נפגעי פעולת איבה שמצבם הרפואי מאפשר להם לעבוד רק בהיקף משרה של 50% או 75% עשויים לקבל תט"ר (תגמול טיפול רפואי) חלקי לתקופה ממושכת
התשלום ניתן גם אם לא עובדים בפועל באותה תקופה וללא קשר לקבלת טיפול רפואי
מי שלא מסוגלים לעבוד בגלל טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה זכאים לתשלום תט"ר מלא בתקופת הטיפולים

נפגעי פעולת איבה שיכולת העבודה שלהם נפגעה לתקופה מתמשכת בגלל מצב רפואי שנובע מנכותם המוכרת עשויים להיות זכאים לתט"ר (תגמול טיפול רפואי) חלקי.

שימו לב
מי שלא מסוגלים לעבוד בזמן טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה זכאים לתשלום תט"ר מלא בתקופת הטיפולים. למידע נוסף ראו תגמול בתקופת הטיפול הרפואי לנפגע פעולת איבה.

שיעורי התגמול

סכום התגמול למי שאיבדו 50% מכושר העבודה (כלומר הם יכולים לעבוד בהיקף משרה של 50%)
מצב משפחתי סכום התגמול (נכון ל-2024)
ללא ילדים מתחת לגיל 21 3,587 ₪
הורים לילדים מתחת לגיל 21 4,655 ₪
סכום התגמול למי שאיבדו 25% מכושר העבודה (כלומר הם יכולים לעבוד בהיקף משרה של 75%)
מצב משפחתי סכום התגמול (נכון ל-2024)
ללא ילדים מתחת לגיל 21 1,793 ₪
הורים לילדים מתחת לגיל 21 2,327 ₪

מי זכאי?

שימו לב
 • מי שקיבלו תט"ר חלקי במשך 5 שנים לפחות לפני גיל פרישה ימשיכו לקבל את התגמול גם אחרי גיל פרישה.
 • מי שהמשיכו לעבוד אחרי גיל פרישה וקיבלו תט"ר חלקי במשך 5 שנים לפחות לפני שפרשו בפועל מהעבודה ימשיכו לקבל את התגמול גם אחרי שפרשו לגמלאות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לתגמול טיפול רפואי חלקי בשל מצב רפואי מתמשך ולצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור מרופא מומחה בתחום הנכות שהוכרה עם ממצאים רפואיים ותפקודיים שמצביעים על כשירות לעבוד במשרה חלקית בלבד (בהיקף 75% או 50%) לתקופה שתצוין באישור.
  • שכירים יגישו אישור ממקום העבודה על היקף משרתם.
  • עצמאים יגישו תצהיר חתום (על-ידי עורך דין) על ירידה בהיקף עבודתם.
 • ניתן להגיש את טופס הבקשה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • מי שזכאותם תאושר יהיו זכאים לתגמול החל ממועד הגשת הבקשה.
 • שכירים שקיבלו מהמעסיק שכר מלא בתקופת הזכאות יכולים לבקש שהתגמול ישולם כהחזר למעסיק. יש לצרף לבקשה את הצהרת המעסיק עם פרטי חשבון הבנק שלו.
 • לשכירים שנקבעה זכאות ממושכת הביטוח הלאומי יבדוק אחת לשנה באיזה היקף משרה הם מועסקים.

ערעור

חשוב לדעת

 • התגמול כולל את כל התשלומים והתנאים הסוציאליים שחלים על העובד ועל מעסיקו על-פי כל דין או הסכם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים