מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים עצמאים בני 23 ומעלה, שהכנסתם הממוצעת במהלך שנת 2016 היתה גבוהה מ- 2,059 ש"ח, ונמוכה מ-6,736 ש"ח (ואם מדובר בהורים יחידים הכנסתם היתה בין 1,269 ש"ח ל-11,474 ש"ח), עשויים להיות זכאים למענק עבודה
הזכאות מותנית בכך שהעובד הגיש את הדוחות השנתיים למס הכנסה באופן מקוון ובמועד
את התביעה עבור שנת המס 2016 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד יום 26.12.2017
מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור השנים 2016 - 2015, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה
האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2015 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2017
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע של רשות המסים 4954* ובנוסף ניתן לבדוק מראש את הזכאות באמצעות סימולטור של רשות המסים
להסבר על קבלת מענק עבודה לשנת המס 2016, ראו עלון מענק עבודה לשנת 2016 וכן הסבר על מענק עבודה באתר רשות המסים
החל מינואר 2017 מענק עבודה לעצמאים יינתן כתשלום ולא בצורת קיזוז
החל מינואר 2017 עצמאים יקבלו את מענק העבודה כתשלום בפועל בדומה לשכירים ולא בצורת קיזוז ממס ההכנסה שהם צריכים לשלם, כפי שהיה נהוג עד כה. עצמאים הזכאים למענק עבודה לשנת 2015 יקבלו את מלוא המענק בינואר 2017, ועצמאים הזכאים למענק לשנת 2016 יקבלו אותו במספר תשלומים שווים באותם מועדים הנהוגים לגבי שכירים.

תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים שכנסותיהם מעסק או ממשלח יד אינן עולות על סכומים מסוימים המפורטים בהמשך.

 • גובה המענק נקבע לפי ההכנסה החייבת במס (לאחר שנוכו ממנה קיזוזים ופטורים, מלבד ניכויים אישיים) והכנסות נוספות שלהם או של בני זוגם (אם ישנם).
 • עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר, ועובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו, זכאים למענק מוגדל בשיעור של 150%.
 • לחישוב הזכאות האישית למענק ניתן להיעזר במחשבון רשות המסים (בדיקת זכאות לשנת 2016 תתאפשר החל מיום 15.06.2017).
 • מועדי קבלת המענק משתנים בהתאם למועד הגשת התביעה למענק.
 • ערך זה עוסק בזכאות של עובדים עצמאים בלבד. למידע על זכאותם של עובדים שכירים ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

מי זכאי?

 • עובדים עצמאים שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם שלושת התנאים הבאים:
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2016 עבור שנת המס 2015 נדרש שעד ליום 31.12.2015 טרם מלאו לילד 19 שנה).
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
  3. העובד הגיש את הדו"ח השנתי למס הכנסה באופן מקוון במועד שבו נדרש להגישו.
   • עצמאי המגיש בקשה למענק הכנסה לשנת 2016 עשוי להיות זכאי למענק, רק אם הגיש את הדו"ח השנתי למס הכנסה באופן מקוון עד לתאריך 31.05.2017 או במקרה שניתנה לו אורכה להגשת הדו"ח, הוגש הדו"ח עד למועד האורכה שניתנה לו.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

קבלת המענק

בקשות המתייחסות לשנת המס 2014 או מוקדם יותר

 • סכום המענק לא ישולם בפועל לזכאי אלא יקוזז כנגד המס (מכל מקור כלשהו, כולל מס שבח), שאותו חייב הזכאי לשלם באותה שנת מס, שלגביה מתייחס המענק.
 • אם גובה המענק עולה על גובה המס שעליו לשלם באותה שנה (כלומר לא ניתן לקזז את מלוא סכום המענק כנגד המס שאותו חייב העובד לשלם), ניתן יהיה לקזז את יתרת המענק שלא נוצלה במשך שלוש שנות המס הבאות. אם בתום אותן שלוש שנים נותרה יתרת מענק שלא ניתן היה לקזזה, יתרה זו תשולם בשנה שלאחר מכן בניכוי 25% מסכום היתרה.
דוגמה:

עצמאי שהגיש תביעה לקבלת מענק עבור שנת המס 2014 ונמצא זכאי למענק בסך של 5,000 ש"ח.

 • אותו עצמאי יוכל לקזז את סכום המענק כנגד המס שהוא יהיה חייב בו החל מהדו"ח שיוגש לשנת המס 2014, ובשלוש שנות המס הבאות, כלומר, 2015, 2016 ו-2017.
 • אם לא נוצל כל סכום המענק כזיכוי ממס בשנות המס האמורות (לדוגמה: נוצלו 3,000 ש"ח בלבד), הוא יוכל לקבל את היתרה (2,000 ש"ח) בניכוי 25% (500 ש"ח), כלומר הוא יקבל בפועל 1,500 ש"ח אשר יועברו לחשבון הבנק שלו ב-17.07.2019.

בקשות למענק עבודה עבור שנת 2015 או לשנים מאוחרות יותר

 • עצמאי שהגיש בקשה למענק עבודה לשנת 2015 יקבל את מלוא המענק בתשלום אחד שיועבר לחשבון הבנק שלו במהלך חודש ינואר 2017. (התשלום יוקדם לחודש דצמבר 2016 לרגל חנוכה והחגים הנוצריים).
 • עצמאי שיגיש בקשה לשנת 2016 או לשנים מאוחרות יותר, יקבל את המענק במספר תשלומים, בדומה לשכירים. למידע נוסף ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

חישוב גובה המענק

 • לצורך חישוב הכנסה מעסק או ממשלח יד (עבור עובדים עצמאים) יובאו בחשבון ההכנסות החייבות במס לאחר שהופחתו מהן כל ההוצאות והסכומים שהמותרים בניכוי או בקיזוז על פי פקודת מס הכנסה ולאחר שנוכו מהם הסכומים הפטורים ממס, אך מבלי להפחית את הניכויים האישיים המותרים (בגין תשלומים שאינם קשורים לעסק עצמו), כגון: הפרשות לביטוח פנסיוני, הפרשות לקרן השתלמות וכו'.
 • עובדים שיש להם "הכנסה נוספת" או שלבן/בת הזוג יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או "הכנסה נוספת", גובה המענק יופחת בהתאם לגובה הכנסות אלו.
 • הכנסה נוספת נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
  • קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמה: פנסיה), למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
  • גמלת נפגעי עבודה או נפגעי תאונות, המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.
 • לפירוט מלא של אופן חישוב גובה המענק ראו חישוב גובה מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

עיקול כספי המענק

 • ככלל, לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לאחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המסים אל העובד.
 • אם הועברו כספי המענק אל חשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לאחר במשך 90 ימים מרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • למרות האמור לעיל, אם העיקול, השעבוד או ההעברה לאחר נועדו לצורך תשלום מזונות שחייב העובד על פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, אזי ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.

ערעור

 • ניתן להגיש השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות למענק עבודה.
  • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
  • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
  • יש להגיש אותה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה לעובד.
 • אם העובד אינו שבע רצון מההחלטה שניתנה בהשגה, הוא יכול לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו.

מוקד מידע

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: 4954* (*מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15
  • בדוא"ל: maanak@taxes.gov.il


חשוב לדעת

 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום נמוך מהסכום לו זכאי מקבל המענק - ישולם הסכום החסר כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום גבוה מהסכום לו זכאי מקבל המענק - יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.
 • מי שזכאי למענק עבודה ייתכן שזכאי גם לסיוע בשכר דירה.
 • חשוב להגיש את התביעה במועד (לרוב לפני סוף חודש דצמבר).
 • מלבד מענק עבודה, ישנן זכויות נוספות שכדאי לעובד עצמאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים רחוב בנק ישראל 5, ירושלים 1800-800-622
אתר הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר לתת ארגון לתת - המסגר 44 ת"א 67214, ת"ד 57636 03-6833388
1-700-50-40-33
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רח' גרשון ש"ץ 21 תל-אביב 61576 ת.ד 57662 03-5103861

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


מקורות