כל עסקת רכישה של זכות במקרקעין חייבת בתשלום מס רכישה
מי שחייבים במס ישלמו את המס על פי שומתו העצמית בתוך 60 יום מתאריך העסקה
במקרה ששומת המנהל גבוהה מהשומה העצמית, יש לשלם את הפרש המס בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת השומה לחייב


רוכשים של זכות במקרקעין מחוייבים בתשלום מס רכישה בהתאם לגובה השומה.

 • קיימים שיעורי מס שונים לגבי:
  • דירת מגורים המוגדרת כדירה יחידה (כולל דירה של משפרי דיור)
  • דירות נוספות מעבר לדירה המוגדרת כדירה יחידה
  • זכויות במקרקעין שאינם מיועדים למגורים (מסחר, חקלאות וכד')
 • למידע נוסף ראו חישוב מס רכישה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • תשלום המס מתבצע אל מול אגף הגביה במשרד האזורי הרלוונטי (לפי מיקום הנכס) במנהל מס מקרקעין. לרשימת היחידות ושעות קבלת הקהל באתר רשות המסים.
 • ניתן לבצע את התשלום באמצעות המערכת המקוונת של מנהל מס מקרקעין.
  • יש למלא אזור, סוג מס (רכישה), מספר תעודת זהות, וכן מספר אינטרנט ומספר שומה (כפי שמופיעים בשובר התשלום).
  • כמו כן יש לציין מהו אמצעי התשלום (בדף התשלום ניתן למצוא פירוט לגבי אמצעי התשלום האפשריים והגבלות הסכומים, אם ישנן).
  • אם בחרתם לשלם בתשלומים (קרדיט) התשלומים ישאו הפרשי ריבית והצמדה. אישור מס הרכישה לצורך העברת הזכויות בטאבו יינתן רק לאחר ביצוע מלוא התשלום.

תשלום על-פי שומה עצמית

 • חייב במס ישלם את המס על פי שומתו העצמית בתוך 60 יום מתאריך העסקה.
 • במקרה ששומת המנהל גבוהה מהשומה העצמית, יש לשלם את הפרש המס בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת השומה לחייב.

תשלום יתרת מס על-פי שומה

 • המס על- פי השומה שערך המנהל ישולם בתוך 14 יום מיום שנמסרה השומה לחייב.
 • אם החייב בתשלום המס (הרוכש) השיג על השומה - עליו לשלם את המס שאינו שנוי במחלוקת, ולתת ערבות בנקאית, או ערבות אחרת שיקבע המנהל, לגבי הסכום שבמחלוקת.

תשלום המס בהסכם למכור זכות במקרקעין (סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין)

 • תשלום המס יידחה לתאריך שבו יתקיים אחד מאלה:
  1. הרוכש קיבל החזקה במקרקעין
  2. הרוכש שילם סכום העולה על 50% ממחיר הזכות.
  3. הרוכש קיבל ייפוי כוח לרשום את זכותו במקרקעין.
 • במקרה שהתנאי הדוחה את תשלום המס על פי סעיף 51 חדל להתקיים, יש להודיע על כך למנהל תוך 14 יום. על פיגור בהגשת ההודעה יחול קנס.
 • לתשלום המס שנדחה על פי סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית.

דחיית תשלום המס

 • בסמכות המנהל לדחות את מועד חובת תשלום המס (כולו או מקצתו), אם ראה סיבה מספקת לכך.
 • על תקופת הדחייה יחולו הפרשי הצמדה וריבית.

הקפאת תשלום המס למשפרי דיור

 • אם בעלי דירה רוכשים דירה נוספת במטרה להחליף את דירתם ומוכרים את הדירה הקיימת בתוך התקופה שנקבעה בחוק, ניתן "להקפיא" את חישוב מס הרכישה ולבצע אותו רק במועד מכירת הדירה הקיימת.
 • למידע נוסף ראו חישוב מס רכישה (סעיף "משפרי דיור").

גביית המס

 • על גביית המס וכן על גביית הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות, תחול פקודת המסים (גבייה).
 • על סכומי המס שלא שולמו במועד החוקי יתווספו הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום.
 • בסמכות המנהל לפטור מתשלומי ריבית והצמדה (כולם או מקצתם) אם ראה סיבה מספקת לכך.

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

 • מי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן יכולים לבדוק אם קיימת יתרה לזכותם על תשלום מס שבח/מס רכישה עודף שביצעו.
 • הבדיקה נעשית באמצעות יישום של רשות המסים.
 • אם קיימת יתרת זכות ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים