אסור למעסיק לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסה של עובדת בהיריון בגלל הריונה, בכל שלבי ההיריון וללא תלות בוותק שלה במקום העבודה
אם העובדת מועסקת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אסור לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של עובדת בהיריון, מכל סיבה שהיא, אלא בהיתר מאת משרד העבודה
נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למרות זאת, במקרים שיפורטו להלן מותר לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של אישה בהיריון
למידע נוסף ראו סעיף 9א' לחוק עבודת נשים

פגיעה בהיקף המשרה ובשכר של עובדת בהיריון (כולל עובדת שעבדה פחות מ-6 חודשים) בגלל הריונה מהווים אפליה אסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ולכן אסור למעסיק לפגוע בשכרה או בהיקף משרתה של עובדת בהיריון בגלל הריונה, בכל אחד משלבי ההיריון וללא תלות בוותק שלה במקום העבודה.

 • אם העובדת מועסקת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, למעסיק אסור לפגוע בהיקף משרתה ובשכרה מכל סיבה שהיא אלא אם קיבל מראש היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה.
 • מעסיק המעוניין לפעול כאמור, צריך להגיש בקשה להיתר לשר העבודה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפגיעה אינה קשורה להיריון.
 • למרות זאת, במקרים הבאים מותר למעסיק לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של העובדת:
 1. העובדת ביקשה להפחית את היקף משרתה בשל מצבה הרפואי;
 2. הפגיעה בהכנסה נעשית מכוח הסכם קיבוצי;
 3. מדובר בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, ותפוקת העובדת ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק.

מי זכאי?

 • כלל ציבור הנשים העובדות, שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • אם מעסיק פגע בשכרה של עובדת בהיריון ללא היתר, העובדת רשאית לתבוע ממנו פיצויים בגובה השכר שנפגע. לשם כך יש להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
 • עובדת בהיריון שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ-6 חודשים והיקף משרתה או שכרה נפגעו עקב הריונה זכאית לתבוע פיצוי מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. על העובדת להוכיח שלא היתה סיבה לפיטוריה, ועל המעסיק להוכיח שלא פיטר אותה עקב הריונה. למידע נוסף ראו איסור אפליית עובדת בשל היותה בהיריון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים