אפליית תלמיד או תלמידה מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית הינה אפליה אסורה המהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית
האיסור להפלות חל על כלל בתי הספר בישראל בכל שכבות הגיל ובכל המגזרים
ניתן להגיש תביעה אזרחית לבית המשפט על אפליה פסולה ולזכות בפיצוי של עד 50,000 ₪, ללא הוכחת נזק
ניתן להגיש תלונה על אפליה פסולה לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך
למידע נוסף ראו סעיף 2.8 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ה/12


מיון ואפליית תלמידים מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית אסורים, בין היתר על פי חוק זכויות התלמיד ועל פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים.

 • במקרים מסוימים אפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית עשויה להיחשב עבירה פלילית.

איסור אפליה לפי חוק זכויות התלמיד

 • חוק זכויות התלמיד אוסר על רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם להפלות תלמיד מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. רישום וקבלה לבתי ספר ובעת הרחקה מבית הספר.
  2. זכויות וחובות התלמידים, כולל כללי המשמעת והפעלתם במידת הצורך.
  3. קביעת תוכניות לימוד נפרדות באותו בית ספר.
  4. שיבוץ לכיתות נפרדות בבית הספר.
דוגמה
סירוב לרשום תלמיד על רקע נטייתו המינית מהווה אפליה אסורה.
 • בנוסף קובע החוק כי אפליה אסורה כאמור מהווה עבירה פלילית ועשויה לגרור עונש מאסר של שנה או קנס כספי.

איסור אפליה לפי חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים

מי זכאי?

 • כלל אוכלוסיית התלמידים והתלמידות בישראל - בכל בתי הספר, בכל שכבות הגיל ובכל המגזרים.

תהליך מימוש הזכות

 • כאשר מתקיימת אפליה על-ידי רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, יש לפנות אל המוסד הרלוונטי בדרישה להפסיק את האפליה. אם האפליה נמשכת, ניתן לנקוט אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • הגשת תלונה במשטרה כנגד האדם או הגוף המפלה - סעיף 5(ב) לחוק זכויות התלמיד קובע שאפליה בנסיבות מסוימות מהווה עבירה פלילית.
  • הגשת תביעה אזרחית בבית משפט - ניתן לתבוע בבית המשפט פיצוי כספי מהאדם או הגוף המפלה עד לגובה של 50,000 ₪, ללא צורך בהוכחה כי האפליה גרמה לנזק כלשהו.
  • פנייה לרשות המקומית או לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך - להם סמכות להתערב בהחלטת המוסד החינוכי. למשרד החינוך יש סמכות להורות לכל בית ספר בישראל להפסיק את האפליה, לנקוט צעדים לטיפול באפליה ואף להורות על סגירת בית הספר המפלה. ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך בדרכים הבאות:
   1. דואר - אגף א' לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 9100201
   2. פקס - 073-3931601
   3. דוא"ל -
   4. טופס מקוון להגשת פניה או תלונה אל האגף לפניות ותלונות הציבור
  • פנייה לוועדת ערר של האגף המוכר הלא רשמי (חרדי) במשרד החינוך - אם האפליה נוגעת לקבלה של תלמיד/ה למוסד חינוכי חרדי, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לוועדת ערר מטעם משרד החינוך, אשר בסמכותה לחייב את המוסד לקבל את התלמיד/ה לשורותיו. למידע נוסף ראו ערעור על החלטה שלא לקבל תלמיד/ה למוסד חינוך חרדי - ועדת ערר מטעם משרד החינוך.
  • פנייה לייעוץ וסיוע משפטי -באמצעות אחד מן הארגונים המפורטים למטה.
 • בתביעה אזרחית לפיצויים בגין איסור אפליה במוסד חינוך בשל נטייה מינית או זהות מגדרית ניתן לבקש מבית המשפט שהדיון יתקיים בדלתיים סגורות. בית המשפט רשאי (אך לא חייב) להיעתר לבקשה אם יש נימוקים מיוחדים לכך, ועליו לציין אותם בהחלטתו. למידע נוסף ראו דיון בדלתיים סגורות בענייני להט"ב.

חשוב לדעת

 • למעט מיון תלמידים על-פי הישגים לימודיים וגביית שכר לימוד, אסור לבתי ספר פרטיים להפלות תלמידים בשל כל סיבה אחרת.
 • לאיסורים נוספים על אפליה או פגיעה בתלמידים במערכת החינוך ראו פורטל תלמידי בית ספר.
 • למידע על איסורי אפליה נוספים הקושרים לנטייה מינית או לזהות מגדרית ראו פורטל להט"ב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים