מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים שכירים ועצמאיים בני 23 ומעלה, שהכנסתם הממוצעת במהלך שנת 2014 היתה גבוהה מ- 2,059 ש"ח, ונמוכה מ-6,141 ש"ח (למי שיש להם עד שני ילדים, או שגילם 55 ומעלה) או נמוכה מ-6,750 ש"ח (להורים לשלושה ילדים או יותר), עשויים להיות זכאים למענק עבודה
גובה המענק נקבע לפי שכר הברוטו הממוצע של העובדים והכנסות נוספות שלהם או של בני זוגם (אם ישנם)
את התביעה עבור שנת המס 2014 ניתן להגיש החל מיום 01.01.2015 עד יום 25.12.2015 (בעקבות ארכה שניתנה לכך)
על אף שהאפשרות להגיש תביעה למענק עבור שנת המס 2013 בהליך רגיל הסתיימה, ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד ליום 31.12.2015
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע של רשות המסים 4954*
למידע נוסף, ראו באתר רשות המסים

תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

 • גובה המענק נקבע לפי שכר הברוטו הממוצע שהשתכרו מחודשי עבודתם בפועל ומהכנסות נוספות של העובדים או של בני זוגם (אם ישנם).
 • עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר, ועובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו, זכאים למענק מוגדל בשיעור של 150%.
 • לחישוב הזכאות למענק ניתן להיעזר במחשבון רשות המסים (בדיקת זכאות לשנת 2014 תתאפשר החל מיום 15.06.2015).
 • מועדי קבלת המענק משתנים בהתאם למועד הגשת התביעה למענק.

מי זכאי?

 • עובדים שכירים ועובדים עצמאיים שהיתה להם הכנסה מעבודה, מעסק או מעסקה שביצעו במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2015 עבור שנת המס 2014 נדרש שעד ליום 31.12.2014 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,059 ש"ח ונמוכה מ-6,141 ש"ח.
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לשלושה ילדים או יותר, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,059 ש"ח ונמוכה מ-6,750 ש"ח.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
 • עובדים עם מוגבלויות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, יהיו זכאים למענק גם אם הכנסתם המזכה נמוכה מ-2,059 ש"ח (בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום הממוצע).
דוגמה:

עובדת בת 40 אשר:

 • מרוויחה בממוצע 5500 ש"ח ברוטו לחודש (66000 לכל 12 החודשים)
 • היא אם יחידה לילד מתחת לגיל 19
 • אין לה הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריה
קיבלה עבור עבודה במהלך כל שנת 2013 מענק עבודה בגובה 3,012 ש"ח לפי מחשבון רשות המסים
דוגמה:

עובדת בת 32 אשר:

 • הרוויחה בממוצע 4000 ש"ח ברוטו לחודש (48000 לכל 12 החודשים)
 • אם ל- 3 ילדים מתחת לגיל 19
 • נשואה לבן זוג ששכרו הממוצע 10000 ש"ח ברוטו לחודש (120000 לכל 12 החודשים)
 • לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם
העובדת קיבלה עבור עבודה במהלך כל שנת 2013 מענק עבודה בגובה 6,144 ש"ח לפי מחשבון רשות המסים
 • החישובים מבוססים על הסכומים המעודכנים על-פי המדד הידוע ביום 01.06.2015.

מי לא זכאי?

 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, סב, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה).
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה מחברה, שהם או קרובי משפחתם הם בעלי השליטה בחברה.
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה וממעסיק שאינו קרוב משפחה, יהיו זכאים למענק עבודה רק עבור התקופה שקיבלו הכנסה מהמעסיק שאינו קרוב משפחה.
דוגמה:
עובדת שהיתה לה הכנסה ממעסיק שהינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, לא תהיה זכאית למענק עבודה.
דוגמה:
עובד שהיתה לו הכנסה ממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שהינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, יהיה זכאי למענק עבודה רק עבור החודשים אוגוסט-דצמבר.

תהליך מימוש הזכות

מועדי קבלת המענק

דוגמה:
בתביעה עבור שנת המס 2014 שהוגשה עד יום 31.03.2015, המענק ישולם בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה: 15.07.2015, 10.09.2015 (הוקדם לרגל חגי תשרי במקום 15.10.2015), 15.01.2016, 15.04.2016.
דוגמה:
בתביעה עבור שנת המס 2014 המוגשת לאחר יום 31.03.2015 ולפני יום 30.06.2015, המענק ישולם בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: 10.09.2015 (הוקדם לרגל חגי תשרי במקום 15.10.2015), 15.01.2016, 15.04.2016.
דוגמה:
בתביעה עבור שנת המס 2014 המוגשת לאחר יום 30.06.2015 ולפני יום 25.12.2015, המענק ישולם בשני תשלומים שווים במועדים אלה: 15.01.2016, 15.04.2016.

חישוב גובה המענק

 • לפירוט מלא של אופן חישוב גובה המענק ראו חישוב גובה מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).
 • לצורך חישוב הכנסת עבודה יובאו בחשבון משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית, וטובות הנאה שקיבל העובד מהמעסיק (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד וכדומה).
 • עובדים שיש להם "הכנסה נוספת" או שלבן/בת הזוג יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או "הכנסה נוספת", גובה המענק יופחת בהתאם לגובה הכנסות אלו.
 • הכנסה נוספת נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
  • קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמה: פנסיה), למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
  • גמלת נפגעי עבודה או נפגעי תאונות, המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.

מוקד מידע

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: 4954* (*מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15
  • בדוא"ל: mokedreshut@shaam.gov.il

חשוב לדעת

 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום נמוך מהסכום לו זכאי מקבל המענק - ישולם הסכום החסר כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום גבוה מהסכום לו זכאי מקבל המענק - יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.
 • מי שזכאי למענק עבודה ייתכן שזכאי גם לסיוע בשכר דירה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


מקורות