטבר.
שווי הפיקדון ליחיד/ה שווי הפיקדון לזוג האחוזים שיחושבו מהסכום
בין 117,173 ₪ ל-156,896 ₪ בין 117,173 ₪ ל-353,016 ₪ 1.5%
בין 156,896 ₪ ל-313,792 ₪ בין 353,016 ₪ ל-706,032 ₪ 3%
313,792 ₪ ומעלה 706,032 ₪ ומעלה 5%
דוגמה
בני זוג שיש להם פיקדון כספי בסך 200,000 ₪.
 • 58,836 ₪ מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 141,164 ₪ (200,000 פחות 58,836) יוכפל בשיעור הריבית (2.87%) ויחולק ב-12.
  • תוצאת החישוב הראשוני: 337.62 ₪.
 • בנוסף, תחושב המדרגה הראשונה על סכום הפיקדון שמעל 117,173 ₪, כלומר על 82,827 ₪ (200,000 פחות 117,173).
  • סכום זה יוכפל באחוזים שנקבעו למדרגה הראשונה (1.5%) ויחולק ב-12.
  • תוצאת החישוב השני: 103.53 ₪ (82,827 כפול 0.015 לחלק ב-12).
 • סך כל הסכום שיחושב כהכנסה החודשית של בני הזוג מהפיקדון: 441.15 ₪ (337.62 ועוד 103.53).

נדל"ן ("נכס מקרקעין")

 • למי שיש בבעלותם נכס מקרקעין בנוסף לדירת מגוריהם, סכום ההכנסה מהנכס יחושב בהתאם לשוויו כפי שייקבע על-ידי שמאי מוסמך מטעם הביטוח הלאומי.
  • ההכנסה מנכס מקרקעין תחושב גם אם אין ממנו הכנסה בפועל.
  • למי שמשכירים את דירתם ושוכרים דירה אחרת למגוריהם יילקח בחשבון רק ההפרש בין דמי השכירות שהם מקבלים לשכר הדירה שהם משלמים (אם הם שוכרים דירה בסכום נמוך יותר).
טיפ
במקרים מסוימים, למי שרכשו דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה להם, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלהם לצורך קביעת הזכאות להבטחת הכנסה (ראו מידע נוסף).
 • בשלב הראשון יחושבו כהכנסה חודשית אחוזים משווי הנכס, בהתאם לסוג הנכס:
  • אם הנכס משמש לחקלאות יחושבו 0% משווי הנכס.
  • אם הנכס משמש למגורים יחושבו 3% משווי הנכס, שיחולקו ב-12.
  • אם הנכס משמש למסחר יחושבו 5% משווי הנכס, שיחולקו ב-12.
 • בשלב השני, ובכל סוגי הנכסים, משווי הנכס שעולה על 292,931 ₪ (נכון ל-2024) יחושבו אחוזים נוספים בהתאם להרכב המשפחה וסכום הנכס, והתוצאה תחולק ב-12.
שווי הנכס ליחיד/ה שווי הנכס לזוג האחוזים שיחושבו מהסכום
בין 292,931 ₪ ל-353,016 ₪ 1.5%
בין 292,931 ₪ ל-313,792 ₪ בין 353,016 ₪ ל-706,032 ₪ 3%
313,792 ₪ ומעלה 706,032 ₪ ומעלה 5%
דוגמה
רווק שיש בבעלותו מגרש חקלאי בשווי 500,000 ₪.
 • הנכס משמש לחקלאות ולכן ההכנסה ממנו תחושב רק בשלב השני:
  • על הסכום שבין 292,931 ל-313,792 ₪ (20,861 ₪) יחושבו 3% והתוצאה (626 ₪) תחולק ב-12. הסכום שיתקבל הוא 52.15 ₪.
  • על הסכום שבין 313,792 ל-500,000 ₪ (186,208 ₪) יחושבו 5% והתוצאה (9,310 ₪) תחולק ב-12. הסכום שיתקבל הוא 775.87 ₪.
 • סך כל הסכום שיחושב כהכנסה החודשית מהמגרש: 828.02 ₪ (52.15 ועוד 775.87).

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבת אזרח ותיק או קצבת שאירים.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • דפי חשבון עובר ושב מהבנק מ-12 החודשים האחרונים.
  • אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
  • אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 • מגישים את הטופס והמסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את הבקשה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • יש אפשרות להגיש את הבקשה בעת הגשת התביעה לקצבת זיקנה או לאחר מכן, אם הכנסות התובע ירדו לשיעור המזכה אותו בתוספת השלמת הכנסה.
 • ככלל, תוספת השלמת ההכנסה משולמת החל מהחודש שבו הוגשה התביעה, ובמשך כל התקופה שהתובע נמצא זכאי לה.

תשלום רטרואקטיבי למי שהגיעו לגיל פרישה

 • מי שיגישו תביעה לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה אחרי שהגיעו לגיל פרישה ויתברר שהיו זכאים לגמלה לפני החודש שבו הוגשה תביעתם, יהיו זכאים לתשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה (אם באותה תקופה ענו על תנאי הזכאות וכבר היו בגיל הפרישה).
 • הזכאות להנחות ולהטבות נוספות שניתנות למקבלי הבטחת/השלמת הכנסה מגופים ציבוריים שונים לא תחול בתקופת התשלום הרטרואקטיבי, אלא מחודש הגשת התביעה.

סכומי קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת הזיקנה עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ל-2024:
מצב משפחתי עד גיל 70 מגיל 70 עד גיל 80 מגיל 80 ומעלה
יחיד/ה 4,132 ₪ 4,172 ₪ 4,213 ₪
זוג 6,529 ₪ 6,594 ₪ 6,657 ₪
יחיד/ה + ילד 6,894 ₪ 6,960 ₪ 7,024 ₪
יחיד/ה + 2 ילדים 7,954 ₪ 8,019 ₪ 8,083 ₪
זוג + ילד 7,589 ₪ 7,653 ₪ 7,717 ₪
זוג + 2 ילדים 8,648 ₪ 8,715 ₪ 8,776 ₪

נתוני עבר

ערעור

הטבות נלוות

חשוב לדעת

 • ההטבות שזכאים להן אזרחים ותיקים מקבלי השלמת הכנסה ניתנות גם עבור:
  • מי שלא זכאים לקצבת אזרח ותיק ומקבלים הבטחת הכנסה מגיל פרישה.
  • מי שקיבלו השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק במשך שנתיים ולא מקבלים אותה יותר אחרי שהתחילו לקבל תשלום מוגדל בכל אחת מהנסיבות הבאות:
   1. בתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 הם התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק עם חצי קצבת שאירים אחרי שהתאלמנו.
   2. בתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 הם התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק מוגדלת אחרי שהגיעו לגיל 80.
  • אזרחים ותיקים שהתחילו להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני אחרי כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני (מ-01.01.2008) ועונים על אחד מאלה:
   1. הם ללא בני זוג, הכנסתם מפנסיה לא עולה על 3,046.25 ₪ בחודש (נכון ל-2024) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא ההכנסה מהפנסיה.
   2. יש להם בן/בת זוג, הכנסתם מפנסיה של שני בני הזוג לא עולה על 4,801.29 ₪ בחודש (נכון ל-2024) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא הכנסתם מהפנסיה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות