תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים
סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם ילד אחד הוא 6,894 ₪ (נכון ל- 2024)
תיתכן זכאות לתשלום רטרואקטיבי של עד 6 חודשים. מי שיגישו תביעה להשלמת הכנסה עשויים להיות זכאים לתשלום רטרואקטיבי של עד 12 חודשים אם באותה תקופה היו כבר בגיל פרישה

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים.

מי זכאי?

שימו לב
להרחבה על תנאי הזכאות הכלליים להבטחת/השלמת הכנסה (כולל מי לא זכאים לגמלה) ראו זכאות לגמלת הבטחת הכנסה.

הכנסות שלא נלקחות בחשבון

הכנסה נוספת מפנסיה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת שאירים הכנסה נוספת מפנסיה זכאים לתוספת השלמת הכנסה (עד לסכום הכולל שבטבלה) כל עוד סכום ההכנסה הנוספת מהפנסיה (ברוטו) לא עולה על:
  • 1,630 ₪ לחודש ליחיד/ה, נכון ל-2024.
  • 2,570 ₪ לחודש לאלמן/ה עם ילד, נכון ל-2024.
 • אם ההכנסה מהפנסיה גבוהה מהסכומים שצוינו, הסכום שעולה עליהם יופחת מהשלמת ההכנסה.

הכנסה נוספת מעבודה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת שאירים הכנסה נוספת מעבודה זכאים לתוספת השלמת הכנסה (עד לסכום הכולל שבטבלה) כל עוד סכום ההכנסה הנוספת מהעבודה (ברוטו) לא עולה על:
  • 2,946 ₪ לחודש ליחיד/ה, נכון ל-2024.
  • 3,447 ₪ לחודש לאלמן/ה עם ילד, נכון ל-2024.
 • אם ההכנסה מהעבודה גבוהה מהסכומים שצוינו, 60% מהסכום שעולה עליהם יופחתו מהשלמת ההכנסה.
 • דמי אבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה.

הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה

 • מי שיש להם מלבד לקצבת שאירים הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה יכולים לבדוק במחשבון המוסד לביטוח לאומי כיצד הכנסות אלה משפיעות על זכאותם לתוספת השלמת הכנסה.

חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד סכום כל ההכנסות ממקורות אלה (למשל הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי לא עולה על סכומי הקצבה עם התוספת שמפורטים בהמשך (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).

נכס פיננסי (תוכנית חיסכון, פק"מ וכו')

 • נכס פיננסי בסכום שלא עולה על 39,224 ₪ ליחיד/ה ו-58,836 ₪ לאלמן/ה עם ילד (נכון ל-2024) לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
דוגמה
 • אלמנה מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה 41,450 ₪ ₪ בחשבון חיסכון.
 • היא לא זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך היא מוציאה כספים מחשבון החיסכון לקיום היומיומי.
 • אם הסכום בחשבון החיסכון ירד מתחת ל-39,224 ₪, היא תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.
 • לנכס פיננסי בסכום שמעל 39,224 ₪ (ליחיד/ה) או מעל 58,836 ₪ (לאלמן/ה עם ילד/ה), ועד ל-117,173 ₪:
  • אחרי שיופחת הסכום שלא משפיע על הזכאות, יחושב שיעור הריבית והתוצאה תחולק ב-12.
  • הסכום שיתקבל הוא ההכנסה החודשית שתילקח בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לקצבה.
  • שיעור הריבית (2.87% נכון ל-01.01.2024) מחושב לפי ממוצע התשואות היומיות שמפרסם בנק ישראל למלווה קצר מועד בשנתיים שקדמו ל-30 בנובמבר של כל שנה.
דוגמה
 • אלמנה שיש לה פיקדון כספי בסך 90,000 ₪.
 • 39,224 ₪ מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 50,776 ₪ (90,000 פחות 39,224) יוכפל בשיעור הריבית (2.87%) ויחולק ב-12.
 • התוצאה - 121.44 ₪ היא הסכום שיילקח בחשבון כהכנסה חודשית מהפיקדון.
 • אם סכום הנכס הפיננסי 117,173 ₪ ומעלה:
  • על 117,173 ₪ הראשונים ייעשה החישוב שצוין לפני כן.
  • משאר הסכום יחושבו אחוזים נוספים בהתאם לגיל האלמן/ה, הרכב המשפחה ושווי הנכס הפיננסי, והתוצאה תחולק ב-12.
  • ההכנסה שתילקח בחשבון לצורך חישוב הזכאות לגמלה תהיה סכום החישוב הראשוני בצירוף כל הסכומים שיתקבלו במצטבר.
חישוב ההכנסה מנכס פיננסי לאלמנים ואלמנות עד גיל 55
שווי הנכס ליחיד/ה שווי הנכס לאלמן/ה עם ילד האחוזים שיחושבו מהסכום
בין 117,173 ₪ ל-294,180 ₪ 1.5%
בין 117,173 ₪ ל-235,344 ₪ בין 294,180 ₪ ל- 588,360 ₪ 3%
235,344 ₪ ומעלה 588,360 ₪ ומעלה 5%
חישוב ההכנסה מנכס פיננסי לאלמנים ואלמנות מגיל 55 ומעלה
שווי הנכס ליחיד/ה שווי הנכס לאלמן/ה עם ילד האחוזים שיחושבו מהסכום
בין 117,173 ₪ ל-156,896 ₪ בין 117,173 ₪ ל-353,016 ₪ 1.5%
בין 156,896 ₪ ל-313,792 ₪ בין 353,016 ₪ ל- 706,032 ₪ 3%
313,792 ₪ ומעלה 706,032 ₪ ומעלה 5%
דוגמה
לאלמנה בת 56 עם ילד יש פיקדון כספי בסך 200,000 ₪.
 • 58,836 ₪ מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 141,164 ₪ (200,000 פחות 58,836) יוכפל בשיעור הריבית (2.87%) ויחולק ב-12.
  • תוצאת החישוב הראשוני: 337.62 ₪.
 • בנוסף, תחושב המדרגה הראשונה על סכום הפיקדון שמעל 117,173 ₪, כלומר על 82,827 ₪ (200,000 פחות 117,173).
  • סכום זה יוכפל באחוזים שנקבעו למדרגה הראשונה (1.5%) ויחולק ב-12.
  • תוצאת החישוב השני: 103.53 ₪ (82,827 כפול 0.015 לחלק ב-12).
 • סך כל הסכום שיחושב כהכנסה החודשית של האלמנה מהפיקדון: 441.15 ₪ (337.62 ועוד 103.53).

נדל"ן ("נכס מקרקעין")

 • למי שיש בבעלותם נכס מקרקעין בנוסף לדירת מגוריהם, סכום ההכנסה מהנכס יחושב בהתאם לשוויו כפי שייקבע על-ידי שמאי מוסמך מטעם הביטוח הלאומי.
  • ההכנסה מנכס מקרקעין תחושב גם אם אין ממנו הכנסה בפועל.
  • למי שמשכירים את דירתם ושוכרים דירה אחרת למגוריהם יילקח בחשבון רק ההפרש בין דמי השכירות שהם מקבלים לשכר הדירה שהם משלמים (אם הם שוכרים דירה בסכום נמוך יותר).
טיפ
במקרים מסוימים, למי שרכשו דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה להם, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלהם לצורך קביעת הזכאות להבטחת הכנסה (ראו מידע נוסף).
 • בשלב הראשון יחושבו כהכנסה חודשית אחוזים משווי הנכס, בהתאם לסוג הנכס:
  • אם הנכס משמש לחקלאות יחושבו 0% משווי הנכס.
  • אם הנכס משמש למגורים יחושבו 3% משווי הנכס, שיחולקו ב-12.
  • אם הנכס משמש למסחר יחושבו 5% משווי הנכס, שיחולקו ב-12.
 • בשלב השני, ובכל סוגי הנכסים, משווי הנכס שעולה על 292,931 ₪ (נכון ל-2024) יחושבו אחוזים נוספים בהתאם לגיל האלמן/ה, הרכב המשפחה וסכום הנכס, והתוצאה תחולק ב-12.
חישוב ההכנסה מנדל"ן לאלמנים ואלמנות עד גיל 55
שווי הנכס ליחיד/ה שווי הנכס לאלמן/ה עם ילד האחוזים שיחושבו מהסכום
בין 292,931 ₪ ל-588,360 ₪ 3%
292,931 ₪ ומעלה 588,360 ₪ ומעלה 5%
חישוב ההכנסה מנדל"ן לאלמנים ואלמנות מגיל 55 ומעלה
שווי הנכס ליחיד/ה שווי הנכס לאלמן/ה עם ילד האחוזים שיחושבו מהסכום
בין 292,931 ₪ ל-353,016 ₪ 1.5%
בין 292,931 ₪ ל-313,792 ₪ בין 353,016 ₪ ל-706,032 ₪ 3%
313,792 ₪ ומעלה 706,032 ₪ ומעלה 5%
דוגמה
לאלמן בן 70 ללא ילדים יש מגרש חקלאי בשווי 500,000 ₪.
 • היות שהנכס משמש לחקלאות, ההכנסה ממנו תחושב רק בשלב השני:
  • על הסכום שבין 292,931 ל-313,792 ₪ (20,861 ₪) יחושבו 3% והתוצאה (626 ₪) תחולק ב-12. הסכום שיתקבל הוא 52.15 ₪.
  • על הסכום שבין 313,792 ל-500,000 ₪ (186,208 ₪) יחושבו 5% והתוצאה (9,310 ₪) תחולק ב-12. הסכום שיתקבל הוא 775.87 ₪.
 • סך כל הסכום שיחושב כהכנסה החודשית מהמגרש: 828.02 ₪ (52.15 ועוד 775.87).

תהליך מימוש הזכות

 • את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע/ת לשיעור שמזכה בהשלמת הכנסה.
 • יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבת אזרח ותיק או קצבת שאירים.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
  • אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
  • אישורים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת, כולל אישורים על נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 • מגישים את הטופס והמסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את הבקשה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת עבור תקופה של עד 6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה (למי שענו בתקופה זו על תנאי הזכאות).

תשלום רטרואקטיבי למי שהגיעו לגיל פרישה

 • מי שיגישו תביעה לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה אחרי שהגיעו לגיל פרישה ויתברר שהיו זכאים לגמלה לפני החודש שבו הוגשה תביעתם, יהיו זכאים לתשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה (אם באותה תקופה ענו על תנאי הזכאות וכבר היו בגיל הפרישה).
 • הזכאות להנחות ולהטבות נוספות שניתנות למקבלי הבטחת/השלמת הכנסה מגופים ציבוריים שונים לא תחול בתקופת התשלום הרטרואקטיבי, אלא מחודש הגשת התביעה.

סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה (נכון ל-2024):
למי שלא מלאו 70 שנה למי שגילם מעל 70 ומתחת ל-80 למי שמלאו 80 שנה
אלמן/ה בלי ילדים 4,132 ₪ 4,172 ₪ 4,213 ₪
אלמן/ה עם ילד אחד 6,894 ₪ 6,960 ₪ 7,024 ₪
אלמן/ה עם שני ילדים ויותר 7,954 ₪ 8,019 ₪ 8,083 ₪

נתוני עבר

מקבלי השלמת הכנסה שנמצאים בחו"ל

 • מקבלי השלמת הכנסה שעדיין לא הגיעו לגיל פרישה:
  • עבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם להם השלמת ההכנסה.
  • אם יצאו לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר)- החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה לא תשולם השלמת ההכנסה עבור החודש שבו יצאו לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזרו מחו"ל.
 • מקבלי השלמת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה: ראו השלמת הכנסה למקבלי קצבת זיקנה או שאירים בגיל פרישה השוהים בחו"ל.
 • במקרה של יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת, כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח/ות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות