הקדמה:

אסור לפטר עובד שהודיע למעסיקו כי הוא עתיד לקבל לביתו ילד למטרת אומנה, בתנאי שהוא מועסק לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק
אסור לפטר כל עובד (גם אם הוא מועסק פחות מ-6 חודשים אצל המעסיק), אם הסיבה לפיטורים היא האומנה המתוכננת
האיסור על הפיטורים חל עד לקבלת הילד, או עד לתום 9 חודשים מהמועד שבו משרד הרווחה והשירותים החברתיים הודיע לעובד כי הוא עתיד לקבל לביתו ילד למטרת אומנה
ניתן לפטר את העובד רק אם התקבל לכך היתר מהממונה על חוק עבודת נשים
במקרה של פיטורים שלא כדין ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, והמעסיק צפוי לקנס


אסור לפטר עובד המועסק לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק, שהודיע למעסיקו כי בכוונתו לקבל לביתו ילד למטרת אומנה.

 • למעסיק אסור לפטר את העובד מהמועד שבו מסר לו את ההודעה ועד למועד שבו העובד קיבל את הילד לביתו, או עד תום 9 חודשים מהמועד שנמסרה לעובד הודעה ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כי הוא עתיד לקבל לביתו ילד למטרת אומנה לתקופה העולה על 6 חודשים - לפי המוקדם מביניהם.
 • מעסיק המעוניין לפטר עובד בתקופה זו, יגיש בקשה להיתר לאגף ההסדרה במשרד העבודה והרווחה:
  • ההיתר יינתן על-ידי הממונה על חוק עבודת נשים, רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים לאומנה.
  • לממונה יש שיקול דעת לא לתת את ההיתר גם אם הפיטורים אינם קשורים לאומנה, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.
  • החובה לבקש היתר לפיטורי עובד המועסק מעל 6 חודשים במקום העבודה חלה בכל מצב (גם אם נראה לעין כי ברור שאין קשר בין הפיטורים לאומנה המתוכננת).
 • במקרה של פיטורי עובד ללא היתר ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, והמעסיק צפוי לקנס.
 • בכל מקרה אסור לפטר כל עובד (גם אם הוא מועסק פחות מ-6 חודשים אצל אותו מעסיק) אם סיבת הפיטורים היא האומנה המתוכננת.
 • פיטורי עובד ללא היתר בטלים מעיקרם והעובד יהיה זכאי לכל זכויותיו כאילו לא פוטר מעולם.

מי זכאי?

 • עובד או עובדת שקיבלו הודעה ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים על כך שהם עתידים לקבל לביתם ילד למטרת אומנה לתקופה העולה על 6 חודשים, והודיעו למעסיקם על האומנה המתוכננת.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע למעסיק על האומנה המתוכננת. (האיסור על הפיטורים חל רק מהמועד שהעובד הודיע למעסיקו). מומלץ להודיע על כך בכתב.
 • אם העובד פוטר שלא כדין לפני שקיבל את הילד לביתו או לפני שחלפו 9 החודשים מהמועד שקיבל את ההודעה ממשרד הרווחה (לפי המוקדם מביניהם), הפיטורים נחשבים כלא היו והעובד רשאי לנקוט את הצעדים הבאים:
  • להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן היה העובד זכאי, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובד מעולם לא פוטר.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים