נפגעי פעולת איבה שלא מסוגלים לעבוד בתקופה שהם מקבלים טיפול רפואי, או בתקופת ההחלמה מהטיפול הרפואי, זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר)
מי שכושר העבודה שלהם נפגע באופן חלקי לתקופה מתמשכת בגלל מצבם הרפואי עשויים לקבל תט"ר חלקי
שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל

נפגעי פעולת איבה עשויים לקבל תגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בגלל טיפול רפואי (או החלמה מטיפול רפואי) שניתן להם בעקבות הפגיעה, ובתנאי שלא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.

 • תגמול זה משולם בדרך כלל לזמן מוגבל - בתקופה שסמוכה למועד הפגיעה או בתקופה של קבלת טיפולים בעקבות החמרה של הפגיעה.
 • התגמול משולם גם למי שזכאים לטיפול בחמי מרפא - בימים של קבלת הטיפולים.
שימו לב
מי שהכושר שלהם לעבוד נפגע באופן חלקי לתקופה מתמשכת בגלל מצבם הרפואי עשויים להיות זכאים לתט"ר חלקי (ללא קשר לקבלת טיפול רפואי).

שיעורי התגמול

 • התגמול ניתן כתשלום חודשי.
 • מי שלא יכולים לעבוד בחלק מהחודש יקבלו את החלק היחסי של התגמול החודשי בהתאם למספר ימי הטיפול.
 • למי שעבדו לפני הפגיעה, סכום התגמול נקבע בהתאם לגובה ההכנסות מעבודה שהיו להם.
 • בכל מקרה, הסכום לא יעלה על 1,634.33 ₪ ליום (נכון לשנת 2024) ולא יפחת מהתגמול שמשולם למי שלא עבדו לפני הפגיעה (ראו בהמשך).
 • לעובדים שכירים:
  • סכום התגמול יחושב לפי שכרם הממוצע (אחרי ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות) בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה או לטיפול הרפואי.
  • אם המעסיק שילם להם על ימי ההיעדרות מהעבודה, התשלום יועבר למעסיק.
 • לעובדים עצמאים:
  • בשלב הראשון ישולם להם תגמול בסכום זהה לתגמול שמשולם למי שלא עבדו לפני הפגיעה (ראו בהמשך).
  • אחרי שתתקבל שומת המס לשנה שבה קיבלו את הטיפול הרפואי, אם יתברר שהכנסותיהם פחתו בהשוואה לשנה שקדמה לפגיעה ישולמו להם הפרשים.
  • ההכנסה הממוצעת לחודש תחושב להם על-ידי חילוק ההכנסה השנתית ב-12 (אחרי ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות).
 • למי שלא עובדים:
  • מי שאין להם ילדים מתחת לגיל 21 יקבלו תגמול בסכום של כ-7,180.28 ₪ לחודש.
  • מי שיש להם ילדים שטרם מלאו להם 21 יקבלו תגמול בסכום של כ-9,311.46 ₪ לחודש.
 • לבני נוער בגיל 18-14:
  • מי שלא עבדו לפני הפגיעה יקבלו כ-3,590.14 ₪ (מחצית מהסכום שמקבלים בוגרים מעל גיל 18 שלא עבדו לפני הפגיעה).
  • מי שעבדו לפני הפגיעה יקבלו תגמול על-פי הכנסתם, ולא פחות מ-3,590.14 ₪.
שימו לב
רווקים שמאושפזים בבית-חולים לפחות 14 ימים רצופים יקבלו בימי האשפוז 75% מסכום התגמול.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להגיש את התביעה בתוך שנה מהיום שבו נפגעה היכולת לעבוד בגלל הטיפול הרפואי.
 • יש למלא טופס בקשה לתגמול טיפול רפואי ולצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת מחלה או תעודת אי-כושר מרופא מטפל בקופת החולים/בית החולים.
   • בתעודה יפורט הצורך הרפואי במנוחה, התקופה שהיא נדרשת והקשר בין תקופת המחלה לפגיעה מפעולת האיבה.
   • ניתן גם להגיש סיכום ביניים בתקופת אשפוז, או תעודת שחרור מאשפוז, עם המלצת מנוחה.
  • שכירים יצרפו תלושי שכר מ-3 החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי. מי שמועסקים אצל יותר ממעסיק אחד, יגישו תלושי שכר מכל אחד מהמעסיקים.
  • עצמאים יצרפו שומה של השנה שקדמה לתקופת הפגיעה ושומה של השנה שבה הם תובעים את התגמול.
 • ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • מי שכבר הגישו תביעה לתגמול בתקופת הטיפול הרפואי ומגישים תביעה להמשך הזכאות (ברצף) לא צריכים למלא שוב פרטים על גובה ההכנסות שהיו להם מעבודה ולצרף מסמכים על ההכנסות.
 • התשלום יועבר לחשבון שרשום על שם התובעים. מי שתלויים למחייתם בגורם אחר (כגון חברי קיבוץ או מושב שיתופי), יכולים להגיש בקשה לתשלום התגמול לאותו גורם, על גבי טופס לשינוי פרטים אישיים.
 • אם שכירים קיבלו בתקופת הטיפול תשלום מהמעסיק (דמי מחלה או דמי חופשה):
  • יש לצרף לבקשה אישור בכתב של המעסיק על התשלום.
  • הביטוח הלאומי ישלם את התגמול למעסיק ולא לעובדים.
  • המעסיק יהיה זכאי גם להחזר הסכומים שהפריש עבור העובדים לביטוח הפנסיוני באותה תקופה.
  • המעסיק יזכה את העובדים בימי המחלה או ימי החופשה שניכה להם.

ניכויים מהתגמול

 • למי שמקבלים קצבאות/תגמולים אחרים עבור אותה תקופה יופחת החלק היחסי של התגמולים ששולמו עבור אותם ימים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים