נפגעי פעולת איבה שלא מסוגלים לעבוד בגלל טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה עשויים לקבל תגמול טיפול רפואי (תט"ר)
יש להגיש את התביעה לתגמולים בתוך שנה מתחילת הזכאות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בגלל טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה, ולא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.

שיעורי התגמול

 • התשלום מחושב כתגמול חודשי.
 • למי שנעדרו מעבודתם או מעיסוקם בחלק מהחודש, ישולם החלק היחסי של התגמול החודשי בהתאם למספר ימי ההיעדרות.
 • לעובדים שכירים:
  • סכום התגמול יחושב לפי ממוצע ההכנסות שהיו להם (לאחר ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות), בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
  • סכום התגמול לא יעלה על 1,582.17 ₪ ליום (נכון לשנת 2023), ולא יפחת מסכום התגמול המינימלי שמקבלים מי שלא עבדו לפני הפגיעה.
 • לעובדים עצמאים:
  • סכום התגמול יהיה כסכום התגמול המשולם למי שלא עבדו לפני הפגיעה.
  • עם זאת, מי שחלה הפחתה בהכנסותיהם בשנה שבה נפגעו לעומת הכנסותיהם בשנה שקדמה לפגיעה, יהיו זכאים להשלמות מהביטוח הלאומי אם ההפחתה בהכנסות עולה על סכום התגמול ששולם להם. סכום התשלום לא יעלה על 1,582.17 ₪ ליום (נכון לשנת 2023).
 • למי שאינם עובדים:
  • מי שנקבעה להם נכות ואין להם ילדים מתחת לגיל 21 יקבלו תגמול בסך 6,920.42 ₪ לחודש (נכון ל-01.02.2022).
  • מי שנקבעה להם נכות ויש להם ילדים עד גיל 21 יקבלו תגמול בסך 8,972.65 ₪ לחודש (נכון ל-01.02.2022).
  • מי שהיו מאושפזים בבית חולים 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול בשיעור 75% מהסכום.
 • לבני נוער בגיל 18-14:
  • נפגעים בגיל 18-14 שלא עבדו לפני הפגיעה יקבלו 3,219.68 ₪ לחודש (מחצית מהסכום שמקבלים מבוגרים מעל גיל 18 שלא עבדו לפני הפגיעה). מי ששהו באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול מופחת.
  • נפגעים בגיל 18-14 שעבדו לפני הפגיעה יקבלו תגמול על-פי הכנסתם, אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הפגיעה.

מי זכאי?

 • מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה (החל מגיל 14) ואינם מסוגלים לעבוד בגלל הטיפול הרפואי.
 • הזכאות מותנית בכך שלא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את התביעה בתוך שנה מהיום שבו נפגעה היכולת לעבוד בגלל הטיפול הרפואי.
 • יש למלא טופס בקשה לתגמול טיפול רפואי ולצרף את המסמכים הבאים:
  • אישורים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
  • מי שיש להם פגיעה נפשית בגלל חשיפה לרצף של אירועים ביטחוניים, ימלאו גם טופס תשאול נפגע הטוען לפגיעה נפשית בעקבות רצף אירועים ביטחוניים.
  • אישור מתחנת המשטרה המקומית, ואם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון - אישור מצה"ל.
  • תעודת מחלה או תעודת אי כושר לעבודה מרופא שפועל מטעם שירות רפואי מוסמך, שיפורטו בה:
   • תקופת המנוחה המומלצת
   • הממצאים הרפואיים והתפקודיים שקובעים כי קיים אי כושר לעבוד בגלל קבלת טיפול רפואי או החלמה מטיפול שנובע מהפגיעה
  • ניתן להגיש סיכום ביניים בתקופת אשפוז או תעודת שחרור מאשפוז עם המלצת מנוחה.
  • שכירים יצרפו תלושי שכר מ-3 החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי. מי שמועסקים אצל יותר ממעסיק אחד, יגישו תלושי שכר מכל אחד מהמעסיקים.
  • עצמאים יצרפו שומה של השנה שקדמה לתקופת הפגיעה ושומה של השנה שבה הם תובעים את התגמול.
 • ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • מי שכבר הגישו תביעה לתגמול בתקופת הטיפול הרפואי ומגישים כעת תביעה להמשך הזכאות (ברצף) לא צריכים למלא שוב פרטים על גובה ההכנסות שהיו להם מעבודה ולצרף מסמכים על ההכנסות.
 • התביעה תועבר אל הרשות המאשרת במשרד הביטחון. אחרי שהזכאות תאושר המוסד לביטוח לאומי ימשיך את הטיפול בתביעה.
 • התשלום יועבר לחשבון הרשום על שם התובעים בלבד. מי שתלויים בגורם אחר (כגון חברי קיבוץ או מושב שיתופי), יכולים להגיש בקשה לתשלום התגמול לאותו גורם, על גבי טופס לשינוי פרטים אישיים.
 • שכירים שקיבלו מהמעסיק דמי מחלה עבור תקופת הטיפול לא יוכלו לקבל גם תגמול טיפול רפואי (תט"ר). הביטוח הלאומי ישלם את התגמול ישירות למעסיק, והמעסיק יזכה את העובדים בימי המחלה שנוכו להם.

ניכויים מהתגמול

 • מי שמשולמות להם קצבאות אחרות עבור אותה תקופה, סכומי הקצבאות ינוכו מהתט"ר שמגיע להם.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים