הקדמה:

אסור לפטר עובד/ת, שעתיד/ה להיות הורה מיועד מרגע שהודיע/ה למעסיק על ההריון של האם הנושאת ועד לקבלת הילד למשמורת, אלא בהיתר מהממונה על חוק עבודת נשים
האיסור לפטר חל רק לגבי עובד/ת שהשלים לפחות 6 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק
במקרה של פיטורים ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק שפיטר ללא היתר עובד/ת בתקופת ההריון של האם הנושאת, צפוי לעיצום כספי
למידע נוסף ראו סעיף 9ה לחוק עבודת נשים


ככלל, אסור לפטר עובד/ת העתיד/ה להיות הורה מיועד מרגע שהודיע/ה למעסיק על ההריון של האם הנושאת ועד לקבלת הילד למשמורת.

 • אם המעסיק רוצה לפטר את העובד/ת במקרה כזה, עליו להגיש בקשה להיתר לפיטורים.
 • הרשות המנהלית המוסמכת לתת היתרים לפיטורים במקרה זה היא הממונה על חוק עבודת נשים בזרוע העבודה. ההיתר יינתן רק אם הממונה שוכנעה כי הפיטורים אינם בקשר להריון. לממונה יש שיקול דעת לא לתת את ההיתר גם אם הפיטורים אינם בקשר להריון, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.
 • החובה לבקש היתר לפיטורים במקרה של עובד שהודיע על ההריון חלה בכל מצב (גם אם נראה לעין כי אין קשר בין הפיטורים להריון).
 • פיטורי עובד/ת בנסיבות אלה ללא היתר בטלים מעיקרם, והעובד/ת זכאי/ת לכל זכויותיו/ה כאילו לא פוטר/ה מעולם.

מי זכאי?

 • עובד/ת שנמצא/ת בהליך פונדקאות לקראת הפיכתו/ה להורה מיועד, ואשר עונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא/היא עובד/ת באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים;
  2. הוא/היא מסר/ה למעסיק הודעה על ההריון של האם הנושאת.
 • האיסור על פיטורים חל מרגע מסירת ההודעה ועד שהעובד/ת מקבל/ת את הילד למשמורת.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שעובד/ת פוטר/ה בניגוד להוראה זו, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובד/ת רשאי/ת לנקוט בצעדים הבאים:
  • להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן היה/היתה זכאי/ת אילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובד/ת לא פוטר/ה.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים