חוק הדיור המוגן קובע כללים לגבי התשלומים שניתן לגבות מדיירים בבית דיור מוגן

חוק הדיור המוגן קובע כללים לגבי התשלומים שניתן לגבות מדיירים בבית דיור מוגן.

  • בית דיור מוגן לא יגבה מדייריו תשלום שלא פורט במסמך הגילוי ובהסכם ההתקשרות שערך עמם, כולל:
  • עם זאת, ניתן לגבות תשלום עבור שירותי רשות שבית הדיור המוגן מספק לדייר ולא צוינו בהסכם ההתקשרות.
    • גביית תשלום עבור השירותים הנוספים מותנית בקבלת הסכמתו של הדייר, מראש ובכתב, לקבלת השירותים ולתשלום עבורם.
    • יש לפרט את רכיבי התשלום הנגבים מהדייר במסמך בכתב, שיצורף לדרישת התשלום שנמסרת לו.
  • אין להעלות מעבר לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן את דמי האחזקה וכל תשלום אחר שאין לדייר אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה, אלא בהתאם לשינוי בעלויות התפעול השוטף של בית הדיור המוגן, ולא יותר מהשיעור המירבי שנקבע בהסכם ההתקשרות.
  • אין לגבות מדייר תשלום רק בשל עזיבתו את בית הדיור המוגן.

מי זכאי?

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

  • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים