אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית בימי ההיעדרות בגין הטיפולים משך כל תקופת הטיפולים ובמשך 150 ימים שלאחר תום ההיעדרות, וזאת ללא תלות בוותק של העובד/ת במקום העבודה
אסור לפטר עובד/ת שעובר/ת טיפולי פוריות ולא נעדר/ה בשל כך מהעבודה, וזאת במשך כל תקופת הטיפולים או עד 150 ימים מתחילת הטיפולים (המאוחר ביניהם) ובתנאי שהעובד/ת מועסק/ת אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים
האיסור על פיטורי העובד/ת חל בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות במהלך תקופת ההעסקה באותו מקום עבודה, או עד 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי/ת
למרות האמור לעיל, ניתן לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות במהלך תקופה זו, אם ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים
בתקופה המוגנת מפני פיטורים אסור למעסיק גם לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות, אלא בהיתר ממשרד העבודה


אסור לפטר עובדים שנעדרו מהעבודה בגין טיפולי פוריות, אלא אם כן ניתן לכך היתר מהממונה על חוק עבודת נשים (הממונה לא תתיר פיטורים שנעשו לדעתה בהקשר לטיפולי הפוריות או להיעדרות הנובעת מהם).

מתי אסור לפטר עובד/ת שנעדר/ה מהעבודה בגין טיפולי פוריות?

 • למעסיק אסור לפטר עובדים שנעדרו בגין טיפולי פוריות (כולל הפריה חוץ גופית), במשך תקופת היעדרותם ובמשך 150 יום לאחר תום ימי ההיעדרות (ללא תלות בוותק של העובדים במקום העבודה), אם הם עומדים בשלושת התנאים הבאים:
  1. הם הודיעו מראש למעסיק על היעדרותם והציגו אישור רפואי;
  2. מדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות לכל היותר בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק (או באותו מקום עבודה) או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.
  3. טרם חלפו שנתיים מאז היום הראשון להיעדרות.
 • מעסיק רשאי לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות במהלך תקופה זו, אם הוא הגיש בקשה להיתר מהממונה על חוק עבודת נשים, ובקשתו התקבלה.

מתי אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות, אך לא נעדר/ה ממקום העבודה?

 • למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות, אף אם לא נעדרו ממקום העבודה במשך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום מתחילת טיפולי פוריות או במשך 150 יום מתחילת טיפולי הפריה חוץ גופית לפי המאוחר בניהם, אם הם עונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם עבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות;
  2. הם הודיעו למעסיק על הטיפולים לא יאוחר מ-3 ימי עבודה ממועד מתן הודעה מוקדמת לפיטורים על-ידי המעסיק (אם לא ניתנה הודעה מוקדמת - אז תוך 3 יום ממועד הפיטורים);
  3. הם מסרו למעסיק אישור רפואי על טיפולי הפוריות בתוך 14 יום ממועד מתן הודעה מוקדמת לפיטורים על-ידי המעסיק (אם לא ניתנה הודעה מוקדמת - אז תוך 14 יום ממועד הפיטורים);
  4. מדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות לכל היותר בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק (או באותו מקום עבודה) או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.
 • מעסיק רשאי לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות במהלך תקופה זו, אם הוא הגיש בקשה להיתר מהממונה על חוק עבודת נשים, ובקשתו התקבלה.
שימו לב
ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי.

מי זכאי?

שימו לב
איסור הפיטורים חל רק על העובדים שעוברים את טיפולי הפוריות (ולא על בני/בנות הזוג).

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שעובד/ת נאלץ/ה להיעדר מהעבודה לצורך טיפולי הפוריות, עליו/ה להודיע מראש למעסיק על ההיעדרות הצפויה ולהציג בפניו אישור רפואי על הטיפול.
 • במקרה שעובד/ת לא נעדר/ה מהעבודה והוא/היא פוטר/ה מעבודתו/ה במהלך טיפולי הפוריות, על העובד/ת להודיע למעסיק על הטיפולים לכל המאוחר תוך 3 ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים (אם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים, אז תוך 3 ימים ממועד הפיטורים), ובנוסף עליו/ה למסור למעסיק אישור רופא תוך 14 ימים ממועד ההודעה המוקדמת על הפיטורים (או ממועד הפיטורים - אם לא ניתנה הודעה מוקדמת).
 • אם עובדת או עובד מפוטרים בניגוד לחוק, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
 • מעסיק שמפטר עובד/ת בניגוד להוראת חוק זו, צפוי לעיצום כספי.

חשוב לדעת

 • על פי פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, ניתן לראות גם בפגישת ייעוץ כתחילת טיפולי פוריות, במיוחד כאשר מדובר בעובדת שאין זה סבב הטיפולים הראשון שלה או פגישת ייעוץ ראשונה בנוגע לטיפולים,
 • עד יום 23.02.2014, החוק אסר על פיטורי עובד/ת רק בגין טיפולי פוריות לקראת הילד הראשון או השני של העובד/ת מבן/בת הזוג הנוכחי/ת. כלומר, עובדים שכבר היו להם שני ילדים מבני זוגם הנוכחיים לא היו חסינים מפני פיטורים.
 • החל מיום 24.02.2014, האיסור על פיטורי עובד/ת בגין טיפולי פוריות חל אם מדובר בטיפולים לקראת 2 לידות, המתבצעים במהלך תקופת העסקה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ללא תלות במספר הילדים שיש לעובדים או לטיפולים שעברו בטרם החלו את עבודתם במקום הנוכחי. בנוסף, עובדים שעברו טיפולי פוריות לקראת לידה מבן זוג קודם בזמן שהיו מועסקים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, חסינים כעת מפני פיטורים גם בטיפולי פוריות לקראת שתי לידות מבן זוגם הנוכחי.
 • החוק לא מתייחס במפורש לאם נושאת (בהליך פונדקאות) בהקשר זה. מאחר ואין פסיקה בנושא, השאלה אם האיסור חל גם לגבי אם נושאת הנמצאת בטיפולים וטרם נכנסה להיריון, נתונה לפרשנות.
 • החוק אוסר על אפליה של אדם העובר טיפולי פוריות בכל הקשור לשליחתו לעבודה מטעם לשכת התעסוקה. למידע נוסף ראו איסור אפליה בשליחה לעבודה מטעם לשכת התעסוקה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים