תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים
סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם ילד אחד הוא 6,894 ₪ (נכון ל- 2024)
תיתכן זכאות לתשלום רטרואקטיבי של עד 6 חודשים. מי שיגישו תביעה להשלמת הכנסה עשויים להיות זכאים לתשלום רטרואקטיבי של עד 12 חודשים אם באותה תקופה היו כבר בגיל פרישה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים.

מי זכאי?

מי לא זכאי?

 • לא זכאים להבטחת הכנסה:
  • מי שנמצאים במוסד וכל החזקתם על חשבון האוצר המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת.
  • מי שמשרתים בשירות חובה בצה"ל ובני זוגם.
  • חברי קיבוץ או מושב שיתופי ובני זוגם.
  • תלמידים וסטודנטים שלומדים במוסד להשכלה גבוהה או ללימודים על תיכוניים, בישיבה, במוסד תורני או במוסד להכשרת כוהני דת, לא כולל:
 • מי שסירבו לעבוד בעבודה שנקבעה כמתאימה להם או סירבו לשתף פעולה, לא יהיו זכאים לגמלת הבטחת הכנסה במשך חודשיים.
 • מי שנבחנים בבחינה של לשכת עורכי הדין, או בבחינה הסופית (חלק ב') של רואי החשבון בנושאי חשבונאות פיננסית או ביקורת, לא זכאים להבטחת הכנסה בחודשיים שלפני הבחינה.
שימו לב
להרחבה על תנאי הזכאות הכלליים להבטחת/השלמת הכנסה ראו זכאות לגמלת הבטחת הכנסה.

הכנסות שלא נלקחות בחשבון

הכנסה נוספת מפנסיה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת שאירים הכנסה נוספת מפנסיה זכאים לתוספת השלמת הכנסה (עד לסכום הכולל שבטבלה) כל עוד סכום ההכנסה הנוספת מהפנסיה (ברוטו) לא עולה על:
  • 1,630 ₪ לחודש ליחיד/ה, נכון ל-2024.
  • 2,570 ₪ לחודש לאלמן/ה עם ילד, נכון ל-2024.
 • אם ההכנסה מהפנסיה גבוהה מהסכומים שצוינו, הסכום שעולה עליהם יופחת מהשלמת ההכנסה.

הכנסה נוספת מעבודה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת שאירים הכנסה נוספת מעבודה זכאים לתוספת השלמת הכנסה (עד לסכום הכולל שבטבלה) כל עוד סכום ההכנסה הנוספת מהעבודה (ברוטו) לא עולה על:
  • 2,946 ₪ לחודש ליחיד/ה, נכון ל-2024.
  • 3,447 ₪ לחודש לאלמן/ה עם ילד, נכון ל-2024.
 • אם ההכנסה מהעבודה גבוהה מהסכומים שצוינו, 60% מהסכום שעולה עליהם יופחתו מהשלמת ההכנסה.
 • דמי אבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה.

הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת שאירים הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה יכולים לבדוק במחשבון המוסד לביטוח לאומי כיצד הכנסות אלה משפיעות על זכאותם לתוספת השלמת הכנסה.

חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד סכום כל ההכנסות ממקורות אלה (למשל הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי לא עולה על סכומי הקצבה עם התוספת שמפורטים בהמשך (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).

פיקדון כספי ("נכס פיננסי")

 • פיקדון בסכום שלא עולה על 39,224 ₪ ליחיד/ה ו-58,836 ₪ לאלמן/ה עם ילד (נכון ל-2024) לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
דוגמה
אלמן מתקיים מקצבת שאירים ובנוסף יש לו 44,000 ₪ בחשבון חיסכון. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מכיוון שהיא משתמשת בכסף מחשבון החיסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–39,224 ₪, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.
 • מפיקדון בסכום גבוה יותר ועד ל-103,327 ₪, יופחת הסכום שצוין (שלא משפיע על הזכאות) משוויו המלא של הפיקדון, יחושב שיעור הריבית (0.1%, נכון לינואר 2017) והתוצאה תחולק ב-12. הסכום שיתקבל הוא ההכנסה החודשית שתילקח בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לקצבה.
דוגמה
 • אלמנה שיש לה פיקדון כספי בסך 90,000 ₪.
 • 39,224 ₪ מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 50,776 ₪ (90,000 פחות 39,224) יוכפל בשיעור הריבית (0.1%) ויחולק ב-12.
 • התוצאה - 4.23 ₪ היא הסכום שיילקח בחשבון כהכנסה חודשית מהפיקדון.
 • בפיקדון כספי של 103,327 ₪ ומעלה, תחושב ההכנסה (בנוסף לחישוב הראשוני שצוין לפני כן) לפי הרכב המשפחה ושווי הפיקדון, בחלוקה ל-3 מדרגות. ההכנסה שתילקח בחשבון לחישוב הזכאות תהיה סכום החישוב הראשוני בצירוף הסכומים שיתקבלו משיעור הריבית לכל מדרגה במצטבר.
שווי הפיקדון ליחיד/ה שווי הפיקדון לאלמן/ה עם ילד שיעור הריבית שתחושב
בין 103,327 ₪ ל- 156,896 ₪ בין 103,327 ₪ ל- 353,016 ₪ 1.5%
בין 156,896 ₪ ל- 313,792 ₪ בין 353,016 ₪ ל- 706,032 ₪ 3%
313,792 ₪ ומעלה 706,032 ₪ ומעלה 5%

נכס נדל"ן

 • הכנסה מנכס נדל"ן תחושב באופן מדורג לפי שווי הנכס, ייעוד הנכס (חקלאי, מסחרי או למגורים), הרכב המשפחה וגיל המבוטח/ת.
 • מי שיש להם נכס נדל"ן (גם אם אינו מניב הכנסה) יכולים לבדוק במחשבון המוסד לביטוח לאומי כיצד הבעלות על הנכס משפיעה על זכאותם לתוספת השלמת הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע/ת לשיעור שמזכה בהשלמת הכנסה.
 • יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבת אזרח ותיק או קצבת שאירים.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
  • אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
  • אישורים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת, כולל אישורים על נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 • מגישים את הטופס והמסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את הבקשה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת עבור תקופה של עד 6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה (למי שענו בתקופה זו על תנאי הזכאות).

תשלום רטרואקטיבי למי שהגיעו לגיל פרישה

 • מי שיגישו תביעה לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה אחרי שהגיעו לגיל פרישה ויתברר שהיו זכאים לגמלה לפני החודש שבו הוגשה תביעתם, יהיו זכאים לתשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה (אם באותה תקופה ענו על תנאי הזכאות וכבר היו בגיל הפרישה).
 • הזכאות להנחות ולהטבות נוספות שניתנות למקבלי הבטחת/השלמת הכנסה מגופים ציבוריים שונים לא תחול בתקופת התשלום הרטרואקטיבי, אלא מחודש הגשת התביעה.

סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה (נכון ל-2024):
למי שלא מלאו 70 שנה למי שגילם מעל 70 ומתחת ל-80 למי שמלאו 80 שנה
אלמן/ה בלי ילדים 4,132 ₪ 4,172 ₪ 4,213 ₪
אלמן/ה עם ילד אחד 6,894 ₪ 6,960 ₪ 7,024 ₪
אלמן/ה עם שני ילדים ויותר 7,954 ₪ 8,019 ₪ 8,083 ₪

נתוני עבר

מקבלי השלמת הכנסה שנמצאים בחו"ל

 • מקבלי השלמת הכנסה שעדיין לא הגיעו לגיל פרישה:
  • עבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם להם השלמת ההכנסה.
  • אם יצאו לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר)- החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה לא תשולם השלמת ההכנסה עבור החודש שבו יצאו לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזרו מחו"ל.
 • מקבלי השלמת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה: ראו השלמת הכנסה למקבלי קצבת זיקנה או שאירים בגיל פרישה השוהים בחו"ל.
 • במקרה של יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת, כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח/ות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות