הקדמה:

אסור לפגוע בהיקף משרתו או בהכנסתו של עובד שהודיע על כוונתו לקבל לביתו ילד למטרת אומנה, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה, או במקרים שיפורטו להלן
האיסור חל לגבי עובד שעבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים
נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה

למעסיק אסור לפגוע בהיקף המשרה ובשכר של עובד שעבד אצלו או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים, והודיע על כוונתו לקבל לביתו ילד למטרת אומנה.

 • האיסור על הפגיעה חל עד ליום קבלת הילד לאומנה, או עד לתום 9 חודשים מהמועד שבו משרד הרווחה והשירותים החברתיים הודיע לעובד כי הוא עתיד לקבל לביתו ילד למטרת אומנה (לפי המוקדם מביניהם).
 • מעסיק המעוניין לפעול כאמור לגבי היקף המשרה או השכר של העובד, צריך להגיש בקשה להיתר משר הכלכלה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפגיעה אינה קשורה לעניין האומנה.
 • למרות זאת, במקרים הבאים מותר למעסיק לפגוע בהיקף משרתו או בהכנסתו של העובד:
  • העובד ביקש להפחית את היקף משרתו בשל מצבו הרפואי.
  • הפגיעה בהכנסה נעשית מכוח הסכם קיבוצי.
  • מדובר בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, ותפוקת העובד ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק.

מי זכאי?

 • עובד או עובדת שקיבלו הודעה ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים על כך שהם עתידים לקבל לביתם ילד למטרת אומנה לתקופה העולה על 6 חודשים, והודיעו למעסיקם על האומנה המתוכננת.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע למעסיק על האומנה המתוכננת. (האיסור על הפיטורים חל רק מהמועד שהעובד הודיע למעסיקו). מומלץ להודיע על כך בכתב.
 • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • אם מעסיק פגע בשכרו של העובד ללא היתר, העובד רשאי לתבוע ממנו פיצויים בגובה השכר שנפגע. לשם כך יש להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים