הקדמה:

כל עסקת רכישה של זכות במקרקעין חייבת בתשלום מס רכישה
חייב במס ישלם את המס על פי שומתו העצמית בתוך 60 יום מתאריך העסקה
במקרה ששומת המנהל גבוהה מהשומה העצמית, יש לשלם את הפרש המס בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת השומה לחייב


רוכש של זכות במקרקעין מחוייב בתשלום מס רכישה בהתאם לגובה השומה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • תשלום המס מתבצע אל מול אגף הגביה במשרד האזורי הרלוונטי (לפי מיקום הנכס) במנהל מס מקרקעין. לרשימת היחידות ושעות קבלת הקהל באתר רשות המסים.
 • ניתן לבצע את התשלום באמצעות המערכת המקוונת של מנהל מס מקרקעין.
  • יש למלא אזור, סוג מס (רכישה), הסכום לתשלום, מספר שומה ומספר תעודת זהות.
  • כמו כן יש לציין מהו אמצעי התשלום (בדף התשלום ניתן למצוא פירוט לגבי אמצעי התשלום האפשריים והגבלות הסכומים, אם ישנן).

תשלום על-פי שומה עצמית

 • חייב במס ישלם את המס על פי שומתו העצמית בתוך 60 יום מתאריך העסקה.
 • במקרה ששומת המנהל גבוהה מהשומה העצמית, יש לשלם את הפרש המס בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת השומה לחייב.

תשלום יתרת מס על-פי שומה

 • המס על- פי השומה שערך המנהל ישולם בתוך 14 יום מיום שנמסרה השומה לחייב.
 • אם החייב בתשלום המס (הרוכש) השיג על השומה - עליו לשלם את המס שאינו שנוי במחלוקת, ולתת ערבות בנקאית, או ערבות אחרת שיקבע המנהל, לגבי הסכום שבמחלוקת.

תשלום המס בהסכם למכור זכות במקרקעין (סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין)

 • תשלום המס יידחה לתאריך שבו יתקיים אחד מאלה:
  1. הרוכש קיבל החזקה במקרקעין
  2. הרוכש שילם סכום העולה על 50% ממחיר הזכות.
  3. הרוכש קיבל ייפוי כוח לרשום את זכותו במקרקעין.
 • במקרה שהתנאי הדוחה את תשלום המס על פי סעיף 51 חדל להתקיים, יש להודיע על כך למנהל תוך 14 יום. על פיגור בהגשת ההודעה יחול קנס.
 • לתשלום המס שנדחה על פי סעיף 51 לחוק המקרקעין, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית.

דחיית תשלום המס

 • בסמכות המנהל לדחות את מועד חובת תשלום המס (כולו או מקצתו), אם ראה סיבה מספקת לכך. על תקופת הדחייה יחולו הפרשי הצמדה וריבית.

גביית המס

 • על גביית המס וכן על גביית הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות, תחול פקודת המסים (גבייה).
 • על סכומי המס שלא שולמו במועד החוקי יתווספו הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום.
 • בסמכות המנהל לפטור מתשלומי ריבית והצמדה (כולם או מקצתם) אם ראה סיבה מספקת לכך.

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

 • רשות המסים מפעילה יישום, המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה, ששילמו.
 • אם קיימת יתרת זכות, ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.


הרחבות ופרסומים