תשלומי מס הכנסה של עסק מבוצעים בדרך כלל באמצעות תשלום חודשי של מקדמות, שסכומן נקבע על ידי פקיד השומה במס הכנסה
ניתן להגיש בקשה להקטנה או להגדלה של שיעור המקדמה, אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו גבוה מדי או נמוך מדי יחסית לגובה רווחיו הצפויים
דרך נוספת לתשלום המס הוא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק
לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון סכומי המקדמות ששולמו, והם יופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה
למידע נוסף ראו תשלום מקדמות באתר רשות המסים בישראל
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

בדרך כלל תשלומי עסק עצמאי למס הכנסה נעשים באמצעות תשלום חודשי של מקדמות, שסכומן נקבע על ידי פקיד השומה במס הכנסה.

 • לאחר פתיחת התיק והרישום במס הכנסה, נשלח לבעל העסק פנקס מקדמות המכיל שוברי תשלום באמצעותם על בעל העסק לדווח על מחזור העסקאות (ללא מע"מ) בתקופת הדיווח, ולשלם את המקדמות על פי השיעור שנקבע בפנקס.
 • את שיעור המקדמות יש לחשב מתוך ההכנסות (הסכומים שנרשמו בכל הקבלות שהוציא בעל העסק מאז הדיווח האחרון) ולא מתוך הרווחים (הכנסות בניכוי הוצאות).
 • תשלום מס הכנסה בהתאם למקדמות שנקבעו בפנקס המקדמות על ידי מס הכנסה, מהווה מקדמה על החשבון בלבד. שיעור המס הסופי יקבע לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה.
 • מס הכנסה קובע את שיעור המקדמות לפי המחזור העסקי:
  • לעסק קיים נקבע שיעור המקדמות לפי המחזור העסקי (ההכנסות) בשנה הקודמת.
  • לעסק חדש נקבע שיעור המקדמות בהתאם למחזור העסקי (ההכנסות) הצפוי של העסק. המחזור העסקי הצפוי נקבע בהתאם לענף שבעל העסק משתייך אליו ולפי השערה של בעל העסק. על בעל העסק להגיש לפקיד השומה הצהרה על המס המשוער שהוא עשוי להתחייב בו עם התשלום הראשון של המקדמות.
 • בעל עסק שלא קיבל פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתו לפקיד השומה על פתיחת העסק צריך לפנות למשרד השומה לבירור העניין.
 • לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה תתבצע שומה סופית, ויתברר אם הסכום ששילם בעל העסקאות באמצעות המקדמות מס הכנסה מכסה את גובה המס שעליו לשלם:
  • אם לא, יהיה עליו להשלים את היתרה למס הכנסה ואף יחויב בריבית והצמדה.
  • אם יתברר שהסכום ששילם באמצעות המקדמות עלה על גובה המס שהיה עליו לשלם, הוא יקבל החזר ממס הכנסה בתוך 90 ימים מיום הגשת הדו"ח השנתי.
אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

המועד לתשלום המקדמות

 • כעיקרון יש לשלם את המקדמות ולדווח על מחזור העסקאות בכל 15 בחודש עבור הכנסות של החודש הקודם.
 • מס הכנסה עשוי לאשר לבעלי עסקים שמחזור העסקאות שלהם נמוך, לשלם את המקדמות בגין הכנסותיהם מדי חודשיים ב-15 בחודש. (רק נישומים שקיבלו אישור לכך בפנקס המקדמות, רשאים לדווח ולשלם מדי חודשיים).
 • כאשר ה-15 בחודש חל ביום המנוחה השבועי של בעל העסק החייב בדיווח ובתשלום, ידחה הדיווח והתשלום ליום העסקים שבא לאחר יום המנוחה השבועי.
 • כשתשלום המקדמות נעשה באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, ניתן לשלם את המקדמות עד ה-19 לחודש בשעה 18:30.
 • מדי פעם מאפשרת רשות המסים באופן גורף לציבור הרחב או לחלקו דחייה במועד הדיווח ותשלום המקדמות (למשל: חגים, מצבי חירום וכיו"ב). במקרים אלה מפרסמת רשות המסים הודעה על כך.
 • למידע על מועדי התשלום בשנת 2024 ראו אתר רשות המסים.

אופן תשלום המקדמות

 • את שוברי המקדמות ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות שובר תשלום מיוחד שאפשר להזמין במשרדי מס הכנסה
  • באמצעות אתר רשות המסים

הקטנה או הגדלה של שיעור המקדמה

 • אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו גבוה יותר מסכום המס שיגיע ממנו בשנת המס, למשל בעקבות ירידה משמעותית בהכנסות הצפויות של העסק, הוא זכאי לפנות לפקיד השומה באזור העסק בבקשה מנומקת להקטנת שיעור המקדמה.
 • באותו אופן, רשאי בעל העסק לבקש להגדיל את שיעור המקדמות, אם הוא סבור ששיעור זה נמוך מסכום המס שיגיע ממנו באותה שנה (למשל עקב עלייה משמעותית בהכנסות הצפויות).
 • בקשה מנומקת בעניין זה יש להגיש לפקיד השומה באמצעות טופס בקשה לביטול / הקטנה מקדמות ולצרף מסמכים להוכחת הטענה.

חישוב גובה המס הסופי שעל העסק לשלם

חשוב לדעת

 • על מי שלא משלם במועד את המקדמות, מוטלים הפרשי הצמדה וריבית.
 • אי דיווח על מחזור מקדמות לצורך קביעת המקדמה היא עבירה שבגינה מוטל קנס מינהלי.
 • על פי החוק, רשאי פקיד השומה לאכוף תשלום של כל חוב לרשות המסים, בין היתר באמצעות קיזוז החזרי מס, עיקולים ושעבודים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים