תומך החלטות צריך לנהוג בתום לב, לסייע למקבל ההחלטות לקבל החלטות בהתאם לרצונו ולממש אותן
תומך החלטות יכול לבצע פעולות משפטיות מסוימות בתנאי שמקבל ההחלטות ביקש זאת או אם בית המשפט הסמיך אותו לכך, ולפעמים יש צורך בשני הדברים
תומך החלטות אינו יכול לבצע פעולות משפטיות עבור מקבל ההחלטות כאשר יש חובה לבצע אותן באופן אישי
תומך החלטות לא חייב לסייע במימוש החלטה שלדעתו עלולה לפגוע במקבל ההחלטות או באדם אחר, ובמקרה זה עליו לפנות לבית המשפט
לפרטים נוספים ראו קבלת החלטות נתמכת באתר האפוטרופוס הכללי


במילוי תפקידו, תומך החלטות חייב לנהוג בתום לב, במטרה לסייע למקבל ההחלטות לקבל את ההחלטה המתאימה לו ולממש אותה.

 • תומך החלטות צריך לפעול בתוך התנאים שהוגדרו לו בצו המינוי שנתן לו בית המשפט, עליו לבצע את תפקידו בעצמו ולפעול בהתאם להסכמת מקבל ההחלטות.
 • בנוסף, קיימות פעולות משפטיות אותן תומך ההחלטות לא יכול לבצע בשם מקבל ההחלטות, אלא אם התבקש לכך מפורשות בידי מקבל ההחלטות, או הוסמך לכך על ידי בית המשפט.
 • במקרים מסוימים תומך ההחלטות לא יכול לפעול אלא אם קיבל גם את הסכמת בית המשפט וגם התבקש לכך על ידי מקבל ההחלטות.
 • קיימים עניינים אישיים בהם לא מוסמך תומך ההחלטות לפעול כלל בשם מקבל ההחלטות.

תפקידו של תומך החלטות

 • תומך ההחלטות מחויב לנהוג בתום לב, במסירות ובהוגנות, תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של מקבל ההחלטות.
 • תומך ההחלטות יפעל במטרה לסייע למקבל ההחלטות לקבל החלטות בהתאם לרצונו, העדפותיו ובחירותיו של מקבל ההחלטות, ולממש אותן.
 • תומך החלטות יפעל בהתאם לצו המינוי שנתן בית המשפט, ובהתאם להוראות הבאות:
  • תומך החלטות יבצע את תפקידו בעצמו ולא ימנה אחרים לבצעו במקומו.
  • על תומך ההחלטות לשתף את מקבל ההחלטות אם בכוונתו לפנות לגורם מסוים לקבלת מידע, ולוודא כי מקבל ההחלטות אינו מתנגד לכך.
דוגמה
אם תומך ההחלטות מעוניין לפנות לקופת החולים לצורך קבלת התיק הרפואי של מקבל ההחלטות, עליו לשתף את מקבל ההחלטות על כוונתו. אם מקבל ההחלטות מתנגד לכך, תומך ההחלטות לא יוכל לפנות לקבלת התיק.

סיוע בקבלת החלטות

 • עם מינויו של תומך החלטות, הוא ייפגש עם מקבל ההחלטות ויסביר לו את תפקידיו, והשניים ינסו להגיע להסכמות באשר לאופן מימוש התפקיד.
 • תומך החלטות ייפגש עם מקבל ההחלטות בתדירות שתיקבע על ידי בית המשפט, או בין מקבל ההחלטות לבין תומך ההחלטות לאחר המינוי, וישוחח עמו על ההחלטות העומדות על הפרק, על החלופות האפשריות הקיימות בקשר אליהן ועל השלכותיהן.
 • תומך החלטות ישתף את מקבל ההחלטות במידע הרלוונטי שיש בידיו הנוגע לעניינים בהם יש לקבל החלטות, כולל במידע שקיבל מגורמים אליהם פנה מתוקף תפקידו כתומך החלטות.
 • חשוב: מקבל ההחלטות אינו מחויב להישמע לעצתו או להצעותיו של תומך ההחלטות, והוא חופשי לקבל החלטה באופן שייראה בעיניו.

סיוע למקבל ההחלטות במימוש החלטות

 • לאחר שמקבל ההחלטות קיבל החלטה ומבקש לממש אותה, תומך ההחלטות יפעל כמיטב יכולתו לשם מימוש ההחלטה, ויעשה ככל הניתן כדי לערב את מקבל ההחלטות בתהליך.
 • במימוש ההחלטה, תומך ההחלטות צריך לפעול במסגרת הסמכויות שהוענקו לו, לפרטים ראו בהמשך.
 • חשוב: התומך לא חייב לסייע במימוש החלטה או פעולה שלדעתו יגרמו למקבל ההחלטות או לאדם אחר פגיעה של ממש, ובמקרה זה ישתף את מקבל ההחלטות בכך שאינו מוכן לסייע לו ויפנה לבית המשפט בבקשה למתן הנחיות נוספות.

סמכויות תומך החלטות

 • תומך החלטות יכול לפעול עבור מקבל ההחלטות בעניינים משפטיים, אך הדבר משתנה בהתאם לסוג העניינים בהם מדובר.
 • באופן כללי תידרש הסכמת מקבל ההחלטות לכך שתומך ההחלטות יפעל עבורו, אך יש מקרים בהם נדרשת הסמכה או אישור מפורש מבית המשפט לצורך הפעולה.

פעולות כלליות בעניינים משפטיים

 • תומך ההחלטות יכול לבצע פעולות משפטיות למימוש החלטותיו של מקבל ההחלטות (לרבות חתימה על מסמכים), אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • מקבל ההחלטות ביקש ממנו לעשות כן, מראש ובכתב (או בדרך מתועדת אחרת), והבקשה אינה כללית אלא נוגעת לעניין מסוים. למשל, מקבל החלטות יכול לבקש מהתומך לחתום עבורו על מסמכים לצורך מכירת רכב מסוים, אך לא לצורך מכירת רכושו באופן כללי.
  • תומך ההחלטות הוסמך לביצוע אותן פעולות על ידי בית המשפט (לרוב מדובר בהסמכה שניתנה במסגרת צו המינוי ולכן נעשתה ממילא לבקשת מקבל ההחלטות).

פעולות בעניינים משפטיים לגביהם נדרש אישור בית המשפט

 • למרות האמור לעיל, בעניינים הבאים יידרש אישור בית משפט לביצוע פעולות משפטיות על ידי תומך ההחלטות, גם אם התבקש לכך על ידי מקבל ההחלטות:
  • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
  • עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על 5 שנים, ושהוראות חוק הגנת הדייר לא חלות עליה.
  • המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
  • השכרה (למשך כל תקופה שהיא) שהוראות חוק הגנת הדייר חלות עליה.
  • הסתלקות מירושה, כולה או חלקה, או העברה או שעבוד של ירושה, כולה או חלקה.
  • מתן תרומה בסכום העולה על גובה ההכנסה החודשית הממוצעת של מקבל ההחלטות.
  • מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, ואם ניתנה הסמכה מפורשת – בסכום העולה על גובה ההכנסה החודשית הממוצעת של מקבל ההחלטות.
  • פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששווין עולה על 20,000 ₪.
  • משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות סעיף סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים (קופות גמל), העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור.
  • מתן ערבות או מתן הלוואה בסכום העולה על גובה ההכנסה החודשית הממוצעת של מקבל ההחלטות.
  • התחייבות לביצוע כל אחת מהפעולות האמורות בפסקה זאת.
 • לצורך ביצוע כל אחת מהפעולות האמורות, על תומך ההחלטות להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לאשר לו לפעול באותו עניין.

פעולות הדורשות הסמכה מפורשת מבית המשפט

 • תומך החלטות לא יעשה שימוש בהמחאות או בכרטיס אשראי של מקבל החלטות, אלא אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. בית המשפט הסמיך אותו במפורש לעשות כן.
  2. מקבל ההחלטות ביקש ממנו, מראש ובדרך מתועדת, לעשות שימוש בהמחאות או בכרטיס האשראי, לעניין מסוים. גם במקרה זה, הבקשה צריכה להתייחס לעניין ספציפי, למשל שימוש בכרטיס אשראי למטרת תשלום לקופת חולים לרכישת תרופות, ולא למטרה כללית של הוצאות רפואיות.

פעולות בעניינים אישיים שתומך ההחלטות לא יכול לבצע במקום מקבל ההחלטות

נוכחות בהליכים, בדיונים ובפגישות של מקבל ההחלטות

 • תומך החלטות רשאי להיות נוכח בכל הליך, דיון או פגישה שמקבל ההחלטות משתתף בהם, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. מקבל ההחלטות מעוניין בנוכחותו של תומך ההחלטות.
  2. אין מניעה אחרת להשתתפותו של תומך ההחלטות (למשל, דיון בדלתיים סגורות בענייני משפחה).
  3. כאשר מדובר בעניינים רפואיים, התומך יכול להיות נוכח אם מקבל ההחלטות מעוניין בכך, כל עוד התומך אינו מתערב בטיפול שניתן למקבל ההחלטות, וכל עוד נוכחותו לא פוגעת בטיפול או בפרטיות של מטופלים אחרים. לפרטים נוספים אודות זכותו של אדם להיות מלווה בעת קבלת טיפול ראו נוכחות מלווה בטיפול רפואי.

חשוב לדעת

 • תומך ההחלטות, והאדם שהוא מונה עבורו, זכאים לקבל ייעוץ והנחיה בתקופת התמיכה באמצעות האפוטרופוס הכללי או נציגו.
  • לבירורים ניתן לפנות למוקד הארצי בנושא "קבלת החלטות נתמכת" בטלפון: 055-6838798 או בדוא"ל: .
 • פעולות משפטיות בין תומך ההחלטות לבין מקבל ההחלטות או קרוביו, כולל קביעת שכר או החזר הוצאות לתומך מקצועי או מתנדב, צריכות לקבל מראש את אישור בית המשפט.
 • ישנן אפשרויות משפטיות נוספות שמטרתן לסייע לאדם להיערך למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות, כגון: מתן ייפוי כוח מראש למיופה כוח או מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים