הקדמה:

עובד המקבל לאומנה ילד שגילו עד 10 שנים זכאי, בהתאם לתנאים, לחופשה בשבועות הראשונים מיום קבלת הילד
החופשה ניתנת רק לאחד מההורים במשפחת האומנה, אולם הם רשאים לחלוק אותה ביניהם
במהלך החופשה ההורה זכאי, בהתאם לתנאים, לתשלום דמי אומנה מהמוסד לביטוח לאומי
אסור לפטר עובד במהלך חופשת האומנה ולמשך 60 יום לאחר החופשה
למידע נוסף ראו סעיפים 6(א), 6(ב), 6(ג), 6(ד), 6(ט), 9ג,9ו לחוק עבודת נשים


אזהרה
דף זה עוסק בחופשת אומנה ולא בדמי אומנה
המידע מתייחס לתקופה שמותר לעובד/ת להיעדר מהעבודה בשל קבלת הילד לאומנה (בהתאם לחוק עבודת נשים).
דף נפרד - דמי אומנה, עוסק בתקופה מתוך חופשת האומנה שבה משולמים לעובד/ת דמי אומנה מהמוסד לביטוח לאומי.

עובד שקיבל לאומנה בביתו ילד שגילו עד 10 שנים, לתקופה העולה על 6 חודשים, עשוי להיות זכאי לחופשה המתחילה מיום קבלת הילד לאומנה ונמשכת מספר שבועות, בהתאם למפורט בהמשך.

 • במהלך חופשת האומנה העובד לא זכאי לתשלום שכר, אולם הוא עשוי להיות זכאי לתשלום דמי אומנה, לתקופה של בין 4 ל-15 שבועות, בהתאם לתנאים.
 • הימים הנותרים עד לסיום חופשת האומנה הם ימי חופשה ללא תשלום, אך העובד ממשיך לצבור במהלכם זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה.
 • במהלך חופשת האומנה ובמשך 60 יום מסיומה אסור לפטר את העובד.
 • לחופשת אומנה זכאי רק אחד מההורים במשפחת אומנה, לפי בחירתם. אם ההורה ניצל רק חלק מתקופת הזכאות לחופשה, יוכל בן זוגו לצאת לחופשה מעבודתו בימי החופשה שנותרו.

מי זכאי?

 • עובד שקיבל לביתו ילד שגילו עד 10 שנים למטרת אומנה, לתקופה העולה על 6 חודשים:
  • מי שעבד 12 חודשים ומעלה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה וקיבל לאומנה ילד שגילו עד 3 שנים, זכאי לחופשה של 26 שבועות.
  • מי שעבד פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה וקיבל לאומנה ילד שגילו עד 3 שנים, זכאי לחופשה של 15 שבועות.
  • מי שקיבל לאומנה ילד שגילו בין 3 שנים ל-10 שנים, זכאי לחופשה של 4 שבועות.
 • הזכאות מותנית בכך שחלפה שנה לפחות מתום חופשת לידה, חופשת אימוץ או חופשת אומנה קודמת של העובד או בן זוגו.

הארכת חופשת האומנה בתשלום

קבלת שני ילדים לאומנה

 • עובדים שקיבלו לאומנה שני ילדים באותו יום, זכאים להאריך את חופשת האומנה ולהמשיך לקבל דמי אומנה עבור תקופה זו, בהתאם לכל מקרה:
  • עובד שזכאי לתשלום דמי אומנה עבור 15 שבועות וקיבל לאומנה באותו יום שני ילדים עד גיל 3, יוכל להאריך את החופשה ב-3 שבועות נוספים.
  • עובד שזכאי לתשלום דמי אומנה עבור 8 שבועות וקיבל לאומנה באותו יום שני ילדים עד גיל 3, יוכל להאריך את החופשה בשבועיים נוספים.
  • עובד שקיבל לאומנה באותו יום שני ילדים מעל גיל 3, זכאי להאריך את החופשה בשבועיים נוספים.
  • עובד שקיבל לאומנה באותו יום ילד מתחת לגיל 3 וילד מעל גיל 3:
   • מי שזכאי לתשלום דמי אומנה עבור 15 שבועות יוכל להאריך את החופשה ב-3 שבועות נוספים.
   • מי שזכאי לתשלום דמי אומנה עבור 8 שבועות יוכל להאריך את החופשה בשבועיים נוספים.

אשפוז של הילד

 • אם במהלך חופשת האומנה הילד אושפז בבית החולים למשך 15 ימים לפחות, העובד זכאי להאריך את חופשת האומנה ולהמשיך לקבל דמי אומנה עבור תקופה זו.
 • הארכת החופשה תהיה למשך תקופת האשפוז, אך לא יותר מ-10 שבועות למי שזכאי לדמי אומנה עבור 15 שבועות, ולא יותר מ-6 שבועות למי שזכאי לדמי אומנה עבור 8 שבועות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

תנאים סוציאליים במהלך חופשת האומנה


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים