אדם יכול לבקש שימונה עבורו תומך החלטות, שיסייע לו בקבלה והבנה של מידע מגופים שונים, במיצוי זכויות ובקבלת החלטות
את הבקשה יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה
תומך ההחלטות אינו אמור לקבל החלטות עבור האדם שעבורו מונה
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 536 ₪ (נכון ל-2024)
למידע רשמי ראו אתר האפוטרופוס הכללי
סרטון הסבר מטעם משרד המשפטים בנושא קבלת החלטות נתמכת

אדם יכול לבקש כי ימונה לו תומך החלטות, שיסייע לו בעניינים כלכליים, רכושיים או כלליים, בהתאם לבחירתו.

 • בשונה מאפוטרופוס, תומך ההחלטות אינו מקבל החלטות עבור האדם שעבורו מונה, אלא מסייע לו לקבל מידע מגופים שונים, להבין את המידע הרלוונטי תוך פירוט החלופות האפשרויות, ולקבל החלטות בהתאם להשקפות ולרצונות של אותו אדם.

למי ניתן למנות תומך החלטות

 • ניתן למנות תומך החלטות עבור מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא בגיר (מעל גיל 18), שיכול לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו עם קבלת תמיכה.
  2. הוא יכול לבטא את רצונו.
  3. הוא מסכים שימונה לו תומך החלטות.

מי יכול להתמנות כתומך החלטות

 • כל אדם המבקש להתמנות כתומך החלטות צריך לענות על התנאים הכלליים (ראו בהמשך).
 • בנוסף, ישנן דרישות ייחודיות בהתאם לסוגים השונים של תומכי ההחלטות, שיפורטו בהמשך (תומך החלטות לקרוב, תומך החלטות מתנדב, תומך החלטות מקצועי).
 • באופן כללי, אדם אמור לאתר מסביבתו הקרובה מישהו שהוא סומך עליו שימונה עבורו כתומך החלטות. אם אין בסביבתו מישהו שיכול להתאים לתפקיד, הוא יכול לבקש למנות תומך החלטות מתנדב או מקצועי.

תנאים כלליים

 • ניתן למנות אדם כתומך החלטות, אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא בגיר (מעל גיל 18), המתגורר כדין ובדרך קבע בישראל.
  2. האדם המבקש שימונה לו תומך החלטות מעוניין במינויו.
  3. הוא הסכים לשמש כתומך החלטות.
  4. לא מונה לו אפוטרופוס.
  5. לא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו.
  6. הוא אינו מצוי בניגוד עניינים או ביחסי תלות עם מקבל ההחלטות (האדם שעבורו הוא ימונה), שעשויים לדעת בית המשפט לפגוע פגיעה של ממש במתן התמיכה.
  7. הוא אינו משמש כאפוטרופוס מקצועי או מועסק על ידי תאגיד אפוטרופסות.
שימו לב
אם האדם כבר משמש כתומך החלטות לאדם אחר באותם עניינים המתבקשים במינוי הנוכחי (למשל בענייני רכוש), יש ליידע את בית המשפט על כך בבקשת המינוי.

תומך החלטות לקרוב

 • תומך החלטות לקרוב הוא אדם המשמש תומך החלטות לקרוב משפחתו, או לידיד קרוב.
 • ניתן למנות אדם כתומך החלטות לקרוב אם, בנוסף לתנאים הכלליים שצוינו לפני כן, הוא אינו משמש כתומך החלטות ליותר מ-3 אנשים.
 • לאחר מינויו, תומך החלטות לקרוב צריך להשתתף בפגישת תיאום שתיערך על ידי האפוטרופוס הכללי או נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, או על ידי מי שהוסמך לכך מטעמם (מקבל ההחלטות יהיה נוכח גם הוא בפגישה אם הדבר יתאפשר).

תומך החלטות מתנדב

 • תומך החלטות מתנדב הוא אדם המשמש תומך החלטות, ללא תשלום, למי שאינו קרוב משפחתו או שאין לו היכרות מוקדמת עמו.
 • לתפקיד תומך החלטות מתנדב יכול להתמנות מי שבנוסף לתנאים הכלליים שצוינו לפני כן, עונה על שני התנאים הבאים:
  1. הוא אינו משמש כתומך החלטות ליותר מ-3 אנשים.
  2. הוא השתתף בתוכנית הכשרה בהיקף של כ-15 שעות הנערכת מטעם האפוטרופוס הכללי ומיועדת למקבלי החלטות מתנדבים.

תומך החלטות מקצועי

 • תומך החלטות מקצועי הוא אדם המשמש תומך החלטות בתשלום.
 • לתפקיד תומך החלטות מקצועי יכול להתמנות מי שבנוסף לתנאים הכלליים שצוינו לפני כן, עונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא בעל ניסיון מקצועי או ניסיון חיים המתאים לנושאים שבהם נדרשת התמיכה.
  2. הוא סיים בהצלחה הכשרה מוכרת מטעם משרד הרווחה בהיקף של 60 שעות לפחות.
  3. הוא נכלל במאגר תומכי החלטות מקצועיים המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי.
  4. הוא אינו משמש כתומך החלטות ליותר מ-15 אנשים.
 • אם מדובר בתומך החלטות לעניינים רכושיים, צריכים להתקיים גם שני התנאים הבאים:
  1. הוא לא הוכרז פושט רגל ולא ניתן לו הפטר.
  2. הוא אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי.

סיוע באיתור תומך החלטות

 • אם אין בסביבתו של אדם מישהו שיכול להתמנות כתומך החלטות עבורו, ניתן לפנות לאגף האפוטרופוס הכללי לסיוע באיתור אדם מתאים.
 • יש לפנות לגברת אורנית דן, ממונה על קבלת החלטות נתמכת באגף האפוטרופוס הכללי בטלפון: 055-6838798 או דואר אלקטרוני: .

שלבי ההליך

פגישת מידע

 • פגישת מידע תיערך על ידי האפוטרופוס הכללי, לפני שמוגשת בקשה למינוי תומך החלטות.
 • בפגישה ישתתפו מבקש המינוי והאדם שאותו ביקש למנות לו כתומך החלטות (אם ביקש אדם מסוים).
 • בסיום הפגישה יינתן "אישור השתתפות בפגישה" אותו יש לצרף בהמשך להגשת הבקשה למינוי.
 • כדי לתאם פגישה יש ליצור קשר עם גברת אורנית דן, ממונה על קבלת החלטות נתמכת באגף האפוטרופוס הכללי, בטלפון: 055-6838798 או בדואר אלקטרוני: .

הגשת הבקשה למינוי

 • בקשת המינוי תוגש על ידי האדם המעוניין במינוי תומך החלטות עבורו, או אדם מטעמו.
 • הבקשה תוגש בשני עותקים לבית המשפט לענייני משפחה.
 • יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולקבל שובר לתשלום אגרת פתיחת תיק בסך 536 ₪ (נכון ל-2024). ניתן לשלם את האגרה בבית המשפט (באמצעות כרטיס אשראי בלבד), או בסניפי דואר ישראל (אפשרי גם במזומן).
 • כדי לוודא מה מספר העותקים שיש להגיש מומלץ להתקשר לפני הגשת הבקשה אל מרכז המידע הארצי בטלפון *3852 או 077-2703333.

מסמכים נדרשים לבקשה למינוי

 • מגיש הבקשה צריך לחתום על תצהיר בפני עו"ד.
 • יש להדפיס את טופס הבקש המתאים למינוי תומך החלטות:
  1. בקשה למינוי תומך החלטות כשהמבקש הוא לא מקבל ההחלטות.
  2. בקשה למינוי תומך החלטות כשהמבקש הוא מקבל ההחלטות.
 • יש למלא את הטופס ונספחיו במלואו ולוודא כי נמסרו, בין היתר, הפרטים הבאים:
  1. פרטי האדם המבקש למנות לו תומך החלטות. אם הבקשה אינה מוגשת על ידי האדם עצמו, יצוינו גם פרטיו של מגיש הבקשה.
  2. פרטיו של תומך או תומכי ההחלטות המבוקשים, ושימו לב כי ניתן למנות תומכי החלטות שונים לצורך נושאים שונים.
  3. סוג תומך ההחלטות - תומך החלטות לקרוב/מתנדב/מקצועי.
  4. האם האדם המבוקש כבר משמש כתומך החלטות לאדם אחר ובאלו עניינים.
  5. הנימוקים למינוי, תוך התייחסות לעניינים הספציפיים שבהם מתבקשת התמיכה.
  6. משך המינוי המבוקש.
  7. הסמכויות שאותן מבקש המינוי מעוניין למסור לתומך ההחלטות.
  8. האם מבקש המינוי מעוניין להופיע בדיון בבית המשפט בנושא המינוי.
  9. הצהרה של המבקש כי השתתף בפגישת מידע ותיאום שנערכה בנושא מינוי תומך ההחלטות.
  10. חתימה על מכתב הסכמה של האיש או האנשים המתבקשים להתמנות כתומכי החלטות (מופיע כנספח בסוף טופס הבקשה).
 • יש לצרף את אישור ההשתתפות בפגישה המידע שניתן על ידי האפוטרופוס הכללי.
 • ניתן לצרף חוות דעת מקצועיות התומכות בבקשה, אך אין חובה לעשות זאת.

דיון ואישור הבקשה

 • בית המשפט עשוי לבקש תסקיר של עובד סוציאלי, אם נדרש לדעתו.
 • הדיון יתקיים בנוכחות מבקש המינוי והאדם המתבקש להתמנות כתומך החלטות (אלא אם מבקש המינוי ביקש שלא להופיע בפני בית המשפט ובית המשפט נענה לבקשתו).
 • בית המשפט יבחן האם המינוי הוא לטובת המבקש, ובעיקר יוודא כי לא מתקיים ניגוד עניינים בין המבקש לבין התומך, וכי מקבל ההחלטות אינו מועד לניצול מצד התומך.
 • בית המשפט יאשר את המינוי, ויקבע בצו את העניינים, הסמכויות ומשך הזמן לגביהם ימונה תומך ההחלטות.
שימו לב
קביעת שכר או החזר הוצאות לתומך החלטות מקצועי או מתנדב, שישולמו על ידי מקבל ההחלטות או בן משפחתו, מחייבת אישור מראש על ידי בית המשפט.

לאחר המינוי

חשוב לדעת

 • תומך ההחלטות, והאדם שהוא מונה עבורו, זכאים לקבל ייעוץ והנחיה בתקופת התמיכה באמצעות האפוטרופוס הכללי או נציגו.
  • לבירורים ניתן לפנות למוקד הארצי בנושא "קבלת החלטות נתמכת" בטלפון: 055-6838798 או בדוא"ל: .
 • ניתן להפסיק את קבלת ההחלטות הנתמכת בכל עת על-ידי הודעה חד-צדדית של הנתמך כי הוא אינו מעוניין בהמשך תמיכתו של התומך.
 • ישנן אפשרויות משפטיות נוספות שמטרתן לסייע לאדם להיערך למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות, כגון: מתן ייפוי כוח מראש למיופה כוח או מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים