הקדמה:

עובדת שקיבלה לביתה למטרת אומנה ילד שגילו עד 10 שנים, ותוך 9 חודשים התפטרה מעבודתה לצורך טיפול בילד, עשויה להיות זכאית לפיצויי פיטורים
במקרים מסוימים שיפורטו, עובד עשוי להיות זכאי לפיצויים במקום בת זוגו


עובדת שקיבלה לביתה ילד שגילו עד 10 שנים למטרת אומנה, ותוך 9 חודשים התפטרה מעבודתה לצורך טיפול בילד, זכאית לפיצויי פיטורים, בהתאם לתנאים.

 • במקרים שיפורטו להלן, בן הזוג של העובדת עשוי להיות זכאי לפיצויים במקומה.

מי זכאי?

 • עובדת שקיבלה לביתה ילד שגילו עד 10 שנים למטרת אומנה, ומתקיימים לגביה כל התנאים הבאים:
  • התקיימו יחסי עובד-מעביד במשך שנה לפחות.
  • תוך 9 חודשים מיום קבלת הילד העובדת התפטרה מעבודתה לצורך טיפול בילד.
  • ניתן אישור מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כי ההתפטרות נדרשה למען טובת הילד.
 • עובד שהוא הורה במשפחת אומנה יוכל, בתנאים שצוינו לעיל, להתפטר מעבודתו ולקבל פיצויי פיטורים במקום בת זוגו, אם מתקיים בנוסף אחד מאלה:
  • בת זוגו הועסקה כעובדת במשך 6 חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו.
  • הילד נמצא בטיפולו הבלעדי עקב נכות או מחלה של בת הזוג.
  • בת זוגו היתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני קבלת הילד, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד/ת להודיע בכתב למעסיק על ההתפטרות לצורך טיפול בילד תוך מתן התראה מוקדמת. להרחבה ראו הודעה מוקדמת להתפטרות.
טיפ
מומלץ למסור את מכתב ההתפטרות לכל המאוחר 8 חודשים לאחר הלידה, כך שמועד ההתפטרות בפועל (תום תקופת ההתראה המוקדמת) יהיה בתוך 9 החודשים שמיום הלידה/קבלת הילד, אחרת עשוי/ה העובד/ת להידרש לשלם פיצוי למעסיק (חלף הודעה מוקדמת).


תשלום הפיצויים

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובד

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובד

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).


זכאות לדמי אבטלה

 • יש לשים לב, שעובדת המתפטרת תוך 9 חודשים מיום הלידה/קבלת הילד זכאית אמנם לפיצויי פיטורים, אך יהיה עליה להמתין 90 ימים מהיום שבו הפסיקה לעבוד כדי לנצל את זכאותה (אם קיימת) לדמי אבטלה. החל מה- 01.12.2017, ניתן להירשם לראשונה בלשכת התעסוקה עד 3 חודשים מיום הפסקת העבודה, מבלי שתושפע מכך תקופת האכשרה.
 • עם זאת, אין חובת המתנה של 90 ימים אם ההתפטרות נעשתה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של העובדת או של בן משפחתה.
  • התפטרות בגלל הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או בשל נסיבות שונות ביחסי העבודה שבהן לא ניתן לדרוש מהעובדת להמשיך בעבודתה (לדוגמה: אופי העבודה, שעות עבודה ארוכות מאוד, משרה מפוצלת, זמני נסיעה לעבודה שאינם מותאמים לשעות הפעילות של מסגרות טיפול לגיל הרך).
 • למידע נוסף ראו התפטרות בנסיבות המזכות בדמי אבטלה ללא תקופת המתנה.

חשוב לדעת

 • ההתפטרות מזכה בפיצויי פיטורים רק אם נעשתה לצורך טיפול בילד. אם עובד/ת התפטר/ה מסיבות שאינן קשורות באופן ישיר לטיפול בילד (כגון נסיעה לחו"ל או מציאת מקום עבודה אחר), לא תהיה זכאות לפיצויי פיטורים.
  • עם זאת, מציאת מקום עבודה אחר המאפשר שהות ממושכת יותר עם הילד עשויה לזכות בפיצויי פיטורים (ראו פסק דין בהמשך).
  • כמו כן, ההתפטרות עשויה לזכות בפיצויים אם נעשתה בשל אחת מהסיבות האחרות הקבועות בחוק, המזכות בפיצויים גם במקרה של התפטרות. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים